Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6 7 8 9] >
Powwow: Warsaw - Poland

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Warsaw - Poland".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


Agnieszka Hayward
Poland
Local time: 02:30
German to Polish
+ ...
Madziu, May 27, 2004

wypo¿yczas z Kole¿eñstwem helikopter do mietra.
Wysiadacie na stacji Natolin.
Dalej poprowadzi Was dzielna tygruicon_smile.gif


 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 02:30
Member (2004)
English to Polish
+ ...
hielikopter... May 27, 2004

¿e te¿ to metro jeŸdzi tylko wzd³u¿, a nie w poprzek..eh,

 

leff  Identity Verified
Local time: 02:30
English to Polish
+ ...
hihi May 27, 2004

Jak na razie mamy pierwszy platynowy pa³³a³icon_biggrin.gif

 

vladex  Identity Verified
Local time: 02:30
Polish
+ ...
a takiego! May 28, 2004

- nie bêdzie samych blaszakówicon_razz.gif

 

Dariusz Kozłowski  Identity Verified
Poland
Local time: 02:30
German to Polish
no w³aœnie! May 29, 2004

nie bêdzie! ;-P

 

Agnieszka Hayward
Poland
Local time: 02:30
German to Polish
+ ...
rozmawia³am dziœ z przemi³ym (ekhm) panem mened¿erem Jun 4, 2004

ustawi dla nas stoliki w prostok¹t, abyœmy siê wszyscy dobrze widzieli.icon_eek.gif)
Pyta, czy ma nam przygotowaæ przek¹ski - sa³atki, kawa³ki grillowanych miês, warzywka na parze gotowane itd. cena na osobê - ok. 20 z³, czy wolimy ala carte.
Wiêc chcê siê z Wami skonsultowaæ. Osobiœcie s¹dzê, ¿e poniewa¿ do ostatniej chwili trudno przewidzieæ frekwencjê na pa³ale, to mo¿e pozostaniemy przy ala carte? Poza tym niektóre dania s¹ takie, ¿e z nikim nie chcia³abym siê nimi dzieliæicon_eek.gifP
Tyle, ¿e wybieraj¹c z karty bêdziemy musieli ciut d³u¿ej poczekaæ na realizacjê zamówieñ.
Dajcie znaæ, co o tym s¹dzicie.


 

lim0nka  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 01:30
English to Polish
a la carte Jun 4, 2004

poczekamy, byle tylko kawê szybko podawaliicon_wink.gif
a w czekaniu niektórzy maj¹ ju¿ niez³¹ wprawê...
nie wytykaj¹c nikogo palcamiicon_smile.gif


 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 02:30
Armenian to Polish
+ ...
10 punktów Magdzie!!!...:)))) Jun 4, 2004

Za niesamowity posting:
"¿e te¿ to metro jeŸdzi tylko wzd³u¿, a nie w poprzek..eh, "...

Na pocz¹tku lat 70-ch Radio Erevan zapyta³o, dlaczego w Erevaniu zosta³a oddana do u¿ytku tylko jedna linia metra? (wzd³u¿, jak w Warszawie...:)
OdpowiedŸ brzmia³a: u nas ka¿dy kopiê swój odcinek do w³asnego domu...:)


 

GingerR  Identity Verified
Local time: 02:30
Member (2004)
English to Polish
+ ...
cos dla wygimnastykowanych... ;-) Jun 7, 2004

jesli ktos chcialby przed pa³³a³ow¹ uczt¹ troche pocwiczyc, to...

Darmowe zajêcia tai chi na Polach Mokotowskich (wstêp wolny)
19 czerwca godz. 12.30
Uwaga: zajêcia uzale¿nione od pogody

Uwaga dla zapalencow: w inne soboty tez sa zajeciaicon_smile.gif


 

Agnieszka Hayward
Poland
Local time: 02:30
German to Polish
+ ...
off topic: Mesje le Prezyd¹ na dziœ Jun 8, 2004

p³acz¹c ze œmiechu w samochodzie podczas wys³uchiwania pana b.p.RP straci³am kilka blondzich szarych komór, wiêc mogê cytowaæ niesk³adnie.
Obywatel W., poproszony przez obywatela K. o reprezentowanie RP podczas uroczystoœci ¿a³obnych sitizena R. tak oto zareagowa³:
- Wystawili mnie. Jestem wystawiony, a ja OjczyŸnie nie odmówi³em i nie odmówiê.

Ot, ³za siê w oku krêci. Przynajmniej jeden, co nie zapomnia³ W£ASNEJ mowyicon_smile.gif


 

Agnieszka Hayward
Poland
Local time: 02:30
German to Polish
+ ...
Metro jak najbardziej o pó³nocy chodzi Jun 11, 2004

przynajmniej w weekendicon_eek.gif)

Agnieszko, masz racjê, przy okazji edycji nag³ówka pa³³a³bordu zjad³am godzinê.
Dziêki za przypomnienie.

Spotykamy siê minutê i 13 sekund po czternastejicon_smile.gif

Pozdrawiam
-A-


 

GingerR  Identity Verified
Local time: 02:30
Member (2004)
English to Polish
+ ...
szanse rosna na moje pojawienie sie... Jun 12, 2004

zatem moge zaproponowac nocleg w miejscu o dobrej komunikacji z Ursynowemicon_smile.gif
Magda, chcesz u mnie przenocowac przed podroza?icon_wink.gif


 

Lucyna Długołęcka  Identity Verified
Poland
Local time: 02:30
English to Polish
+ ...
prorgam Jun 13, 2004

Czy kto¶ móg³by zdradziæ, jaki mniej wiêcej bêdzie "program" tego Powwwow? Pierwszy raz siê wybieram i chcê wzi±æ na spotkanie t³umaczkê migowego Majê, ale ona ma jak±¶ straszn± tremê, dlatego tak pytam...

 

lim0nka  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 01:30
English to Polish
Lucyna, Jun 13, 2004

programu na razie nie ma, chyba ¿e w ostatniej chwili ktoœ zaproponuje jakiœ tematicon_smile.gif póki co zapowiadaj¹ siê ploty i wszystkim i o wszystkich, tzn. proz, prozacy, agencje, t³umaczenia, pewnie pojawi siê te¿ kwestia faktur i vat-u na fakturach zagranicznych, czyli wszystko to, co ostatnio by³o omawiane na forum

 

Lucyna Długołęcka  Identity Verified
Poland
Local time: 02:30
English to Polish
+ ...
aha Jun 13, 2004

A ile to potrwa, tak mniej wiêcejicon_smile.gif

 
Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6 7 8 9] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Warsaw - Poland

Advanced search


Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search