Hypernate in Greek
Thread poster: Arben Seva

Arben Seva  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 20:07
Member (2003)
English to Albanian
+ ...
Apr 19, 2007

What are the basic rules to hyphenate the Greek words?

Thanks


 

Valentini Mellas  Identity Verified
Greece
Local time: 22:07
English to Greek
+ ...
Εάν ρωτάς για το συλλαβισμό (πως "σπάμε" τις λέξεις) Apr 19, 2007

Παραθέτω από την ιστοσελίδα: http://www.krassanakis.gr/alphabet.htm

Οι κανόνες συλλαβισμού
1. Κάθε λέξη έχει τόσες συλλαβές όσα και τα φωνήεντά της, αφού τα σύμφωνα δεν προφέρονται ποτέ μόνα τους, αλλά πάντα μαζί με ένα φθόγγο φωνήεν μετά από αυτά ή πριν από αυτά, αν έχουμε ληκτικό σύμφωνο: α-ό-ρα-τος, εκ.

2. Όταν κάνουμε συλλαβισμό δε λαμβάνουμε υπόψη την ορθογραφία, αφού τα ομόφωνα γράμματα ο & ω, ε & αι, η & η & ι… είναι για ετυμολογικούς λόγους, δηλαδή για να έχουμε βοήθεια και στην κατανόηση των γραπτών λέξεων και στη διάκριση των ομοήχων, πρβλ π.χ.: λί-πη & λύ-πη & λεί-πει,...

3. Αν σε μια λέξη έχουμε συνεχόμενα σύμφωνα που δε συνταιριάζουν ευστομιακά (= δεν είναι άνετη η συμπροφορά τους), τα διαχωρίζουμε και το πρώτο σύμφωνο πάει με προ αυτού φωνήεν και το άλλο ή τ' άλλα με το φωνήεν της επόμενης συλλαβής, π.χ.: βάρ-βαρος ή βά-ρβαρος, κα-βου-ρντί-ζω ή καβουρ-ντίζω.

Ωστόσο για εννοιολογικούς λόγους:

1) Αν έχουμε σύνθετη λέξη με πρόθεση, χωρίζεται σε α' + β' συνθετικό: εισ-φέρω, εκ-λέγω, προσ-παθώ, συμ-πορεύομαι, εν-τείνω, εγκαλώ, εκ-δρομή, εκ-στρατεία, έκ-θλιψη, σύν-θεση, σύ(ν)-ζυγος, εν-πόρος > εμ-πόριο, εν-βόλιο > εμ-βόλιο, εν-προς > εμ-πρός, συν-γένος > συγ-γενής («σιν-κενίς»), εν-κρίνω > εγ-κρίνω («εν-κρίνο»), εν-γόνος > έγ-γονας («έν-κονας»), εν-νομος, συν-γνώμη ή συγ-γνώμη, εκ/εξ-χωρίζω > ξεχωρίζω, κ.τ.λ. Ομοίως και: ευ-χαριστώ, ευ-καιρία, προ-υπάρχω, προ-ορίζω...

2) Αν έχουμε απλή λέξη, χωρίζεται σε θέμα + κατάληξη: ψάλω > ψάλ-σιμο, ψαλ-μός, ψάλ-μα... κρά-μα, τάγ-μα, πράγ-μα,..πέμπ-τος, έκ-τος,..

3) Τα συμπλέγματα ντ μπ γκ γγ γχ χωρίζονται μόνο αν προέρχονται από σύνθεση (το βρίσκουμε, αν από το δεύτερο σύμφωνο αρχίζει ελληνική λέξη) ή από παραγωγή (το βρίσκουμε, αν από το δεύτερο σύμφωνο αρχίζει κατάληξη):

στη σύνθεση: σύν-τεκνος (συν, τέκνο), συμ-πέθερος (συν, πεθερός), εμ-παθής ( εν-πάθος), εκ-δύ-ω > γδύ-νω, εν-βολιάζω > εμ-βολιάζω - μπο-λιά-ζω, εν-τροπή > ντροπή, συν-κάτοικος > συγ-κάτοικος, συν-χαίρω...
ενώ: Χαράλα-μπος, Μπά-μπης, πα-ντόφλα, ντα-ντά, τσι-μπούκι, α-μπέλι, πέ-μπτη........ ξέ-μπαρκος (ξε-μπαρκάρω), ξε-ντύνω
στην παραγωγή: ψάλ-της, ράφ-της.... εν-τός, εκ-τός, ραφ-τός, σκαστός, σκισ-τός... (κατάληξη -τος)

4) Τα διπλά όμοια γράμματα: νν μμ λλ ρρ σσ ττ κκ ππ ββ χωρίζονται, επειδή προέρχονται ορθογραφικά είτε από σύνθεση είτε από παραγωγή (έχοντας όμως υπόψη ότι το πρώτο δεν προφέρεται):

Στη σύνθεση: ε(ν)-νόηση, συν-ράπτω > συ(ρ)-ράπτω, έν-λογος > έ(λ)-λογος, ε(ν)-νοώ, ε(κ)-κλησία, υπε(ρ)- ροδιακός, έ(ν)-νομος..
Στην παραγωγή: γράφ-μα > γρά(μ)-μα, κόβ-μα > κό(μ)-μα, βλέπ-μα > βλέ(μ)-μα..

Απλοποιημένοι κανόνες συλλαβισμού:

Ένα σύμφωνο ανάμεσα σε δυο φωνήεντα συλλαβίζετε με το δεύτερο φωνήεν: έ-χω, κα-λο-σύ-νε-ψε

Δυο σύμφωνα ανάμεσα σε δυο φωνήεντα συλλαβίζονται με το δεύτερο φωνήεν, όταν αρχίζει από αυτά τα σύμφωνα ελληνική λέξη: λά-σπη (σπίθα), έ-θνος (θνητός), ύπο-πτος (πτώμα), ά-φθονος (φθόγγος), έ-βγαλα (βγαίνω), έ-τσι (τσαρούχι), Αι-σχύλος (σχολείο), κο-φτερός (φτωχός), τζί-τζικας (τζάμι), α-τμός (τμήμα)..... Αλλιώς, χωρίζονται και το πρώτο σύμφωνο πάει με το προηγούμενο φωνήεν, το δεύτερο με το ακόλουθο: θάρ-ρος, άλ-λος, θάλασ-σα, περ-πατώ, έρ-χομαι, δάφ-νη, βαθ-μός, τάγ-μα..

Τρία ή περισσότερα σύμφωνα ανάμεσα σε δυο φωνήεντα συλλαβίζονται με το ακόλουθο φωνήεν, όταν αρχίζει ελληνική λέξη τουλάχιστον από τα δυο πρώτα από αυτά: ά-στρο (στρώνω), ε-χθρός (χθεσινός), σφυρί-χτρα (χτένι), αι-σχρός (σχέδιο).... Αλλιώς, χωρίζονται και το πρώτο σύμφωνο πάει με το προηγούμενο φωνήεν, τα άλλα με το ακόλουθο: άν-θρωπος, νεραν-τζιά, εκ-στρατεία, παν-στρατιά

Τα μπ, ντ, γκ δε χωρίζονται: μπου-μπούκι, α-μπέλι, ντα-ντά, πέν-τε, μπα-γκέτα, μου-γκρίζω, εκτός και έχουμε σύνθεση: εμ-πίπτω, εγ-κόνι, εν-ταύθα..

Οι σύνθετες λέξεις ακολουθούν κατά το συλλαβισμό τους ίδιους κανόνες: προ-σέ-χω, υ-πεύθυνος, εί-σοδος, πα-ρακούω

Τα δίψηφα φωνήεντα αι ει οι υι, οι συνδυασμοί αυ και ευ, καθώς και οι δίφθογγοι αϊ, εϊ, οί, υϊ που έπαθαν συνίζηση κατά το συλλαβισμό λογαριάζονται σαν ένα φωνήεν: αί-μα, νε-ράι-δα, ά-πια-στος, ναύ-της, ομό-ϊ-ων > ομοί-ων..

Παρατήρηση:

α) Λέξη που έχασε φωνήεν χάνει συλλαβή, ενώ λέξη που έχασε σύμφωνο δε χάνει συλλαβή, πρβλ π.χ. στη συγκοπή: κο-ρ(υ)-φή > κο-ρφή, σ(ι)-ταρι > στά-ρι,..., στην αποκοπή: φέ-ρ(ε) το > φέρ' -το, πιά-σ(ε) το > πιάσ' – το.. στη συναίρεση: α-κού-(ου)ν > α-κούν, τι-μά-ουν > τι-μούν.. στην έκθλιψη: τ(α) ά-κου-σες & τ' ά-κου-σες, με α-γα-πά & μ’α-γα-πά..

β) Λέξη που απέκτησε φωνήεν αποκτά και συλλαβή, ενώ λέξη που αποκτά σύμφωνο δεν αποκτά συλλαβή: τσε-κούρ > τσε-κού-ρι, οι-κο-κυ-ρά > (ν)οι-κο-κυ-ρά,..

γ) Λέξη που έπαθε συνίζηση εσωτερική και εξωτερική, μειώνει τις συλλαβές.

μί-α, δύ-ο, ποία, ποίον, ποίοι, βία, θεία… = δισύλλαβες λέξεις
μια, δυο, ποια, ποιον, ποιοι, βια, θεια... = μονοσύλλαβες λέξεις
παχέα, παλαιά, Μαΐου, βι-ά-ζω.... = τρισύλλαβες λέξεις
πα-χιά, πα-λιά, Μαγιού, βιά-ζω... = δισύλλαβες λέξεις
και ε-γώ = 3 συλλαβές & κιε-γώ – και ‘γώ = 2 συλλαβές

δ) Τα συμπλέγματα: εϊ υϊ οϊ οϋ εϋ αϋ ηϋ είναι δυο φθόγγοι φωνήεντα (και γι αυτό παίρνουν τα διαλυτικά), άρα κάνουν δυο συλλαβές: θε-ϊ-κός, δυ-ί-κός, προ-ϋ-πό-θε-ση, ά-υ-λος, νε-ρά-ϊ-δα, ευ-βο-ϊ-κός.. Αντίθετα τα δίψηφα γράμματα: υι = οι = ει = [ι], ου = [u], αι = [ε] είναι ένας φθόγγος φωνήεν, άρα κάνουν μια συλλαβή: ποί-οι, ό-μοι-ος, ο-μοί-ων....

ε) Στα συμπλέγματα ευ αυ ηυ το γράμμα Υ(υ) = [β/φ] είναι σύμφωνο, άρα συλλαβίζεται όπως τα σύμφωνα: ταυ, ευ, ευ-σταθής, ευ-γενής, Εύ-α, ταυ-τίζω, ηύ-ρα...

[Edited at 2007-04-19 11:19]


 

Valentini Mellas  Identity Verified
Greece
Local time: 22:07
English to Greek
+ ...
Εάν όμως ρωτάς για χρήση EN Hyphen ή όχι.... Apr 19, 2007

Παραθέτω από την ιστσελίδα: http://www.teicrete.gr/users/kutrulis/Glosika/Stixi.htm#pavla

Παύλα ( – ) = Alt+0150
Η παύλα δηλώνει αλλαγή του συνομιλητή σ' ένα γραπτό κείμενο διαλόγου όταν δεν χρησιμοποιούνται εισαγωγικά.

Επίσης χρησιμοποιείται για να φανεί μεγαλύτερη η αντίθεση των προηγούμενων με τ' ακόλουθα, π.χ.: Ξεκίνησαν – μα δε θα φτάσουν ποτέ!

Η χρήση της παύλας δείχνει απότομη αλλαγή ή ανακολουθία στη φράση, π.χ.: Είδα το Μιχάλη προχθές – ο Γιάννης ήταν στο τηλέφωνο.

Η παύλα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί στο τέλος μιας παραγράφου, αμέσως μετά την τελεία, δηλώνοντας ότι έχει ολοκληρωθεί ένα θέμα, μια νοηματική ενότητα. (Σημείωση: Από εδώ βγήκε και η φράση: «τελεία και παύλα», δηλαδή τελείωσε τελείως το ζήτημα.)

Επίσης, η παύλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάλογο, όταν διακόπτεται απότομα ο λόγος, σε αντίθεση με τα αποσιωπητικά, που δηλώνουν κυρίως: παύση, αποσιώπηση, αμηχανία κτλ.:
– Μπορώ να σας μιλή–
– Σταμάτα! Δεν σου επιτρέπω να μιλάς!


 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Hypernate in Greek

Advanced search


SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running, helps experienced users make the most of the powerful features, ensures new

More info »
BaccS – Business Accounting Software
Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search