Овера уверениа са апостилом
Thread poster: Dragomir Kovacevic

Dragomir Kovacevic  Identity Verified
Italy
Local time: 17:48
Member
Italian to Serbian
+ ...
Jun 16, 2014

Драге колеге,

ових дана сам у Италији где радим и живим, превео и судски оверо уверење од једног суда у Македонији, за потребе македонског држављанина који у Италији жели да добије држављанство.

Македонско уверење испрва није овде било прихваќено па је корисн
... See more
Драге колеге,

ових дана сам у Италији где радим и живим, превео и судски оверо уверење од једног суда у Македонији, за потребе македонског држављанина који у Италији жели да добије држављанство.

Македонско уверење испрва није овде било прихваќено па је корисник тражио преводитеља овде и нашао мене, обзиром на територијалну блискост. Ја повремено и преводим са мк на италијански.

Уверење од италијанских органа није било прихваќено из разлога:

- Апостил печат на преводу на италијански, на себи није носио печат суда. Печат суда је био само на македонском делу уверења. Осим превода садржаја печата апостила, неопходно је да он носи печат суда преко њега. Кад кажем „печат апостила„ мислим на правоугли формат у коме постоји исписан стандардни текст по Хашкој конвенцији и около кога се додаје текст.
- Документ је био сачињен од мк уверења, превода на италијански од стране судски регистрованог тумача и његових печата, те цертификата Нотара којим се цертифицирао идентитет судског тумача.

Није ли то све мало превише компликовано, непотребно, осим што, како рекох, апостилни печат на италијанском, није носио оверу суда, него био чисто го печат.
Чему Нотарска овера, шта ту имају нотари да оверавају.

Потребан је мк документ са апостилом и италијански превод. Ако је преводилац довољно вешт, може да испослује да суд само попуни Апостил који је веќ преведен на страни језик, а не да преводилац преводи и да иде поново на суд да му суд овери апостилни печат. Нотарска овера нема никакву сврху овде.
Видим да сте се дали да средите закон о судским тумачима, то је лепо.

Исто би било лепо да не излажете муштерије претераним трошковима за бесмислене радње по документима. Као и да се води рачуна да судски тумачи знају језик за који су регистровани, а не да им преводи буду пуни грешака.

Срдачно, Драгомир Ковачевиќ

[Edited at 2014-06-16 17:06 GMT]

[Edited at 2014-06-16 17:10 GMT]
Collapse


 

Aleksandar Risteski
Local time: 17:48
Polish to Macedonian
+ ...
Апостил ... Jun 16, 2014

Во Република Македонија заверка на документи со „апостил печат“ може да се добие во сите основни судови или во Министерството за правда во Скопје (понатаму: МП). Таквата заверка може да се стави на оригинални документи и НЕ СЕ става на преводи, бидејќи во согласност со хашк... See more
Во Република Македонија заверка на документи со „апостил печат“ може да се добие во сите основни судови или во Министерството за правда во Скопје (понатаму: МП). Таквата заверка може да се стави на оригинални документи и НЕ СЕ става на преводи, бидејќи во согласност со хашката конвенција „Апостилите“ се ставаат на ЈАВНИ ИСПРАВИ, а во Република Македонија преводите не се сметаат за јавни исправи. „Апостилот“ се става исклучиво на македонски јазик, во согласност со пропишан образец; оттука македонски суд или МП, НЕ МОЖЕ да стави печат на текст на друг јазик, на пр. како што прашувате зошто судот не ставил печат на „Апостил“ со текст на италијански јазик.

Во однос на нотарите, во согласност со македонскиот Закон за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55 од 2007 година, со сите релевантни подоцнежни измени), во членот 62 се наведува:
Заверка на преводи
Член 62
(1) Нотарот кој е и судски преведувач ќе ја завери точноста на преводот кој сам го извршил.
(2) Нотарот кој не е судски преведувач ќе го провери својството на судскиот преведувач кој го извршил преводот и го ќе завери преводот.
(3) Својството на судски преведувач од ставот (2) на овој член се утврдува врз основа на решение за овластен судски преведувач издадено од министерот.
(4) Нотарот својата заверка ќе ја стави на преводот и ќе го приложи кон исправата која се преведува, на начин пропишан со овој закон.
(5) Нотарот може да биде преведувач само за вршење на потреби на неговата служба.

Во врска со (не)признавањето на преводи во домицилната земја (во земјата каде што јазикот Х. е официјален јазик) тоа е рулет и ризик за странката. Некои држави (државните органи, локалната самоуправа и другите правни и физички лица, коишто вршат јавни овластувања) признаваат заверени (официјални) преводи, коишто се извршени исклучиво од преведувачи овластени во нивната држава или од страна на конзули на таа држава во странство. Така е на пример во Република Полска. Во некои држави (не)прифаќањето зависи од конкретниот државен орган или од територијалната единица [на пример во Германија има различна практика во секоја од сојузните држави во однос на (не)прифаќањето на преводи извршени надвор од Германија – некаде се признаваат само преводи извршени од страна на германски преведувачи и германски конзули, а некаде „проаѓа“ и превод извршен во странство од страна на странски преведувач]. Јас на пример, за да се избегне и најмала можност за такви непријатности за клиентите, поседувам овластување и од македонското МП и од полското МП (две „пусулчиња“ и два „печати“ добиени после положување на испити организирани од страна и на едното и на другото министерство).

Но во однос на преводи од македонски јазик на италијански јазик странката можела да ја избегне непријатноста, а со тоа и потребата од ваше ангажирање, доколку преводот го извршел некој од преведувачите, коишто се наведени на интернет-страницата на Амбасадата на Република Италија во Скопје (во согласност со нивото на „овластување“). Списоците се достапни на овој линк:

http://www.ambskopje.esteri.it/Ambasciata_Skopje/Menu/Ambasciata/La_rete_consolare/

Elenco traduttori ufficiali per atti complessi (documenti commerciali, sentenze, ecc)
Elenco traduttori per atti di Stato Civile (estratti atti di nascita, matrimonio ecc.)

Овие преведувачи, колку што ми е мене познато, за да „влезат“ во некој од овие списоци поминуваат низ тестирања и проверки. Претпоставувам дека предметниот превод не бил извршен од страна на преведувач, којшто е на некој од овие списоци.

Негодувате за познавање на јазик и грешки, но од увидот во вашата објава подолу; може да се изведе заклучок дека доколку би извршиле превод од италијански на македонски јазик, тој превод би бил прилично дијалектен – би бил на „врањски дијалект“ на македонскиот јазик ... (освен доколку вашето овластување не е исклучиво за насоката македонски-италијански, а не и обратно).


м-р Александар Ристески, дипломиран правник
Collapse


 

Dragomir Kovacevic  Identity Verified
Italy
Local time: 17:48
Member
Italian to Serbian
+ ...
TOPIC STARTER
„апостил печат“ Jun 17, 2014

Aleksandar Risteski wrote:

Во Република Македонија заверка на документи со „апостил печат“ може да се добие во сите основни судови или во Министерството за правда во Скопје (понатаму: МП). Таквата заверка може да се стави на оригинални документи и НЕ СЕ става на преводи, бидејќи во согласност со хашката конвенција „Апостилите“ се ставаат на ЈАВНИ ИСПРАВИ, а во Република Македонија преводите не се сметаат за јавни исправи. „Апостилот“ се става исклучиво на македонски јазик, во согласност со пропишан образец; оттука македонски суд или МП, НЕ МОЖЕ да стави печат на текст на друг јазик, на пр. како што прашувате зошто судот не ставил печат на „Апостил“ со текст на италијански јазик.


А како би онда било могуће да инострани државни орган одгонетне садржај апостил-печата, ако није преведен? Начин би постојао, ако би се поштовали редни бројеви на печату. На апостилном печату на македонском језику, редних бројева за појединачне ставке, НЕМА.

Aleksandar Risteski wrote:
Во однос на нотарите,

Превод јасно да није правни документ, али јесте целокупни документ: оригинал са преводом.

Мислим да би било корисно да колеге које се боре за Закон о судским тумачима, издејствују да не буду приморани да траже оверу код Нотара. Ако су већ регистровани при судовима, па и при иностраним амбасадама, чему овера код Нотара? Но, колега, ви сте се потрудили да ми цитирате прописе. Када се пропис промени, нећете бити у прилици да ми га цитирате. Прописи се мењају, само се не мењају они који их "ресавски" примењују.

Aleksandar Risteski wrote:
Но во однос на преводи од македонски јазик на италијански јазик странката можела да ја избегне непријатноста, а со тоа и потребата од ваше ангажирање, доколку преводот го извршел некој од преведувачите, коишто се наведени на интернет-страницата на Амбасадата на Република Италија во Скопје (во согласност со нивото на „овластување“). Списоците се достапни на овој линк:

http://www.ambskopje.esteri.it/Ambasciata_Skopje/Menu/Ambasciata/La_rete_consolare/

Elenco traduttori ufficiali per atti complessi (documenti commerciali, sentenze, ecc)
Elenco traduttori per atti di Stato Civile (estratti atti di nascita, matrimonio ecc.)


Овие преведувачи, колку што ми е мене познато, за да „влезат“ во некој од овие списоци поминуваат низ тестирања и проверки. Претпоставувам дека предметниот превод не бил извршен од страна на преведувач, којшто е на некој од овие списоци.


Мени је овај попис преводилаца познат, хвала вам.
Овом приликом напомињем да је први превод урађен од стране мк преводиоца-судског тумача, регистрованог и при италијанској амбасади у Скопју. Резултира да се предметни судски тумач није обратио италијанској амбасади за оверу документа, како би исти имао аутоматску проходност у Италији. Мени је то било јасно одмах, него нисам хтео то одмах да напишем, чекао сам да ми стигне шлагворт.

Aleksandar Risteski wrote:
Негодувате за познавање на јазик и грешки, но од увидот во вашата објава подолу; може да се изведе заклучок дека доколку би извршиле превод од италијански на македонски јазик, тој превод би бил прилично дијалектен – би бил на „врањски дијалект“ на македонскиот јазик ... (освен доколку вашето овластување не е исклучиво за насоката македонски-италијански, а не и обратно).


Ваш коментар је неукусан, на једнак начин могао бих да претпоставим да би ваш српски био баш тај врањски дијалекат, против кога немам ништа против.

Према свему, видно је да је документ мк-ит урађен у Македонији, био промашај. Судски тумач није оверио документ при италијанској амбасади. Било би добро да напусти ту листу при амбасади, кад већ не примењује ту могућност.

И зашто није лоше повремено бити експлицитан?


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Milena Chkripeska[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Овера уверениа са апостилом

Advanced search


Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search