Pages in topic:   [1 2 3] >
Powwow: Kharkov - Ukraine

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Kharkov - Ukraine".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


Oleg Rudavin  Identity Verified
Ukraine
Local time: 10:40
Member (2003)
English to Ukrainian
+ ...
×òî-òî ëîçóíã íå ïîìåùàåòñÿ!.. Jun 19, 2003

ß ìûòàëñÿ íàïèñàòü "Old and new friends come together". Ñòàðûõ îáåùàþ ïîçíàêîìèòü ñ íîâûìè, êîòîðûå ìîãóò îêàçàòüñÿ ïîëåçíûìè, êàê è ìû äëÿ íèõ.

 

Oleg Prots  Identity Verified
Ukraine
Local time: 10:40
Member (2003)
English to Ukrainian
+ ...
"Íîâèé Îëåã" - çà. Jun 20, 2003

Áóäó ðàäèé ïîçíàéîìèòèñÿ ç³ "ñòàðèìè". Ñïîä³âàþñÿ, ùî ³ êîðèñíèì çìîæó âèÿâèòèñÿ.

 

Oleg Rudavin  Identity Verified
Ukraine
Local time: 10:40
Member (2003)
English to Ukrainian
+ ...
Òàê öå æ êëàñíî! Jun 21, 2003

Äóæå õîò³ëîñÿ á ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç êîëåãàìè ç ³íøèõ ì³ñò, íå ò³ëüêè ç õàðê³â'ÿíàìè. Àëüîíà ç Îäåñè? Êèðèë Ñåìåíîâ? Êè¿â?

 

Joseph Kovalov  Identity Verified
Israel
Local time: 10:40
English to Russian
+ ...
Îëåã è âñå Jun 25, 2003

Ñ óäîâîëüñòâèåì ñî âñåìè âñòðå÷óñü . Ïîîáùàåìñÿ.icon_smile.gif
Îëåã, ñîîáùèòå, ïëèç, ãäå.


 

Dobriansky  Identity Verified
Ukraine
Local time: 10:40
English to Russian
+ ...
Ìåñòî âñòðå÷è Jun 25, 2003

Äà, æåëàòåëüíî áû ãäå-íèáóäü â öåíòðå, ÷òîá âñåì óäîáíåé áûëî. Êàêèå áóäóò èäåè?

 

Joseph Kovalov  Identity Verified
Israel
Local time: 10:40
English to Russian
+ ...
Äðóãèå ãîðîäà Jun 25, 2003

Äà, õîòåëîñü áû è ñ äðóãèìè âñòðåòèòñÿ.
Äëÿ Êèðèëëà (åñëè çàãëÿíåò ñþäà): "Ìîæåò, òàêè, ïîñåòèòå Áûâøóþ ñòîëèöó?icon_smile.gif"


 

_Alena
Ukraine
Local time: 10:40
Spanish to Ukrainian
+ ...
. Jun 27, 2003

Î÷åíü áû õîòåëîñü ïðèåõàòü, íî 5 íå ïîëó÷àåòñÿ. Âîçìîæíî ëè ïåðåíåñòè íà ñëåäóþùóþ ñóááîòó, 12?

 

Joseph Kovalov  Identity Verified
Israel
Local time: 10:40
English to Russian
+ ...
Êàê îñòàëüíûå Jun 27, 2003

×åñòí ãîâîðÿ, ìíå óäîáíåå áûëî áû 5, íî åñëè âñå ñîãëàñÿòñÿ ïåðåíåñòè, ÿ ïîäñòðîþ ñâîå ðàñïèñàíèå.
Çàîäíî, òîãäà, è áóòûëî÷êó çà ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ âûñòàâëþ (ó ìåíÿ 11-ãî):))


 

Oleg Prots  Identity Verified
Ukraine
Local time: 10:40
Member (2003)
English to Ukrainian
+ ...
Îäíàêîâî "íàïðÿæíî" :( Jun 27, 2003

Æèòòÿ êîíêðåòíî ïðèøâèäøóº îáåðòè...
×åñíî êàæó÷è, äóæå õî÷ó ïðè¿õàòè, àëå íå ìîæó ãàðàíòóâàòè ñâ ïðèñóòíîñò³ í³ íà 5-å, àí³ íà 12-å. Áàãàòî ðîáîòè âäîìà (ó Ëüâîâ³), 5-ãî ùå òðåáà áè áóëî áóòè â Äí³ïðîäçåðæèíñüêó, à 12-ãî â Êèºâ³. Òîìó âè âèð³øóéòå, à ÿ íàìàãàòèìóñü ï³äëàøòóâàòèñÿ.
Àëå êð³ì äàòè, ùå áè áóëî äîáðå çíàòè ÷àñ çóñòð³÷³ - çðàíêó/ïî îá³ä³/ââå÷åð³?


 

Oleg Rudavin  Identity Verified
Ukraine
Local time: 10:40
Member (2003)
English to Ukrainian
+ ...
Ïî ïîâîäó äàòû Jun 27, 2003

Ïîñêîëüêó âïîëíå ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ, åñëè íå âñåóêðàèíñêàÿ (õîòÿ è õîòåëîñü áû!icon_wink.gif, íî äîñòàòî÷íî ìåæäóãîðîäíÿÿ âñòðå÷à, äàâàéòå ïîïðîáóåì íàéòè ïðèåìëåìûé äëÿ âñåõ èëè áîëüøèíñòâà ó÷àñòíèêîâ äåíü. Íà âûáîð ïðåäëàãàþòñÿ: 5 èëè 6 èþëÿ (ñóááîòà èëè âîñêðåñåíüå), 12 èëè 13 (òî æå ñàìîå).
Äëÿ èíîãîðîäíèõ: ïîåçäà ïðèáûâàþò, êàê ïðàâèëî, äî 11-12 ÷àñîâ, ïîýòîìó "îôèöèàëüíîå" íà÷àëî, íàâåðíîå, ñïëàíèðóåì ãäå-òî íà 14 ÷àñîâ, ÎÊ?
Âûñêàçûâàéòå ìíåíèå ïî ïîâîäó äàòû, ñ âðåìåíåì è ìåñòîì îïðåäåëèòüñÿ íå òàê ñëîæíî.


 

Oleg Prots  Identity Verified
Ukraine
Local time: 10:40
Member (2003)
English to Ukrainian
+ ...
 òàêîìó ðàç³ ÿ çà 13-å... Jun 27, 2003

ßêðàç ç Êèºâà äî Õàðêîâà. Äóìàþ, ÿêùî ðàíî-âðàíö³ âè¿õàòè, òî ÿêðàç äî äðóãî¿ âñòèãíó. (ßêùî øàíîâí³ êîëåãè ïîãîäÿòüñÿ.)

 

_Alena
Ukraine
Local time: 10:40
Spanish to Ukrainian
+ ...
ß íå ïðîòè Jun 27, 2003

Àëå ñïåðøó òðåáà ïîäèâèòèñÿ, êîëè ïî¿çä â³ä'¿çäèòü ç Õàðêîâà, áî â ïîíåä³ëîê âæå òðåáà áóòè íà ðîáîò³.

 

_Alena
Ukraine
Local time: 10:40
Spanish to Ukrainian
+ ...
Ðåáÿòà, íå èñ÷åçàéòå... Jun 27, 2003

Êòî-òî óæå ïîêèíóë íàøè ðÿäû... Åñëè âàì íå óäîáíî ïåðåíîñèòü äàòó, ÿ ïîäîæäó ñëåäóþùåãî ðàçà. Åùå æå âåäü íè÷åãî íå ðåøåíî, ýòî áûëî âñåãî ëèøü ïðåäëîæåíèå.
 îòíîøåíèè ïîåçäà - óõîäèò â ïîëîâèíå ñåäüìîãî - ò.å. ãäå-òî äî ïîëîâèíû øåñòîãî âðåìÿ åñòü.


 

Joseph Kovalov  Identity Verified
Israel
Local time: 10:40
English to Russian
+ ...
Ïîêèíóë Jun 27, 2003

Ïîêèíóë Áîãäàí. Îí ,êàæåòñÿ, èç ×åðêàñ. Ìîæåò ïåðåäóìàë...

 

Oleg Prots  Identity Verified
Ukraine
Local time: 10:40
Member (2003)
English to Ukrainian
+ ...
Îëåã, ìîæå, ïðîäóáëþâàòè â ôîðóì³? Jun 27, 2003

Ùîñü íå ÷óòè í³÷îãî â³ä áàãàòüîõ àêòèâíèõ Ïðîdzâö³â - ìîæå, âîíè ñþäè íå çàçèðàþòü?
ßê êàçàâ êëàñèê: "...àáî á óæå ñêàçàëè, ùî íå ïðèéäóòü, àáî ñêàæ³òü, êîëè?"icon_smile.gif


 
Pages in topic:   [1 2 3] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Kharkov - Ukraine

Advanced search


Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »
Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search