VAT w tlumaczeniach dla zagranicy
Thread poster: Jacek Krankowski (X)

Jacek Krankowski (X)  Identity Verified
English to Polish
+ ...
Jun 24, 2002

Podczas powwow tracilismy o temat tlumaczen dla UE. Poniewaz tamtejsze instytucje zabraly sie energicznie do wyjasniania VAT-owego statusu tlumaczacych dla nich freelancerow, m.in. z terenu Polski, zwracam uwage na wyjasnienia prasowe (m.in. GW z 28.08.2001), z ktorych wynika, iz na fakturach wystawianych na rzecz kontrahentow zagranicznych nalezy stosowac 22-procentowa stawke VAT i odprowadzac odpowiednia kwote naleznego podatku do urzedu skarbowego.

Zwolnienie z VAT przysluguje jezeli wartosc rocznego obrotu przedsiebiorcy nie przekracza rownowartosci 10 tys. euro (ok. 3 tys. zlotych miesiecznie).


Ustawa o VAT:

Art. 2. 1. Opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Opodatkowaniu podlega również eksport i import towarów lub usług.


ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW

z dnia 22 marca 2002 r.

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

(Dz. U. z dnia 26 marca 2002 r.)


§ 62. 1. Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do świadczenia usług nabywanych za środki finansowe z pomocy zagranicznej, o których mowa w § 15 ust. 3-5, jeżeli zawarta została pisemna umowa o świadczenie tych usług, zarejestrowana przez Komitet Integracji Europejskiej.


§ 64. 1. Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do:

1) sprzedaży towarów do wolnych obszarów celnych ...

2) usług:

b) świadczonych na podstawie umowy maklerskiej, agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub komisu, dotyczących towarów eksportowanych,

c) projektowania budowlanego, technologicznego i urbanistycznego, w zakresie RZECZOZNAWSTWA, usług prawniczych świadczonych przez notariuszy, adwokatów i radców prawnych,

d) reklamowych,

e) księgowych i innych podobnych usług, jak również usług przetwarzania danych i dostarczania informacji,


I ostateczny noz w plecy - NSA:


W ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym określenie \"usług w zakresie rzeczoznawstwa\" jak i \"rzeczoznawstwa\" nie zostało bliżej sprecyzowane, jednakże ustawodawca przepisami art. 4 pkt 2 ustawy nakazuje posługiwać się klasyfikacjami wydanymi na podstawie przepisów o statystyce państwowej. Z przedstawionej w Klasyfikacji Usług charakterystyki \"Rzeczoznawstwo\'\' wynika, że są to usługi polegające na sporządzaniu ekspertyz, ocena jakości, doradztwo, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, wystroju wnętrz, małej architekturze, sporządzaniu analiz, założeń i raportów techniczno-ekonomicznych itd. Powyższa usługa została sklasyfikowana w pozycji 89 302 Klasyfikacji Usług.

Dla określenia zakresu pojęcia \"rzeczoznawstwo\" można również - z uwagi na brak definicji w ustawie - oprzeć się na Słowniku Języka Polskiego [PWN W-wa 1992 r.]. Zgodnie ze słownikiem \"rzeczoznawstwo \" to: funkcja, zajęcie rzeczoznawcy; biegłość w ocenianiu czegoś, w wydawaniu orzeczeń w sprawach spornych, wynikająca z dobrej znajomości przedmiotu.

http://www.nettax.com.pl/serwis/nowosci/2001/011024_2.htm[ This Message was edited by: on 2002-06-25 09:33 ]


 

Andrzej Lejman  Identity Verified
Local time: 11:33
Member (2004)
German to Polish
+ ...
To chyba mamy w plecy, Jun 24, 2002

bo przecież nasz naliczony VAT nie jest jeszcze odliczalny dla kontrahentów z EU. Jedyna szansa, to podpisywać umowy na konsulting i rzeczoznawstwo - te usługi maja zerowy VAT w eksporcie, nawet, jeśli sa wykonywane w Polsce.

Ale czy to nie jest CHORE?

Pozdrawiam

Andrzej


 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 11:33
Member (2004)
English to Polish
+ ...
To smutna prawda, niestety Jun 24, 2002

I urzędy skarbowe są tu nieprzejednane.


Co do 0% VAT dla środków pomocowych: na ile pewna jest ta informacja w kontekście tego, że Min.Fin. już rok temu wycofało się ze zwolnienia tych dochodów z podatku dochodowego? Tak wynika z informacji opublikowanych w ostatnim biuletynie Tepisu. Na temat VATu, o ile pamietam, nie było tam mowy.


Z doświadczenia wiem, że klientów zagranicznych należy z góry uprzedzać o 22% VAT, miałam już takie sytuacje, że klient próbował odmówić zapłaty tych 22%argumentując, że zatrudniał w Polsce i prawnika i eksperta i kogoś tam jeszcze bez VAT, więc za tłumaczenie też nie musi płacić. A tu niestety, musi.


Magda
 

Jerzy Czopik  Identity Verified
Germany
Local time: 11:33
Member (2003)
Polish to German
+ ...
Nie rozumiem dlaczego Jun 24, 2002

Kiedy ja wykonuje usluge dla klientow z Polski, EU (RFN) nie wymaga ode mnie odprowadzania MWSt. (czyli reichowskiej Waty) od kwot takich rachunkow.

Nawet jezeli pracuje dla np. belgijskiego Klienta, to nie naliczam mu MWSt. Natomiast on musi tenze sam naliczyc i odprowadzic na miejscu.

Polskie prawodawstwo jest jak widac nie tylko skomplikowane, ale takze dla laikow niezroumiale. Czy jest to aby prawo zharmonizowane czy jakos inaczej dopasowane do standardow EU, czy tez ja tu cos poknocilem?


Jerzy

[ This Message was edited by: on 2002-06-24 20:46 ]


 

Jacek Krankowski (X)  Identity Verified
English to Polish
+ ...
TOPIC STARTER
zwrot VAT naliczonego zagranicznym kontrahentom Jun 25, 2002

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW

z dnia 23 czerwca 2001 r.

w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom.

(Dz. U. z dnia 29 czerwca 2001 r.)


§ 1. Rozporządzenie określa przypadki i zasady dokonywania zwrotu podatku od towarów i usług, naliczonego przy nabyciu towarów i usług, podmiotom nieposiadającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby, miejsca zamieszkania albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 2. Zwrot podatku od towarów i usług, naliczonego przy nabyciu towarów i usług, zwany dalej \"zwrotem podatku\", przysługuje osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która nie posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub miejsca zamieszkania albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwanej dalej \"podmiotem uprawnionym\", który:

1) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług lub podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

2) nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) nie wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czynności, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zwanej dalej \"ustawą\", z wyjątkiem:

a) usług transportowych i usług towarzyszących usługom transportowym dotyczących importu towarów, których wartość powiększyła podstawę opodatkowania towarów importowanych zgodnie z art. 15 ust. 4c ustawy,

b) usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących rejsy przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej,

c) usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych usług świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących rejsy przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej,

d) usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym, polegających na obsłudze lądowych i morskich środków transportu oraz na kompleksowej obsłudze ładunków i pasażerów w tych portach,

e) usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych,

f) usług najmu (czarteru) statków powietrznych, morskich i żeglugi śródlądowej oraz usług najmu wyposażenia tych statków w związku z transportem międzynarodowym,

g) usług związanych z obsługą statków, kutrów oraz łodzi morskich należących do armatorów rybołówstwa morskiego, z wyłączeniem usług świadczonych na cele osobiste załogi,

h) usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków, kutrów i łodzi morskich, o których mowa w lit. f) i g), oraz ich części składowych,

i) usług świadczonych na rzecz przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i członków ich personelu oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych,

j) usług świadczonych na podstawie porozumień międzynarodowych,

k) usług związanych ze składowaniem w składach celnych i w wolnych obszarach celnych oraz z tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

l) usług, w stosunku do których podatnikami rozliczającymi podatek od towarów i usług są podatnicy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy.

[ This Message was edited by: on 2002-06-25 08:04 ]


 

Piotr Turski  Identity Verified
Poland
Local time: 11:33
English to Polish
+ ...
Kogo to dotyczy? Jun 25, 2002

Mam pare pytan:


A. Czy w Waszej opinii VAT musza doliczac tylko osoby prowadzace dzialalnosc gospodarcza, czy rowniez wykonujace wolny zawod? Pytam, bo w Ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us?ug oraz o podatku akcyzowym, art. 7. 1. wyczytalem, ze: \"Zwalnia si? od podatku od towarów i us?ug oraz od podatku akcyzowego: (...) 6) przychody, o których mowa w art. 12 ust. 1-6 i art. 13 pkt 2-8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)\" (chodzi o tzw. dzialalnosc wykonywana osobiscie).


B. Czy dotyczy to tylko kontrahentow z UE, czy takze z innych krajow?


Pozdrawiam


Piotr


 

Jacek Krankowski (X)  Identity Verified
English to Polish
+ ...
TOPIC STARTER
Dotyczy "faktur" (nie: rachunkow) Jun 26, 2002

Niech Wam nie umknie slowo \"faktura\" z poczatku mojej pierwszej wiadomosci. Oczywiscie, ze \"osobisci\" (czyli np. wewnatrz Polski tlumacze na umowie zlecenia lub o dzielo, ktorzy nie maja zarekestrowanej dzialalnosci) nie maja nic wspolnego z VAT-em i wystawiaja \"rachunki\". Dla porzadku cytuje ustawe pdf:


Art. 13. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:


2) przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,

icon_cool.gif przychody z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej lub przedsiębiorcy - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb tych podmiotów i tego samego rodzaju usług nie wykonuje na rzecz ludności,


Instytucje/spolki z UE sa wrazliwe na punkcie VAT, gdyz to one musza miec prawidlowo prowadzona ksiegowosc. Poniewaz ksiegowosc kontrahentow spoza UE nie musi ustosunkowywac sie do VAT - odpowiedzialnosc za to, czy wystawiona jest faktura czy tez rachunek i w jaki sposob spada na wystawiajacego. Kontrahentowi to wystarcza.


 

Jacek Krankowski (X)  Identity Verified
English to Polish
+ ...
TOPIC STARTER
Tlumaczenie z zagranicy nie jest importem uslugi Oct 17, 2002

VAT-owskie porady Ernst & Young:

http://www.gazeta.pl/firma


m.in.: Wykonanie przez osobe za granica tlumaczenia dla agencji w Polsce nie jest importem uslugi z zerowym VAT-em.


\"import\" uslugi = usluga musi byc swiadczona na terytorium RP + naleznosc musi byc przekazana osobie/jednostce majacej siedzibe/miejsce zamieszkania za granica.


\"W praktyce przyjmuje sie, ze swiadczenie jest realizowane w miejscu fizycznego wykonania.\"

[ This Message was edited by: on 2002-10-23 10:41 ]


 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 11:33
Member (2004)
English to Polish
+ ...
jeśli chcemy naliczyć stawkę 0%, pakujmy laptopy i hajda na Bahama! Oct 27, 2002

Kolejny artykuł w tej samej sprawie:

http://www2.gazeta.pl/firma/1,31559,1079366.html


Tym razem jest to wyrok NSA w sprawie eksportu usługi \"o charakterze pracy intelektualnej\".


\"...Opracowanie w kraju programu komputerowego i przesłanie go internetem do zagranicznego kontrahenta nie jest eksportem usług objętym zerowym VAT-em. Nie ma rady, trzeba płacić 22-proc. stawkę podatku - uważa Naczelny Sąd Administracyjny.


To pierwszy wyrok dotyczący opodatkowania eksportu tzw. wartości niematerialnych za pośrednictwem internetu. Właśnie tego typu usługę wykonała spółka Amber System. Na zamówienie amerykańskiego partnera przygotowała oprogramowanie komputerowe. Gdy było gotowe, przesłała je internetem. Zapłata nastąpiła dopiero po zainstalowaniu programu i sprawdzeniu, czy funkcjonuje.


Spółka, która uważa, że o kwalifikacji usługi powinno decydować miejsce jej świadczenia - w tym wypadku USA - zaskarżyła decyzje podatkowe do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Według pełnomocnika spółki, który nie kwestionował, że prace nad programem prowadzono w biurze firmy w Polsce, wykonana usługa była bardzo specyficzna - miała charakter pracy intelektualnej. - Miejscem świadczenia usługi było miejsce jej odbioru, czyli Stany Zjednoczone - uważa mecenas Jacek Reps. - Oczywiście można było dokonać drobnego obejścia. Wysłać informatyków na wczasy na Bahama, dać im laptopy i dziś nie byłoby problemów - tłumaczył podczas rozprawy pełnomocnik firmy.


Jednak zdaniem izby skarbowej przekazanie oprogramowania internetem nie równa się wykonaniu usługi. - Z materiału dowodowego wynika, że wykonanie efektu finalnego nastąpiło w Polsce - tłumaczyła pełnomocnik izby skarbowej.


NSA przyznał rację fiskusowi i oddalił skargę. W uzasadnieniu sąd podkreślił, że o rozstrzygnięciu przesądziła interpretacja art. 4 ust. 6 ustawy o VAT - jak należy rozumieć usługę wykonaną poza granicami kraju. Wątpliwości powstają przede wszystkim wówczas, gdy w sprawie występują usługi niematerialne jak w tym przypadku. Zgodnie z tzw. doktryną świadczenia istotne jest, czy usługę fizycznie wykonano w kraju. Przesłanie jej za granicę nie ma w tym wypadku znaczenia. Druga prezentowana doktryna, tzw. zaspokojenia potrzeby, wskazuje, że o sprawie rozstrzyga miejsce skonsumowania usługi.


- Jednak zdaniem NSA nie taka była intencja ustawodawcy. W tym przypadku mamy do czynienia z usługą wykonaną fizycznie w kraju. Sam fakt przesłania i skonsumowania jej za granicą nie może wpłynąć na zmianę definicji usługi - argumentował sędzia Bogusław Dauter. Firma powinna więc zapłacić podstawową 22-proc. stawkę VAT. \"


Niestety.


Magda

 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Monika Jakacka Márquez[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

VAT w tlumaczeniach dla zagranicy

Advanced search


CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search