Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6] >
Powwow: Poznan - Poland

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Poznan - Poland".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


Dariusz Kozłowski  Identity Verified
Poland
Local time: 12:14
German to Polish
No to otwieramy?... Jun 25, 2003

...Nela (anglista), jak widaæ, otworzy³a niniejszym poznañski powwow-board, niech mi zatem bêdzie wolno w jej i swoim imieniu zaprosiæ Was serdecznie - raz dla odmiany - do Wielkopolskiicon_smile.gif

Jako pierwszy temat proponujê ustalenie terminu. Na forum http://www.proz.com/topic/12017 proponowa³em datê 19.07.03 (sobota) lub 26.07.03 (kolejna sobota). S¹ to jednak tylko propozycje. Jeœli wiêkszoœæ przeg³osuje inn¹ datê - mo¿e byæ równie dobrze inna (czyli np. póŸniej).

A tymczasem wszystkich chêtnych do 'powwowania' w Poznaniu raz jeszcze serdecznie witamy i zapraszamyicon_smile.gif


 

KORNELIA ZWIÓR-HOŁENKO
Local time: 12:14
English to Polish
+ ...
zielony stempelek nale¿y siê te¿ Darkowi Jun 25, 2003

który - jak i ja - ma status wspó³organizatora
Zapraszamy oboje
Nela


 

GingerR  Identity Verified
Local time: 12:14
Member (2004)
English to Polish
+ ...
im pozniej tym lepiej... Jun 26, 2003

... jesli o mnie chodzi, moze byc nawet miêdzy 15 a 24 sierpnia, wtedy napewno bede poznawac taneczny Poznan (mam nadzieje!)icon_smile.gif

 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 12:14
Armenian to Polish
+ ...
taneczny Poznan ? Jun 26, 2003

proszê o szczegó³y...:)

 

GingerR  Identity Verified
Local time: 12:14
Member (2004)
English to Polish
+ ...
X Jubileuszowe Warsztat Tanca Wspolczesnego Jun 26, 2003

organizowane przez Polski Teatr Tanca w Poznaniu, 16-24 sierpnia
www.ptt-poznan.pl
polecam, ja w tym roku wybieram sie tam po raz czwartyicon_smile.gif


 

Dariusz Kozłowski  Identity Verified
Poland
Local time: 12:14
German to Polish
a mówi³em w W-wie, ¿e tañczy? ;) Jun 27, 2003

...niemal profesjonalnie;) ¯a³uj Qba, ¿a³ujicon_wink.gif)
Ale, pocieszê Ciê trochê: ja widzia³em tylko "zajawkê" i wêcej ju¿ chyba nie zobaczêicon_smile.gif))

Pozdrawiam serdecznieicon_smile.gif


 

Alina Brockelt  Identity Verified
Local time: 12:14
German to Polish
+ ...
Sorry, Jun 29, 2003

wpisalam sie na gorze zamiast na dole. Jestem zdecydowanie za 26.07. To jedyny termin, ktory mi odpowiada, a bardzo chcialabym Was poznac.
Pozdrowienia z Hanoweru

Alina


 

GingerR  Identity Verified
Local time: 12:14
Member (2004)
English to Polish
+ ...
no to jest nas juz dwie! :-) Jun 29, 2003

rowniez pozdrawiam z warszawskiej Radosciicon_smile.gif

 

Dariusz Kozłowski  Identity Verified
Poland
Local time: 12:14
German to Polish
wygl¹da na to, ¿e 26.07... Jun 30, 2003

...ma - jak na razie - najwiêksze szanse. Czekamy na opinie pozosta³ych zg³oszonych. Rezerwacjê miejsca musimy potwierdziæ nie póŸniej ni¿ na tydzieñ przed terminem powwowu, czyli albo do 12.07, albo do 18.07.

I tu proœba do pa³³a³owi/czek/-ów przybywaj¹cych z osobami towarzysz¹cymi - dajcie równie¿ wczeœniej znaæ, kto bêdzie sam, a kto zabierze ze sob¹ towarzysza/towarzyszkê itp - od tego zale¿y, na ile osób musimy dokonaæ rezerwacji.

Pozdrawiam
Darek


 

lim0nka  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 11:14
Member (2004)
English to Polish
ja siê nie wypowiadam, Jun 30, 2003

bo jeszcze nie wiem i pewnie nie bêdê wiedzia³a do samego koñca, ale obawiam siê, ¿e 19 jest dat¹ bardziej realn¹,
pozdrawiam


 

Dariusz Kozłowski  Identity Verified
Poland
Local time: 12:14
German to Polish
Czy¿by dotychczasowe g³osy... Jul 1, 2003

...tu i na forum (http://www.proz.com/topic/12017 ) by³y pó³/na pó³ za 19.07/26.07 ??

Ktoœ rozstrzygnie/przechyli szalê?icon_smile.gif

Pozdrawiam
Darek


 

Alina Brockelt  Identity Verified
Local time: 12:14
German to Polish
+ ...
Sorry, Jul 3, 2003

ale musze zrezygnowac, bo moj ostatni wolny termin (26.07)
tego lata wypelni mi praca.
No coz, to do nastepnego razu.
Jestem niepocieszona, ale "C'est la vie".
Zycze Wam przyjemnego spotkania i pozdrawiam
Alina


 

Dariusz Kozłowski  Identity Verified
Poland
Local time: 12:14
German to Polish
Witamy now¹ uczestniczkê... :) Jul 3, 2003

Gratulujê "przedarcia" siê przez "procedurê" rejestracyjn¹icon_wink.gif
...i serdecznie pozdrawiam ekipê opolsk¹icon_smile.gif

PS Dziêki za propozycje lokalizacjiicon_wink.gif


 

Dariusz Kozłowski  Identity Verified
Poland
Local time: 12:14
German to Polish
Alino: a ja Tobie ¿yczê przynajmniej... Jul 3, 2003

...efektywnej pracy i doskona³ych jej wyników, skoro juz do nas nie mo¿esz do³¹czyæ. Nie tym razem, to bêdzie jeszcze okazja, will ich hoffenicon_smile.gif
Pozdrowienia z krainy tysi¹ca i jednej frytkiicon_wink.gif


 

SATRO  Identity Verified
Poland
Local time: 12:14
German to Polish
+ ...
Darek: ty fa³szywy poznañczyku... Jul 3, 2003

Dareczku, kochanie, czy¿byœ zapomnia³ by³, i¿ Poznañ od dawien dawna zwany jest Pyrlandi¹/Krain¹ Podziemnych Pomarañczy/Krain¹ Tysi¹ca i Jednej Pyry ... Fe, nie³adnie tak swe gniazdo kalaæ... Jezdem zniesmaczony

Stasek


 
Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Poznan - Poland

Advanced search


Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
SDL Trados Studio 2017 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2017 helps translators increase translation productivity whilst ensuring quality. Combining translation memory, terminology management and machine translation in one simple and easy-to-use environment.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search