Pages in topic:   [1 2 3] >
Powwow: Warsaw/Pruszkow - Poland

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Warsaw/Pruszkow - Poland".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


Jacek Krankowski  Identity Verified
English to Polish
+ ...
A gdyby mialo to byc w Warszawie, Nov 21, 2001

to gdzie?

Direct link Reply with quote
 

Agnieszka Hamann
Poland
Local time: 01:49
English to Polish
+ ...
Mo¿e Pizza Hut? Nov 22, 2001

np. w Centrum ko³o Rotundy. Jeszcze lepsza by³aby pobliska pizzeria GAGA, ale to bardzo ma³y lokal.

Direct link Reply with quote
 

sobaga
Ireland
Local time: 00:49
English to Polish
+ ...
W Warszawie... Nov 24, 2001

mo¿emy poszukaæ jakiejœ przytulnej knajpki (wszelkie sugestie mile widziane), faktycznie najlepiej gdzieœ w centrum, ¿ebyœmy siê nie musieli za bardzo szukaæ. Kiedyœ by³ taki pub ko³o Powiœla, Emerald. Nie wiem, czy jeszcze jest, ale by³ mi³y...

Direct link Reply with quote
 

Vladek (Wladyslaw) Moroz

Local time: 01:49
English to Polish
+ ...
Ludzie kochane, nie Pruszków! Nov 24, 2001

Ja bym siê tam nie pokazywa³ po zmroku.
I co znaczy Warszawa/Pruszków?
Albo albo.


Direct link Reply with quote
 

sobaga
Ireland
Local time: 00:49
English to Polish
+ ...
Drogi W³adys³awie ;-) Nov 24, 2001

Pruszków jest w tej chwili najbezpieczniejszym miastem w Polsce, ale o tym mog¹ wiedzieæ tylko ci, którzy tam (lub w okolicy) mieszkaj¹... Zupe³nie œmia³o mo¿na siê pokazywaæ po zmroku - zapewniam Ciê. Warszawa/Pruszków to by³a sugestia (znaczy tu albo tu - Pruszków jest zdecydowanie tañszy, Warszawa bardziej wielkomiejska) - mia³am nadziejê, ¿e powiecie, gdzie wolicie. Ja jestem otwarta na sugestie...

Direct link Reply with quote
 

Jacek Krankowski  Identity Verified
English to Polish
+ ...
Jezeli w Warszawie... Nov 27, 2001

...to raczej nie w miejscu z glosna muzyka, bo nie wiem jak wy, ale ja mam ograniczona zdolnosc przekrzykiwania sie w rozmowie. Moze kawiarnia na Zurawiej 6/12, albo obok w Compagnia del Sole, gdzie mozna tez cos niecos zjesc, podobnie jak np. w pizzerii Da Elio nieopodal? Let's keep brainstorming!

Direct link Reply with quote
 

Robert Pranagal
Local time: 01:49
English to Polish
+ ...
A godzina? Nov 27, 2001

A co z godzin¹ spotkania?
Powiem szczerze, ¿e wola³bym godziny wczeœniejsze, b¹dŸ oko³opo³udniowe.


Direct link Reply with quote
 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 01:49
Armenian to Polish
+ ...
Tchibo Cafe at Sadyba Best Mall Nov 27, 2001

Tam jet przytulnie, nie g³oœno, obs³uga tolerancyjna (mo¿na dowolnie ustawiæ stoliki). Wspania³a kawa.

Direct link Reply with quote
 

sobaga
Ireland
Local time: 00:49
English to Polish
+ ...
Compagnia del Sole... Nov 27, 2001

...brzmi œlicznie, naprawdê! Jeœli znasz, Jacku, to miejsce i jest ono warte odwiedzin, to zbierzmy siê tam wszyscy i ju¿. Godzina do ustalenia (Robert jedzie a¿ z Lublina i pewnie bêdzie musia³ wracaæ wieczorem do domu, wiêc trzeba mieæ na niego wzgl¹d). A poza tym nazwa sugeruje, ¿e byc mo¿e w ramach ³asuchowania (och, jak ja to lubiê!) zjem kawa³ek PRAWDZIWEGO panetoneicon_wink.gif

Direct link Reply with quote
 

Jacek Krankowski  Identity Verified
English to Polish
+ ...
Compagnia/godzina Nov 27, 2001

Poznalem kiedys wlasciciela, Wlocha, przy okazji przyjatka na stojaco dla wloskiej izby handlowej. Musze sprawdzic godziny otwarcia itp. Robert, czy moglby to byc lunchyk (13-15), czy tez wolalbys jeszcze wczesniej?

Direct link Reply with quote
 

Robert Pranagal
Local time: 01:49
English to Polish
+ ...
Godzina Nov 27, 2001

Dla mnie, to im wczeœniej tym lepiej, ale przecie¿ to sobota i nie mo¿na ludzi w œrodku nocy zrywaæ! Myœlê, ¿e po³udnie to dobra godzina.

Wezmê aparat ze sob¹, ¿eby zrobiæ parê zdjêæ. Czy w tej knajpie bêdzie chocia¿ trochê dziennego œwiat³a?


Direct link Reply with quote
 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 01:49
Member (2004)
English to Polish
+ ...
dla mnie OK Nov 27, 2001

i miejsce i godzina

Direct link Reply with quote
 

sobaga
Ireland
Local time: 00:49
English to Polish
+ ...
Ja siê ju¿ dowiedzia³am... Nov 27, 2001

Czynne od 8 do 23. Jacku, Ty zaklepiesz salê, czy ja?

Direct link Reply with quote
 

Jacek Krankowski  Identity Verified
English to Polish
+ ...
12.00-14.00(?) Compagnia del Sole Nov 28, 2001

ul. Zurawia 6/12

Agnieszko, zaklep Ty jako pomyslodawczyni.

And, please, please, could you coordinate a reply to Steffen Pollex?

J.


Direct link Reply with quote
 

Vladek (Wladyslaw) Moroz

Local time: 01:49
English to Polish
+ ...
Propozycja usprawnienia... Nov 28, 2001

...³¹cznoœci. Mianowicie, mo¿na by u¿ywaæ (darmowej zreszt¹)us³ugi "buddyPhone". Rozmawia siê normalnie, jak przez telefon, potrzebne s¹ do tego tylko s³uchawki + mikrofon, mo¿e byæ najzwyklejszy "zestaw nag³owny", czyli headset, do nabycia wszêdzie za ok. 30 - 50 z³, wetkniêty w kartê dŸwiêkow¹, która jest chyba w ka¿dym komputerze.
Programik jest do pobrania w ka¿dej chwili, instalacja/konfiguracja zajmuje co najwy¿ej 5 minut.
Wywo³uje siê rozmówcê klikaj¹c w jego adres - aha, jest to oferta wy³¹cznie dla posiadaczy sta³ego, statycznego numeru IP, a wiêc dostêp wydzwaniany odpada, bo tam s¹ tylko IP dynamiczne. Mo¿na te¿ gadaæ zza lokalnego serwera.
Mój adres to 213.76.252.8:7000

Zachêcam

W³adys³aw Moroz


Direct link Reply with quote
 
Pages in topic:   [1 2 3] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Warsaw/Pruszkow - Poland

Advanced search


BaccS – Business Accounting Software
Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »
Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search