Problem z umową i zleceniem z BT
Thread poster: Anna Niezgoda

Anna Niezgoda
Local time: 22:05
English to Polish
Jul 4, 2006

Witam,

Mam bardzo poważny problem i chciałabym prosić o poradę osoby bardziej doświadczone.
Sprawa wygląda tak:
Na poczatku czerwca dostałam e-mail z zapytaniem od BT, z którym wczesniej nie współpracowałam czy wykonam takie a takie tłumaczenia (ponad 100 stron). Termin ukończenia pracy poczatek lipca. Ustalona kwota za stronę. Zgodziłam się i poprosiłam o wysłanie umowy. Otrzymałam maila z czymś w stylu zlecenia oraz plik dokumentu. Po kilku dniach poproszono mnie o przyslanie próbki i chwilowe wstrzymanie pracy - wysłałam 5 pierwszych stron. Umowa jeszcze do mnie nie doszła - przypomnialam o tym oczywiście. Dopiero po kolejnym tygodniu pani poprosiła o kontunuację tłumaczenia, przeprosiła za niewysłanie umowy i powiedziała, że już ją szykuje i wysyła. Po tygodniu przypomniałam o umowie i obiecanych jeszcze wskazówkach co do tłumaczenia. Otrzymałam potwierdzenie dostarczenia wiadomośći i nic więcej. Cały czas kontynuuowałam tłumaczenie. kilka dni przed terminem ukończenia pracy wysłałam kolejnego maila - prosząc o umowę i wskazówki, żeby poprawić gotowy juz tekst. Otrzymałam e-maila z informacją, że tydzień wczesniej pani wysłałami e-mail i SMSa z rezygnacją BT z moich usług ponieważ klient się wycofał!!!!! A NIC TAKIEGO DO MNIE NIE DOSZŁO!
Zadzwoniłam - udzielano mi informacji, że nie wiedzą co zrobić i niby nigdy im się to nie zdarzało i inne wymijające odpowiedzi.
Napisałam wieczorem maila z prośbą o wysłanie kopii e-maila, który rzekomo był do mnie wysłany. Oczywiście odpowiedzi nie otrzymałam.
W jaki sposób pociągnąć BT do odpowiedzialności za zerwanie umowy, jeżeli jej nie dostałam?
Jak w ogóle bronić się przed tego typu sytuacjami?
jak można rozwiązać taką sytuację? Poświęciłam na to przecież mnóstwo czasu - pracę wykonałam, ale zleceniodawca jej nie przyjął.


Bardzo proszę o porady i pomoc.

Z gory dziękuję.

Anna

P.S. Ponoć zapłacą za wysłaną próbkę tekstu...

[Edited at 2006-07-04 13:22]


 

Piotr Sawiec  Identity Verified
Local time: 22:05
English to Polish
+ ...
Pewnie się nie uda Jul 4, 2006

Hej, no przykro, tyle czasu i nic. Mając różne maile etc. teoretycznie można ich skarżyć, a przynajmniej straszyć, tyle że będzie się to wiązać z ewentualnymi wydatkami na prawnika i wcale nie gwarantuje zapłaty, chyba, że im też będzie szkoda kasy na adwokata i zapłacą, bo taniej. Generalnie zarówno dostawcy internetu jak i telefonii komórkowej są w stanie dostarczyć danych, czy taki mail lub sms były w ogóle wysłane, ale tylko na żądanie organów ścigania.

Zawsze można postraszyć, że dane biura zostaną podane do publicznej wiadomości, np. na BB albo wręcz na różnych forach dla tłumaczy, kolejni będą ostrożniejsi. A jak się będą opierać to po prostu faktycznie te dane podać, żeby bluff nie był tylko bluffem.

Piotr


 

Anna Niezgoda
Local time: 22:05
English to Polish
TOPIC STARTER
A jak się przed takimi sytuacjami zabezpieczać? Jul 4, 2006

Dzięki, za pocieszenie, że się nie uda...icon_frown.gif
Powiem szczerze, że jest to apogeum pecha, który mnie ostatnio prześladuje ...
A co powinnam robić, żeby nie zostawać z tłumaczeniem w ręku i bez kasy, albo raz mi się też zdarzyło z częścią tylko kasy? lub ogólnie rzecz ujmując z reką w nocniku?


 

rjz
Local time: 22:05
German to Polish
+ ...
umowa na piśmie Jul 4, 2006

Bez sporządzenia umowy na piśmie - szanse są prawie żadne.
SMS etc. mogą tu w procesie pomóc - ale raczej należy tę przykrą sprawę potraktować jako nauczkę - i oczwiście upublicznić te praktyki BT.

Dobrym do tego forum jest:

pl-p-t@yahoogroups.com

Może się wówczas okazać, że to znane już praktyki tego biura - ???

rjz

[Bearbeitet am 2006-07-04 18:31]


 

Piotr Wargan  Identity Verified
Poland
Local time: 22:05
English to Polish
+ ...
Spotkałem się kiedyś z podobnie "niezorganizowanym" biurem Jul 5, 2006

Cześć!

Miałem taki przypadek (na szczęście bez strat się obyło...), ale stopień dezorganizacji (pytanie czy celowej czy nie, był podobny).

Zaczynało się tak (mówi biuro): prawdopodobnie będziemy mieli zlecenie na temat taki to a taki.... czy może pan wykonać próbkę... (wykonałem próbkę i czekam) ... klient nie odpowiedział czy próbka była dobra czy nie.... klient ostatecznie nie zlecił naszemu biuru tej pracy.

I tak parę razy owo biuro próbowało mnie pytać czy coś wykonam dla nich. Przy trzecim razie przestałem ich mejle czytać i po prostu szły 'ad kosz' (po pewnym czasie przestali się odzywać).

Współczuję, co tu można zrobić nie wiem. Z tym b.t. już lepiej nie podejmuj kolejnej współpracy. Proponuję sprawdzać biura na BB - oczywiście nie wszystkie dobre biura tam są, to też fakt. Zawsze można spytać też innych czy dane biuro znają.

Z życzeniami wielu zleceń od poważnych ludzi,

Piotr


 

Wojciech Wołoszyk  Identity Verified
Poland
Local time: 22:05
Member (2006)
Polish to English
+ ...
Takich zleceniodawców należy tępić Jul 6, 2006

Jak rozumiem zlecenie zostało w zasadzie w całości wykonane. Nie zostało ukończone wyłącznie z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
Przy zleceniu tłumaczenia 100 stron kwota sięga już kilku tysięcy złotych więc jest o co powalczyć.
To że klient zrezygnował to juz problem Biura, a nie tłumacza. Dla tłumacza stroną umowy jest wyłącznie BT.
Przecież najczęsciej nawet nie wiadomo, kto jest klientem końcowym.

Absolutnie nie zgadzam się z przedmówcami, iz brak umowy pisemnej uniemozliwia w tym przypadku dochodzenie roszczeń od tego zleceniodawcy. Kiedyś obowiązywała w KC zasada, iż dla umów o wartości pow. 2.000,00 zł dla celów dowodowych potrzebna była umowa pisemna - obecnie takiego zapisu nie ma. Natomiast są następujące:

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
Art. 11. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

Natomiast zgodnie z KC:
Art. 66(1). § 1. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

§ 2. Przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o:
1) czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy;
2) skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty;
3) zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy;
4) metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie;
5) językach, w których umowa może być zawarta;
6) kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej.
§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli przedsiębiorca zaprasza drugą stronę do rozpoczęcia negocjacji, składania ofert albo do zawarcia umowy w inny sposób.
§ 4. Przepisy § 1-3 nie mają zastosowania do zawierania umów za pomocą poczty elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość. Nie stosuje się ich także w stosunkach między przedsiębiorcami, jeżeli strony tak postanowiły.


Stosownie do par. 4 powyżej artykułu tego nie stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem poczty elektronicznej, a tym samym zastosowanie znajdą poniższe zasady ogólne. Zaznaczyć nalezy, iż złozenie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej należy do kategorii "oferty złozonej w inny sposób", nie nalezy natomiast do kategorii ofert składanych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Przez środek „bezpośredniego” porozumiewania się na odległość należy rozumieć tylko taki środek, który udostępnia bezpośrednią łączność głosową oferenta i oblata, a więc przede wszystkim różnego rodzaju telefony umożliwiające bezpośredni kontakt słowny co najmniej dwóch osób, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną. Tak rozumianego bezpośredniego kontaktu natomiast nie stwarzają: poczta zwykła, elektroniczna, telefaks, telegraf, czy tzw. SMS (skrót od angielskiego akronimu Short Message Service) - usługa krótkich wiadomości tekstowych w telefonii komórkowej. Przez złożenie oferty „w inny sposób” należy rozumieć posłużenie się właśnie jednym z takich środków nienależących do grupy „bezpośredniego” porozumiewania się na odległość. Środki te wymienia przykładowo ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) w art. 6 ust. 1. W razie złożenia oferty w postaci któregokolwiek z tych środków przestaje ona wiązać dopiero z upływem czasu, w którym oferent mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.


Art. 6. 1. Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), są umowami na odległość, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność.
_______________________

Art. 66. § 1. Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy.

§ 2. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.

Art. 68(2). Jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty.


Art. 69. Jeżeli według ustalonego w danych stosunkach zwyczaju lub według treści oferty dojście do składającego ofertę oświadczenia drugiej strony o jej przyjęciu nie jest wymagane, w szczególności jeżeli składający ofertę żąda niezwłocznego wykonania umowy, umowa dochodzi do skutku, skoro druga strona w czasie właściwym przystąpi do jej wykonania; w przeciwnym razie oferta przestaje wiązać.


Art. 70. § 1. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane - w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy.

§ 2. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w miejscu otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane albo oferta jest składana w postaci elektronicznej - w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy.
_________________________

Oferta jest jednym ze sposobów zawarcia umowy uregulowanych w kodeksie cywilnym. Polega on na wzajemnej wymianie oświadczeń woli stron: propozycji zawarcia umowy (oferta) i akceptacji tej propozycji, czyli jej przyjęcia. Z propozycją występuje oferent, który składa ofertę, czyli proponuje zawarcie umowy drugiej stronie zwanej oblatem.


Była to typowa umowa o dzieło. W tym miejscu nalezy przytoczyć kolejny przepis KC odnoszący sie do umów o dzieło:

Art. 639. Zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.


Art. 640. Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

Art. 644. Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.
_______________

Podsumowując - moim zdaniem umowa została ważnie zawarta a BT powinno zapłacic umówione wynagrodzenie. Argumentacja prawna i oparcie w przepisach jest.

Moge pomóc w poprowadzeniu tej sprawy, tak sie składa że przede wszyskim jestem prawnikiem i prowadzę takie sprawy na codzień:). Jeśli bedzie Pani zdecydowana proszę o kontakt mailowy.

Pozdrawiam
Wojtek W.


 

Anna Niezgoda
Local time: 22:05
English to Polish
TOPIC STARTER
Dziękuję za pomoc Jul 6, 2006

Bardzo Panu dziękuję, za wskazówki i wszystkie te informacje. Postaram się jeszcze z nimi negocjować i wiem już gdzie szukać poparcia.
Jak się okazało jest sporo osób, które mają problemy z tym Biurem....
Czemu padło na mnie...?


 

Piotr Sawiec  Identity Verified
Local time: 22:05
English to Polish
+ ...
Szacunek Jul 6, 2006

Wow, szacunek Panie Wojciechu. Cieszy mnie niezmiernie brak zgody na słowa przedmówców, no i nie dziwi, skoro przemawia za tym takie doświadczenie. Życzę powodzenia w dochodzeniu swoich praw, dobrze, że jest się na czym oprzeć.

Piotr


 

Hania Pietrzyk
France
Local time: 22:05
Member (2006)
French to Polish
+ ...
kurier elektroniczny tez stanowi dowod Jul 8, 2006

domagajac sie "moich praw" odeslalam pewnemu biurowi kopie wszystkich emajli i postawilam im jasno sprawe mowiac, ze jest oczywiste ze umowa byla. To podzialalo.
Poza tym pracujac z biurami we Francji czy Hiszpani, umowy sa najczesciej wysylane przez email (dorzucaja najczesciej numer i pare jezykowa). Tlumaczenia sa najczesciej wymagane "prawie natychmiast" wiec nie ma czasu na pisemne umowy itd.
Wazna jest data i fakt aby byla podana cena, ilosc slow no i data oddania.


zycze odwagi, mysle ze warto sie dobic swego. Poza tym jezeli im tak latwo pojdzie to nadal nie beda szanowac innych tlumaczy.

Oni na pewno mieli podpisana umowe z klientem, ktory zapewne zplacil wiecej niz za 5 stron.

serdecznie pozdrawiam

Hania


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Monika Jakacka Márquez[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Problem z umową i zleceniem z BT

Advanced search


PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »
SDL MultiTerm 2019
Guarantee a unified, consistent and high-quality translation with terminology software by the industry leaders.

SDL MultiTerm 2019 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2019 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search