Umowa tłumaczenia książki
Thread poster: Slawomir Nieciecki

Slawomir Nieciecki  Identity Verified
Poland
Local time: 01:23
English to Polish
+ ...
Mar 13, 2011

Witam wszystkich

Dostałem propozycję przetłumaczenia książki na język polski.
Autor (mieszkający za granicą) proponuje mi jako zapłatę wyłącznie procentowy udział w dochodach ze sprzedaży polskojęzycznej wersji książki.
Prowadzę działalność gospodarczą i jedynym zakresem usług wpisanym do rejestru są tłumaczenia, jestem płatnikiem VAT.
Czy w takim przypadku mogę podpisać umowę imienną, bez wplątywania w to działalności gospodarczej?

Będę bardzo wdzięczny za wszelkie porady
Sławomir Nieciecki


 

allp
Poland
Local time: 01:23
English to Polish
+ ...
O ile wiem, to nie Mar 13, 2011

Skoro masz tłumaczenia wpisane w rejestr jako przedmiot DG, to musisz w ten sposób rozliczać wszystko, cokolwiek przetłumaczysz.
Poza DG mógłbyś na przykład wykonać temu panu ilustracje do książki, zrobić skład albo przeprowadzić dystrybucję. Ale nie tłumaczyć.


 

Lenard Zwick  Identity Verified
Poland
Local time: 01:23
Polish to Hungarian
+ ...
Raczej tak. Mar 14, 2011

O ile ja wiem - m. in. od mojej księgowej - jednak na umowę o dzieło można.

[Módosítva: 2011-03-14 07:48 GMT]


 

Jaroslaw Michalak  Identity Verified
Poland
Local time: 01:23
Member (2004)
English to Polish
Podstawa prawna? Mar 14, 2011

Z tego co się orientuję (ale nie jestem księgowym), zawarcie umowy o dzieło na tłumaczenia w przypadku, gdy prowadzisz działalność w tym zakresie, ma takie same skutki, jakbyś wystawił fakturę (tj. bez 50% uzysku oraz naliczenie VAT, jeśli jesteś watowcem).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi:

Art. 13. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:
...

8) 95) przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora -jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;

http://www.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-26-lipca-1991-r-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/

Interpretacje:

Pan Dariusz W. zamierza świadczyć usługi stolarskie dla firmy na podstawie umowy o dzieło, w zakresie których jest już podatnikiem VAT czynnym. Usługi te wchodzą w zakres prowadzonej przez Zainteresowanego działalności gospodarczej. Zatem Wnioskodawca w ramach umowy o dzieło zamierza wykonywać usługi w takim samym zakresie jak prowadzona działalność gospodarcza. Okoliczności te wykluczają uznanie przychodów uzyskiwanych w ramach umowy o dzieło za przychody wymienione w art. 13 pkt 8 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

http://www.podatki.biz/artykuly/14_10771.htm

Jeżeli więc Pan jako właściciel prowadzi działalność w pewnym zakresie (głównie określonym poprzez klasyfikację PKD) zawiera umowę o dzieło na administrowanie strony na temat, który pokrywa się z przedmiotem prowadzonej działalności, albo można go powiązać z tym przedmiotem w sposób pośredni, to przychody z tej umowy powinny być zaliczone do przychodów z prowadzonej przez tego Pana działalności gospodarczej.

http://firma.wieszjak.pl/abc-malej-firmy/92347,Umowa-o-dzielo-a-dzialalnosc-gospodarcza.html


 

Lenard Zwick  Identity Verified
Poland
Local time: 01:23
Polish to Hungarian
+ ...
Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich Mar 14, 2011

W tym przypadku taką umowę się zawiera z wydawnictwem. Oznacza to odmienne traktowanie przychodu, niż w przypadku umów zlecenia czy o dzieło na stolarkę czy administrację strony.
Szczegóły w poniższej interpretacji:

Interpretacja indywidualna
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
2010.10.18
Sygnatura: IBPBI/1/415-638/10/KB

... jeżeli ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza określony przychód do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza, przychód ten stanowi przychód z tego źródła, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego czy zdarzenie, które powoduje powstanie tego przychodu ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Stosownie natomiast do art. 18 ww. ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Odrębnymi przepisami, o których mowa w ww. art. 18 są m.in. przepisy ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

W myśl art. 1 ust. 1 ww. ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy, opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.

Stosownie do art. 41 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dale „licencją”, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione (art. 41 ust. 2 ww. ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, iż przekład cudzego utworu (np. tłumaczenie książki) jest przedmiotem prawa autorskiego. Jego twórca (tłumacz) może jednak przenieść na inny podmiot autorskie prawa majątkowe do tego utworu. Przy czym, przychód uzyskany z tego tytułu będzie stanowić zawsze przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy tez przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie tłumaczeń oraz usług sekretarskich. Oprócz tłumaczeń specjalistycznych zajmuje się także przekładem literackim na podstawie umów wydawniczych o stworzenie utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych. Zamierza zawrzeć umowę o dzieło (wydawniczą) z wydawnictwem na tłumaczenie (przekład) książki, jako osoba fizyczna, poza prowadzoną działalnością gospodarczą.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię będzie stanowić przychód z praw majątkowych a nie przychód z działalności wykonywanej osobiście, ani z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód ten nie będzie zatem podlegał zaewidencjonowaniu w prowadzonej przez Wnioskodawczynię dla celów działalności gospodarczej podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Rozliczenia uzyskanych z tego tytułu dochodów Wnioskodawczyni winna będzie dokonać w rocznym rozliczeniu podatku poprzez złożenie stosownego zeznania podatkowego w terminie przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym składanym za rok, w którym uzyska przychód z ww. umowy. W myśl bowiem art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c, art. 30e oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów (art. 9 ust. 1a ww. ustawy).

W myśl natomiast art. 45 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Odnosząc się natomiast do kwestii możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu dla przychodów uzyskanych z zawartej umowy wydawniczej na dokonanie przekładu książki stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Jednakże w myśl art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50 % uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz cyt. przepisów wynika, iż Wnioskodawczyni w związku z zawarciem umowy z wydawnictwem na dokonanie przekładu książki oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych stworzy przekład będący przedmiotem prawa autorskiego. Przychód uzyskany z tego tytułu będzie stanowił przychód z praw majątkowych.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym do przychodów uzyskanych z tytułu zawarcia umowy z wydawnictwem na dokonanie przekładu książki oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych Wnioskodawczyni będzie uprawniona do zastosowania 50% kosztów ich uzyskania.
...


 

Jaroslaw Michalak  Identity Verified
Poland
Local time: 01:23
Member (2004)
English to Polish
C.d. Mar 14, 2011

Tradycyjnie, co urząd, to inna interpretacja:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, której przedmiotem jest między innymi wykonywanie tłumaczeń przysięgłych przede wszystkim z zakresu zagadnień technicznych. Jest z tego tytułu podatnikiem podatku VAT. Niezależnie od prowadzonej działalności gospodarczej, od czasu do czasu nieregularnie i nie stałym klientom, zamierza świadczyć usługi na podstawie umowy zlecenia (lub o dzieło), które nie są objęte przedmiotem działalności gospodarczej, np. bycie jurorem w konkursie organizowanym przez stowarzyszenie. Możliwe również, że będzie świadczyć usługi tłumaczenia ale nie tekstów technicznych, tylko tekstów literackich, wierszy czy poezji. Również te tłumaczenia będą ewentualnie czynnościami jednorazowymi nie częstotliwie i nie stałym klientom.
...
Reasumując, mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż z uwagi na przedmiot prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej - "Działalność związana z tłumaczeniami", przychody, które będą uzyskiwane z tytułu świadczenia usług tłumaczenia na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, wiążą się bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na świadczeniu usług tłumaczenia. W konsekwencji z uwagi na brzmienie przepisu art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały one wyłączone ze źródła przychodów określanego jako działalności wykonywana osobiście. Oznacza to, że przychody te Wnioskodawczyni winna rozlicznych jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

http://interpretacje.tmxp.pl/Podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych/Zrodla-przychodow/Przychody-z-dzialalnosci-wykonywanej-osobiscie/249509-pozarolnicza-dzialalnosc-gospodarcza-tlumaczenie-umowa-o-dzielo.html

Kluczową kwestią jest tutaj klauzula przeniesienia praw autorskich.

Nawiasem mówiąc, stosując interpretację urzędu podaną przez Lenarda, można by podciągnąć pod to zdecydowaną większość działalności tłumaczeniowej, jeśli załączymy odpowiednią klauzulę.

[Edited at 2011-03-14 11:07 GMT]


 

Lenard Zwick  Identity Verified
Poland
Local time: 01:23
Polish to Hungarian
+ ...
Diabel tkwi w szczegółach... Mar 14, 2011

Dobrze piszesz, że sprawa zależy od przeniesienia praw autorskich.

W cytowanym przez Ciebie interpretacji cały czas chodzi o umowę zlecenia lub o dzieło dot. wykonanie tłumaczenia. W takim przypadku jest to usługa taka sama, jak stolarka czy administrowanie stroną. Prawdopodobne jest, że wnioskodawczyni źle sformułowała zapytanie, pomijając przeniesienie praw autorskich, ewentualnie (co jest mało prawdopodobne) urząd pominął ten szczegół.

Wyłączenie z działalności gospodarczej, jak również objęcie możliwością rozliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu dotyczy przeniesienie praw autorskich, a nie tłumaczenia.
Oznacza to, że jeśli umowa mówi tylko o samym wykonaniu tłumaczenia/przekładu, to nici z powyższych. Za to w przypadku umowy o przeniesienie praw autorskich wszystko gra, nawet wtedy, jeśli umowa nic nie wspomina o samym przekładzie.
Oznacza to, że jeśli podpiszesz umowę o dzieło o przetłumaczenie powiedzmy Fizjologii małżeństwa Balzaca, a nie wspominasz o przeniesieniu praw autorskich, pod względem podatkowym będzie to zwykłą usługa tłumaczenia, nic więcej.

Co do rozszerzenia pojęcia przeniesienia praw autorskich na większość tłumaczeń, tu się mylisz. Interpretacja czy orzecznictwo jest tu dość jednoznaczne i maksymalnie zawężające pojęcie utworu: tylko w takich przypadkach tłumaczenie/przekład zostanie uznany za utwór objęty prawami autorskimi, jeśli taka możliwość jest absolutnie bezsporna - a to oznacza, że poza dziełami literackimi niewiele więcej da się tu podciągnąć.
Innymi słowi samo umieszczenie klauzuli przeniesienia praw autorskich nic nie da, jeśli sam fakt istnienia tych praw jest choć w najmniejszym stopniu wątpliwa w świetle orzecznictwa podatkowego.
To fakt, że w literaturze prawniczej dość często można spotykać poglądy o rozszerzalności pojęcia utworu na szersze kategorie tłumaczeń, ale są to zawsze tylko swobodne deliberacje nie mające skutków prawnych...

[Módosítva: 2011-03-14 12:14 GMT]


 
Post removed: This post was hidden by a moderator or staff member for the following reason: Please, open a new thread. It will be easier to find it through forum search option (for future references).

Jaroslaw Michalak  Identity Verified
Poland
Local time: 01:23
Member (2004)
English to Polish
Źródła? Mar 14, 2011

Lenard Zwick wrote:
Co do rozszerzenia pojęcia przeniesienia praw autorskich na większość tłumaczeń, tu się mylisz. Interpretacja czy orzecznictwo jest tu dość jednoznaczne i maksymalnie zawężające pojęcie utworu: tylko w takich przypadkach tłumaczenie/przekład zostanie uznany za utwór objęty prawami autorskimi, jeśli taka możliwość jest absolutnie bezsporna - a to oznacza, że poza dziełami literackimi niewiele więcej da się tu podciągnąć.


Nie neguję, że być może taka jest obowiązująca wykładnia, ale chętnie zapoznałbym się z konkretnymi orzeczeniami.


 

Lenard Zwick  Identity Verified
Poland
Local time: 01:23
Polish to Hungarian
+ ...
Orzecznictwo Mar 14, 2011

Jakiś czas (wieki) temu przerabiałem temat, i przez jakiś czas uważałem, jak ty, że lepiej w ogóle się nie bawić w te gierki, bo w 99 przypadkach na 100 U.Sk. zakwestionuje UoD z 50% kup.
Potem - niedawno - natknąłem na interpretacje korzystniejsze, z obrazem poprawy ogólnej tendencji - tzn. UoD z 50% kup jest do obrony w pewnym zakresie - w takim, jakim przedstawiłem (przy interpretacyjności zawsze trzeba liczyć się z wyższymi instancjami, a te orzeczenia mi starczą, by ewentualnie bez większych kosztów wojować z U.Sk.).
Te interpretacje zachowałem, resztę nie - dla mnie to jest margines działalności, głównie zajmuję się ustnymi tłumaczeniami, a tu w ogóle nie ma co marzyć o UoD z 50% kup, nawet przy tłumaczeniu symultanicznym dzieła literackiego (tłumaczyłem kiedyś Mrożka symultanicznie w teatrze...).
Proponuję pogrzebać w necie, jeśli chcesz sprawę szczegółowo rozgrzebać.


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Monika Jakacka Márquez[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Umowa tłumaczenia książki

Advanced search


BaccS – Business Accounting Software
Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »
SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running, helps experienced users make the most of the powerful features, ensures new

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search