Pages in topic:   [1 2 3] >
Powwow: Riga - Latvia

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Riga - Latvia".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


Vents Villers  Identity Verified
Local time: 02:11
English to Latvian
+ ...
Laiks un vieta... Aug 24, 2004

Ierosinaajums... Viens no variantiem attieciibaa uz tikssanaas vietu vareetu buut KC/KN "Imanta", taas kafejniica. Tas zinaamaa meeraa ir taads viduscellss - nekaa iipassa, bet vareetu buut leetaak nekaa Riigas centra kafejniicaas, un atrodas tuvaak nekaa Balozzi, Salaspils, Raamava, Bolderaaja un tamliidziigi varianti:)
Shodien apjautaajos par cenaam: pashas telpas teoreetiski neko nemaksaa - jaamaksaa par uzklaatu galdu. Obligaats nosaciijums ir 100 g. uz cilveeku no bufetes alkohola, bet cenas nebuut nav astronomiskas... Paareejos spirtotos dzeerienus katrs nnem liidzi un lieto peec saviem uzskatiem:))) Videeji pasuutot auksto galdu, varot iekllauties 3.- Ls no cilveeka, ja veelamies ko siltu, tad ap 5.- Ls no cilveeka. Papildus piemaksa, ja veelamies turpinaat konforenci peec 12.00 naktii - bet arii tas nevareetu buut nekas astronomisks.
Nebuut negribu pieteikt sevi par organizatoru, bet vietu kur satikties vienalga vajadzees, un jaannem arii veeraa, ka var pieteikties kaads no aarpasaules - parkaa uz solinna aarzenju viesus uznnemt, protams, var, bet vaj vajag:))) Ar sho es nedomaaju, ka Henrijs pieteiksies braukt ciemos..., bet nu mazums kurssicon_smile.gif))
Bez ssaubaam, katrs var izteikt savus piedaavaajumus / prieksslikumuss utt.
Vents.
Vents


 

Jana Teteris  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 00:11
Latvian to English
+ ...
neesmu pârliecinâta! Aug 24, 2004

Paldies Vent par ierosinâjumu. Es arî nepiesakos kâ organizatore, jo (ja pareizi esmu sapratusi) tie, kuri ir ieinteresçti vçlas neformâlu tikðanâs un tamdçï, ja vienojamies par vietu, datumu un laiku, tad kopîgiem spçkiem varam ðo lietu bîdît uz priekðu. Es gan domâju, ka rîkojam Rîgâ tad tam bûtu jânotiek kaut kur centrâ, kâdâ krodziòâ, kur ir iespçjams rezervçt atseviðíu istabu - un tad lai katrs pasûta çdienus/dzçrienus pçc paða izvçles, arî kaut vai tamdçï, ka nevarçs precizçt dalîbnieku skaitu. Imanta arî ir mazliet nomalç un kâ lai tie, kuri Rîgu labi nepazîst to atrod?
Redzçsim, ko pârçjie domâ!


 

Uldis Liepkalns  Identity Verified
Latvia
Local time: 02:11
Member (2003)
English to Latvian
+ ...
Es par centru Aug 24, 2004

Domâju, ka tomçr vajadzçtu centrâ. Negribu sâkt strîdçties, bet bârs, kur obligâti jâòem ðnabis, a pçc tam jâdzer lîdzatnestais... Viïòâ bija paðâ centrâ, ïoti necilâ pagrabiòâ, atseviðís zâles stûris, nu tâ, atdalîts no pârçjâs zâles ar reliòiem. 99% no ~15 klâtesoðajiem dzçra alu, beigâs atnesa rçíinu, Diâna samaksâja un pçc tam katrs viòai atgrieza tik leiðu tugrikus, cik bija nodzçris/noçdis. (Òemos uzòemties ðo "priekðapmaksu"icon_smile.gif)Pat ja par banktu telpu arî kaut kas jâmaksâ, to tâpat pçc tam sadala uz galviòâm un ja vajadzîga priekðapmaksa, uzòemos). Pçc manas Viïòas Pow-Wow pieredzes, tie mçdz ievilkties, daïa brauc/iet mâjâs, pârçjie iet pie kâda uz mâjâm un turpina powowçties lîdz nâkamâs dienas pusdienlaikam.
Otra lieta- varbût tomçr to termiòu var noteikt mçnesi vçlâk, lai Amerikas Daina arî varçtu piedalîties... laiks jau iet âtri un vai nu mçs negribam arî Dainu sastapt...


 

Jana Teteris  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 00:11
Latvian to English
+ ...
tâtad novembrî? Aug 24, 2004

Ja Daina bûs Rîgâ novembrî, tad noteikti pârliekam savu powwow mçnesi vçlâk.

Par vietu...... nu, Lidojoðâ Vardç ir ïoti omulîga kamîntelpa, ko var rezervçt. [Bet varbût Uldim tâ vieta sen jau ir apnikusi, òemot vçrâ, ka viòa birojs (mâjas) atrodas turpat blakus].


 

Uldis Liepkalns  Identity Verified
Latvia
Local time: 02:11
Member (2003)
English to Latvian
+ ...
Daina rakstîja, ka bûs Rîgâ Aug 24, 2004

novembra vidû. IMHO, jâgaida, ko viòa teiks. Domâju, ka viòa ir pietiekoði aktîva ProZ dalîbniece, lai mçs pieskaòoties viòai- nav jau tik vienkârði no Amerikas atbraukt...
Par Lidojoðo Vardi- es par. Esmu tur bijis tikai vienu reizi, bet atraapot mâjâs no tâs man tieðâm problçmu nebûs- nu tâ metri 75... (ggg)


 

Uldis Liepkalns  Identity Verified
Latvia
Local time: 02:11
Member (2003)
English to Latvian
+ ...
Jâ, Jana, Aug 24, 2004

Varbût Tu esi to jau izdarîjusi, bet ja nç, tad Tev jâizspieþ no Henrija/Staffa tiesîbas verificçt dalîbniekus. Tas daudziem bûs bûtiski.

 

Jana Teteris  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 00:11
Latvian to English
+ ...
ID Aug 24, 2004

Uldi, esmu to nupat izdarîjusi un gaidu apstiprinâjumu. Arî minçju, ka mûsu 'pauvaus' varbût notiks nov vidû un ne oktobrî, bet varbût Tu pats kaut kur var mainît datumus ðajâ mâjas lapâ.

 

Vents Villers  Identity Verified
Local time: 02:11
English to Latvian
+ ...
Lai buutu centrs:) Aug 25, 2004

Man kaa paardaugavietim vieniigi liidz centram taalaak jaabrauc... Arii nebuut nedomaaju striideetie, bet Uldis bij nepareizi sapratis nosaciijumus - bufetes alkohols jau nenoziimee ssnnabi - parasti jau visi nnemot ssampaanieti, kas tas pats alkahols jau arii ir. Un 100 g ssampaaniessa uz cilveeku, lai uzsauktu tostu !. latvieshu tusinnam... Gan jau pashi liidz tam aizdomaasimies arii bez kaadiem obligaatajiem nosaciijumiem jebkuraa vietaa (kaut arii tas buutu parkaa uz solinna)icon_smile.gif)) Bet kaa jau teicu, tas bij tikai ierosinaajums, protams, pievienossos vairaakumam:)))
Vents.


 

Vents Villers  Identity Verified
Local time: 02:11
English to Latvian
+ ...
Par datumu mainnu. Aug 25, 2004

Varbuut, ka to var nomainiit kaads jau esoss citu valodu paaru moderators. Cik saprotu, Uldis ne vienu vien paziist un vareetu pajautaat.
Vents.


 

Uldis Liepkalns  Identity Verified
Latvia
Local time: 02:11
Member (2003)
English to Latvian
+ ...
Domâju, ka datuma maiòa Aug 25, 2004

nav problçma, tikai no sâkuma vajadzçtu precîzi vienoties par to datumu,citâdi bûs katru nedçïu jâmaina.

 

Uldis Liepkalns  Identity Verified
Latvia
Local time: 02:11
Member (2003)
English to Latvian
+ ...
Es datumu nomainît nevaru, Aug 26, 2004

tâ ka jâvienojas par to un tad jâlûdz augstâkiem kungiem, lai nomaina

 

Pierre Souris  Identity Verified
France
Local time: 01:11
Greek to French
+ ...
Latvieshu valodas tulkotaajs Francijaa Aug 31, 2004

Es esmu Pierre Souris, divvalodu prateejs ar franchu un jaungriekju valodaam. Es esmu dziivis daudz gadu Griekjijaa. Mana dziives biedre ir Ungariete. Es sadarbojos ar Strombus tulkoshanas agjenturu no Riigas, par kuru es esmu tulkojis rakstus no latvieshu valodas uz jaungriekju un franchu valodaam. Es arii protu tulkot no igaunju valodas. Es buushu Riiga oktobra menesha galaa.Arii man nekaada probleema runaat krieviski. Mana gjimene nav izceljas no Latvijas.
pierre.souris@wanadoo.fr


 

Pierre Souris  Identity Verified
France
Local time: 01:11
Greek to French
+ ...
piedodiet par kljuudaam Aug 31, 2004

Vaardi : "man nav probleemas" un "neizceljas" skan labaak protams
Pierre Souris


 

Uldis Liepkalns  Identity Verified
Latvia
Local time: 02:11
Member (2003)
English to Latvian
+ ...
Daargais Pierre, Aug 31, 2004

Protams, ka Juus varat piedaliities, esat laipni acinaats! Vieniigais- kaa Juus varat lasiit augstaak, jautaajums par datumu veel nav liidz galam izlemts...

 

ilbe  Identity Verified
Local time: 02:11
English to Latvian
+ ...
Atsauciiba Sep 7, 2004

Draugi, kas notiek? Kaapeec tik maza atsauciiba labi iesaaktajaam aktivitaateem?! Vai esam visaa Latvijaa tik maz?! Juus darbojaties ilgus gadus un labaak paziistat viens otru- vai nevarat kaadu pamudinaajumu citiem???
Ilga


 
Pages in topic:   [1 2 3] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Riga - Latvia

Advanced search


SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »
Déjà Vu X3
Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search