Fordítási hibákból származó jogi vitás kérdések
Thread poster: jongeorg
Feb 1, 2011

Kedves Hozzáértők!

Szolgáltatási Feltételek szekciót készülök lefordíttatni,
és közben arra keresem a választ, hogy vajon mi történik olyan esetben,
amikor a fordításban ejtett hiba miatt jogi vitás helyzet áll elő.
Kinek meddig terjed a felelőssége ilyen esetben?

Köszönöm a segítséget!

További szép napot kívánok!

Georg János


 

Erzsébet Czopyk  Identity Verified
Hungary
Local time: 00:11
Member (2006)
Russian to Hungarian
+ ...
??? Feb 2, 2011

Ahogy a fordító a fordításhoz ért, úgy ezzel a kérdéssel inkább egy ügyvédhez kellene fordulnod, János.

 

hollowman2
English to Hungarian
+ ...
Nem rontanék ajtóstól az ügyvédre Feb 2, 2011

Erzsébet Czopyk wrote:

ezzel a kérdéssel inkább egy ügyvédhez kellene fordulnodJános helyében én megvárnám az itteni "sokat tapasztalt, öreg rókák" érdemi véleményét is.

Aztán, ha még mindig lennének elvarratlan szálak, akkor jöhet az ügyvéd...


 

jongeorg
TOPIC STARTER
bizony, meglehet :) Feb 2, 2011

Köszönöm, ez is egy nyom, amin elindulhatokicon_smile.gif

További szép napot kívánok!

János


 

FarkasAndras  Identity Verified
Local time: 00:11
English to Hungarian
+ ...
Jogvita Feb 2, 2011

Ha amiatt aggódsz, hogy esetleg gond lesz az eredeti és a fordítás eltéréséből, egy mentsvár azért van: amennyire tudom, minden szerződésnek értelemszerűen csak egy (nyelvi) változata lehet érvényes, ami jellemzően nyilván az eredeti. Tehát ha jogvita van, az eredeti szöveg a mérvadó, a fordítás csak tájékoztató jellegű. Ez nyilván nem vigasztalja azt a szerződő felet, aki a fordításból tájékozódott, de legalább egyértelmű helyzetet teremt. (Bár ha pl. egy angol bank ÁSZF-ét fordítják magyarra a cég magyar leánya számára, aki aztán ezt tolja majd a magyar ügyfelek orra alá, akkor az Mo-on nyilván magyarul lesz érvényes, tehát a fordítás pontossága még fontosabb.) Ha tévednék, javítsanak a kollégák.

Az EU jog egyébként sajátos kivételt képez: az EU jogszabályainak minden hivatalos fordítása egyenrangú és az adott országban érvényes, a rendeletek például közvetlenül, úgy, ahogy vannak. Hivatalosan nincs "eredeti", ill. mindegyik változat az. Ez nem csak elméleti kérdés, hallottam én már olyat, hogy a különböző országok egy-egy kifejezést évekig máshogy értelmeztek, fordítottak és alkalmaztak, de nyilván mindegyik országban végig a saját fordításuk volt érvényes.

[Edited at 2011-02-02 19:09 GMT]


 

Ildiko Santana  Identity Verified
United States
Local time: 15:11
Member (2002)
Hungarian to English
+ ...

Moderator of this forum
Általános szerződési feltételek Feb 2, 2011

Kedves János!
A fordítás szolgáltatás, amelyet megbízás alapján teljesít a fordító vagy iroda. A munka elvégzése előtt mind a megrendelő - iroda, mind az iroda - fordító között írásos megrendelőre van szükség. Ebben lehet szabályozni az esetleges hibákból eredő felelősséget is. Általánosságban a polgári jog általános szabályai az irányadóak. Amennyiben az esetleges minőségi kifogás miatti vitát a felek nem tudják maguk között rendezni, bírósághoz fordulhatnak. Harmadik félnek okozott esetleges károk miatt az érintett természetes vagy jogi személy is fordulhat bírósághoz. Szerintem nincs aranyszabály, és nincs tökéletes védelem sem. Remélem, sikerül olyan fordítót találnia, aki hibátlan fordítást fog Önnek leszállítani.icon_smile.gif

--------------- Minta -------------

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A szerződő felek - ettől eltérő külön megállapodás hiánya esetén - az alábbi feltételek szerint szerződnek fordítási, illetve ahhoz kapcsolódó egyéb feladatok ellátására

1. SZOLGÁLTATÁSOK
a) Szakfordítás:
Lehetőleg a szakterületet szakmailag jól ismerő fordító által készített, nyelvtanilag és tartalmilag korrekt fordítás. Figyelem! Hiteles fordítás készítését, illetve fordítás hitelesítését, hitelesíttetését a Szolgáltató nem vállalja, a vonatkozó törvényi előírások értelmében.

b) Helyszíni szakfordítás:szakfordítási feladat ellátás a Megrendelő által kért helyen és időben. Megrendelt, de a teljesítés időpontjához képes 24 órán belül lemondott helyszíni fordítási megbízás esetén a kikötött díj 40%-a fizetendő rendelkezésre állási díjként. Vidéken történő munkavégzés esetén a közlekedés, a szállás és az étkezés költsége a Megrendelőt terheli.

c) Szakszerkesztés: a normál szövegszerkesztést meghaladó igényű szerkesztés (ábrák, táblázatok, grafikonok szkennelése, ábraszövegek felülírása, oldalhű kivitel), az anyag igényességétől és bonyolultságától függően, esetenkénti megállapodás szerint. Az alapszolgáltatás azonban külön szerkesztési díj felszámítása nélkül tartalmazza a bekezdésekre történő tördelést és szövegkiemeléseket.

d) Hangfelvételek fordítása, illetve azokról leírat készítése

2. DIJTALAN SZOLGÁLTATÁSOK
A célnyelvi szövegek számítógépes gépelése, ábrák és táblázatok nélküli egyszerűbb formázás (bekezdésekre tördelés, kiemelés, dőlt betűs szövegrészek), házon belüli szövegellenőrzés, helyesírás ellenőrzése, korrektúrázás, elektronikus formában (elsősorban e-mailen, esetleg faxon vagy lemezen) történő továbbítás, vagy nyomtatás egy példányban. További példányok nyomtatása esetén nyomtatási díjat számítunk fel. Speciális szaktudást igénylő szakszövegek esetén terminológia egyeztetést végzünk a Megrendelővel.

3. MEGRENDELŐ ÁLTALI MÓDOSÍTÁSOK
A Megrendelő kérheti a már elkészített fordítás módosítását. Amennyiben a változtatások nincsenek kétséget kizáró módon bejelölve, a Szolgáltató a teljes szövegre lektorálási díjat számol el. Amennyiben a Megrendelő csak a módosítások átvezetését kéri, és ezeket jól felismerhető módon megjelöli a dokumentumban, akkor a Szolgáltató csak a jelölt részeket fordítja, illetve számlázza le.

4. FORDÍTÁSI DÍJ
A szolgáltatási díjakat a Szolgáltató mindenkori, aktuális, belföldre érvényes árjegyzéke tartalmazza. A felek különleges körülmények, illetve feltételek esetén az árjegyzéktől eltérő díjakban is megállapodhatnak. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy árait időről időre, rendszerint évente az inflációhoz igazítsa. Az árjegyzékben szereplő árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak. Az említett szolgáltatások ÁFA-kulcsa 25%.

5. FIZETÉS
a) A fordítási díj megfizetése a teljesítéstől számított 8 (nyolc) naptári napon belül, a Szolgáltató bankszámlájára való banki átutalással történik.

b) Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a törvényes késedelmi pótlék (a jegybanki alapkamat kétszerese) felszámítására, 2 (azaz két) hét türelmi idő eltelte után.

c) Esetleges reklamáció a Megrendelőt nem jogosítja fel a fizetés visszatartására.

6. FELELŐSSÉG
a) A Szolgáltató nem vállal felelősséget a fordítandó dokumentumban előforduló, közkinccsé még nem vált sajátos terminológiák fordításáért, kivéve ha a Megrendelő a megrendeléssel együtt ezen terminológiákat Szolgáltató rendelkezésére bocsátja. Szolgáltató a fordítást a célnyelvre jó minőségben, a fordítás céljára alkalmas módon készíti el. A fordítás minőségével kapcsolatban bármely reklamációt a Szolgáltató a fordítás esetleges hibájának a Megrendelő tudomására jutásától számított 8 napon belül fogad el írásban. Ez az időszak áll rendelkezésre az esetleges kárigények bejelentésére is. A teljesítéstől számított 6 hónap elteltével szavatossági igény nem érvényesíthető.

b) A fordítás tényleges hiányosságainak kijavítására a Szolgáltatónak lehetőséget és időt kell biztosítani. Amennyiben a Megrendelő ezt megtagadja, vagy a hiányosságok megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a Szolgáltatót mentesíti hiánypótlási kötelezettsége alól. Amennyiben a Szolgáltató a számára biztosított idő alatt a hiánypótlást elvégzi, a Megrendelő a Szolgáltató számláját teljes összegben tartozik megfizetni.

c) Ha a Szolgáltató a megfelelő határidő hosszabbítás alatt nem javítja ki a hiányosságokat, a Megrendelő elállhat a szerződéstől, mely esetben az elkészült fordítást, vagy annak bármilyen másolatát nem használhatja fel. Jelentéktelen hiba esetén az elállás joga a Megrendelőt nem illeti meg. Jelentéktelen a hiba, ha a szövegben értelemzavaró fordítási hiányosság nem észlelhető.

d) A hiánypótlási igények a Megrendelőt nem jogosítják fel a szerződésben rögzített fizetések visszatartására.

e) Nehezen olvasható (kézírásos, vagy elmosódott), illetve értelmetlen dokumentumok fordításaira semmiféle szavatosság nem érvényesíthető.

f) Stilisztikai javítások (módosítások), illetve sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, vagy a Megrendelő által létrehozott, vagy belső szakkifejezések) - amennyiben a Megrendelő ezeket a megrendeléssel egyidőben nem közli a Szolgáltatóval - nem ismerhetőek el fordítási hiányosságként.

7. TITOKTARTÁS
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a munkatársai (beleértve alvállalkozóit is) tudomására jutott adatokat és információt szigorúan bizalmasan, a titoktartás szabályai szerint kezeli.

8. KÁRTÉRÍTÉS
a) A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatással a Megrendelőnek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

b) Nem köteles megtéríteni a kárnak azt a részét, amely a Megrendelő magatartásának következtében állt elő.

c) Elmaradt haszonért a Szolgáltató felelőssége csak a munkavégzéssel való kifejezett okozati összefüggés bizonyítása esetén áll fenn.

d) Következményes kárért a Szolgáltató nem felel.

9. SZERZŐI JOG
A megbízás tárgyával kapcsolatos minden, esetleges szerzői jogi felelősség, kötelezettség a Megbízót terheli.

10. VITÁS KÉRDÉSEK, BIRÓI ILLETÉKESSÉG
a) A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy esetleges vitás kérdéseiket egymás között, békés úton rendezzék. Ha ez mégsem sikerülne, akkor egyeztetésre, illetve a szolgáltatás minőségének megítélésére a Magyarországi Fordítóirodák Egyesületének (MFE) Etikai Bizottságát kérik fel. Az eljárás költségeit az elmarasztalt fél viseli.

b) A szerződéses jogviszonyból eredő bármely jogvita eldöntésére a Szolgáltató a székhelye szerint illetékes bíróságot köti ki.

Jelen "Általános szerződési feltételek" - ettől eltérő megállapodás hiánya esetén - a megrendelés elválaszthatatlan részét képezi.


 

jongeorg
TOPIC STARTER
Köszönöm! Feb 2, 2011

Kedves Ildikó,

Ez óriásiicon_smile.gif Úgy értem, hogy le vagyok nyűgözve!
Köszönöm a minden részletre kiterjedő választ! Nagyon sokat segített!

Minden jót kívánok!

János


 

Katalin Horváth McClure  Identity Verified
United States
Local time: 18:11
Member (2002)
English to Hungarian
+ ...
Egy másik megközelítés Feb 2, 2011

Én gyakran látom nemzetközi vállalatok esetén, hogy a több nyelven létező dokumentumok esetén egy záradékban jelzik azt, hogy amennyiben a más nyelvre lefordított dokumentum és az eredeti nyelvű eltér, akkor az eredeti nyelvű dokumentum az irányadó, az tekintendő érvényesnek.
Gondolom, hogy a fordítási hibák is az "eltérések" kategóriába tartoznak.
Nem tudom, hogy jogi viták esetén ez a megközelítés ténylegesen védelmet nyújt-e a vállalatnak, hiszen ha az ügyfél csak a lefordított anyagot olvassa, akkor honnan tudná, hogy az eltér az eredetitől? Dehát az ügyvédek sokféleképpen tudják a dolgokat csavarni...
Olyan is van, hogy a lefordított dokumentumra ráírják, hogy "csak tájékoztató jellegű", és hogy az eredeti az érvényes.

A vállalat és a fordító közötti kapcsolatot szerződés szabályozza, az esetleges felelősség kérdését is abban kell tisztázni. A szerződés részleteit az adott országban, joghatóságban dolgozó jogásszal érdemes megbeszélni.

Katalin


 

jongeorg
TOPIC STARTER
Kedves Katalin! Feb 2, 2011

Ez nagyon nagy segítség! Gyakorlatias megközelítés, ez tetszik. Azt hiszem, hogy egy ilyen megoldást választva nyugodtan tudok majd aludni!
Nagyon köszönöm, hogy időt szentelt a válasznak!

Minden jót kívánok!

János


 

jongeorg
TOPIC STARTER
Farkas András megjegyzéséhez Feb 3, 2011

Köszönöm, Kedves András! A szolgáltatási feltételek, amik kapcsán felmerült bennem ez a kérdés, egy kreatív kezdeményezés honlapján jelennek majd meg. Ezek szerint az mindenképpen jó ötlet, ha feltüntetem, hogy melyik nyelvű változat a dokumentum eredetije.

Köszönöm még egyszer!

János


 

Péter Tófalvi  Identity Verified
Hungary
Local time: 00:11
Member
English to Hungarian
+ ...
SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Feb 4, 2011

Ilyen esetben védené a fordítót a szakmai felelősségbiztosítás, csak ilyen ugye magyarországi fordítónak nincs. Talán egy-két fordítóirodának van.

 

Katalin Horváth McClure  Identity Verified
United States
Local time: 18:11
Member (2002)
English to Hungarian
+ ...
A felelősségbiztosításról Feb 4, 2011

Igen, ilyen létezik, de pont a múltkor volt egy téma arról, hogy ez mennyire hasznos (ill. pont hogy mennyire használhatatlan).
Mindjárt megpróbálom megkeresni.

Hát, nem találom, és több időm most nincs.
Mindenesetre arról szólt a cikk, hogy egy fordító (vagy fordítóiroda) ügyfele panaszkodott valami fordítási hibára, erre az iroda bocsánatot kért és árengedményt adott. Az ügyfél elfogadta az árengedményt, de utána beperelte az irodát egy sokkal magasabb összegre.
A biztosító megtagadta a fizetést, mert az iroda árengedményt adott, és ez azt jelenti, hogy ők elkezdték a vita elrendezését saját eszközeikkel, a biztosító bevonása nélkül, és ez kizáró ok.
A cikk arról szólt, hogy micsoda disznóság ez, hiszen a normélis üzleti kapcsolatok alapja az, hogy az ügyfeleknek a legjobb szolgáltatást nyújtsuk, és abba beletartozik a vitás kérdések gyors és békés elrendezése, nem pedig a biztosítóhoz rohangálás azonnal, különösen, hogy a biztosítási procedúrák általában hosszadalmasak.
Ha jól emlékszem, ez pont az a biztosító volt, amely az ATA-n keresztül árulta a felelősségbiztosítást, és a cikk az ATA-t is piszkálta ezügyben.

Ha valaki megtalálja a cikket, linkelje be.

Kati

[Edited at 2011-02-04 15:59 GMT]

[Edited at 2011-02-04 15:59 GMT]


 

Kathrin.B  Identity Verified
Local time: 00:11
English to Hungarian
+ ...
A megrendelő felelőssége Mar 2, 2011

jongeorg wrote:

Kedves Hozzáértők!

Szolgáltatási Feltételek szekciót készülök lefordíttatni,
és közben arra keresem a választ, hogy vajon mi történik olyan esetben,
amikor a fordításban ejtett hiba miatt jogi vitás helyzet áll elő.
Kinek meddig terjed a felelőssége ilyen esetben?

Köszönöm a segítséget!

További szép napot kívánok!

Georg János
Bizonyos szakmai szövegeknél a megrendelőnek is érdeke, hogy maga, vagy hozzáértő szakembere, pl. ügyvédje az anyagot átnézze, a szükséges módosításokat átvezesse.
Szerződésnél, ÁSZF-nél ez már csak amiatt is indokolt, mert ő fogja aláírni a szerződést.
így ha marad benne fordítási probléma, akkor az neki éppúgy felróható.

[Edited at 2011-03-02 11:42 GMT]


 

jongeorg
TOPIC STARTER
Kedves Kathrin B., Mar 2, 2011

Köszönöm szépen,
Fontos gondolat!

További szép napot kívánok!

János


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Ildiko Santana[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Fordítási hibákból származó jogi vitás kérdések

Advanced search


PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »
BaccS – Business Accounting Software
Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search