Favore "olandese"
Thread poster: Giuseppina Gatta, MA (Hons)

Giuseppina Gatta, MA (Hons)
Member (2005)
English to Italian
+ ...
May 16, 2006

Ho ricevuto un PO da un cliente diretto olandese, purtroppo le clausole sono in olandese. Ho chiesto di mandarmi una versione in tedesco o inglese, ma non ho ancora ricevuto niente.
L'unica cosa che ho capito è che pagano a 90 giorni (sigh!).
Vorrei sapere se qualcuno mi può aiutare. Non voglio la traduzione parola per parola, ma solo che qualcuno che capisce l'olandese legga il tutto e mi dica se ci sono cose "strane", clausole vessatorie o simili.
Grazie!
Giusi
AANVAARDING VAN DE BESTELLING
1. De verkoper wordt verzocht per omgaande schriftelijk ontvangst te bevestigen van deze bestelling. Blijft hij in gebreke zulks te doen binnen de drie dagen, dan zal dit beschouwd worden als volledig akkoord.
2. De verkoper staat er borg voor dat de geleverde goederen op geen enkel brevet, patent, fabrieksmerk of wetten inzake nijverheidseigendom inbreuk maken.
3. De verkoper waarborgt dat de geleverde goederen volkomen aan de beschrijving beantwoorden, van de beste grondstoffen, in goede toestand, zonder gebreken en volkomen geschikt zijn voor het gebruik waar toe zij bestemd zijn.
Aanvaarding van de goederen ontheft de verkoper noch van zijn waarborg noch van zijn verantwoordelijkheid voor niet- overeenstemming van levering met het bestelde.
Indien na ontvangst de koper bemerkt dat één of meerdere artikelen zichtbare gebreken hebben of niet beantwoorden aan de voorwaarden van de bestelling, zal hij hiervan de koper zo vlug mogelijk in kennis stellen na deze zichtbare gebreken of niet- conformiteit te hebben vastgesteld of nadat hij ze kon vaststellen.
De verkoper blijft te allen tijde aansprakelijk voor de verborgen gebreken van het geleverde.
LEVERINGSTERMIJN
De koper heeft het recht deze bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, indien de levering niet binnen het bepaald tijdsbestek geschiedde; wanneer geen leveringsdatum bepaald werd zal een redelijke termijn aangenomen worden.
LEVERING
De goederen moeten franco ons magazijn afgeleverd worden. Tot op dit ogenblik draagt de verkoper alle risico.
BETALING
De betalingen geschieden op 90 dagen einde maand van de factuur.
GESCHILLEN
Alle geschillen tussen verkoper en koper zullen door de Rechtbanken van Antwerpen beslecht worden.
BIJZONDERE SCHIKKINGEN
1. De verkoop geschiedt tegen de hoger vermelde aankoopvoorwaarden.
Alle andere hiermee strijdige of andersluidende bedingen worden als niet geschreven beschouwd.
2. De verkoper, die de goederen levert, onderwerpt zich door het feit zelve, aan alle voorwaarden van deze bestelbon, en aan elke ervan afzonderlijk.
3. De verkoper verklaart uitdrukkelijk dat hij geen commissieloon of fooi, van welke aard ook, betaald heeftof betalen zal, hetzij aan personen in dienst van de koper, hetzij aan derden of tussenpersonen, ter wille of als gevolg van deze bestelling. In geval van overtreding zal de koper het recht hebben deze bestelling onmiddellijk te annuleren en alle handelsbetrekkingen met de verkoper te verbreken.
4. Overeenkomst met betrekking tot geheimhouding en eigendom.
In uitvoering van de opdracht dewelke de koper heeft toevertrouwd aan de verkoper, hierna genoemd de aannemer, en welke opdracht het voorwerp uitmaakt van onderhavige bestelbon, is tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen:
- de aannemer moet zich, zowel gedurende de overeenkomst als na het beëindigen hiervan, onthouden van fabricatiegeheimen, zakengeheimen of geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden waarvan hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis had gekregen, bekend te maken.
- alle elementen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht en dit zowel de materiële elementen o.m. teksten, vertalingen, films en of ander materiaal alsook de intellectuele elementen ter beschikking gesteld van de aannemer, blijven te allen tijde de eigendom van de koper of diens kliënt en moeten na beëindiging van de opdracht onmiddellijk terugbezorgd worden.
- de aannemer verbindt er zich toe tijdens de uitvoering van de overeenkomst en gedurende vijf jaar na het beëindigen van de overeenkomst op geen enkele wijze rechtstreeks contact te verkrijgen met de opdrachtgever en gelijk welke vorm van zakelijke samenwerking tot stand te brengen, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de koper.
- de aannemer zal in het kader van de uitvoering van de opdracht zich uitsluitend tot de koper wenden en zich strikt gedragen naar de richtlijnen van de koper.
Voor elke bijkomende informatie of instructies zal de aannemer zich wenden tot de koper, met uitsluiting van de opdrachtgever. Dientengevolge zijn enkel de opdracht en de richtlijnen gegeven door de koper bindend voor partijen.
- elke inbreuk op deze plicht tot geheimhouding zal aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van
€ 5000,00, onverminderd de vordering dewelke de koper behoudt lastens de aannemer omtrent de werkelijk geleden schade. De aannemer zal de koper tevens in rechte vrijwaren tegen alle aanspraken, ten welke titel ook, op schadevergoeding gesteld door de cliënten van de koper en welke aanspraken hun oorzaak vinden in de schending van deze overeenkomst van geheimhouding door de aannemer.
5. Vertaalprijzen worden jaarlijks vastgelegd, beginnende vanaf januari.
6. De prijsberekening voor de vertaling is gebaseerd op een regeltelling van 55 karakters in de doeltaal, inclusief spaties, en bij voorkeur geteld in Word 95 of hoger.
7. De aannemer moet minstens drie jaar ervaring hebben in het gevraagde domein. Is dit niet het geval, dan moet de koper worden verwittigd.
8. De aannemer moet een ‘native speaker’ zijn, en moet in staat zijn, vertaalconsistentie te garanderen over verschillende opdrachten heen.
9. De aannemer moet adresveranderingen melden.
10. Alle teksten o.a. ingevolge uitgevoerde vertaalwerkzaamheden, aangeleverd door de verkoper op gelijk welke informatiedrager, moeten vrij van fouten zijn.
In het bijzonder informatiedragers als disketten, files aangeleverd via internet e.d.m. moeten gegarandeerd vrij van “virussen” zijn.
Kosten ontstaan bij de koper tengevolge van bovengenoemde virussen zijn ten laste van de verkoper.
11. Alle teksten ingevolge vertaalwerkzaamheden, die door de koper worden voorvertaald met behulp van zogenaamde ‘vertaalgeheugens’ moeten door de vertaler zo worden vertaald, dat coderingen, macro’s e.d. worden behouden. Kosten ontstaan bij de koper tengevolge van inbreuken tegen deze regel zijn ten laste van de verkoper.
12. De vertaler verbindt zich ertoe alle vertaalwerkzaamheden die hij pleegt met behulp van zogenaamde vertaalgeheugens, databanken of ander referentiemateriaal te melden aan de koper. Dit om het beheer in samenspraak met de koper te kunnen regelen.
13. De koper verbindt zich ertoe, de vertaler zo goed mogelijk bij te staan in de levering van referentiemateriaal e.d., nodig voor de vertaling.


 

gianfranco  Identity Verified
Brazil
Local time: 11:46
Member (2001)
English to Italian
+ ...
Lo spostiamo? May 16, 2006

Giuseppina,

forse è meglio se spostiamo questo messaggio nel forum in lingua olandese.

Se modifichi la parte iniziale, e la riscrivi in inglese o in tedesco, io potrei spostare questa discussione nel forum olandese (dopo avere rimosso il mio messaggio).

Penso che attireresti più lettori e più risposte utili nel forum frequentato dai traduttori olandesi...

ciao
Gianfranco


 

Giuseppina Gatta, MA (Hons)
Member (2005)
English to Italian
+ ...
TOPIC STARTER
Non so... May 16, 2006

Aspetterei un po', preferisco sicuramente che mi risponda un collega in italiano
grazie
Giusi


 

Chiara De Santis  Identity Verified
Italy
Local time: 14:46
Member (2002)
Dutch to Italian
+ ...
ciao Giuseppina May 16, 2006

io traduco dall'olandese ed in linea di massima posso assicurarti che le condizioni che ti hanno proposto non contengono nulla di "pericoloso". L'unica possibile multa si riferisce ad eventuale violazione della clausola di riservatezza, cosa cui noi traduttori siamo abituati. Il prezzo si riferisce a righe di 55 caratteri nella lingua d'arrivo. I supporti che consegnerai (dischetti, file, etc.) non dovranno contenere virus pena il pagamento di eventuali spese che il committente dovrà sostenere a causa di ciò. dovrai informare il committente di evt. TM, database e simili che utilizzerai per le tue traduzioni.

insomma, nulla di nuovo sotto il sole!

contattami pure se hai bisogno di ulteriori chiarimenti, l'olandese è una vera passione per me!


 

Giuseppina Gatta, MA (Hons)
Member (2005)
English to Italian
+ ...
TOPIC STARTER
Grazie May 16, 2006

Chiara, sei stata gentilissima.
Spero di poter contraccambiare un giorno in qualche modo
un caro saluto
Giusi


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

Favore "olandese"

Advanced search


CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
Déjà Vu X3
Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search