Powwow: Patras - Greece

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Patras - Greece".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


Betty Revelioti
Greece
Local time: 02:24
Member (2003)
English to Greek
+ ...
.....???? Jul 8, 2002

¢ëëïò ãéá ôç âÜñêá ìáò...???

 

Betty Revelioti
Greece
Local time: 02:24
Member (2003)
English to Greek
+ ...
???? Aug 27, 2002

Èá Þèåëá íá ìå åíçìåñþóåôå êáôÜ ðüóï åßóáóôå óßãïõñïé üôé èá Ýñèåôå ãéáôß âëÝðù üôé õðÜñ÷åé ðïëý ìéêñÞ óõììåôï÷Þ êáé óêÝöôïìáé ôçí åêäï÷Þ áêýñùóçò ôçò óõíÜíôçóçò.

Åõ÷áñéóôþ ðïëý


 

Margarita Ioannidou  Identity Verified
Greece
Local time: 02:24
English to Greek
+ ...
!!!!! Aug 28, 2002

Äõóôõ÷þò äåí èá ìðïñÝóù ôåëéêÜ íá Ýëèù áí êáé èá ôï Þèåëá ðïëý. ºóùò êÜðïéá Üëëç çìåñïìçíßá. Ðïëëïýò ÷áéñåôéóìïýò óå üëïõò !!!!

 

Vasiliki Papadimitriou
Local time: 02:24
English to Greek
+ ...
unfortunately.. Aug 28, 2002

I will not be able to come either. Too much work here.
My best wishes
Vasiliki


 

Betty Revelioti
Greece
Local time: 02:24
Member (2003)
English to Greek
+ ...
????? Aug 30, 2002

ÐåñéìÝíù áðÜíôçóç êáé áðü ôïõò õðüëïéðïõò.

 

Lilian Vardanyan
Greece
Local time: 02:24
Greek to English
+ ...
Sorry! Aug 30, 2002

I am just back from the holidays, too many things to arrange...with two kids and so many responcibilities!!!Why is it in Patra?Athens will be OK.

 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Patras - Greece

Advanced search


Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »
SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running, helps experienced users make the most of the powerful features, ensures new

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search