If you think \"obydwojgiem oczu\" is difficult, check out this Polish tongue-twister
Thread poster: Jacek Krankowski (X)

Jacek Krankowski (X)  Identity Verified
English to Polish
+ ...
Jan 7, 2002

Dear All,


Before I quote

http://www.gazeta.pl/alfa/artykul.jsp?dzial=0203010389&xx=625556

let me ask you: Do you think there is a need for a Polish-language ProZ forum?


Nauka polskiego


Joanna Szczepkowska (04-01-02 12:00)


Piêkna jest nasza mowa. Piêkna, ale trudna. Dlatego da³am mojemu nauczycielowi od angielskiego swój wierszyk. A Wy, kochane dzieci, odpowiedzcie na pytanie: \"Czy mo¿na go przet³umaczyæ na angielski?\".


Cudzoziemcze. Cichy goœciu. Czy Ty wiesz


¿e tym œwistem co tu œwiszczy wieszczy³ wieszcz?


Id¹c w œlady za swym wieszczem


te¿ siê w chrzêœcie œwistu streszczê


cudzoziemcze. Cichy goœciu. Czy wiesz, ¿e


w czasie suszy such¹ szos¹, mkn¹c w pocie,


na przyczó³ku przeczekaæ musisz deszcz


i szczêkaj¹c przyzêbiem grz¹Ÿæ w b³ocie,


bo Ci szadzi¹ przesz³y czêœci i czeœæ.


Odurzony szar¹ m¿awk¹ i ¿ytem


szczêkoœcisku doœwiadczysz co i rusz,


a¿ do Bieszczad dotar³szy przed œwitem


w przykr¹ prze³êcz trzeba SIUSIU Wœród burz


Taszcz¹c czaszkê sw¹ w puszczy czeluœciach,


mo¿esz sczezn¹æ przesi¹kniêty na koœæ,


kiœci¹ liœci susz¹c szcz¹tki nagoœci,


œci¹gn¹æ czarci œwierzb, psikus i z³oœæ.


Wtedy czujna szczwana krztyna z pryszczami


w krzak ciê wciœnie, szargaj¹c œliczny brzask


i wszczniesz brzd¹ca wœród chaszczy i darni


wrzeszcz¹c: \"Brzydszaæ ni¿ wasz Przasnysz przy d¿d¿ach!\".


Uciekaj¹c jeœli bêdziesz siê szasta³,


jakimœ szlakiem zwiêkszaj¹c szorstkoœæ stóp,


chc¹c siê podszyæ pod Mieszka i Piasta,


to wszczniem partiê - \"Nasza szosa\" - iœ trup.


Dzier¿¹c ¿erdzie podniesiem ciœnienie


\"Precz z szos! Precz! Cudzoziemcy psia ich maæ!


Dziœ wskroœ ciê prapszeniczne wspó³plemiê


pójdzie iœæ - jak dojdzie, stanie praæ!\".


Such¹ szos¹ w czasie suszy, mkn¹c w pocie,


dojrzysz w rzeki skacz¹cych dziewic sznur


za to, ¿e Ty dziœ œmia³¿eœ w swym wozie


przestrzeñ szos psuæ - czysta hañba Twych kó³!


Szepty mê¿czyzn za brzuchami spod koszul


rozszarpanych Rejtanem poœród szos,


strzêpi¹c p³ótno zamrucz¹ na g³osy:


\"Na guzikach naszych w poœlizg wpadnie goœæ!\".


Jeœli zechcesz na szosie choæ postaæ,


bo Ci jaŸñ zassie w lêdŸwiach, zi¹b i szadŸ,


przeczekamy na szlaku przy wrzosach


prapszenicznej kiœæ grzecznoœci Ci daæ.


Jeœli coœ Ciê zatrzyma przy Pszczyñsku


- masz ci los! W suchej szosie wra¿a ¿erdŸ!


przyczaimy cicho siê w Szczebrzeszyñskiem,


tam gdzie chrz¹szcze w garœæ siê wziê³y - w trzcinach œmieræ!


 

Parrot  Identity Verified
Spain
Local time: 04:57
Member
Spanish to English
+ ...
You mean the Polish need tongue-twisters? Mar 19, 2002

I\'m surprised.

 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

If you think \"obydwojgiem oczu\" is difficult, check out this Polish tongue-twister

Advanced searchBaccS – Business Accounting Software
Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search