Hoho, wacht es een amerijke met jullie goesting naar Habseligkeiten, liefde en mother ...
Thread poster: Henk Peelen

Henk Peelen  Identity Verified
Netherlands
Local time: 06:04
Member (2002)
German to Dutch
+ ...
Jan 7, 2005

... het Fries heeft ook een mooiste woord.

Zie ook:
http://lijstenbrij.skynetblogs.be/?date=20041224&unit=weeks&number=1

Nou het giro-gedoe misschien wat bedenkelijke trekjes begint te krijgen, maar even terug naar een vorige 'wedstrijd': het mooiste woord.
Opvallend is dat de lagere goden uit het taalwalhalla meer alledaagse woorden omarmen: het Limburgs houdt het op schóttelslet (
http://www.i-medialimburg.nl/wegwijs/dialectwoord.htm
en
http://www.limburger.nl/Index/0,4306,,00.html?sHoofdUrl=http://www.limburger.nl/Pagina/0,7090,31-1-1--2346577-1438-730825-,00.html
en
http://www.peelland-plaza.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=603&Itemid=39
). Nee, geen tv-babe, want iedereen heeft kabel, maar vaatdoek! Desalniettemin hadden de liefhebbers (althans lezers) van Onze Taal ook nog 'desalniettemin' tot mooiste Nederlandse woord gekozen.

Het Fries ook zo'n woord waarvoor je niet met je ogen knippert: ogenblikje = amerij(ke). Feitelijk een periode van een schietgebedje. Ave-Mariatje doet wat minder weldadig aan. Typisch woord voor het hoge noorden. Misschien nog typischer is dat het Ave-Mariatje in Brabant is verworden tot avemarijtje, terwijl het zuiden toch vaak -ke als diminutief kiest boven het "Hollandse" -tje.


De Friese top-26: ( http://www.leeuwarder-courant.nl/Index/0,4696,,00.html?sHoofdUrl=http://www.leeuwarder-courant.nl/Pagina/0,7103,23-1-2893-8695--1389--,00.html ), met tussen haakjes (HP: ..) de taalverwantschap die ik aanwezig 8).
Halje trawalje is ook wel grappig. Waarschijnlijk weinig mensen met ADHD (Alle Dagen Heel Druk) in Friesland, anders had het wel op één gestaan.

1) amerij(ke) - ogenblik(je)
2) babbelegûchjes - voorwendsels, fratsen (HP: dikke vandalen: babbeleguigjes = fratsen, uitvluchten)
3) bargebiten - katjesspel, spel dat op ruzie uitloopt (HP: letterlijk varkensbijten. Sommige dieren grommen en schuimen, terwijl bijvoorbeeld varkens kauwen en schuimen wanneer ze indruk willen maken)
4) earrebarre - ooievaar (HP: best verwant aan uiver en nog meer eiber)
5) famke - meisje; dochtertje (HP: cherchez la femme)
6) ferdivedaasje - vermaak, ontspanning (HP: 7) verdividatie = verstrooiing)
8) fereale - verliefd
9) fertutearzje - omkomen, verworden
10) (fier)ljeppe - (polsstokvér)springen
11) halje-trawalje - plotseling, overhaast (HP: dikke vandalen: halje travalje = halsoverkop. Misschien ook iets met travaille: 'heel werkelijk')
12) harkeniel(tsje) - arkeneel(tje), uitbouwing met venster boven dakgoot
13) jûnpizelje - 1. een avondvisite brengen; 2. als vrijer 's avonds een meisje bezoeken
14) krûpelhintsje - 1. krielkip; 2. lieveheersbeestje (HP: denk ook aan kreupelhout = kleine houtsoorten. Letterlijk: klein hennetje)
15) kwizekwânsje - in: immen fan kwizekwânsje, persoon met invloed
mem - moeder
16) njonkelytsen - langzamerhand, zachtjes aan (HP: lytse = klein (denk aan little en pietluttig))
17) noflik - 1. genoeglijk, aangenaam; 2. handzaam; 3. gemak gevend; 4. gemakzuchtig
18) rûgelje - verspreid neervallen of laten neervallen
19) sabeare - nagebootst, niet echt (HP: zo'n beetje)
20) sydsulver - 1. zilverwerk; 2. wederhelft
21) skewiele - 1. gerieven; 2. inschikken
22) skytmerakels - aanstellerij, uitvluchten
23) skytskoarje - schoorvoeten, aarzelen
24) smûk - behaaglijk, gezellig, knus
25) tûkelteam(men) - 1. hindernis, belemmering; 2. dwaze handeling
26) tútsje - zoenen (HP: 'tuitmondjes, toetjes geven')

Misschien ter compensatie voor het feit dat tútsje op de laatste plaats staat, heeft een journalist het geheel maar eens door elkaar gehusseld, en verwerkt tot een zeer origineel verhaaltje:

'In amerijke', sei mem doe't it famke halje-trawalje de keamer útfleach. 'Wêr sil dat hinne?' It bern krige in kleur, mar sei neat. 'Wy wolle sa njonkelytsen wolris witte, watsto alle jûnen by de ein hast?' It famke hie al yn de gaten dat hja der mei babbelegûchjes dit kear net foarwei kaam. 'Ik bin fereale', sei sy, 'op in fierljepper fan kwizekwânsje. Hy komt alle dagen te jûnpizeljen oan it finster fan it harkenieltsje.'

'Komt dy jongfeint by dy oan it finster? Hoe docht er dat dan?', frege mem op in bargebiterige toan. 'En is er ek fereale op dy, of docht er mar sabeare?' It famke skytskoare der tsjinoan, mar fertelde doe dat de feint de ljedder brûkte. 'Dy set er tsjin de goate en sa komt er by my. Hy sei: 'Jimme heit skewielt my mar goed, want ik ha de ljedder hjir foar it gripen'.

'It sil grif noflik wêze', sei mem, 'sokke smûke jûnspraterij, mar tink derom dat jimme it by tútsjen hâlde, want foar't jo it witte stiet der in earrebarre in de tún. At it derop oankomt, sjogge dy keardels allegear tûkelteammen en is it ien en al skytmerakels. Ferdivedaasje wolle hja altiden wol, mar in jongfaam ta sydsulver meitsje, dat is der meastentiids net by.' It famke lake: 'Sit der mar net oer yn memke, juster is er fan de ljedder rûgele. Hy kin no oars net as wat omskarrelje as in krûpelhintsje, hy sjocht der flink fertutearze út, dy ljept fuortdaliks net mear. Vet cool, nope'. 'Dan is it goed', sei mem.

Ben noch in Frysk noch in Hintertreppenromannen goed, maar het betekent ongeveer zoiets:

'Een ogenblikje', zei moeder toen het meisje halsoverkop de kamer uitvluchtte. 'Waar moet dat heen?' Het kind kreeg een kleur, maar zei niets. 'We willen nou wel eens weten, wat je iedere avond zo bezig houdt' Het meisje had al in de gaten dat ze deze keer niet met zoethoudertjes wegkwam. 'Ik ben verliefd', zei ze, 'op een polsstokspringer van aanzien. Hij komt elke dag vrijen bij het raam van de dakkapel.'

'Komt jopuw vriend bij jou aan het raam? Hoe doet hij dat dan?', vraagt moeder op een ruziezoekerige toon. 'En is hij ook verleifd op jou, of doet hij maar zo'n beetje alsof?' Het meisje draait er een beetje omheen, maar vertelt vervolgens dat haar vriend de ladder gebruikte. 'Die zet hij tegen de goot en zo komt hij bij mij. Hij zegt: 'Jullie pa maakt het mij maar erg gemakkelijk, want ik heb de ladder hier voor het grijpen'.

'Het zal we heel genoeglijk wezen', zegt moeder, 'zulke knusse theepraatjes, maar denk erom dat jullie het bij zoenen houden, want voor je het weet staat de ooievaar in de tuin. Als het erop aan komt, kijken de kerels niet half uit en hebben ze vervolgens allerlei uitvluchten. Ferdivedaasje wolle hja altiden wol, maar een jonge meisje trouwen, dat is er meestal niet bij.' Het meisje lacht: 'Zit er maar niet over in moe, gister is hij van de ladder gevallen. Hij kan nou niets anders meer dan een beetje rondscharrelen als een krielkip, hij ziet er flink beroerd uit, die springt voorlopig effe geen polsstok. Vet cool, nope'. 'Dan is het goed', zegt moeder.


Hoe dan ook, allemaal de beste wensen voor 2005, althans: voor de resterende 98 % ervan.

[Edited at 2005-01-07 14:28]


 

Nicolette Ri (X)
Local time: 06:04
French to Dutch
+ ...
Zeebeving Jan 8, 2005

Ik wou dat ik wat leuks terug kon schrijven om Henk te bedanken voor zijn uitgebreide verhaal maar ik ben helaas een beetje somber gestemd. Het enige wat ik kan bedenken is het woord zeebeving, waar ik anderhalve week geleden, toen ik in Nederland was, wel bevreemd tegenaan heb gekeken (nog nooit van gehoord). Zullen we dit uitroepen tot het lelijkste woord van 2004? Niet alleen dat het uiteraard doet denken aan de verschrikkelijke gebeurtenissen van 26 december, maar het is ook een lelijk woord, en een raar woord: http://www.onzetaal.nl/advies/zeebeving.html

Verder wens ik alle aardige mensen die ik hier tegenkom en die met elkaar meedenken over Nederlandse terminologie, en dat zijn er heel wat, een voorspoedig 2005 zonder schokkende gebeurtenissen.


 

11thmuse  Identity Verified
Local time: 14:04
English to Dutch
+ ...
Zeebeving Jan 8, 2005

Nicolette Richy wrote:

Ik wou dat ik wat leuks terug kon schrijven om Henk te bedanken voor zijn uitgebreide verhaal maar ik ben helaas een beetje somber gestemd. Het enige wat ik kan bedenken is het woord zeebeving, waar ik anderhalve week geleden, toen ik in Nederland was, wel bevreemd tegenaan heb gekeken (nog nooit van gehoord). Zullen we dit uitroepen tot het lelijkste woord van 2004? Niet alleen dat het uiteraard doet denken aan de verschrikkelijke gebeurtenissen van 26 december, maar het is ook een lelijk woord, en een raar woord: http://www.onzetaal.nl/advies/zeebeving.html

Verder wens ik alle aardige mensen die ik hier tegenkom en die met elkaar meedenken over Nederlandse terminologie, en dat zijn er heel wat, een voorspoedig 2005 zonder schokkende gebeurtenissen.


Hallo Nicolette,
Ik was ook heel verbaasd toen ik met dit nieuwe woord geconfronteerd werd. Het slaat inderdaad nergens op en daar heeft de nare bijgedachte niets mee te maken.
De ellende is dat, wanneer je een woord verwerpt, je met een alternatief moet komen. Ik zou dat zelfs niet willen bedenken. Dus toch maar zeebeving? Bevangen door de zee?

Henk Jansen


 

Jim Turner  Identity Verified
Netherlands
Local time: 06:04
Dutch to English
Undersea earthquake Jan 10, 2005

In het Engels blijven ze 'undersea earthquake' gebruiken, wat feitelijk het meest correcte term lijkt m.i. De beving vindt tenslotte plaats in de zeebodem, niet in de zee. In het Spaans is het ook raar, hier heb ik ze horen zeggen (waarschijnlijk op Telecinco, weinig betrouwbare bron) dat de getroffen gebieden eerst door de aardbeving (terremoto) werden getroffen en daarna door de zeebeving (maremoto), wat onzin is natuurlijk. Er was eerst een aardbeving of zeebeving, en daarna een aantal tsunami's.
Jim


 

Henk Peelen  Identity Verified
Netherlands
Local time: 06:04
Member (2002)
German to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
onderzeese aardbeving Jan 10, 2005

is de vertaling van undersea earthquake.

500-600 internettreffers:
http://www.naturalis.nl/asp/page.asp?alias=naturalis.nl&view=naturalis.nl&id=i000256&frameurl=http://www.naturalis.nl/asp/page.asp?alias=naturalis.nl
Een onderzeese aardbeving kan de waterkolom boven het epicentrum van de beving in beweging brengen en een extreme golf of tsunami laten ontstaan. De tsunami gebruikt de energie van de aardbeving om met hoge snelheid in de richting van de kust te bewegen en om onderweg een muur van water op te bouwen. Via een tsunami kan dus ook een onderzeese aardbeving een verwoestende uitwerking hebben op het land.


Wanneer je een aantal "Nederlandse" woorden vergelijkt (met aantal internettreffers):
onderzeese aardbeving........588
zeebodembeving.................2
tsunami..................276.000
vloedgolf................124.000
kom je mijns inziens tot de conclusie dat ze allemaal hetzelfde probleem hebben: je beschrijft óf de bron van het fenomeen: onderzeese aardbeving, zeebodembeving (woorden die een beetje wetenschappelijke overkomen, en minder verwijzen naar de feitelijke catastrofe) óf de catastrofe: tsunami, vloedgolf (woorden die niet helemaal vertellen wat voor soort natuurverschijnsel het betreft).

Zelf vind ik vloedgolf een aanvaardbaar, en lekker Nederlands woord, maar moet daarbij toegeven, dat het woord niet duidelijk maakt dat het een catastrofe is tengevolge van een onderzeese aardbeving.

Dikke vandalen:
vloedgolf
vloed•golf
/vl’utxclf/
de
1 Ÿ de vloed als een golf beschouwd, golf van de vloed
1 a (in ’t bijzonder) getijdegolf bij de ingang van ondiepe baaien of riviermonden
synoniem: springvloed
2 Ÿ een van de lange, zich over grote afstand voortplantende golven, m.n. een van de plotseling optredende zeer hoge en snel voortlopende golven die veroorzaakt worden door aard- en zeebevingen, zware cyclonen en tyfoons
3 Ÿ (figuurlijk) verschijnsel dat zich als of in een overstelpende werking, massa of hoeveelheid voordoet
een vloedgolf van smart
(Van het Reve)
een vloedgolf van verwensingen


Tsunami doet meer aan een catastrofe denken, maar is volgens mij feitelijk nog een niet-Nederlands woord.


 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Hoho, wacht es een amerijke met jullie goesting naar Habseligkeiten, liefde en mother ...

Advanced search


SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search