Извадоци од Судскиот деловник
Thread poster: Aleksandar Risteski

Aleksandar Risteski
Local time: 07:51
Polish to Macedonian
+ ...
Sep 7, 2010

Почитувани Колеги, подолу објавувам извадоци од Судскиот деловник (неколку члена), кои се од корист при секојдневното работење. Пред сè членот 45 е важен, бидејќи кажува како треба да гласи текстот на заверката; значи ако некој до сега имал дилеми и недоумици, веќе нема потреба да ги има, текстот на заверката и нејзиниот изглед се утврдени од страна на Министерот за правда на РМ и тука не е дозволена креативност и свои сопствени верзии.
Судскиот деловник е објавен во "Службен Весник на Република Македонија" бр. 71 од 2007 година.
Член 43
Постојаниот судски преведувач има тркалезен пе-
чат во пречник од 33 мм, кој го содржи името Републи-
ка Македонија, презиме и име на преведувачот, ознака
- постојан судски преведувач, странски јазик за кој е
поставен за преведувач, назив на судот во кој е поста-
вен и неговото седиште.


Член 44
Постојаниот судски преведувач води дневник за из-
вршените преводи. (Образец бр. 9).
Постојаниот судски преведувач е должен совесно
одговорно и уредно да ја врши својата должност, и се-
кој извршен превод да го заверува со својот потпис и
печат.

Член 45
Заверката на преведувачот, која се става по изврше-
ниот превод носи број на дневникот под кој преводот е
заведен, датум, потпис и печат на преведувачот.
Текстот на заверката гласи:
“Тврдам дека правилно го извршив преводот од
___________________ на ___________________ јазик.
М.П.
Број ________________ ПРЕВЕДУВАЧ,
Датум ________________
___________________”
Текстот на заверката се пишува на македонски ја-
зик и на јазикот на кој е извршен преводот, со тоа што
на левата половина на листот е текстот на македонски
јазик а на десната половина текстот на јазикот од кој е
извршен преводот.


Член 46
Ако писменото што треба да се преведе содржи по-
веќе страници или листови, сите страници ќе се обеле-
жат со броеви, листовите ќе се сошијат и на крајот ќе
се утврдат на соодветен начин.
Секој лист од преводот носи потпис и печат од пре-
ведувачот.
Преводот е чист и непрецртуван, а имињата се пре-
несуваат дословно од изворникот.
Клаузулата на заверката се става под извршениот
превод.

Член 47
Претседателот на судот врши надзор над работата
на постојаните судски преведувачи, се грижи за нивно
уредно и навремено работење, а за утврдените недоста-
тоци во вршењето на работите го известува Мини-
стерството за правда.
Претседателот на судот им дава на преведувачите
помош за правилно извршување на работите, повреме-
но го прегледува Дневникот за извршените преводи и
заверки и за утврдените состојби составува записник.
Примерок од записникот се доставува до Мини-
стерството за правда и на преведувачот чиј “Дневник
за извршените преводи и заверки” е прегледан.
На огласната табла во основниот суд се објавува
списокот на преведувачите за подрачјето од тој суд
според азбучен ред и за секој јазик одделно.
Претседателот на судот на крајот од годината го из-
вестува Министерството за правда за состојбата и ра-
ботата на постојаните судски преведувачи, а доколку
оцени за потребно и во текот на годината.


Direct link Reply with quote
 

Marina Marinova
Switzerland
Local time: 07:51
English to Macedonian
+ ...
Благодарам Sep 7, 2010

Благодарам колега, за споделувањето на овие информации. Марина

Direct link Reply with quote
 

Sherefedin MUSTAFA
Netherlands
Local time: 07:51
Member
English to Macedonian
+ ...
Корисна ионформација Sep 7, 2010

Здраво Александер,

Иако со задоцнување, сепак би сакал да ве поздравам и да ви пожелам добродојде меѓу нашите редови и да ви се заблагодарам за интересните информации кои во последно време сте ги објавиле на овој форум.

Апсолутно се согласувам дека стандардизацијата на клаузулата која МзП на РМ го препишува е чекор во добра насока и како постојани судски преведувачи треба да ја поздравиме.

Чисто за информација, ќе ја додадам мојата клаузула која ја користам според холандските прописи за переводи од холандски на македонски јазик. Би било, верувам, интересно и други колеги да ги постираат клаузулите со кои се служат за да стекнеме увид во тоа кој како работи со цел, се разбира, нешто да научиме едни од други.

==============================
Долепотпишаниот, Шерефедин Мустафа, постојан судски преведувач од холандски на македонски јазик и обратно, назначен со решение број 160/2002 mb, на Окружниот Суд во Арнхем, Холандија, изјавува и со својот потпис и печат потврдува дека овој превод од холандски на македонски јазик во потполност одговара на приложениот изворен документ составен на холандски јазик.

[Ondergetekende, Sherefedin Mustafa, beëdigd als vertaler vanuit het Nederlands naar het Macedonisch en andersom door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, Nederland, onder rekestnummer 160/2002 mb, verklaart hierbij en bevestigt middels zijn handtekening en stempel dat deze vertaling vanuit het Nederlands naar het Macedonisch volledig overeenstemt met het bronstuk in de Nederlandse taal, dat aan deze vertaling is gehecht.]


Превод бр. / Vert. nr. (број под кој го заведувам преводот)
(место), (датум)

Шерефедин Мустафа Sherefedin Mustafa
Wbtv-nr. 1756

*Wbtv = број на списокот на постојани судски преведувачи кој се води врз основа на посебен закон за судски преведувачи и толкувачи.
=======================================================

Поздрав,
Шерефедин


Direct link Reply with quote
 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Milena Čkripeska[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Извадоци од Судскиот деловник

Advanced search


Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »
PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search