Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6] >
Powwow: Athens - Greece

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Athens - Greece".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


Intertranslations S.A.
Greece
Local time: 19:47
Member (2002)
English to Greek
+ ...
Tapas Mar 12, 2005 

Intertranslations S.A.
Greece
Local time: 19:47
Member (2002)
English to Greek
+ ...
Tapas night Mar 12, 2005

We can organize the event in our Tapas bar in Kifisia.

 

Betty Revelioti
Greece
Local time: 19:47
Member (2003)
English to Greek
+ ...
Michael Xynos Mar 12, 2005

Ìé÷Üëç óõíÞèùò êáíïíßæïõìå ôç óõíÜíôçóç ãéá ìåóçìÝñé ìéáò êáé õðÜñ÷ïõí áñêåôïß ðïõ Ýñ÷ïíôáé áðü ìáêñéÜ...ïðüôå åßíáé áñêåôÜ äýóêïëï íá ãßíåé âñÜäõ.

 

Betty Revelioti
Greece
Local time: 19:47
Member (2003)
English to Greek
+ ...
About Tapas Mar 12, 2005

Author: Michael Xynos
We are open all day...

______

Ìé÷Üëç, áò êëåßóïõìå ðñþôá çìåñïìçíßá êáé ìåôÜ âñßóêïõìå êáé ôï ìÝñïò. Åõ÷áñéóôïýìå ðÜíôùò ãéá ôçí ðñüôáóÞ óïõ…!!!

ÐñÝðåé üìùò íá óïõ áíáöÝñù üôé åßíáé êáëýôåñï íá êáíïíéóôåß êÜðïõ óôï êÝíôñï ãéá íá õðÜñ÷åé åýêïëç êáé ãñÞãïñç ðñüóâáóç. Áõôü ðñïóðáèÞóáìå ôéò 2 ðñïçãïýìåíåò öïñÝò.

Áò ðåñéìÝíïõìå ëïéðüí íá äïýìå óõììåôï÷Ýò, êáôüðéí íá ïñßóïõìå ôåëéêÞ çìåñïìçíßá (åëðßæù íá ãßíåé ðéï ãñÞãïñá áðü ôçí ôåëåõôáßá öïñÜ..!! ÷é÷é÷é) êáé ìåôÜ èá óõæçôÞóïõìå ôïí ôüðï óõíÜíôçóçò.

ÕðÜñ÷åé êÜðïéï www. ôïõ bar;

Íá åßóáé êáëÜ!

Êáëü êáñíáâÜëé êáé êáëü ôñéÞìåñï!
ÌðÝôôõ


 

Betty Revelioti
Greece
Local time: 19:47
Member (2003)
English to Greek
+ ...
Êþóôá... Mar 13, 2005

Êþóôá, óå åõ÷áñéóôïýìå ðïëý ãéá ôçí ðñüóêëçóç!!!
Åãþ åßìáé õðÝñ, ôï îÝñåéò Üëëùóôå áðü ôçí ðñïçãïýìåíç óõíÜíôçóç ïðüôå êáé ìáò ôï ðñüôåéíåò.
Íïìßæù üôé èá åßìáóôå ðéï Üíåôá, öéëéêÜ êáé æåóôÜ, êáèþò åðßóçò äåí èá áðïêïðïýìå óå ðáñÝåò ôùí 2 Þ 3 áôüìùí.
Áò ôï óõæçôÞóïõìå üìùò êáé ìå ôïõò õðüëïéðïõò êáé áí óõìöùíÞóïõí ãéá ôï óðßôé óïõ ôüôå íá ìáò ðñïôåßíåéò ôéò çìåñïìçíßåò ðïõ óå âïëåýïõí ãéá íá ôï êáíïíßóïõìå.

Êáé ðÜëé åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôç äéÜèåóÞ óïõ!!

ÖéëÜêéá ðïëëÜ
ÌðÝôôõ


 

Betty Revelioti
Greece
Local time: 19:47
Member (2003)
English to Greek
+ ...
Åëåõèåñßá... Mar 14, 2005

Åëåõèåñßá....Ýëá êáé èá êáôáëÜâåéò!!! Èá ÷áñþ ðïëý íá óå ãíùñßóù!

ÌðÝôôõ


 

Betty Revelioti
Greece
Local time: 19:47
Member (2003)
English to Greek
+ ...
Åëåõèåñßá.... Mar 15, 2005

Êïßôá áõôïýò ôïõò óõíäÝóìïõò, åßíáé áðü ôá 2 ðñïçãïýìåíá powwow.

http://www.proz.com/?sp=event/powwow_reports_view&powwow_id=496

http://www.proz.com/?sp=event/powwow_reports_view&powwow_id=551


 

Betty Revelioti
Greece
Local time: 19:47
Member (2003)
English to Greek
+ ...
Other nations too.....!!! Mar 22, 2005

Just received this e-mail...

Author: Solange Seguel
Author's Profile: http://www.proz.com/pro/103020

Dear Betty,

I am an English/Spanish translator and Business
Administrator; for a long time a daily user of ProZ.com.
yet new as a member of the website.

I am travelling to Greece in May, and since this is my
first trip to Europe, I am very interested in contact other
translators, for professional purposes and friendship as
well.

May I participate in your powwow in Athens? Since I don´t
speak greek, would you please send me the information in
english?

Thank you very much,

Solange


 

maria sgourou  Identity Verified
Greece
Local time: 19:47
Member (2004)
Italian to Greek
+ ...
Dear Solange Mar 22, 2005

I think we all agree on that…
It will be an immense pleasure to have you among us.
Looking forward to that!
Feel free to contact us.


 

Solange SEGUEL-HOLTHEUER  Identity Verified
Chile
Local time: 14:47
English to Spanish
+ ...
Thanks! Mar 22, 2005

I feel warmly welcomed! Any errands from this side of the world?

 

Betty Revelioti
Greece
Local time: 19:47
Member (2003)
English to Greek
+ ...
Errands.......!!! Mar 22, 2005

Errands.......oho!!!
Let me think.....
I will prepare my list..!!!


 

Betty Revelioti
Greece
Local time: 19:47
Member (2003)
English to Greek
+ ...
ÔåëéêÞ çìåñïìçíßá.... Apr 5, 2005

Óõìöùíïýìå üëïé ãéá ôéò 7 ÌÜç;
ÐñÝðåé íá áðïöáóßóïõìå ãéá íá êáíïíßóïõìå üëïé ôéò äïõëåéÝò ìáò êáé ..... ìåñéêïß ôï ôáîßäé.

Êþóôá éó÷ýåé ç ðñüóêëçóç ãéá ôï óðßôé óïõ;
Áí íáé, óå âïëåýåé ç çìåñïìçíßá áõôÞ;

ÌðÝôôõ


 

Costas Zannis
Local time: 19:47
English to Greek
+ ...
¼ðïôå áðïöáóßóåôå èá åßìáé óôç äéÜèåóÞ óáò. Apr 5, 2005

ÁðëÜ ç 7 ÌÜç åßíáé ðïëý êïíôÜ óôï ÐÜó÷á êé ßóùò êÜðïéïé ðïõ åß÷áí Þäç ìåôáêéíçèåß íá ìçí Ý÷ïõí äéÜèåóç íá ôï îáíáêÜíïõí ôüóï óýíôïìá, ôçí åðüìåíç áñ÷ßæïõí ôá ó÷ïëåßá êé ïé Ý÷ïíôåò ðáéäéÜ ßóùò èÝëïõí íá ôá óõììáæÝøïõí êáé Üëëá ôÝôïéá ðñáêôéêÜ.

 

Betty Revelioti
Greece
Local time: 19:47
Member (2003)
English to Greek
+ ...
7 ÌáÀïõ Þ 14 ÌáÀïõ; Apr 6, 2005

Ðáñáêáëþ äçëþóôå ôçí ðñïôßìçóÞ óáò.
7 ÌáÀïõ Þ 14 ÌáÀïõ;

Óáò åõ÷áñéóôþ ðïëý!
ÌðÝôôõ


 

Alexandra Fakalou  Identity Verified
Greece
Local time: 19:47
Member (2004)
Greek to French
+ ...
14 ÌáÀïõ Apr 6, 2005

ÐñïóùðéêÜ ðñïôéìþ 14 ãéá íá áðïöýãïõìå ôçí êßíçóç óôï äñüìï (ëüãù ÐÜó÷á)

 
Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Athens - Greece

Advanced search


memoQ translator pro
Kilgray's memoQ is the world's fastest developing integrated localization & translation environment rendering you more productive and efficient.

With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.

More info »
Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search