Coś dla nieekonomistów
Thread poster: Roman Kozierkiewicz

Roman Kozierkiewicz  Identity Verified
Local time: 22:48
English to Polish
+ ...
Oct 16, 2010

Być może nie popełnię błędu, ale większość tłumaczy - również tych, którzy pojawiają się na Proz. - jako podstawowe wykształcenie posiadają studia filologiczne. Niektórzy podjęli dodatkowe studia, w tym również z zakresu ekonomii, ale wydaje mi się, że grupa takich osób jest nieliczna.

W PWN powstał pomysł, aby dla potrzeb zarówno studentów jak i lektorów języka angielskiego przygotować serię publikacji pod wspólnym tytułem "First Steps in ... Jest to pierwsza próba pokazania podstawowego słownictwa w nietypowy sposób , bowiem czytelnik poznaje podstawowe kategorie w zakresie biznesu, finansów, marketing czy prawa w powiązaniu z określoną terminologią w języku angielskim.

W ramach tej serii ukazały się:

- First Steps in Business English (Roman Kozierkiewicz)
- First Steps in Financial English (Roman Kozierkiewicz)
- First Steps in Marketing Language (Roman Kozierkiewicz)
- First Steps in Legal English. Business Law (Ewa Myrczek)

W przygotowaniu są:

- First Steps in Insurance Language (Roman Kozierkiewicz)
- First Steps in Tax Language (Roman Kozierkiewicz)
- First Steps in IT Language (Marek Daroszewski)

Każda z wymienionych pozycji posiada tzw. bloki tematyczne, kluczowe słowa do zapamiętania (key words to remember), przykłady korespondencji, żargon i slang, przerywniki w rodzaju "Time for smile" oraz słownik terminów.

O nietypowej prezentacji niech świadczy ten przykład:

Część I. Podstawowe pojęcie finansowe
1.1.Definicje finansów (definitions of finance)
Punktem wyjścia do rozważań na temat Financial English musi być próba przedstawienia definicji „finansów” – a więc odpowiedź na proste pytanie „czym są finanse” (what is finance?).
Finanse (finance) – to dział ekonomii zajmujący się alokacją zasobów (resource allocation), zarządzaniem zasobami (resource management), przejmowaniem udziałów (acquisition) oraz lokatami (investment). Upraszczając, można powiedzieć, że finanse dotyczą problematyki pieniądza (money) i rynków finansowych (financial markets).

Jest też inna definicja, która sprowadza finanse do pozyskiwania i gromadzenia środków pieniężnych (to raise money) w drodze emisji (issuance) lub sprzedaży instrumentów dłużnych (sale of debt instruments) i/lub akcji (equities).

Znacznie szersza definicja określa finanse jako naukę (science), która opisuje zarządzanie pieniądzem (management of money), bankowość (banking), kredyt (credit), lokaty (investment) i aktywa (assets).
W „Business Encyclopedia” zwraca się uwagę, iż finanse sprowadzają się do metodologii alokacji zasobów finansowych (allocation of financial resources), czyli zajmują się optymalizacją majątku (asset optimization) danego podmiotu gospodarczego (economic entity).

W procesie alokacji (allocation process) można wyróżnić trzy podstawowe decyzje związane z budżetowaniem kapitałowym (capital budgeting) lub inaczej planowaniem nakładów inwestycyjnych (capital investment planning), finansowaniem (financing) i polityką w zakresie dywidendy (dividend policy).

Budżetowanie kapitałowe sprowadza się do decyzji o wyborze inwestycji (investment selection) przy danych zasobach, które albo zostały wprowadzone do firmy np. w formie aportu (contribution) lub zostały uzyskane i zatrzymane (retained) przez firmę. Wybór inwestycji zależy od stopy zwrotu (rate of return), tj. rentowności. Powszechnie stosowaną metodą w analizie rentowności jest określenie tzw. zdyskontowanej wartości pieniądza w czasie (discounted time-value of money) dla strumienia środków pieniężnych (cash flow) z danej inwestycji. Tę wartość przyjęło się określać jako wewnętrzną stopę zwrotu (internal rate of return - IRR), która mierzy zwrot z inwestycji. Jeśli wartość IRR przekracza wymagany zwrot, który równa się kosztom zainwestowanych środków pieniężnych, wówczas można podjąć pozytywną decyzję odnośnie danej inwestycji. Ten proces selekcji jest niekiedy nazywany jako „racjonowanie kapitału” (capital rationing).

Drugi element decyzji dotyczy finansowania, a więc decyzji dotyczącej ustalenia, jakie zasoby lub fundusze są wprowadzane do firmy przez inwestorów zewnętrznych celem wykorzystania w rentowne projekty. Pierwszym źródłem finansowania zewnętrznej jest zadłużanie się w drodze zaciągania kredytów w banku, drugim – obligacje. Nie można zapominać o niemniej ważnym źródłem jakim są akcje zarówno zwykłe (common stock) jak i uprzywilejowane (preferred stock).
I wreszcie, trzecim elementem decyzji jest polityka w zakresie dywidend polegająca na wypłacie (distribution) lub zatrzymaniu zysków (retention of earnings). Celem takiej decyzji jest np. zatrzymanie środków finansowych w firmie, które są niezbędne dla prowadzenie bieżącej dzielności (to run the business) lub mogą być przeznaczone na dodatkowe inwestycje (additional investment).
Według encyklopedii internetowej Wikipedii: „finanse zajmują się badaniem oraz określaniem sposobu w jaki osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i organizacje dokonują mobilizacji (raise), alokacji (allocation) i wykorzystania (use) zasobów monetarnych (monetary resources) w czasie, biorąc pod uwagę ryzko związane z podejmowanymi projektami”. Według Wikipedii termin „finanse” obejmuje m.in.:
- badanie zasobów pieniężnych (study of money) i innych aktywów (other
assets),
- zarządzanie (management) i kontrolowanie aktywów (control of assets),
- kształtowanie (profiling) i zarządzanie ryzykiem (risk management)
związanym z projektami inwestycyjnymi (investment projects),
- naukę o zarządzaniu pieniądzem (money managment science).

Inna encyklopedia internetowa Investopedia podaje lapidarną definicję finansów, a mianowicie: „finanse zajmują się wszystkim co dotyczy pieniądza i rynku” ( finance looks at anything that has to do with money and the market).
Ogólnie biorąc, finanse dotyczą zarówno osób fizycznych (personal finance), osób prawnych (corporate finance), instytucji publicznych i rządowych (public finance) jak również organizacji charytatywnych (non-profit institutions). Wszystkie wymienione podmioty osiągają założone cele (targets) w drodze wykorzystania odpowiednich instrumentów finansowych (financial instruments), z uwzględnieniem szczególnych warunków instytucjonalnych.

Key words to remember:
acquisition, additional investment, allocation of financial resources; allocation process; assets, banking, capital budgeting, capital investment planning, capital rationing, cash flow, contribution, control of assets, corporate finance, credit, discounted time-value of money, distribution, dividend policy, economic entity; equities, finance, financial instruments, financial markets, financing, common stock, internal rate of return, investment, investment projects, investment selection, issuance, management of money, monetary resources, money management science, non-profit institutions, personal finance, preferred stock, profiling, public finance, resource allocation, retention of earnings; risk management, sale of debt instruments, study of money, to raise money, use.

Mam nadzieję, że tego typu prezentacja pozwoli nieekonomistom zrozumieć podstawowe kategorie i ułatwić pracę w zakresie tłumaczenia tekstów z zakresu szeroko pojmowanej ekonomii.

Życzę miłej lektury a uwag krytyczne są mile widziane


 

Szymon Metkowski  Identity Verified
Poland
Local time: 22:48
Member
German to Polish
+ ...
Doskonały pomysł Oct 16, 2010

Uważam, że tego typu publikacje to doskonały pomysł. Pomijając oczywiste korzyści bezpośrednie dla tłumaczy zyskujemy przyczynek do dyskusji nad wypracowaniem określonych standardów. To z kolei może być nieocenione narzędzie w ewentualnym rozstrzyganiu sporów pomiędzy tłumaczem, a klientem.

Jestem żywotnie zainteresowany podobnymi publikacjami w języku niemieckim. Sam chętnie pomógłbym, opracowując moduł prawny. Czy jest Panu wiadomo o planach rozszerzenia tego przedsięwzięcia na inne języki?


 

Dariusz Rabus  Identity Verified
Poland
Local time: 22:48
Member (2009)
Polish to German
+ ...
Erste Schritte in ... Oct 17, 2010

Podobne pozycje powinny zostać opracowane nie tylko dla anglistów, lecz także w wersji niemieckiej, francuskiej itd.

W szczególności, że systemy polskie (prawo, finanse, podatki, ubezpieczenia itp.) znacznie się różnią od niemieckiego, czy austriackiego.

W swojej biblioteczce posiadam kilka pozycji dotyczących wyżej wymienionych dziedzin, ale w większości są to opracowania dość ogólnie traktujące daną tematykę.

Dariusz S. Rabus


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Monika Jakacka Márquez[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Coś dla nieekonomistów

Advanced search


SDL MultiTerm 2019
Guarantee a unified, consistent and high-quality translation with terminology software by the industry leaders.

SDL MultiTerm 2019 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2019 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.

More info »
BaccS – Business Accounting Software
Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search