Pages in topic:   [1 2 3] >
Powwow: Kharkov - Ukraine

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Kharkov - Ukraine".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


Oleg Rudavin  Identity Verified
Ukraine
Local time: 10:03
Member (2003)
English to Ukrainian
+ ...
×òî-òî ëîçóíã íå ïîìåùàåòñÿ!.. Jun 19, 2003

ß ìûòàëñÿ íàïèñàòü "Old and new friends come together". Ñòàðûõ îáåùàþ ïîçíàêîìèòü ñ íîâûìè, êîòîðûå ìîãóò îêàçàòüñÿ ïîëåçíûìè, êàê è ìû äëÿ íèõ.

 

Oleg Prots  Identity Verified
Ukraine
Local time: 10:03
Member (2003)
English to Ukrainian
+ ...
"Íîâèé Îëåã" - çà. Jun 20, 2003

Áóäó ðàäèé ïîçíàéîìèòèñÿ ç³ "ñòàðèìè". Ñïîä³âàþñÿ, ùî ³ êîðèñíèì çìîæó âèÿâèòèñÿ.

 

Oleg Rudavin  Identity Verified
Ukraine
Local time: 10:03
Member (2003)
English to Ukrainian
+ ...
Òàê öå æ êëàñíî! Jun 21, 2003

Äóæå õîò³ëîñÿ á ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç êîëåãàìè ç ³íøèõ ì³ñò, íå ò³ëüêè ç õàðê³â'ÿíàìè. Àëüîíà ç Îäåñè? Êèðèë Ñåìåíîâ? Êè¿â?

 

Joseph Kovalov  Identity Verified
Israel
Local time: 10:03
English to Russian
+ ...
Îëåã è âñå Jun 25, 2003

Ñ óäîâîëüñòâèåì ñî âñåìè âñòðå÷óñü . Ïîîáùàåìñÿ.icon_smile.gif
Îëåã, ñîîáùèòå, ïëèç, ãäå.


 

Dobriansky  Identity Verified
Ukraine
Local time: 10:03
English to Russian
+ ...
Ìåñòî âñòðå÷è Jun 25, 2003

Äà, æåëàòåëüíî áû ãäå-íèáóäü â öåíòðå, ÷òîá âñåì óäîáíåé áûëî. Êàêèå áóäóò èäåè?

 

Joseph Kovalov  Identity Verified
Israel
Local time: 10:03
English to Russian
+ ...
Äðóãèå ãîðîäà Jun 25, 2003

Äà, õîòåëîñü áû è ñ äðóãèìè âñòðåòèòñÿ.
Äëÿ Êèðèëëà (åñëè çàãëÿíåò ñþäà): "Ìîæåò, òàêè, ïîñåòèòå Áûâøóþ ñòîëèöó?icon_smile.gif"


 

_Alena
Ukraine
Local time: 10:03
Spanish to Ukrainian
+ ...
. Jun 27, 2003

Î÷åíü áû õîòåëîñü ïðèåõàòü, íî 5 íå ïîëó÷àåòñÿ. Âîçìîæíî ëè ïåðåíåñòè íà ñëåäóþùóþ ñóááîòó, 12?

 

Joseph Kovalov  Identity Verified
Israel
Local time: 10:03
English to Russian
+ ...
Êàê îñòàëüíûå Jun 27, 2003

×åñòí ãîâîðÿ, ìíå óäîáíåå áûëî áû 5, íî åñëè âñå ñîãëàñÿòñÿ ïåðåíåñòè, ÿ ïîäñòðîþ ñâîå ðàñïèñàíèå.
Çàîäíî, òîãäà, è áóòûëî÷êó çà ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ âûñòàâëþ (ó ìåíÿ 11-ãî):))


 

Oleg Prots  Identity Verified
Ukraine
Local time: 10:03
Member (2003)
English to Ukrainian
+ ...
Îäíàêîâî "íàïðÿæíî" :( Jun 27, 2003

Æèòòÿ êîíêðåòíî ïðèøâèäøóº îáåðòè...
×åñíî êàæó÷è, äóæå õî÷ó ïðè¿õàòè, àëå íå ìîæó ãàðàíòóâàòè ñâ ïðèñóòíîñò³ í³ íà 5-å, àí³ íà 12-å. Áàãàòî ðîáîòè âäîìà (ó Ëüâîâ³), 5-ãî ùå òðåáà áè áóëî áóòè â Äí³ïðîäçåðæèíñüêó, à 12-ãî â Êèºâ³. Òîìó âè âèð³øóéòå, à ÿ íàìàãàòèìóñü ï³äëàøòóâàòèñÿ.
Àëå êð³ì äàòè, ùå áè áóëî äîáðå çíàòè ÷àñ çóñòð³÷³ - çðàíêó/ïî îá³ä³/ââå÷åð³?


 

Oleg Rudavin  Identity Verified
Ukraine
Local time: 10:03
Member (2003)
English to Ukrainian
+ ...
Ïî ïîâîäó äàòû Jun 27, 2003

Ïîñêîëüêó âïîëíå ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ, åñëè íå âñåóêðàèíñêàÿ (õîòÿ è õîòåëîñü áû!icon_wink.gif, íî äîñòàòî÷íî ìåæäóãîðîäíÿÿ âñòðå÷à, äàâàéòå ïîïðîáóåì íàéòè ïðèåìëåìûé äëÿ âñåõ èëè áîëüøèíñòâà ó÷àñòíèêîâ äåíü. Íà âûáîð ïðåäëàãàþòñÿ: 5 èëè 6 èþëÿ (ñóááîòà èëè âîñêðåñåíüå), 12 èëè 13 (òî æå ñàìîå).
Äëÿ èíîãîðîäíèõ: ïîåçäà ïðèáûâàþò, êàê ïðàâèëî, äî 11-12 ÷àñîâ, ïîýòîìó "îôèöèàëüíîå" íà÷àëî, íàâåðíîå, ñïëàíèðóåì ãäå-òî íà 14 ÷àñîâ, ÎÊ?
Âûñêàçûâàéòå ìíåíèå ïî ïîâîäó äàòû, ñ âðåìåíåì è ìåñòîì îïðåäåëèòüñÿ íå òàê ñëîæíî.


 

Oleg Prots  Identity Verified
Ukraine
Local time: 10:03
Member (2003)
English to Ukrainian
+ ...
 òàêîìó ðàç³ ÿ çà 13-å... Jun 27, 2003

ßêðàç ç Êèºâà äî Õàðêîâà. Äóìàþ, ÿêùî ðàíî-âðàíö³ âè¿õàòè, òî ÿêðàç äî äðóãî¿ âñòèãíó. (ßêùî øàíîâí³ êîëåãè ïîãîäÿòüñÿ.)

 

_Alena
Ukraine
Local time: 10:03
Spanish to Ukrainian
+ ...
ß íå ïðîòè Jun 27, 2003

Àëå ñïåðøó òðåáà ïîäèâèòèñÿ, êîëè ïî¿çä â³ä'¿çäèòü ç Õàðêîâà, áî â ïîíåä³ëîê âæå òðåáà áóòè íà ðîáîò³.

 

_Alena
Ukraine
Local time: 10:03
Spanish to Ukrainian
+ ...
Ðåáÿòà, íå èñ÷åçàéòå... Jun 27, 2003

Êòî-òî óæå ïîêèíóë íàøè ðÿäû... Åñëè âàì íå óäîáíî ïåðåíîñèòü äàòó, ÿ ïîäîæäó ñëåäóþùåãî ðàçà. Åùå æå âåäü íè÷åãî íå ðåøåíî, ýòî áûëî âñåãî ëèøü ïðåäëîæåíèå.
 îòíîøåíèè ïîåçäà - óõîäèò â ïîëîâèíå ñåäüìîãî - ò.å. ãäå-òî äî ïîëîâèíû øåñòîãî âðåìÿ åñòü.


 

Joseph Kovalov  Identity Verified
Israel
Local time: 10:03
English to Russian
+ ...
Ïîêèíóë Jun 27, 2003

Ïîêèíóë Áîãäàí. Îí ,êàæåòñÿ, èç ×åðêàñ. Ìîæåò ïåðåäóìàë...

 

Oleg Prots  Identity Verified
Ukraine
Local time: 10:03
Member (2003)
English to Ukrainian
+ ...
Îëåã, ìîæå, ïðîäóáëþâàòè â ôîðóì³? Jun 27, 2003

Ùîñü íå ÷óòè í³÷îãî â³ä áàãàòüîõ àêòèâíèõ Ïðîdzâö³â - ìîæå, âîíè ñþäè íå çàçèðàþòü?
ßê êàçàâ êëàñèê: "...àáî á óæå ñêàçàëè, ùî íå ïðèéäóòü, àáî ñêàæ³òü, êîëè?"icon_smile.gif


 
Pages in topic:   [1 2 3] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Kharkov - Ukraine

Advanced search


TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
SDL MultiTerm 2019
Guarantee a unified, consistent and high-quality translation with terminology software by the industry leaders.

SDL MultiTerm 2019 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2019 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search