Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11] >
Powwow: Warszawa - Poland

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Warszawa - Poland".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


leff  Identity Verified
Local time: 07:48
English to Polish
+ ...
Ale tylko w celu obrony Marzana przed harpiami! Mar 4, 2003Direct link Reply with quote
 

GingerR  Identity Verified
Local time: 07:48
Member (2004)
English to Polish
+ ...
chetnie ale... Mar 4, 2003

bardzo, bardzo prosze o ustalenie godziny wczesnopopoludniowej.

Direct link Reply with quote
 

Dariusz Kozłowski  Identity Verified
Poland
Local time: 07:48
German to Polish
(Roz)poczêcie... Mar 5, 2003

do³¹czam[wyj¹tkowo] do g³osu mej szanownej przedpisarki - pocz¹æ mo¿naby wczeœnie, co siê z tego urodzi - zobaczymy...

Direct link Reply with quote
 

lim0nka  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 06:48
Member (2004)
English to Polish
proponujê Mar 5, 2003

godz. 15.00 w pubie "Pod pstr¹giem" w Parku Skaryszewskim (tam, gdzie w styczniu) - woda blisko, bêdzie gdzie tego Marzana utopiæ gdyby okaza³o siê, ¿e kana³ek zamarz³, trzeba bêdzie siê przenieœæ bli¿ej Wis³y...

bo za³o¿enie jest takie, ¿e naprawdê bêdziemy go robiæ i topiæ

zamierzam zorganizowaæ trochê s³omy, jak¹œ kolorow¹ krepinê itp. je¿eli macie jeszcze jakieœ pomys³y dot. wygl¹du i ubioru ww. omc topielca, dajcie znaæ


Direct link Reply with quote
 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 07:48
Member (2004)
English to Polish
+ ...
pasi jak najbardziej Mar 5, 2003

tzn. i 15:00, i Pod Pstr¹giem i topienie.
Na razie kana³ek jeszcze œciêty lodem, ale mo¿e do wiosny puœci.
Nie trzeba by tego Marzana zrobiæ z jakiœ biodegradowalnych environment-friendly materia³ów? Ja tam mieszkam, wiêc jakby ten Marzan mia³ p³ywaæ w kana³ku przez nastêpne sto lat...))))

Magda


Direct link Reply with quote
 

lim0nka  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 06:48
Member (2004)
English to Polish
Magda, Mar 5, 2003

dlatego w³aœnie bêdzie s³oma, jakieœ zielsko, a jak nie chcesz krepiny, mo¿na poszukaæ jakichœ liœci, kasztanów z jesieni itp.; bêdzie Marzan ekologiczny

Direct link Reply with quote
 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 07:48
Armenian to Polish
+ ...
rozumiem dlaczego Marzan...:) Mar 6, 2003

...œmiem s¹dziæ, ¿e po przeczytaniu informacji o nieszczêsnej "obywatelce" USA, która ulepi³a balwana o kobiecych kszta³tach i póŸniej mia³a powa¿ne problemy z wymiarem sprawiedliwoœci...a raczej z czujn¹ reakcj¹ s¹siadów...my, ni¿ej i wy¿ej podpisani, w obawie przed nieadekwatn¹ reakcj¹ s¹siadów Syrenki...zdecydowa³yœmy pozbawiæ nasz¹ tradycyjn¹ Marzannê wszelkich cech ...hm...¿eñskich.

Direct link Reply with quote
 

KORNELIA ZWIÓR-HOŁENKO
Local time: 07:48
English to Polish
+ ...
mo¿e MarzANIO£ Was pogodzi? Mar 6, 2003

anio³y, jak powszechnie wiadomo, s¹ bezp³ciowe, przeto zamiast topienia Marzanny lub Marzanio³a (przeciw czemu protestuj¹ obie p³cie) a nawet Marzani¹tka (czego ¿adna matka-Polka nie zniesie), proponujê wykonaæ a nastêpnie utopiæ Marzanio³a.
Nela


Direct link Reply with quote
 

PAS  Identity Verified
Local time: 07:48
English to Polish
+ ...
katolicy bêd¹ protestowaæ Mar 6, 2003

ale gdyby tak spreparowaæ osobê imieniem San Marzano?
te¿ niby œwiêty(a/e), ale przynajmniej rodzaj nijaki, a œwiêci, jak wiadomo, bywali zamêczani na œmieræ


Direct link Reply with quote
 

KORNELIA ZWIÓR-HOŁENKO
Local time: 07:48
English to Polish
+ ...
jestem przeciw a nawet za Mar 6, 2003

przeciw - temu bykowi, co go sama strzeli³am: mia³o byæ "zamiast topienia Marzanny lub Marzana"

a za - San Ma¿ano (no bo jak napiszesz poprawnie San Marzano, to wymowa "san marcano" bêdzie myl¹ca


Direct link Reply with quote
 

PAS  Identity Verified
Local time: 07:48
English to Polish
+ ...
przypadkowa zbierznoϾ (sic) Mar 6, 2003

nie nie - to by by³ plagiat nazwy knajpy.

Tu: San Marzano; wym. San Ma¿ano
cf. Tarzan = Ta¿an

get it?


Direct link Reply with quote
 

KORNELIA ZWIÓR-HOŁENKO
Local time: 07:48
English to Polish
+ ...
I know, I know Mar 6, 2003

w Poznaniu te¿ jest San Marzano

Direct link Reply with quote
 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 07:48
Armenian to Polish
+ ...
ja te¿ mam! ...:) Mar 6, 2003

pod bokiem...no prawie pod bokiem "San Marzano"...(smaczna i droga pizza...:)

Direct link Reply with quote
 

PAS  Identity Verified
Local time: 07:48
English to Polish
+ ...
kto ma ten ma Mar 6, 2003

a ja mia³em, ale mieszkam na Pradze Pn. i siê stamt¹d wynieœli po czasie niezad³ugim nie za d³ugim nie zad³ugim nieza d³ugim

Direct link Reply with quote
 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 07:48
Armenian to Polish
+ ...
Ale Pod Pstr¹giem jest przytulniej...:) Mar 6, 2003Direct link Reply with quote
 
Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Warszawa - Poland

Advanced search


WordFinder Unlimited
For clarity and excellence

WordFinder is the leading dictionary service that gives you the words you want anywhere, anytime. Access 260+ dictionaries from the world's leading dictionary publishers in virtually any device. Find the right word anywhere, anytime - online or offline.

More info »
SDL MultiTerm 2017
Guarantee a unified, consistent and high-quality translation with terminology software by the industry leaders.

SDL MultiTerm 2017 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2017 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search