Pages in topic:   [1 2 3] >
Powwow: Kharkov - Ukraine

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Kharkov - Ukraine".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


Oleg Rudavin  Identity Verified
Ukraine
Local time: 03:06
Member (2003)
English to Ukrainian
+ ...
×òî-òî ëîçóíã íå ïîìåùàåòñÿ!.. Jun 19, 2003

ß ìûòàëñÿ íàïèñàòü "Old and new friends come together". Ñòàðûõ îáåùàþ ïîçíàêîìèòü ñ íîâûìè, êîòîðûå ìîãóò îêàçàòüñÿ ïîëåçíûìè, êàê è ìû äëÿ íèõ.

Direct link Reply with quote
 

Oleg Prots  Identity Verified
Ukraine
Local time: 03:06
Member (2003)
English to Ukrainian
+ ...
"Íîâèé Îëåã" - çà. Jun 20, 2003

Áóäó ðàäèé ïîçíàéîìèòèñÿ ç³ "ñòàðèìè". Ñïîä³âàþñÿ, ùî ³ êîðèñíèì çìîæó âèÿâèòèñÿ.

Direct link Reply with quote
 

Oleg Rudavin  Identity Verified
Ukraine
Local time: 03:06
Member (2003)
English to Ukrainian
+ ...
Òàê öå æ êëàñíî! Jun 21, 2003

Äóæå õîò³ëîñÿ á ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç êîëåãàìè ç ³íøèõ ì³ñò, íå ò³ëüêè ç õàðê³â'ÿíàìè. Àëüîíà ç Îäåñè? Êèðèë Ñåìåíîâ? Êè¿â?

Direct link Reply with quote
 

Joseph Kovalov  Identity Verified
Israel
Local time: 03:06
English to Russian
+ ...
Îëåã è âñå Jun 25, 2003

Ñ óäîâîëüñòâèåì ñî âñåìè âñòðå÷óñü . Ïîîáùàåìñÿ.
Îëåã, ñîîáùèòå, ïëèç, ãäå.


Direct link Reply with quote
 

Dobriansky  Identity Verified
Ukraine
Local time: 03:06
English to Russian
+ ...
Ìåñòî âñòðå÷è Jun 25, 2003

Äà, æåëàòåëüíî áû ãäå-íèáóäü â öåíòðå, ÷òîá âñåì óäîáíåé áûëî. Êàêèå áóäóò èäåè?

Direct link Reply with quote
 

Joseph Kovalov  Identity Verified
Israel
Local time: 03:06
English to Russian
+ ...
Äðóãèå ãîðîäà Jun 25, 2003

Äà, õîòåëîñü áû è ñ äðóãèìè âñòðåòèòñÿ.
Äëÿ Êèðèëëà (åñëè çàãëÿíåò ñþäà): "Ìîæåò, òàêè, ïîñåòèòå Áûâøóþ ñòîëèöó?"


Direct link Reply with quote
 
_Alena
Ukraine
Local time: 03:06
Spanish to Ukrainian
+ ...
. Jun 27, 2003

Î÷åíü áû õîòåëîñü ïðèåõàòü, íî 5 íå ïîëó÷àåòñÿ. Âîçìîæíî ëè ïåðåíåñòè íà ñëåäóþùóþ ñóááîòó, 12?

Direct link Reply with quote
 

Joseph Kovalov  Identity Verified
Israel
Local time: 03:06
English to Russian
+ ...
Êàê îñòàëüíûå Jun 27, 2003

×åñòí ãîâîðÿ, ìíå óäîáíåå áûëî áû 5, íî åñëè âñå ñîãëàñÿòñÿ ïåðåíåñòè, ÿ ïîäñòðîþ ñâîå ðàñïèñàíèå.
Çàîäíî, òîãäà, è áóòûëî÷êó çà ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ âûñòàâëþ (ó ìåíÿ 11-ãî):))


Direct link Reply with quote
 

Oleg Prots  Identity Verified
Ukraine
Local time: 03:06
Member (2003)
English to Ukrainian
+ ...
Îäíàêîâî "íàïðÿæíî" :( Jun 27, 2003

Æèòòÿ êîíêðåòíî ïðèøâèäøóº îáåðòè...
×åñíî êàæó÷è, äóæå õî÷ó ïðè¿õàòè, àëå íå ìîæó ãàðàíòóâàòè ñâ ïðèñóòíîñò³ í³ íà 5-å, àí³ íà 12-å. Áàãàòî ðîáîòè âäîìà (ó Ëüâîâ³), 5-ãî ùå òðåáà áè áóëî áóòè â Äí³ïðîäçåðæèíñüêó, à 12-ãî â Êèºâ³. Òîìó âè âèð³øóéòå, à ÿ íàìàãàòèìóñü ï³äëàøòóâàòèñÿ.
Àëå êð³ì äàòè, ùå áè áóëî äîáðå çíàòè ÷àñ çóñòð³÷³ - çðàíêó/ïî îá³ä³/ââå÷åð³?


Direct link Reply with quote
 

Oleg Rudavin  Identity Verified
Ukraine
Local time: 03:06
Member (2003)
English to Ukrainian
+ ...
Ïî ïîâîäó äàòû Jun 27, 2003

Ïîñêîëüêó âïîëíå ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ, åñëè íå âñåóêðàèíñêàÿ (õîòÿ è õîòåëîñü áû!, íî äîñòàòî÷íî ìåæäóãîðîäíÿÿ âñòðå÷à, äàâàéòå ïîïðîáóåì íàéòè ïðèåìëåìûé äëÿ âñåõ èëè áîëüøèíñòâà ó÷àñòíèêîâ äåíü. Íà âûáîð ïðåäëàãàþòñÿ: 5 èëè 6 èþëÿ (ñóááîòà èëè âîñêðåñåíüå), 12 èëè 13 (òî æå ñàìîå).
Äëÿ èíîãîðîäíèõ: ïîåçäà ïðèáûâàþò, êàê ïðàâèëî, äî 11-12 ÷àñîâ, ïîýòîìó "îôèöèàëüíîå" íà÷àëî, íàâåðíîå, ñïëàíèðóåì ãäå-òî íà 14 ÷àñîâ, ÎÊ?
Âûñêàçûâàéòå ìíåíèå ïî ïîâîäó äàòû, ñ âðåìåíåì è ìåñòîì îïðåäåëèòüñÿ íå òàê ñëîæíî.


Direct link Reply with quote
 

Oleg Prots  Identity Verified
Ukraine
Local time: 03:06
Member (2003)
English to Ukrainian
+ ...
 òàêîìó ðàç³ ÿ çà 13-å... Jun 27, 2003

ßêðàç ç Êèºâà äî Õàðêîâà. Äóìàþ, ÿêùî ðàíî-âðàíö³ âè¿õàòè, òî ÿêðàç äî äðóãî¿ âñòèãíó. (ßêùî øàíîâí³ êîëåãè ïîãîäÿòüñÿ.)

Direct link Reply with quote
 
_Alena
Ukraine
Local time: 03:06
Spanish to Ukrainian
+ ...
ß íå ïðîòè Jun 27, 2003

Àëå ñïåðøó òðåáà ïîäèâèòèñÿ, êîëè ïî¿çä â³ä'¿çäèòü ç Õàðêîâà, áî â ïîíåä³ëîê âæå òðåáà áóòè íà ðîáîò³.

Direct link Reply with quote
 
_Alena
Ukraine
Local time: 03:06
Spanish to Ukrainian
+ ...
Ðåáÿòà, íå èñ÷åçàéòå... Jun 27, 2003

Êòî-òî óæå ïîêèíóë íàøè ðÿäû... Åñëè âàì íå óäîáíî ïåðåíîñèòü äàòó, ÿ ïîäîæäó ñëåäóþùåãî ðàçà. Åùå æå âåäü íè÷åãî íå ðåøåíî, ýòî áûëî âñåãî ëèøü ïðåäëîæåíèå.
 îòíîøåíèè ïîåçäà - óõîäèò â ïîëîâèíå ñåäüìîãî - ò.å. ãäå-òî äî ïîëîâèíû øåñòîãî âðåìÿ åñòü.


Direct link Reply with quote
 

Joseph Kovalov  Identity Verified
Israel
Local time: 03:06
English to Russian
+ ...
Ïîêèíóë Jun 27, 2003

Ïîêèíóë Áîãäàí. Îí ,êàæåòñÿ, èç ×åðêàñ. Ìîæåò ïåðåäóìàë...

Direct link Reply with quote
 

Oleg Prots  Identity Verified
Ukraine
Local time: 03:06
Member (2003)
English to Ukrainian
+ ...
Îëåã, ìîæå, ïðîäóáëþâàòè â ôîðóì³? Jun 27, 2003

Ùîñü íå ÷óòè í³÷îãî â³ä áàãàòüîõ àêòèâíèõ Ïðîdzâö³â - ìîæå, âîíè ñþäè íå çàçèðàþòü?
ßê êàçàâ êëàñèê: "...àáî á óæå ñêàçàëè, ùî íå ïðèéäóòü, àáî ñêàæ³òü, êîëè?"


Direct link Reply with quote
 
Pages in topic:   [1 2 3] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Kharkov - Ukraine

Advanced search


memoQ translator pro
Kilgray's memoQ is the world's fastest developing integrated localization & translation environment rendering you more productive and efficient.

With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.

More info »
WordFinder
The words you want Anywhere, Anytime

WordFinder is the market's fastest and easiest way of finding the right word, term, translation or synonym in one or more dictionaries. In our assortment you can choose among more than 120 dictionaries in 15 languages from leading publishers.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search