Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6 7 8 9] >
Powwow: Warsaw - Poland

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Warsaw - Poland".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


Andrzej Lejman  Identity Verified
Local time: 07:37
Member (2004)
German to Polish
+ ...
A co to jest Lolek? May 8, 2002

Czy ktos mo¿e coœ napisaæ? Nie znam tego miejsca, bo jak wiecie, stolic¹ Polski, jeœli chodzi o puby, jest akurat £ódŸ, wiêc jak dot¹d nie mia³em potrzeby nawiedzania tego miejsca.

 

Jacek Krankowski (X)  Identity Verified
English to Polish
+ ...
Pole (!) Mokotowskie May 8, 2002

http://www.lolekpub.pl/

 

Andrzej Lejman  Identity Verified
Local time: 07:37
Member (2004)
German to Polish
+ ...
Lolek May 8, 2002

Miejsc mo¿e byæ troche ma³oicon_wink.gif. I menu jakieœ takie skromne... Chyba nie pojemy ..
Ale - skoro to wszystko co macie w Wawce - to trudnoicon_smile.gif.


 

Jerzy Czopik  Identity Verified
Germany
Local time: 07:37
Member (2003)
Polish to German
+ ...
Bolek i Lolek May 8, 2002

Tyle pamiêtem w tym kontekœcie. Kiedyœ to ogl¹da³em - czybym mia³ w ten sposób wróciæ do przesz³oœci?
A poza tym, to czy Bolek, czy Lolek, wsio ryba - odleg³oœæ i do jednego i do drugiego od nas jest zawrotna, ca³y dzieñ jazdy autem...
Zobaczymy, mo¿e uda mi siê jednak przekonaæ ¿onê, ¿eby przyjechaæ.
Przyjemnego œwiêta dla wszystkich tatusiów - u nas w "Reichu" jest jutro "Dzieñ Taty" no i wolne, wiêc wrzeszcie bêdzie siê mo¿na trochê odrobiæ.icon_smile.gif)


 

Andrzej Lejman  Identity Verified
Local time: 07:37
Member (2004)
German to Polish
+ ...
Leniwce May 8, 2002

Niemcy, o ile pamiêtam, to jeden z narodów, które pracuj¹ najmniej w ci¹gu roku. Sam mam z nimi do czynienia niemal na okr¹g³o i albo maj¹ œwiêto, albo d³ugi weekend, albo ju¿ co najmniej Mittagspause (ile¿ impulsów telefonicznych zmarnowa³em przez lata, zapominaj¹c o Mittagspause - zebra³oby siê naprawdê sporo!). Ale sa te¿ praktyczni - jak ju¿ œwiêto, to dwa w jednym, bo oszczêdniej. Taka to dziwna nacja. Ale co tam - z drugiej strony nie ma im czego zazdroœciæ - klapy na oczach i zero poczucia humoru, a jak ju¿ coœ ponad zero, to uchowaj Bo¿e ...
To tak na marginesie wypowiedzi Jurka.
A swoj¹ drog¹, to nie jest a¿ tak daleko - swego czasu, kiedy by³em trochê nowszy, robi³êm trasê £ódŸ-Wuppertal i z powrotem non-stop, i to autem terenowtym, które nie jecha³o wiêcej, ni¿ 140...
Wiêc szerokiej drogi i nie zawiedŸ nas!


 

Uwe Kirmse  Identity Verified
Local time: 07:37
Polish to German
+ ...
Leniwce May 8, 2002

icon_frown.gif

 

Andrzej Lejman  Identity Verified
Local time: 07:37
Member (2004)
German to Polish
+ ...
Leniwce x 2 May 8, 2002

To bardzo lakoniczny komentarz i œwiadczy w 100% o tym, ¿e Uwe jest zbyt leniwy, by napisaæ coœ wiêcej. Mam nadziejê, ¿e Uwe wyka¿e siê ponadstandardowym poczuciem humoru i nie obrazi siê za te s³owa.
Mój partner biznesowy z Niemiec ju¿ w wieku ok. 52-53 lat zacz¹³ zajmowaæ siê intensywnie przede wszystkim planowaniem sowjej emerytury, Na podstawie danych o przewidywanej d³ugoœci ¿ycia dla mê¿czyzn z jego rocznika przyj¹³, ¿e po przejœciu na emeryturê bêdzie mia³ jeszcze 22 lata do dyspozycji. Od tego momentu zacz¹³ traktowaæ pracê jako z³o konieczne od poniedzia³ku do pi¹tku. Ale ju¿ od poniedzia³ku myœli i planuje, ¿e w pi¹tek wyci¹gnie z gara¿u skrzynke piwa, a oko³o œrody zaczyna szykowaæ grilla i te rzeczy.
Dlatego uwa¿am, ¿e:
1) ten naród nie ma przysz³oœci
2) ¿ólta rasa w pierwszej kolejnoœci zaleje Niemcy, jako kraj najbardziej podatny.
Bez urazy dla nikogo.

A teraz na powa¿nie - czemu tak ma³o chêtnych na spotkanie - mo¿e nie wszyscy wiedz¹?
Czy nie mo¿na by rozes³aæ informacji mailem?
Andrzejicon_smile.gif


 

Uwe Kirmse  Identity Verified
Local time: 07:37
Polish to German
+ ...
¿ólta rasa May 8, 2002

Niech trzy razy zaleje Niemcy, to szeœæ razy przejdzie przez Polskê. Ciebie na pewno wezm¹ na niewolnika, bo po co im leniwy Niemiec.
Równie¿ teraz nie sprowokujesz mnie do d³u¿szego komentarza.


 

Jerzy Czopik  Identity Verified
Germany
Local time: 07:37
Member (2003)
Polish to German
+ ...
Leniwce - ale dziwne May 8, 2002

Andrzeju, jakie tam leniwce.
Oficjalnie by³o w zesz³ym tygodniu œwiêto i jest w tym, i za tydzieñ znowu bêdzie - maj jest dobrym miesi¹cem. Ale nasze KOle¿anki i Koledzy (do licha, w niemieckim jest lepiej, bo mo¿na ta³atajstwo wpakowaæ do jednego worka: KolegInnen) pracuj¹ po weekendach i po nocach - zupe³nie jakbym siebie widzia³. Od ponad dwóch miesiêcy przepracowa³em wszystkie weekendy, robi¹c przerwê tylko na Wielkanoc, no i mo¿e ze dwa dni po drodze, ¿eby coœ poza³atwiaæ. A co ja piszê, od pocz¹tku lutego tak jest, z trudem uda³o mis siê doprowadziæ nowy komputeer do stanu u¿ywalnoœci, a na przeinstalowanie starego i usieciowanie ich obu nie znalaz³em ani chwili czasu.
To tyle co do leniwców - ale pewnie Andrzej ma racjê, chocia¿ jak chcesz Andrzeju dzwoniæ w trakcie "Mittagspause", to dzwoñ do mnie, najwy¿ej przeœlê Ci jak¹œ przek¹skê przez telefon, bo s³owo "Pause" u nas w domu prawie nie istnieje.
A co do jazdy - odleg³oœæ to nie problem, Dortmund-Kraków (1100 km) zaliczy³em zesz³ego lata w 9,5 godziny (z granic¹ i drobnymi postojami w³¹cznie), gorsza sprawa z czasem.
W sumie niesprawiedliwe jest tylko to, ¿e do Warszawy za samolot na jedn¹ osobê musia³bym zap³aciæ wiêcej ni¿ za trzy do Londynu...
No to tyle tego przyd³ugiego komentarza, a z tymi ¿ó³tkami to niech bêdzie, Uwe ma racjê, po drodze zalej¹ te¿ i innych...
JCicon_smile.gif)


 

Uwe Kirmse  Identity Verified
Local time: 07:37
Polish to German
+ ...
Jurek bêdzie stawia³! May 8, 2002

Skoro tyle pracuje, musi byæ strasznie bogaty! Wiêc na piwsko dla wszystkich chyba wystarczy.icon_smile.gif

 

Jerzy Czopik  Identity Verified
Germany
Local time: 07:37
Member (2003)
Polish to German
+ ...
A potem odbiorê sobie od Uwego... May 8, 2002

za g³upie propozycje.
Bogaci s¹ ci, co nic nie robi¹, a kasiorê maj¹. A my biedaki - co z tego ¿e du¿o pracujemy, potem przychodzi nasz Pan Eichel (czy w Polsce Belka) i wo³a o datek... A nie daj mu, to siê obrazi i obrzuci jak¹ kl¹tw¹, ¿e potem cz³owiek œwiat jakiœ taki pociêty na prostok¹ty widzi i stale w kó³ko chodzi...
Ale niech Wam bêdzie, jak dotrê, to pogadamy.icon_smile.gif


 

Andrzej Lejman  Identity Verified
Local time: 07:37
Member (2004)
German to Polish
+ ...
Do Uwe May 8, 2002

Wyczuwam jakby brak zrozumienia dla (tak mi siê przynajmniej wydawa³o) ¿artobliwego tonu tej dyskusji i trochê agresji - ???
Zupe³nie niepotrzebnie.
Mam nadziejê, ¿e to rozwieje wszelkie w¹tpliwoœci co do moich intencji.
icon_smile.gif)))))))))))))))))


 

Jerzy Czopik  Identity Verified
Germany
Local time: 07:37
Member (2003)
Polish to German
+ ...
Bez obrazy - bez agresji May 8, 2002

bez ataków, bez zgryŸliwoœci.
Jeœli by³em zgryŸliwy, to przepraszam, a poza tym zostawmy sprawê na luzie.
Przyjemnego wieczoru Wam wszystkim


 

Uwe Kirmse  Identity Verified
Local time: 07:37
Polish to German
+ ...
Do Andrzeja i Jurka May 8, 2002

do Andrzejaicon_smile.gif)))))))))))))))
Widzisz, znowu nie da³em siê sprowokowaæ do d³ugiego komentarza, pozostajê leniwy.icon_smile.gif
do Jurka: To nie by³ atak, wcale nie musisz stawiaæ! W³aœnie - na luzieicon_smile.gif A ju¿ wcale nie rozumiem, kogo Ty przepraszasz i za co.
do wszystkich:icon_smile.gif)))))))))))))
Jasne?!


 

Jerzy Czopik  Identity Verified
Germany
Local time: 07:37
Member (2003)
Polish to German
+ ...
Jasne! May 8, 2002

icon_smile.gif (uczê siê szybko i skracam komentarze, bo stajê siê leniwy...)

 
Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6 7 8 9] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Warsaw - Poland

Advanced search


Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »
SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search