Pages in topic:   [1 2 3] >
Powwow: Warsaw/Pruszkow - Poland

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Warsaw/Pruszkow - Poland".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


Jacek Krankowski  Identity Verified
English to Polish
+ ...
A gdyby mialo to byc w Warszawie, Nov 21, 2001

to gdzie?

Direct link Reply with quote
 

Agnieszka Hamann
Poland
Local time: 18:41
English to Polish
+ ...
Mo¿e Pizza Hut? Nov 22, 2001

np. w Centrum ko³o Rotundy. Jeszcze lepsza by³aby pobliska pizzeria GAGA, ale to bardzo ma³y lokal.

Direct link Reply with quote
 

sobaga
Ireland
Local time: 17:41
English to Polish
+ ...
W Warszawie... Nov 24, 2001

mo¿emy poszukaæ jakiejœ przytulnej knajpki (wszelkie sugestie mile widziane), faktycznie najlepiej gdzieœ w centrum, ¿ebyœmy siê nie musieli za bardzo szukaæ. Kiedyœ by³ taki pub ko³o Powiœla, Emerald. Nie wiem, czy jeszcze jest, ale by³ mi³y...

Direct link Reply with quote
 

Vladek (Wladyslaw) Moroz

Local time: 18:41
English to Polish
+ ...
Ludzie kochane, nie Pruszków! Nov 24, 2001

Ja bym siê tam nie pokazywa³ po zmroku.
I co znaczy Warszawa/Pruszków?
Albo albo.


Direct link Reply with quote
 

sobaga
Ireland
Local time: 17:41
English to Polish
+ ...
Drogi W³adys³awie ;-) Nov 24, 2001

Pruszków jest w tej chwili najbezpieczniejszym miastem w Polsce, ale o tym mog¹ wiedzieæ tylko ci, którzy tam (lub w okolicy) mieszkaj¹... Zupe³nie œmia³o mo¿na siê pokazywaæ po zmroku - zapewniam Ciê. Warszawa/Pruszków to by³a sugestia (znaczy tu albo tu - Pruszków jest zdecydowanie tañszy, Warszawa bardziej wielkomiejska) - mia³am nadziejê, ¿e powiecie, gdzie wolicie. Ja jestem otwarta na sugestie...

Direct link Reply with quote
 

Jacek Krankowski  Identity Verified
English to Polish
+ ...
Jezeli w Warszawie... Nov 27, 2001

...to raczej nie w miejscu z glosna muzyka, bo nie wiem jak wy, ale ja mam ograniczona zdolnosc przekrzykiwania sie w rozmowie. Moze kawiarnia na Zurawiej 6/12, albo obok w Compagnia del Sole, gdzie mozna tez cos niecos zjesc, podobnie jak np. w pizzerii Da Elio nieopodal? Let's keep brainstorming!

Direct link Reply with quote
 

Robert Pranagal
Local time: 18:41
English to Polish
+ ...
A godzina? Nov 27, 2001

A co z godzin¹ spotkania?
Powiem szczerze, ¿e wola³bym godziny wczeœniejsze, b¹dŸ oko³opo³udniowe.


Direct link Reply with quote
 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 18:41
Armenian to Polish
+ ...
Tchibo Cafe at Sadyba Best Mall Nov 27, 2001

Tam jet przytulnie, nie g³oœno, obs³uga tolerancyjna (mo¿na dowolnie ustawiæ stoliki). Wspania³a kawa.

Direct link Reply with quote
 

sobaga
Ireland
Local time: 17:41
English to Polish
+ ...
Compagnia del Sole... Nov 27, 2001

...brzmi œlicznie, naprawdê! Jeœli znasz, Jacku, to miejsce i jest ono warte odwiedzin, to zbierzmy siê tam wszyscy i ju¿. Godzina do ustalenia (Robert jedzie a¿ z Lublina i pewnie bêdzie musia³ wracaæ wieczorem do domu, wiêc trzeba mieæ na niego wzgl¹d). A poza tym nazwa sugeruje, ¿e byc mo¿e w ramach ³asuchowania (och, jak ja to lubiê!) zjem kawa³ek PRAWDZIWEGO panetone

Direct link Reply with quote
 

Jacek Krankowski  Identity Verified
English to Polish
+ ...
Compagnia/godzina Nov 27, 2001

Poznalem kiedys wlasciciela, Wlocha, przy okazji przyjatka na stojaco dla wloskiej izby handlowej. Musze sprawdzic godziny otwarcia itp. Robert, czy moglby to byc lunchyk (13-15), czy tez wolalbys jeszcze wczesniej?

Direct link Reply with quote
 

Robert Pranagal
Local time: 18:41
English to Polish
+ ...
Godzina Nov 27, 2001

Dla mnie, to im wczeœniej tym lepiej, ale przecie¿ to sobota i nie mo¿na ludzi w œrodku nocy zrywaæ! Myœlê, ¿e po³udnie to dobra godzina.

Wezmê aparat ze sob¹, ¿eby zrobiæ parê zdjêæ. Czy w tej knajpie bêdzie chocia¿ trochê dziennego œwiat³a?


Direct link Reply with quote
 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 18:41
Member (2004)
English to Polish
+ ...
dla mnie OK Nov 27, 2001

i miejsce i godzina

Direct link Reply with quote
 

sobaga
Ireland
Local time: 17:41
English to Polish
+ ...
Ja siê ju¿ dowiedzia³am... Nov 27, 2001

Czynne od 8 do 23. Jacku, Ty zaklepiesz salê, czy ja?

Direct link Reply with quote
 

Jacek Krankowski  Identity Verified
English to Polish
+ ...
12.00-14.00(?) Compagnia del Sole Nov 28, 2001

ul. Zurawia 6/12

Agnieszko, zaklep Ty jako pomyslodawczyni.

And, please, please, could you coordinate a reply to Steffen Pollex?

J.


Direct link Reply with quote
 

Vladek (Wladyslaw) Moroz

Local time: 18:41
English to Polish
+ ...
Propozycja usprawnienia... Nov 28, 2001

...³¹cznoœci. Mianowicie, mo¿na by u¿ywaæ (darmowej zreszt¹)us³ugi "buddyPhone". Rozmawia siê normalnie, jak przez telefon, potrzebne s¹ do tego tylko s³uchawki + mikrofon, mo¿e byæ najzwyklejszy "zestaw nag³owny", czyli headset, do nabycia wszêdzie za ok. 30 - 50 z³, wetkniêty w kartê dŸwiêkow¹, która jest chyba w ka¿dym komputerze.
Programik jest do pobrania w ka¿dej chwili, instalacja/konfiguracja zajmuje co najwy¿ej 5 minut.
Wywo³uje siê rozmówcê klikaj¹c w jego adres - aha, jest to oferta wy³¹cznie dla posiadaczy sta³ego, statycznego numeru IP, a wiêc dostêp wydzwaniany odpada, bo tam s¹ tylko IP dynamiczne. Mo¿na te¿ gadaæ zza lokalnego serwera.
Mój adres to 213.76.252.8:7000

Zachêcam

W³adys³aw Moroz


Direct link Reply with quote
 
Pages in topic:   [1 2 3] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Warsaw/Pruszkow - Poland

Advanced search


BaccS – Business Accounting Software
Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »
SDL MultiTerm 2017
Guarantee a unified, consistent and high-quality translation with terminology software by the industry leaders.

SDL MultiTerm 2017 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2017 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search