Powwow: Patras - Greece

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Patras - Greece".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


Betty Revelioti
Greece
Local time: 20:16
Member (2003)
English to Greek
+ ...
.....???? Jul 8, 2002

¢ëëïò ãéá ôç âÜñêá ìáò...???

Direct link Reply with quote
 

Betty Revelioti
Greece
Local time: 20:16
Member (2003)
English to Greek
+ ...
???? Aug 27, 2002

Èá Þèåëá íá ìå åíçìåñþóåôå êáôÜ ðüóï åßóáóôå óßãïõñïé üôé èá Ýñèåôå ãéáôß âëÝðù üôé õðÜñ÷åé ðïëý ìéêñÞ óõììåôï÷Þ êáé óêÝöôïìáé ôçí åêäï÷Þ áêýñùóçò ôçò óõíÜíôçóçò.

Åõ÷áñéóôþ ðïëý


Direct link Reply with quote
 

Margarita Ioannidou  Identity Verified
Greece
Local time: 20:16
English to Greek
+ ...
!!!!! Aug 28, 2002

Äõóôõ÷þò äåí èá ìðïñÝóù ôåëéêÜ íá Ýëèù áí êáé èá ôï Þèåëá ðïëý. ºóùò êÜðïéá Üëëç çìåñïìçíßá. Ðïëëïýò ÷áéñåôéóìïýò óå üëïõò !!!!

Direct link Reply with quote
 
Vasiliki Papadimitriou
Local time: 20:16
English to Greek
+ ...
unfortunately.. Aug 28, 2002

I will not be able to come either. Too much work here.
My best wishes
Vasiliki


Direct link Reply with quote
 

Betty Revelioti
Greece
Local time: 20:16
Member (2003)
English to Greek
+ ...
????? Aug 30, 2002

ÐåñéìÝíù áðÜíôçóç êáé áðü ôïõò õðüëïéðïõò.

Direct link Reply with quote
 
Lilian Vardanyan
Greece
Local time: 20:16
Greek to English
+ ...
Sorry! Aug 30, 2002

I am just back from the holidays, too many things to arrange...with two kids and so many responcibilities!!!Why is it in Patra?Athens will be OK.

Direct link Reply with quote
 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Patras - Greece

Advanced search


BaccS – Business Accounting Software
Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »
TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search