If you think \"obydwojgiem oczu\" is difficult, check out this Polish tongue-twister
Thread poster: Jacek Krankowski (X)

Jacek Krankowski (X)  Identity Verified
English to Polish
+ ...
Jan 7, 2002

Dear All,


Before I quote

http://www.gazeta.pl/alfa/artykul.jsp?dzial=0203010389&xx=625556

let me ask you: Do you think there is a need for a Polish-language ProZ forum?


Nauka polskiego


Joanna Szczepkowska (04-01-02 12:00)


Piêkna jest nasza mowa. Piêkna, ale trudna. Dlatego da³am mojemu nauczycielowi od angielskiego swój wierszyk. A Wy, kochane dzieci, odpowiedzcie na pytanie: \"Czy mo¿na go przet³umaczyæ na angielski?\".


Cudzoziemcze. Cichy goœciu. Czy Ty wiesz


¿e tym œwistem co tu œwiszczy wieszczy³ wieszcz?


Id¹c w œlady za swym wieszczem


te¿ siê w chrzêœcie œwistu streszczê


cudzoziemcze. Cichy goœciu. Czy wiesz, ¿e


w czasie suszy such¹ szos¹, mkn¹c w pocie,


na przyczó³ku przeczekaæ musisz deszcz


i szczêkaj¹c przyzêbiem grz¹Ÿæ w b³ocie,


bo Ci szadzi¹ przesz³y czêœci i czeœæ.


Odurzony szar¹ m¿awk¹ i ¿ytem


szczêkoœcisku doœwiadczysz co i rusz,


a¿ do Bieszczad dotar³szy przed œwitem


w przykr¹ prze³êcz trzeba SIUSIU Wœród burz


Taszcz¹c czaszkê sw¹ w puszczy czeluœciach,


mo¿esz sczezn¹æ przesi¹kniêty na koœæ,


kiœci¹ liœci susz¹c szcz¹tki nagoœci,


œci¹gn¹æ czarci œwierzb, psikus i z³oœæ.


Wtedy czujna szczwana krztyna z pryszczami


w krzak ciê wciœnie, szargaj¹c œliczny brzask


i wszczniesz brzd¹ca wœród chaszczy i darni


wrzeszcz¹c: \"Brzydszaæ ni¿ wasz Przasnysz przy d¿d¿ach!\".


Uciekaj¹c jeœli bêdziesz siê szasta³,


jakimœ szlakiem zwiêkszaj¹c szorstkoœæ stóp,


chc¹c siê podszyæ pod Mieszka i Piasta,


to wszczniem partiê - \"Nasza szosa\" - iœ trup.


Dzier¿¹c ¿erdzie podniesiem ciœnienie


\"Precz z szos! Precz! Cudzoziemcy psia ich maæ!


Dziœ wskroœ ciê prapszeniczne wspó³plemiê


pójdzie iœæ - jak dojdzie, stanie praæ!\".


Such¹ szos¹ w czasie suszy, mkn¹c w pocie,


dojrzysz w rzeki skacz¹cych dziewic sznur


za to, ¿e Ty dziœ œmia³¿eœ w swym wozie


przestrzeñ szos psuæ - czysta hañba Twych kó³!


Szepty mê¿czyzn za brzuchami spod koszul


rozszarpanych Rejtanem poœród szos,


strzêpi¹c p³ótno zamrucz¹ na g³osy:


\"Na guzikach naszych w poœlizg wpadnie goœæ!\".


Jeœli zechcesz na szosie choæ postaæ,


bo Ci jaŸñ zassie w lêdŸwiach, zi¹b i szadŸ,


przeczekamy na szlaku przy wrzosach


prapszenicznej kiœæ grzecznoœci Ci daæ.


Jeœli coœ Ciê zatrzyma przy Pszczyñsku


- masz ci los! W suchej szosie wra¿a ¿erdŸ!


przyczaimy cicho siê w Szczebrzeszyñskiem,


tam gdzie chrz¹szcze w garœæ siê wziê³y - w trzcinach œmieræ!


 

Parrot  Identity Verified
Spain
Local time: 14:59
Member
Spanish to English
+ ...
You mean the Polish need tongue-twisters? Mar 19, 2002

I\'m surprised.

 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

If you think \"obydwojgiem oczu\" is difficult, check out this Polish tongue-twister

Advanced searchmemoQ translator pro
Kilgray's memoQ is the world's fastest developing integrated localization & translation environment rendering you more productive and efficient.

With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.

More info »
SDL MultiTerm 2019
Guarantee a unified, consistent and high-quality translation with terminology software by the industry leaders.

SDL MultiTerm 2019 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2019 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search