International Translation Day 2018

Join ProZ.com/TV for a FREE event September 25-26th celebrating International Translation Day! 50+ hours of content, Chat, Live Q&A & more. Join 1,000's of linguists from around the globe as ProZ.com/TV celebrates International Translation Day.

Click for Full Participation

Pages in topic:   [1 2 3 4 5] >
Powwow: Athens - Greece

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Athens - Greece".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


Betty Revelioti
Greece
Local time: 15:55
Member (2003)
English to Greek
+ ...
ÈÝìáôá ðïõ èÝëåôå íá óõæçôçèïýí... Feb 18, 2004

ÂáóéêÜ ðéóôåýù üôé èá Þôáí êáëü íá óõíáíôçèïýìå – áêüìá êáé áí äåí õðÜñ÷ïõí ìåôáöñáóôéêÜ èÝìáôá íá óõæçôçèïýí – êáèþò ìåôáîý ðïëëþí áðü åìÜò õðÜñ÷åé êáèçìåñéíÞ åðéêïéíùíßá ÷ùñßò üìùò íá Ý÷ïõìå ðñïóùðéêÞ åðáöÞ.
Óôç óõíÜíôçóç áõôÞ üìùò íïìßæù üôé õðÜñ÷ïõí ðïëëÜ èÝìáôá ðïõ ìðïñïýí íá óõæçôçèïýí, üðùò êáëýôåñç åðéêïéíùíßá, ëéãüôåñïò êáêüò áíôáãùíéóìüò, äñáóôçñéïðïßçóç ãéá Ýíáí «åíåñãü» óýëëïãï ÅëëÞíùí ìåôáöñáóôþí, åíçìÝñùóç ãéá öïñïëïãéêÜ æçôÞìáôá áðü êÜðïéï óõíÜäåëöï ìåôáöñáóôÞ êá.
ÖõóéêÜ, ï êáèÝíáò áðü åìÜò ìðïñåß íá Ý÷åé êÜðïéï èÝìá ðïõ èÝëåé íá óõæçôçèåß….åõðñüóäåêôï êáé áõôü….
ÁëëÜ êáé ðÜëé …..êáé Ýíá êáöÝ íá ðßíáìå áðëÜ êáé ìüíï ãéá íá ãíùñéóôïýìå êáëýôåñá…êáëÜ èá Þôáí...!!!
Ëåôå íá êÜíïõìå Ýíá ìßíé óõíÝäñéï??? Áêïýù ðñïôÜóåéò....


 

Betty Revelioti
Greece
Local time: 15:55
Member (2003)
English to Greek
+ ...
ÈÝìáôá ðïõ èÝëåôå íá óõæçôçèïýí... Feb 18, 2004

ÂáóéêÜ ðéóôåýù üôé èá Þôáí êáëü íá óõíáíôçèïýìå – áêüìá êáé áí äåí õðÜñ÷ïõí ìåôáöñáóôéêÜ èÝìáôá íá óõæçôçèïýí – êáèþò ìåôáîý ðïëëþí áðü åìÜò õðÜñ÷åé êáèçìåñéíÞ åðéêïéíùíßá ÷ùñßò üìùò íá Ý÷ïõìå ðñïóùðéêÞ åðáöÞ.
Óôç óõíÜíôçóç áõôÞ üìùò íïìßæù üôé õðÜñ÷ïõí ðïëëÜ èÝìáôá ðïõ ìðïñïýí íá óõæçôçèïýí, üðùò êáëýôåñç åðéêïéíùíßá, ëéãüôåñïò êáêüò áíôáãùíéóìüò, äñáóôçñéïðïßçóç ãéá Ýíáí «åíåñãü» óýëëïãï ÅëëÞíùí ìåôáöñáóôþí, åíçìÝñùóç ãéá öïñïëïãéêÜ æçôÞìáôá áðü êÜðïéï óõíÜäåëöï ìåôáöñáóôÞ êá.
ÖõóéêÜ, ï êáèÝíáò áðü åìÜò ìðïñåß íá Ý÷åé êÜðïéï èÝìá ðïõ èÝëåé íá óõæçôçèåß….åõðñüóäåêôï êáé áõôü….
ÁëëÜ êáé ðÜëé …..êáé Ýíá êáöÝ íá ðßíáìå áðëÜ êáé ìüíï ãéá íá ãíùñéóôïýìå êáëýôåñá…êáëÜ èá Þôáí...!!!
Ëåôå íá êÜíïõìå Ýíá ìßíé óõíÝäñéï??? Áêïýù ðñïôÜóåéò....


 

Evdoxia R. (X)
Greece
Local time: 15:55
English to Greek
+ ...
Asteio... Feb 18, 2004

ÌðÝôôõ, ëåò íá óõíáíôçèïýí 14 ìåôáöñáóôÝò êáé íá ìçí Ý÷ïõí ôßðïôá íá ðïõí;
Áðïêëåßåôáé óôï õðïãñÜöù.
Áò óõìöùíÞóïõìå ôüðï/þñá êáé ìÝñá êáé áò ôï êÜíïõìå "÷ùñßò ëüãéá".
êáô' áñ÷Üò èá ãßíåé ÁèÞíá öáíôÜæïìáé;;;


 

Spiros Doikas  Identity Verified
Local time: 15:55
Member (2002)
English to Greek
+ ...
ÁëëáãÞ Çìåñïìçíßáò Feb 21, 2004

ÌÞðùò èá Þôáí êáëýôåñá íá ãßíåé ìßá Üëëç çìåñïìçíßá ãéá íá ìçí ðÝöôåé ÐÜó÷á;

 

Bernadette Delahaye
Greece
Local time: 15:55
English to French
+ ...
ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò Feb 21, 2004

¸ôóé íïìßæù êé åãþ èá Þôáí êáëýôåñá, áí öõóéêÜ åîõðçñåôåß ôïõò ðåñéóóüôåñïõò.

 

Nadia-Anastasia Fahmi  Identity Verified
Greece
Local time: 15:55
English to Greek
+ ...
ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò Feb 21, 2004

Óõìöùíþ êáé åãþ, ëßãï äýóêïëç áõôÞ ç çìåñïìçíßá ãéá ôïõò ðåñéóóüôåñïõò ðéóôåýù.

 

Natassa Iosifidou  Identity Verified
Greece
Local time: 15:55
English to Greek
+ ...
ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò Feb 21, 2004

Óõìöùíþ áðüëõôá ìå ôïõò ðñïëáëÞóáíôåò. Åßíáé ìéá çìåñïìçíßá äýóêïëç... Áí åßíáé åöéêôü íá ãßíåé ëßãï áñãüôåñá, èá Þôáí êáëýôåñá.

 

Betty Revelioti
Greece
Local time: 15:55
Member (2003)
English to Greek
+ ...
8 ÌáÀïõ Feb 24, 2004

Ôé ëÝôå ãéá 8 ÌáÀïõ???

 

Spiros Doikas  Identity Verified
Local time: 15:55
Member (2002)
English to Greek
+ ...
ÏÊ ãéá 8 ÌáÀïõ Feb 24, 2004 

Nadia-Anastasia Fahmi  Identity Verified
Greece
Local time: 15:55
English to Greek
+ ...
8 ÌáÀïõ Feb 24, 2004

Ìïõ öáßíåôáé ìéá êáëÞ çìåñïìçíßá, ãéá íá äïýìå ôé èá ðïõí êáé ïé Üëëïé...icon_smile.gif

 

Evdoxia R. (X)
Greece
Local time: 15:55
English to Greek
+ ...
ok Feb 24, 2004 

Emmanouil Tyrakis
Local time: 15:55
French to Greek
+ ...
OK. Ôß öáãçôü èá Ý÷åé?? Feb 24, 2004 

Natassa Iosifidou  Identity Verified
Greece
Local time: 15:55
English to Greek
+ ...
Ïê Feb 24, 2004

Åêôüò áðñïüðôïõ.

 

Katerina Kallitsi  Identity Verified
Local time: 15:55
English to Greek
+ ...
ÏÊ Feb 24, 2004

Êé åãþ ðéóôåýù åßíáé êáëÜ 8 Ìáúïõ

 

Marianna Kotzia  Identity Verified
Greece
Local time: 15:55
English to Greek
+ ...
ok Feb 24, 2004

Íá öÝñù êåöôåäÜêéá;;
icon_smile.gif


 
Pages in topic:   [1 2 3 4 5] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Athens - Greece

Advanced search


CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
Déjà Vu X3
Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search