Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6 7 8 9] >
Powwow: Warsaw - Poland

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Warsaw - Poland".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


Andrzej Lejman  Identity Verified
Local time: 04:11
Member (2004)
German to Polish
+ ...
A co to jest Lolek? May 8, 2002

Czy ktos mo¿e coœ napisaæ? Nie znam tego miejsca, bo jak wiecie, stolic¹ Polski, jeœli chodzi o puby, jest akurat £ódŸ, wiêc jak dot¹d nie mia³em potrzeby nawiedzania tego miejsca.

 

Jacek Krankowski (X)  Identity Verified
English to Polish
+ ...
Pole (!) Mokotowskie May 8, 2002

http://www.lolekpub.pl/

 

Andrzej Lejman  Identity Verified
Local time: 04:11
Member (2004)
German to Polish
+ ...
Lolek May 8, 2002

Miejsc mo¿e byæ troche ma³oicon_wink.gif. I menu jakieœ takie skromne... Chyba nie pojemy ..
Ale - skoro to wszystko co macie w Wawce - to trudnoicon_smile.gif.


 

Jerzy Czopik  Identity Verified
Germany
Local time: 04:11
Member (2003)
Polish to German
+ ...
Bolek i Lolek May 8, 2002

Tyle pamiêtem w tym kontekœcie. Kiedyœ to ogl¹da³em - czybym mia³ w ten sposób wróciæ do przesz³oœci?
A poza tym, to czy Bolek, czy Lolek, wsio ryba - odleg³oœæ i do jednego i do drugiego od nas jest zawrotna, ca³y dzieñ jazdy autem...
Zobaczymy, mo¿e uda mi siê jednak przekonaæ ¿onê, ¿eby przyjechaæ.
Przyjemnego œwiêta dla wszystkich tatusiów - u nas w "Reichu" jest jutro "Dzieñ Taty" no i wolne, wiêc wrzeszcie bêdzie siê mo¿na trochê odrobiæ.icon_smile.gif)


 

Andrzej Lejman  Identity Verified
Local time: 04:11
Member (2004)
German to Polish
+ ...
Leniwce May 8, 2002

Niemcy, o ile pamiêtam, to jeden z narodów, które pracuj¹ najmniej w ci¹gu roku. Sam mam z nimi do czynienia niemal na okr¹g³o i albo maj¹ œwiêto, albo d³ugi weekend, albo ju¿ co najmniej Mittagspause (ile¿ impulsów telefonicznych zmarnowa³em przez lata, zapominaj¹c o Mittagspause - zebra³oby siê naprawdê sporo!). Ale sa te¿ praktyczni - jak ju¿ œwiêto, to dwa w jednym, bo oszczêdniej. Taka to dziwna nacja. Ale co tam - z drugiej strony nie ma im czego zazdroœciæ - klapy na oczach i zero poczucia humoru, a jak ju¿ coœ ponad zero, to uchowaj Bo¿e ...
To tak na marginesie wypowiedzi Jurka.
A swoj¹ drog¹, to nie jest a¿ tak daleko - swego czasu, kiedy by³em trochê nowszy, robi³êm trasê £ódŸ-Wuppertal i z powrotem non-stop, i to autem terenowtym, które nie jecha³o wiêcej, ni¿ 140...
Wiêc szerokiej drogi i nie zawiedŸ nas!


 

Uwe Kirmse  Identity Verified
Local time: 04:11
Polish to German
+ ...
Leniwce May 8, 2002

icon_frown.gif

 

Andrzej Lejman  Identity Verified
Local time: 04:11
Member (2004)
German to Polish
+ ...
Leniwce x 2 May 8, 2002

To bardzo lakoniczny komentarz i œwiadczy w 100% o tym, ¿e Uwe jest zbyt leniwy, by napisaæ coœ wiêcej. Mam nadziejê, ¿e Uwe wyka¿e siê ponadstandardowym poczuciem humoru i nie obrazi siê za te s³owa.
Mój partner biznesowy z Niemiec ju¿ w wieku ok. 52-53 lat zacz¹³ zajmowaæ siê intensywnie przede wszystkim planowaniem sowjej emerytury, Na podstawie danych o przewidywanej d³ugoœci ¿ycia dla mê¿czyzn z jego rocznika przyj¹³, ¿e po przejœciu na emeryturê bêdzie mia³ jeszcze 22 lata do dyspozycji. Od tego momentu zacz¹³ traktowaæ pracê jako z³o konieczne od poniedzia³ku do pi¹tku. Ale ju¿ od poniedzia³ku myœli i planuje, ¿e w pi¹tek wyci¹gnie z gara¿u skrzynke piwa, a oko³o œrody zaczyna szykowaæ grilla i te rzeczy.
Dlatego uwa¿am, ¿e:
1) ten naród nie ma przysz³oœci
2) ¿ólta rasa w pierwszej kolejnoœci zaleje Niemcy, jako kraj najbardziej podatny.
Bez urazy dla nikogo.

A teraz na powa¿nie - czemu tak ma³o chêtnych na spotkanie - mo¿e nie wszyscy wiedz¹?
Czy nie mo¿na by rozes³aæ informacji mailem?
Andrzejicon_smile.gif


 

Uwe Kirmse  Identity Verified
Local time: 04:11
Polish to German
+ ...
¿ólta rasa May 8, 2002

Niech trzy razy zaleje Niemcy, to szeœæ razy przejdzie przez Polskê. Ciebie na pewno wezm¹ na niewolnika, bo po co im leniwy Niemiec.
Równie¿ teraz nie sprowokujesz mnie do d³u¿szego komentarza.


 

Jerzy Czopik  Identity Verified
Germany
Local time: 04:11
Member (2003)
Polish to German
+ ...
Leniwce - ale dziwne May 8, 2002

Andrzeju, jakie tam leniwce.
Oficjalnie by³o w zesz³ym tygodniu œwiêto i jest w tym, i za tydzieñ znowu bêdzie - maj jest dobrym miesi¹cem. Ale nasze KOle¿anki i Koledzy (do licha, w niemieckim jest lepiej, bo mo¿na ta³atajstwo wpakowaæ do jednego worka: KolegInnen) pracuj¹ po weekendach i po nocach - zupe³nie jakbym siebie widzia³. Od ponad dwóch miesiêcy przepracowa³em wszystkie weekendy, robi¹c przerwê tylko na Wielkanoc, no i mo¿e ze dwa dni po drodze, ¿eby coœ poza³atwiaæ. A co ja piszê, od pocz¹tku lutego tak jest, z trudem uda³o mis siê doprowadziæ nowy komputeer do stanu u¿ywalnoœci, a na przeinstalowanie starego i usieciowanie ich obu nie znalaz³em ani chwili czasu.
To tyle co do leniwców - ale pewnie Andrzej ma racjê, chocia¿ jak chcesz Andrzeju dzwoniæ w trakcie "Mittagspause", to dzwoñ do mnie, najwy¿ej przeœlê Ci jak¹œ przek¹skê przez telefon, bo s³owo "Pause" u nas w domu prawie nie istnieje.
A co do jazdy - odleg³oœæ to nie problem, Dortmund-Kraków (1100 km) zaliczy³em zesz³ego lata w 9,5 godziny (z granic¹ i drobnymi postojami w³¹cznie), gorsza sprawa z czasem.
W sumie niesprawiedliwe jest tylko to, ¿e do Warszawy za samolot na jedn¹ osobê musia³bym zap³aciæ wiêcej ni¿ za trzy do Londynu...
No to tyle tego przyd³ugiego komentarza, a z tymi ¿ó³tkami to niech bêdzie, Uwe ma racjê, po drodze zalej¹ te¿ i innych...
JCicon_smile.gif)


 

Uwe Kirmse  Identity Verified
Local time: 04:11
Polish to German
+ ...
Jurek bêdzie stawia³! May 8, 2002

Skoro tyle pracuje, musi byæ strasznie bogaty! Wiêc na piwsko dla wszystkich chyba wystarczy.icon_smile.gif

 

Jerzy Czopik  Identity Verified
Germany
Local time: 04:11
Member (2003)
Polish to German
+ ...
A potem odbiorê sobie od Uwego... May 8, 2002

za g³upie propozycje.
Bogaci s¹ ci, co nic nie robi¹, a kasiorê maj¹. A my biedaki - co z tego ¿e du¿o pracujemy, potem przychodzi nasz Pan Eichel (czy w Polsce Belka) i wo³a o datek... A nie daj mu, to siê obrazi i obrzuci jak¹ kl¹tw¹, ¿e potem cz³owiek œwiat jakiœ taki pociêty na prostok¹ty widzi i stale w kó³ko chodzi...
Ale niech Wam bêdzie, jak dotrê, to pogadamy.icon_smile.gif


 

Andrzej Lejman  Identity Verified
Local time: 04:11
Member (2004)
German to Polish
+ ...
Do Uwe May 8, 2002

Wyczuwam jakby brak zrozumienia dla (tak mi siê przynajmniej wydawa³o) ¿artobliwego tonu tej dyskusji i trochê agresji - ???
Zupe³nie niepotrzebnie.
Mam nadziejê, ¿e to rozwieje wszelkie w¹tpliwoœci co do moich intencji.
icon_smile.gif)))))))))))))))))


 

Jerzy Czopik  Identity Verified
Germany
Local time: 04:11
Member (2003)
Polish to German
+ ...
Bez obrazy - bez agresji May 8, 2002

bez ataków, bez zgryŸliwoœci.
Jeœli by³em zgryŸliwy, to przepraszam, a poza tym zostawmy sprawê na luzie.
Przyjemnego wieczoru Wam wszystkim


 

Uwe Kirmse  Identity Verified
Local time: 04:11
Polish to German
+ ...
Do Andrzeja i Jurka May 8, 2002

do Andrzejaicon_smile.gif)))))))))))))))
Widzisz, znowu nie da³em siê sprowokowaæ do d³ugiego komentarza, pozostajê leniwy.icon_smile.gif
do Jurka: To nie by³ atak, wcale nie musisz stawiaæ! W³aœnie - na luzieicon_smile.gif A ju¿ wcale nie rozumiem, kogo Ty przepraszasz i za co.
do wszystkich:icon_smile.gif)))))))))))))
Jasne?!


 

Jerzy Czopik  Identity Verified
Germany
Local time: 04:11
Member (2003)
Polish to German
+ ...
Jasne! May 8, 2002

icon_smile.gif (uczê siê szybko i skracam komentarze, bo stajê siê leniwy...)

 
Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6 7 8 9] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Warsaw - Poland

Advanced search


Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »
PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search