Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11] >
Powwow: Warszawa - Poland

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Warszawa - Poland".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


leff  Identity Verified
Local time: 02:46
English to Polish
+ ...
Ale tylko w celu obrony Marzana przed harpiami! Mar 4, 2003 

GingerR  Identity Verified
Local time: 02:46
Member (2004)
English to Polish
+ ...
chetnie ale... Mar 4, 2003

bardzo, bardzo prosze o ustalenie godziny wczesnopopoludniowej.

 

Dariusz Kozłowski  Identity Verified
Poland
Local time: 02:46
German to Polish
(Roz)poczêcie... Mar 5, 2003

do³¹czamicon_wink.gif[wyj¹tkowo] do g³osu mej szanownej przedpisarki - pocz¹æ mo¿naby wczeœnie, co siê z tego urodzi - zobaczymy...icon_wink.gif

 

lim0nka  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 01:46
Member (2004)
English to Polish
proponujê Mar 5, 2003

godz. 15.00 w pubie "Pod pstr¹giem" w Parku Skaryszewskim (tam, gdzie w styczniu) - woda blisko, bêdzie gdzie tego Marzana utopiæicon_wink.gif gdyby okaza³o siê, ¿e kana³ek zamarz³, trzeba bêdzie siê przenieœæ bli¿ej Wis³y...

bo za³o¿enie jest takie, ¿e naprawdê bêdziemy go robiæ i topiæicon_smile.gif

zamierzam zorganizowaæ trochê s³omy, jak¹œ kolorow¹ krepinê itp. je¿eli macie jeszcze jakieœ pomys³y dot. wygl¹du i ubioru ww. omc topielca, dajcie znaæ


 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 02:46
Member (2004)
English to Polish
+ ...
pasi jak najbardziej Mar 5, 2003

tzn. i 15:00, i Pod Pstr¹giem i topienie.
Na razie kana³ek jeszcze œciêty lodem, ale mo¿e do wiosny puœci.
Nie trzeba by tego Marzana zrobiæ z jakiœ biodegradowalnych environment-friendly materia³ów? Ja tam mieszkam, wiêc jakby ten Marzan mia³ p³ywaæ w kana³ku przez nastêpne sto lat...icon_smile.gif))))

Magda


 

lim0nka  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 01:46
Member (2004)
English to Polish
Magda, Mar 5, 2003

dlatego w³aœnie bêdzie s³oma, jakieœ zielsko, a jak nie chcesz krepiny, mo¿na poszukaæ jakichœ liœci, kasztanów z jesieni itp.; bêdzie Marzan ekologicznyicon_smile.gif

 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 02:46
Armenian to Polish
+ ...
rozumiem dlaczego Marzan...:) Mar 6, 2003

...œmiem s¹dziæ, ¿e po przeczytaniu informacji o nieszczêsnej "obywatelce" USA, która ulepi³a balwana o kobiecych kszta³tach i póŸniej mia³a powa¿ne problemy z wymiarem sprawiedliwoœci...a raczej z czujn¹ reakcj¹ s¹siadów...my, ni¿ej i wy¿ej podpisani, w obawie przed nieadekwatn¹ reakcj¹ s¹siadów Syrenki...zdecydowa³yœmy pozbawiæ nasz¹ tradycyjn¹ Marzannê wszelkich cech ...hm...¿eñskich.

 

KORNELIA ZWIÓR-HOŁENKO
Local time: 02:46
English to Polish
+ ...
mo¿e MarzANIO£ Was pogodzi? Mar 6, 2003

anio³y, jak powszechnie wiadomo, s¹ bezp³ciowe, przeto zamiast topienia Marzanny lub Marzanio³a (przeciw czemu protestuj¹ obie p³cie) a nawet Marzani¹tka (czego ¿adna matka-Polka nie zniesie), proponujê wykonaæ a nastêpnie utopiæ Marzanio³a.
Nela


 

PAS  Identity Verified
Local time: 02:46
English to Polish
+ ...
katolicy bêd¹ protestowaæ Mar 6, 2003

ale gdyby tak spreparowaæ osobê imieniem San Marzano?
te¿ niby œwiêty(a/e), ale przynajmniej rodzaj nijaki, a œwiêci, jak wiadomo, bywali zamêczani na œmieræ


 

KORNELIA ZWIÓR-HOŁENKO
Local time: 02:46
English to Polish
+ ...
jestem przeciw a nawet za Mar 6, 2003

przeciw - temu bykowi, co go sama strzeli³am: mia³o byæ "zamiast topienia Marzanny lub Marzana"

a za - San Ma¿ano (no bo jak napiszesz poprawnie San Marzano, to wymowa "san marcano" bêdzie myl¹ca


 

PAS  Identity Verified
Local time: 02:46
English to Polish
+ ...
przypadkowa zbierznoϾ (sic) Mar 6, 2003

nie nie - to by by³ plagiat nazwy knajpy.

Tu: San Marzano; wym. San Ma¿ano
cf. Tarzan = Ta¿an

get it?


 

KORNELIA ZWIÓR-HOŁENKO
Local time: 02:46
English to Polish
+ ...
I know, I know Mar 6, 2003

w Poznaniu te¿ jest San Marzano

 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 02:46
Armenian to Polish
+ ...
ja te¿ mam! ...:) Mar 6, 2003

pod bokiem...no prawie pod bokiem "San Marzano"...(smaczna i droga pizza...:)

 

PAS  Identity Verified
Local time: 02:46
English to Polish
+ ...
kto ma ten ma Mar 6, 2003

a ja mia³em, ale mieszkam na Pradze Pn. i siê stamt¹d wynieœli po czasie niezad³ugim nie za d³ugim nie zad³ugim nieza d³ugim

 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 02:46
Armenian to Polish
+ ...
Ale Pod Pstr¹giem jest przytulniej...:) Mar 6, 2003 
Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Warszawa - Poland

Advanced search


Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search