Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6 7 8 9] >
Powwow: Warsaw - Poland

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Warsaw - Poland".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


Agnieszka Hayward
Poland
Local time: 05:52
German to Polish
+ ...
Madziu, May 27, 2004

wypo¿yczas z Kole¿eñstwem helikopter do mietra.
Wysiadacie na stacji Natolin.
Dalej poprowadzi Was dzielna tygruicon_smile.gif


 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Poland
Local time: 05:52
Member (2004)
English to Polish
+ ...
hielikopter... May 27, 2004

¿e te¿ to metro jeŸdzi tylko wzd³u¿, a nie w poprzek..eh,

 

leff  Identity Verified
Local time: 05:52
English to Polish
+ ...
hihi May 27, 2004

Jak na razie mamy pierwszy platynowy pa³³a³icon_biggrin.gif

 

vladex  Identity Verified
Local time: 05:52
Polish
+ ...
a takiego! May 28, 2004

- nie bêdzie samych blaszakówicon_razz.gif

 

Dariusz Kozłowski  Identity Verified
Poland
Local time: 05:52
German to Polish
no w³aœnie! May 29, 2004

nie bêdzie! ;-P

 

Agnieszka Hayward
Poland
Local time: 05:52
German to Polish
+ ...
rozmawia³am dziœ z przemi³ym (ekhm) panem mened¿erem Jun 4, 2004

ustawi dla nas stoliki w prostok¹t, abyœmy siê wszyscy dobrze widzieli.icon_eek.gif)
Pyta, czy ma nam przygotowaæ przek¹ski - sa³atki, kawa³ki grillowanych miês, warzywka na parze gotowane itd. cena na osobê - ok. 20 z³, czy wolimy ala carte.
Wiêc chcê siê z Wami skonsultowaæ. Osobiœcie s¹dzê, ¿e poniewa¿ do ostatniej chwili trudno przewidzieæ frekwencjê na pa³ale, to mo¿e pozostaniemy przy ala carte? Poza tym niektóre dania s¹ takie, ¿e z nikim nie chcia³abym siê nimi dzieliæicon_eek.gifP
Tyle, ¿e wybieraj¹c z karty bêdziemy musieli ciut d³u¿ej poczekaæ na realizacjê zamówieñ.
Dajcie znaæ, co o tym s¹dzicie.


 

lim0nka  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 04:52
Member (2004)
English to Polish
a la carte Jun 4, 2004

poczekamy, byle tylko kawê szybko podawaliicon_wink.gif
a w czekaniu niektórzy maj¹ ju¿ niez³¹ wprawê...
nie wytykaj¹c nikogo palcamiicon_smile.gif


 

Araksia Sarkisian  Identity Verified
Poland
Local time: 05:52
Armenian to Polish
+ ...
10 punktów Magdzie!!!...:)))) Jun 4, 2004

Za niesamowity posting:
"¿e te¿ to metro jeŸdzi tylko wzd³u¿, a nie w poprzek..eh, "...

Na pocz¹tku lat 70-ch Radio Erevan zapyta³o, dlaczego w Erevaniu zosta³a oddana do u¿ytku tylko jedna linia metra? (wzd³u¿, jak w Warszawie...:)
OdpowiedŸ brzmia³a: u nas ka¿dy kopiê swój odcinek do w³asnego domu...:)


 

GingerR  Identity Verified
Local time: 05:52
Member (2004)
English to Polish
+ ...
cos dla wygimnastykowanych... ;-) Jun 7, 2004

jesli ktos chcialby przed pa³³a³ow¹ uczt¹ troche pocwiczyc, to...

Darmowe zajêcia tai chi na Polach Mokotowskich (wstêp wolny)
19 czerwca godz. 12.30
Uwaga: zajêcia uzale¿nione od pogody

Uwaga dla zapalencow: w inne soboty tez sa zajeciaicon_smile.gif


 

Agnieszka Hayward
Poland
Local time: 05:52
German to Polish
+ ...
off topic: Mesje le Prezyd¹ na dziœ Jun 8, 2004

p³acz¹c ze œmiechu w samochodzie podczas wys³uchiwania pana b.p.RP straci³am kilka blondzich szarych komór, wiêc mogê cytowaæ niesk³adnie.
Obywatel W., poproszony przez obywatela K. o reprezentowanie RP podczas uroczystoœci ¿a³obnych sitizena R. tak oto zareagowa³:
- Wystawili mnie. Jestem wystawiony, a ja OjczyŸnie nie odmówi³em i nie odmówiê.

Ot, ³za siê w oku krêci. Przynajmniej jeden, co nie zapomnia³ W£ASNEJ mowyicon_smile.gif


 

Agnieszka Hayward
Poland
Local time: 05:52
German to Polish
+ ...
Metro jak najbardziej o pó³nocy chodzi Jun 11, 2004

przynajmniej w weekendicon_eek.gif)

Agnieszko, masz racjê, przy okazji edycji nag³ówka pa³³a³bordu zjad³am godzinê.
Dziêki za przypomnienie.

Spotykamy siê minutê i 13 sekund po czternastejicon_smile.gif

Pozdrawiam
-A-


 

GingerR  Identity Verified
Local time: 05:52
Member (2004)
English to Polish
+ ...
szanse rosna na moje pojawienie sie... Jun 12, 2004

zatem moge zaproponowac nocleg w miejscu o dobrej komunikacji z Ursynowemicon_smile.gif
Magda, chcesz u mnie przenocowac przed podroza?icon_wink.gif


 

Lucyna Długołęcka  Identity Verified
Poland
Local time: 05:52
English to Polish
+ ...
prorgam Jun 13, 2004

Czy kto¶ móg³by zdradziæ, jaki mniej wiêcej bêdzie "program" tego Powwwow? Pierwszy raz siê wybieram i chcê wzi±æ na spotkanie t³umaczkê migowego Majê, ale ona ma jak±¶ straszn± tremê, dlatego tak pytam...

 

lim0nka  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 04:52
Member (2004)
English to Polish
Lucyna, Jun 13, 2004

programu na razie nie ma, chyba ¿e w ostatniej chwili ktoœ zaproponuje jakiœ tematicon_smile.gif póki co zapowiadaj¹ siê ploty i wszystkim i o wszystkich, tzn. proz, prozacy, agencje, t³umaczenia, pewnie pojawi siê te¿ kwestia faktur i vat-u na fakturach zagranicznych, czyli wszystko to, co ostatnio by³o omawiane na forum

 

Lucyna Długołęcka  Identity Verified
Poland
Local time: 05:52
English to Polish
+ ...
aha Jun 13, 2004

A ile to potrwa, tak mniej wiêcejicon_smile.gif

 
Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6 7 8 9] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Warsaw - Poland

Advanced search


Déjà Vu X3
Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »
Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search