Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6 7 8 9] >
Powwow: Warsaw - Poland

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Warsaw - Poland".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


Agnieszka Hayward
Poland
Local time: 07:39
German to Polish
+ ...
Madziu, May 27, 2004

wypo¿yczas z Kole¿eñstwem helikopter do mietra.
Wysiadacie na stacji Natolin.
Dalej poprowadzi Was dzielna tygru


Direct link Reply with quote
 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 07:39
Member (2004)
English to Polish
+ ...
hielikopter... May 27, 2004

¿e te¿ to metro jeŸdzi tylko wzd³u¿, a nie w poprzek..eh,

Direct link Reply with quote
 

leff  Identity Verified
Local time: 07:39
English to Polish
+ ...
hihi May 27, 2004

Jak na razie mamy pierwszy platynowy pa³³a³

Direct link Reply with quote
 

vladex  Identity Verified
Local time: 07:39
Polish
+ ...
a takiego! May 28, 2004

- nie bêdzie samych blaszaków

Direct link Reply with quote
 

Dariusz Kozłowski  Identity Verified
Poland
Local time: 07:39
German to Polish
no w³aœnie! May 29, 2004

nie bêdzie! ;-P

Direct link Reply with quote
 

Agnieszka Hayward
Poland
Local time: 07:39
German to Polish
+ ...
rozmawia³am dziœ z przemi³ym (ekhm) panem mened¿erem Jun 4, 2004

ustawi dla nas stoliki w prostok¹t, abyœmy siê wszyscy dobrze widzieli.)
Pyta, czy ma nam przygotowaæ przek¹ski - sa³atki, kawa³ki grillowanych miês, warzywka na parze gotowane itd. cena na osobê - ok. 20 z³, czy wolimy ala carte.
Wiêc chcê siê z Wami skonsultowaæ. Osobiœcie s¹dzê, ¿e poniewa¿ do ostatniej chwili trudno przewidzieæ frekwencjê na pa³ale, to mo¿e pozostaniemy przy ala carte? Poza tym niektóre dania s¹ takie, ¿e z nikim nie chcia³abym siê nimi dzieliæP
Tyle, ¿e wybieraj¹c z karty bêdziemy musieli ciut d³u¿ej poczekaæ na realizacjê zamówieñ.
Dajcie znaæ, co o tym s¹dzicie.


Direct link Reply with quote
 

lim0nka  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 06:39
Member (2004)
English to Polish
a la carte Jun 4, 2004

poczekamy, byle tylko kawê szybko podawali
a w czekaniu niektórzy maj¹ ju¿ niez³¹ wprawê...
nie wytykaj¹c nikogo palcami


Direct link Reply with quote
 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 07:39
Armenian to Polish
+ ...
10 punktów Magdzie!!!...:)))) Jun 4, 2004

Za niesamowity posting:
"¿e te¿ to metro jeŸdzi tylko wzd³u¿, a nie w poprzek..eh, "...

Na pocz¹tku lat 70-ch Radio Erevan zapyta³o, dlaczego w Erevaniu zosta³a oddana do u¿ytku tylko jedna linia metra? (wzd³u¿, jak w Warszawie...:)
OdpowiedŸ brzmia³a: u nas ka¿dy kopiê swój odcinek do w³asnego domu...:)


Direct link Reply with quote
 

GingerR  Identity Verified
Local time: 07:39
Member (2004)
English to Polish
+ ...
cos dla wygimnastykowanych... ;-) Jun 7, 2004

jesli ktos chcialby przed pa³³a³ow¹ uczt¹ troche pocwiczyc, to...

Darmowe zajêcia tai chi na Polach Mokotowskich (wstêp wolny)
19 czerwca godz. 12.30
Uwaga: zajêcia uzale¿nione od pogody

Uwaga dla zapalencow: w inne soboty tez sa zajecia


Direct link Reply with quote
 

Agnieszka Hayward
Poland
Local time: 07:39
German to Polish
+ ...
off topic: Mesje le Prezyd¹ na dziœ Jun 8, 2004

p³acz¹c ze œmiechu w samochodzie podczas wys³uchiwania pana b.p.RP straci³am kilka blondzich szarych komór, wiêc mogê cytowaæ niesk³adnie.
Obywatel W., poproszony przez obywatela K. o reprezentowanie RP podczas uroczystoœci ¿a³obnych sitizena R. tak oto zareagowa³:
- Wystawili mnie. Jestem wystawiony, a ja OjczyŸnie nie odmówi³em i nie odmówiê.

Ot, ³za siê w oku krêci. Przynajmniej jeden, co nie zapomnia³ W£ASNEJ mowy


Direct link Reply with quote
 

Agnieszka Hayward
Poland
Local time: 07:39
German to Polish
+ ...
Metro jak najbardziej o pó³nocy chodzi Jun 11, 2004

przynajmniej w weekend)

Agnieszko, masz racjê, przy okazji edycji nag³ówka pa³³a³bordu zjad³am godzinê.
Dziêki za przypomnienie.

Spotykamy siê minutê i 13 sekund po czternastej

Pozdrawiam
-A-


Direct link Reply with quote
 

GingerR  Identity Verified
Local time: 07:39
Member (2004)
English to Polish
+ ...
szanse rosna na moje pojawienie sie... Jun 12, 2004

zatem moge zaproponowac nocleg w miejscu o dobrej komunikacji z Ursynowem
Magda, chcesz u mnie przenocowac przed podroza?


Direct link Reply with quote
 

Lucyna Długołęcka  Identity Verified
Poland
Local time: 07:39
English to Polish
+ ...
prorgam Jun 13, 2004

Czy kto¶ móg³by zdradziæ, jaki mniej wiêcej bêdzie "program" tego Powwwow? Pierwszy raz siê wybieram i chcê wzi±æ na spotkanie t³umaczkê migowego Majê, ale ona ma jak±¶ straszn± tremê, dlatego tak pytam...

Direct link Reply with quote
 

lim0nka  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 06:39
Member (2004)
English to Polish
Lucyna, Jun 13, 2004

programu na razie nie ma, chyba ¿e w ostatniej chwili ktoœ zaproponuje jakiœ temat póki co zapowiadaj¹ siê ploty i wszystkim i o wszystkich, tzn. proz, prozacy, agencje, t³umaczenia, pewnie pojawi siê te¿ kwestia faktur i vat-u na fakturach zagranicznych, czyli wszystko to, co ostatnio by³o omawiane na forum

Direct link Reply with quote
 

Lucyna Długołęcka  Identity Verified
Poland
Local time: 07:39
English to Polish
+ ...
aha Jun 13, 2004

A ile to potrwa, tak mniej wiêcej

Direct link Reply with quote
 
Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6 7 8 9] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Warsaw - Poland

Advanced search


CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
BaccS – Business Accounting Software
Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search