Pages in topic:   [1 2 3] >
Powwow: Warsaw/Pruszkow - Poland

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Warsaw/Pruszkow - Poland".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


Jacek Krankowski (X)  Identity Verified
English to Polish
+ ...
A gdyby mialo to byc w Warszawie, Nov 21, 2001

to gdzie?

 

Agnieszka Hamann
Poland
Local time: 19:23
English to Polish
+ ...
Mo¿e Pizza Hut? Nov 22, 2001

np. w Centrum ko³o Rotundy. Jeszcze lepsza by³aby pobliska pizzeria GAGA, ale to bardzo ma³y lokal.

 

sobaga
Ireland
Local time: 18:23
English to Polish
+ ...
W Warszawie... Nov 24, 2001

mo¿emy poszukaæ jakiejœ przytulnej knajpki (wszelkie sugestie mile widziane), faktycznie najlepiej gdzieœ w centrum, ¿ebyœmy siê nie musieli za bardzo szukaæ. Kiedyœ by³ taki pub ko³o Powiœla, Emerald. Nie wiem, czy jeszcze jest, ale by³ mi³y...

 

Vladek (Wladyslaw) Moroz

Local time: 19:23
English to Polish
+ ...
Ludzie kochane, nie Pruszków! Nov 24, 2001

Ja bym siê tam nie pokazywa³ po zmroku.
I co znaczy Warszawa/Pruszków?
Albo albo.


 

sobaga
Ireland
Local time: 18:23
English to Polish
+ ...
Drogi W³adys³awie ;-) Nov 24, 2001

Pruszków jest w tej chwili najbezpieczniejszym miastem w Polsce, ale o tym mog¹ wiedzieæ tylko ci, którzy tam (lub w okolicy) mieszkaj¹... Zupe³nie œmia³o mo¿na siê pokazywaæ po zmroku - zapewniam Ciê. Warszawa/Pruszków to by³a sugestia (znaczy tu albo tu - Pruszków jest zdecydowanie tañszy, Warszawa bardziej wielkomiejska) - mia³am nadziejê, ¿e powiecie, gdzie wolicie. Ja jestem otwarta na sugestie...

 

Jacek Krankowski (X)  Identity Verified
English to Polish
+ ...
Jezeli w Warszawie... Nov 27, 2001

...to raczej nie w miejscu z glosna muzyka, bo nie wiem jak wy, ale ja mam ograniczona zdolnosc przekrzykiwania sie w rozmowie. Moze kawiarnia na Zurawiej 6/12, albo obok w Compagnia del Sole, gdzie mozna tez cos niecos zjesc, podobnie jak np. w pizzerii Da Elio nieopodal? Let's keep brainstorming!

 

Robert Pranagal
Local time: 19:23
English to Polish
+ ...
A godzina? Nov 27, 2001

A co z godzin¹ spotkania?
Powiem szczerze, ¿e wola³bym godziny wczeœniejsze, b¹dŸ oko³opo³udniowe.


 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 19:23
Armenian to Polish
+ ...
Tchibo Cafe at Sadyba Best Mall Nov 27, 2001

Tam jet przytulnie, nie g³oœno, obs³uga tolerancyjna (mo¿na dowolnie ustawiæ stoliki). Wspania³a kawa.

 

sobaga
Ireland
Local time: 18:23
English to Polish
+ ...
Compagnia del Sole... Nov 27, 2001

...brzmi œlicznie, naprawdê! Jeœli znasz, Jacku, to miejsce i jest ono warte odwiedzin, to zbierzmy siê tam wszyscy i ju¿. Godzina do ustalenia (Robert jedzie a¿ z Lublina i pewnie bêdzie musia³ wracaæ wieczorem do domu, wiêc trzeba mieæ na niego wzgl¹d). A poza tym nazwa sugeruje, ¿e byc mo¿e w ramach ³asuchowania (och, jak ja to lubiê!) zjem kawa³ek PRAWDZIWEGO panetoneicon_wink.gif

 

Jacek Krankowski (X)  Identity Verified
English to Polish
+ ...
Compagnia/godzina Nov 27, 2001

Poznalem kiedys wlasciciela, Wlocha, przy okazji przyjatka na stojaco dla wloskiej izby handlowej. Musze sprawdzic godziny otwarcia itp. Robert, czy moglby to byc lunchyk (13-15), czy tez wolalbys jeszcze wczesniej?

 

Robert Pranagal
Local time: 19:23
English to Polish
+ ...
Godzina Nov 27, 2001

Dla mnie, to im wczeœniej tym lepiej, ale przecie¿ to sobota i nie mo¿na ludzi w œrodku nocy zrywaæ! Myœlê, ¿e po³udnie to dobra godzina.

Wezmê aparat ze sob¹, ¿eby zrobiæ parê zdjêæ. Czy w tej knajpie bêdzie chocia¿ trochê dziennego œwiat³a?


 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 19:23
Member (2004)
English to Polish
+ ...
dla mnie OK Nov 27, 2001

i miejsce i godzina

 

sobaga
Ireland
Local time: 18:23
English to Polish
+ ...
Ja siê ju¿ dowiedzia³am... Nov 27, 2001

Czynne od 8 do 23. Jacku, Ty zaklepiesz salê, czy ja?

 

Jacek Krankowski (X)  Identity Verified
English to Polish
+ ...
12.00-14.00(?) Compagnia del Sole Nov 28, 2001

ul. Zurawia 6/12

Agnieszko, zaklep Ty jako pomyslodawczyni.

And, please, please, could you coordinate a reply to Steffen Pollex?

J.


 

Vladek (Wladyslaw) Moroz

Local time: 19:23
English to Polish
+ ...
Propozycja usprawnienia... Nov 28, 2001

...³¹cznoœci. Mianowicie, mo¿na by u¿ywaæ (darmowej zreszt¹)us³ugi "buddyPhone". Rozmawia siê normalnie, jak przez telefon, potrzebne s¹ do tego tylko s³uchawki + mikrofon, mo¿e byæ najzwyklejszy "zestaw nag³owny", czyli headset, do nabycia wszêdzie za ok. 30 - 50 z³, wetkniêty w kartê dŸwiêkow¹, która jest chyba w ka¿dym komputerze.
Programik jest do pobrania w ka¿dej chwili, instalacja/konfiguracja zajmuje co najwy¿ej 5 minut.
Wywo³uje siê rozmówcê klikaj¹c w jego adres - aha, jest to oferta wy³¹cznie dla posiadaczy sta³ego, statycznego numeru IP, a wiêc dostêp wydzwaniany odpada, bo tam s¹ tylko IP dynamiczne. Mo¿na te¿ gadaæ zza lokalnego serwera.
Mój adres to 213.76.252.8:7000

Zachêcam

W³adys³aw Moroz


 
Pages in topic:   [1 2 3] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Warsaw/Pruszkow - Poland

Advanced search


SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »
Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search