A favour (sorry for not posting in Dutch)
Thread poster: Giuseppina Gatta, MA (Hons)

Giuseppina Gatta, MA (Hons)
Member (2005)
English to Italian
+ ...
May 16, 2006

Hello everybody, and sorry for posting in English, I am an Italian. I have a Dutch client, which sent me a PO with a number of clauses that I don't understand.
I don't ask for a translation of the whole document, I'd just like to know if some of these clauses are a disadvantage to me. I already completed the job, and I'm going to send it back with the invoice, but before doing this, I want to make sure there are no issues that may cause me problems.
Thank you and I can help with Italianicon_wink.gif

AANVAARDING VAN DE BESTELLING
1. De verkoper wordt verzocht per omgaande schriftelijk ontvangst te bevestigen van deze bestelling. Blijft hij in gebreke zulks te doen binnen de drie dagen, dan zal dit beschouwd worden als volledig akkoord.
2. De verkoper staat er borg voor dat de geleverde goederen op geen enkel brevet, patent, fabrieksmerk of wetten inzake nijverheidseigendom inbreuk maken.
3. De verkoper waarborgt dat de geleverde goederen volkomen aan de beschrijving beantwoorden, van de beste grondstoffen, in goede toestand, zonder gebreken en volkomen geschikt zijn voor het gebruik waar toe zij bestemd zijn.
Aanvaarding van de goederen ontheft de verkoper noch van zijn waarborg noch van zijn verantwoordelijkheid voor niet- overeenstemming van levering met het bestelde.
Indien na ontvangst de koper bemerkt dat één of meerdere artikelen zichtbare gebreken hebben of niet beantwoorden aan de voorwaarden van de bestelling, zal hij hiervan de koper zo vlug mogelijk in kennis stellen na deze zichtbare gebreken of niet- conformiteit te hebben vastgesteld of nadat hij ze kon vaststellen.
De verkoper blijft te allen tijde aansprakelijk voor de verborgen gebreken van het geleverde.
LEVERINGSTERMIJN
De koper heeft het recht deze bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, indien de levering niet binnen het bepaald tijdsbestek geschiedde; wanneer geen leveringsdatum bepaald werd zal een redelijke termijn aangenomen worden.
LEVERING
De goederen moeten franco ons magazijn afgeleverd worden. Tot op dit ogenblik draagt de verkoper alle risico.
BETALING
De betalingen geschieden op 90 dagen einde maand van de factuur.
GESCHILLEN
Alle geschillen tussen verkoper en koper zullen door de Rechtbanken van Antwerpen beslecht worden.
BIJZONDERE SCHIKKINGEN
1. De verkoop geschiedt tegen de hoger vermelde aankoopvoorwaarden.
Alle andere hiermee strijdige of andersluidende bedingen worden als niet geschreven beschouwd.
2. De verkoper, die de goederen levert, onderwerpt zich door het feit zelve, aan alle voorwaarden van deze bestelbon, en aan elke ervan afzonderlijk.
3. De verkoper verklaart uitdrukkelijk dat hij geen commissieloon of fooi, van welke aard ook, betaald heeftof betalen zal, hetzij aan personen in dienst van de koper, hetzij aan derden of tussenpersonen, ter wille of als gevolg van deze bestelling. In geval van overtreding zal de koper het recht hebben deze bestelling onmiddellijk te annuleren en alle handelsbetrekkingen met de verkoper te verbreken.
4. Overeenkomst met betrekking tot geheimhouding en eigendom.
In uitvoering van de opdracht dewelke de koper heeft toevertrouwd aan de verkoper, hierna genoemd de aannemer, en welke opdracht het voorwerp uitmaakt van onderhavige bestelbon, is tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen:
- de aannemer moet zich, zowel gedurende de overeenkomst als na het beëindigen hiervan, onthouden van fabricatiegeheimen, zakengeheimen of geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden waarvan hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis had gekregen, bekend te maken.
- alle elementen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht en dit zowel de materiële elementen o.m. teksten, vertalingen, films en of ander materiaal alsook de intellectuele elementen ter beschikking gesteld van de aannemer, blijven te allen tijde de eigendom van de koper of diens kliënt en moeten na beëindiging van de opdracht onmiddellijk terugbezorgd worden.
- de aannemer verbindt er zich toe tijdens de uitvoering van de overeenkomst en gedurende vijf jaar na het beëindigen van de overeenkomst op geen enkele wijze rechtstreeks contact te verkrijgen met de opdrachtgever en gelijk welke vorm van zakelijke samenwerking tot stand te brengen, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de koper.
- de aannemer zal in het kader van de uitvoering van de opdracht zich uitsluitend tot de koper wenden en zich strikt gedragen naar de richtlijnen van de koper.
Voor elke bijkomende informatie of instructies zal de aannemer zich wenden tot de koper, met uitsluiting van de opdrachtgever. Dientengevolge zijn enkel de opdracht en de richtlijnen gegeven door de koper bindend voor partijen.
- elke inbreuk op deze plicht tot geheimhouding zal aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van
€ 5000,00, onverminderd de vordering dewelke de koper behoudt lastens de aannemer omtrent de werkelijk geleden schade. De aannemer zal de koper tevens in rechte vrijwaren tegen alle aanspraken, ten welke titel ook, op schadevergoeding gesteld door de cliënten van de koper en welke aanspraken hun oorzaak vinden in de schending van deze overeenkomst van geheimhouding door de aannemer.
5. Vertaalprijzen worden jaarlijks vastgelegd, beginnende vanaf januari.
6. De prijsberekening voor de vertaling is gebaseerd op een regeltelling van 55 karakters in de doeltaal, inclusief spaties, en bij voorkeur geteld in Word 95 of hoger.
7. De aannemer moet minstens drie jaar ervaring hebben in het gevraagde domein. Is dit niet het geval, dan moet de koper worden verwittigd.
8. De aannemer moet een ‘native speaker’ zijn, en moet in staat zijn, vertaalconsistentie te garanderen over verschillende opdrachten heen.
9. De aannemer moet adresveranderingen melden.
10. Alle teksten o.a. ingevolge uitgevoerde vertaalwerkzaamheden, aangeleverd door de verkoper op gelijk welke informatiedrager, moeten vrij van fouten zijn.
In het bijzonder informatiedragers als disketten, files aangeleverd via internet e.d.m. moeten gegarandeerd vrij van “virussen” zijn.
Kosten ontstaan bij de koper tengevolge van bovengenoemde virussen zijn ten laste van de verkoper.
11. Alle teksten ingevolge vertaalwerkzaamheden, die door de koper worden voorvertaald met behulp van zogenaamde ‘vertaalgeheugens’ moeten door de vertaler zo worden vertaald, dat coderingen, macro’s e.d. worden behouden. Kosten ontstaan bij de koper tengevolge van inbreuken tegen deze regel zijn ten laste van de verkoper.
12. De vertaler verbindt zich ertoe alle vertaalwerkzaamheden die hij pleegt met behulp van zogenaamde vertaalgeheugens, databanken of ander referentiemateriaal te melden aan de koper. Dit om het beheer in samenspraak met de koper te kunnen regelen.
13. De koper verbindt zich ertoe, de vertaler zo goed mogelijk bij te staan in de levering van referentiemateriaal e.d., nodig voor de vertaling.


 

Wouter van den Berg  Identity Verified
Netherlands
Local time: 04:21
English to Dutch
+ ...
Don't expect speedy payment. Otherwise ignore. May 16, 2006

Dear Giuseppina,

This document seems to be unbalanced to say the least - it tries to cover every issue that can occur in a lifetime, either between buyers and sellers in general or between translators and agencies. There are indeed plenty of terms that are meant to protect the agency only.

Luckily, if you agreed to do the work previously to receiving this, while, moreover, the client should have considered the possibility that you don't read Dutch, you should in my opinion just ignore it.

That is, of course, if you handled the job professionally and in good faith - i.e. did not knowingly share information with interested parties etc. - something they make a big thing of.

The only thing that could be a real disadvantage to you is that they say they will pay by the end of the month after 90 day as of the invoice date. I'm translating this rather literally, it's badly stated in Dutch. If I understand it correctly, prepare to wait up to four months.

This does make for a nice test though: if you agreed other terms of payment, they don't take this document seriously themselves.

Good luck,

Wouter


 

Giuseppina Gatta, MA (Hons)
Member (2005)
English to Italian
+ ...
TOPIC STARTER
Thank you May 16, 2006

Thank you Wouter for the kind explanation.
The 90 day payment was the only thing I could understand (very similar to German).
It did not make me very happy, but I'll pretend this was an Italian client (many of them pay so late)icon_wink.gif


 

Laurens Landkroon  Identity Verified
Local time: 04:21
Member (2007)
English to Dutch
+ ...
to the rescue................. May 16, 2006

Dear G.

What exactly is your concern?
I'd have to see (part of) the English version to give an objective opinion........

De tekst ziet er vrij algemeen uit.
Als je al ervaring hebt met vertalen van ne-eng teksten dan moet dit niet zo'n probleem zijn, lijkt me.

Je mag me ook mailen op : laurens28@yahoo.com

Ik hoor het tzt. dan wel van je.

groetjes,

Laurens.


N.B. stuur me je CV toe dan zet ik je in mijn database; zo nu en dan heb ik wel een opdracht van of naar het Italiaans.


 

Zsanett Rozendaal-Pandur  Identity Verified
Hungary
Local time: 04:21
Dutch to Hungarian
+ ...
Misverstand May 16, 2006

Somerset wrote:
De tekst ziet er vrij algemeen uit.
Als je al ervaring hebt met vertalen van ne-eng teksten dan moet dit niet zo'n probleem zijn, lijkt me.


Het gaat hier niet om een vertaling van wat ik begrijp - zij heeft een PO bij een opdracht gekregen, dus niet om te vertalen maar als PO. En die begreep ze niet helemaal, omdat ze niet NL is.

Guiseppina: I think it borders on ridiculous that they send you a PO in a language that you don't understand. How are you supposed to accept something like this?


 

Giuseppina Gatta, MA (Hons)
Member (2005)
English to Italian
+ ...
TOPIC STARTER
Hi again May 16, 2006

Hi Somerset, I don't understand your question: which English part?
Zsanett, probably the other colleague is right: they do not really take the document seriously themselves...
Thanks to you all
Giusi

[Edited at 2006-05-16 15:15]


 

Anjo Sterringa  Identity Verified
Spain
Local time: 04:21
Member (2003)
English to Dutch
+ ...
Max payment term May 16, 2006

Your client is not from the Netherlands, but from Belgium as the courts of Antwerp are mentioned.

"BETALING
De betalingen geschieden op 90 dagen einde maand van de factuur. "

Payment 90 days after invoice's end of the month? That is a bit steep for paying a translator! This seems a contract of a different nature with some translation thrown in. Not recommended.

"de aannemer verbindt er zich toe tijdens de uitvoering van de overeenkomst en gedurende vijf jaar na het beëindigen van de overeenkomst op geen enkele wijze rechtstreeks contact te verkrijgen met de opdrachtgever en gelijk welke vorm van zakelijke samenwerking tot stand te brengen, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de koper. "
---------------- You are not allowed to 'establish' contact with the 'end client' (?) for a period of 5 years, nor to do business with him in any way. Not a clause that is workable for translators. This is meant for subcontractors in the building industry or similar.
It often happens that you work for the same end client for another agency. But then again, how are they to know anyway.

" elke inbreuk op deze plicht tot geheimhouding zal aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van
€ 5000,00, onverminderd de vordering dewelke de koper behoudt lastens de aannemer omtrent de werkelijk geleden schade. De aannemer zal de koper tevens in rechte vrijwaren tegen alle aanspraken, ten welke titel ook, op schadevergoeding gesteld door de cliënten van de koper en welke aanspraken hun oorzaak vinden in de schending van deze overeenkomst van geheimhouding door de aannemer. "
-- Breach of the confidentiality clause would lead to a penalty to be paid, notwithstanding any damages etc etc. Not written with a translator in mind, but as you're probably not going to publish any trade secrets, who cares.

Re payment term:

The EU has set a 'maximum' of 60 days (and only if this was agreed).

http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/late_payments/index.htm
Payment period

The Directive will give a benchmark of 30 days as a payment period which mainly refers to payment delays. This 30 days reference period runs from the date on which payment is due (i.e. after the period between the dates when the contract is concluded and the payment is due)., which is the date of receipt of the invoice or at the date of receipt of the goods. In cases where the parties have agreed a procedure for acceptance or verification of the goods, it starts after this process has been completed.

SMEs will benefit from a statutory right to interest 30 days after the date of the invoice, unless another payment period has been negotiated in the contract. However, any agreement on the payment period is not enforceable if it is grossly unfair to the creditor. No reminder will be necessary in order to collect interest on arrears since late payment constitutes in itself a breach of contract that should be automatically sanctioned. For certain categories of contract, Member States will be able to fix a period of 60 instead of 30 calendar days after which interest will become due. However, if they choose to do so, they will have to prevent the parties from exceeding this delay, i.e. it will take precedence over contractual payment periods. This will combat long contractual payment periods, which are customary in certain sectors.www.law-europe.com/articles/art_19.pdf
According to European statistics, Belgium is or was one of the member stateswhere payment periods used to be long even excessively long, and payment isoften delayed. The Law by which Belgium has implemented the Directive enteredinto force August 7, 2002 and regulates the transactions as outlined by theDirective. The Law covers contracts which have been concluded, renewed orextended after August 7, 2002. Since August 8, 2004, the Law applies to all commercial transactions.

Unless explicitly agreed upon the contrary, interest for late payment under Belgianlaw is not due automatically and by law: a creditor is obliged to send a prior reminder.

I hope they at least pay on time, but I would try to negotiate different terms (in a language you can read) next time.


[Edited at 2006-05-16 21:51]

[Edited at 2006-05-16 21:53]


 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


A favour (sorry for not posting in Dutch)

Advanced search


SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running, helps experienced users make the most of the powerful features, ensures new

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search