Powwow: Patras - Greece

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Patras - Greece".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


Betty Revelioti
Greece
Local time: 07:58
Member (2003)
English to Greek
+ ...
.....???? Jul 8, 2002

¢ëëïò ãéá ôç âÜñêá ìáò...???

Direct link Reply with quote
 

Betty Revelioti
Greece
Local time: 07:58
Member (2003)
English to Greek
+ ...
???? Aug 27, 2002

Èá Þèåëá íá ìå åíçìåñþóåôå êáôÜ ðüóï åßóáóôå óßãïõñïé üôé èá Ýñèåôå ãéáôß âëÝðù üôé õðÜñ÷åé ðïëý ìéêñÞ óõììåôï÷Þ êáé óêÝöôïìáé ôçí åêäï÷Þ áêýñùóçò ôçò óõíÜíôçóçò.

Åõ÷áñéóôþ ðïëý


Direct link Reply with quote
 

Margarita Ioannidou  Identity Verified
Greece
Local time: 07:58
English to Greek
+ ...
!!!!! Aug 28, 2002

Äõóôõ÷þò äåí èá ìðïñÝóù ôåëéêÜ íá Ýëèù áí êáé èá ôï Þèåëá ðïëý. ºóùò êÜðïéá Üëëç çìåñïìçíßá. Ðïëëïýò ÷áéñåôéóìïýò óå üëïõò !!!!

Direct link Reply with quote
 

Vasiliki Papadimitriou
Local time: 07:58
English to Greek
+ ...
unfortunately.. Aug 28, 2002

I will not be able to come either. Too much work here.
My best wishes
Vasiliki


Direct link Reply with quote
 

Betty Revelioti
Greece
Local time: 07:58
Member (2003)
English to Greek
+ ...
????? Aug 30, 2002

ÐåñéìÝíù áðÜíôçóç êáé áðü ôïõò õðüëïéðïõò.

Direct link Reply with quote
 

Lilian Vardanyan
Greece
Local time: 07:58
Greek to English
+ ...
Sorry! Aug 30, 2002

I am just back from the holidays, too many things to arrange...with two kids and so many responcibilities!!!Why is it in Patra?Athens will be OK.

Direct link Reply with quote
 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Patras - Greece

Advanced search


SDL Trados Studio 2017 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2017 helps translators increase translation productivity whilst ensuring quality. Combining translation memory, terminology management and machine translation in one simple and easy-to-use environment.

More info »
memoQ translator pro
Kilgray's memoQ is the world's fastest developing integrated localization & translation environment rendering you more productive and efficient.

With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search