Powwow: Sofia - Bulgaria

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Sofia - Bulgaria".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


pelagia  Identity Verified
Bulgaria
Local time: 19:22
English to Bulgarian
+ ...
Meeting place confirmation Aug 5, 2005

Meeting place in Sofia, Vitosha blvd, at Goody's place next to the Court Palace at 11.30 a.m. on 10 Sept. Alright?

 

Yassen Tounev  Identity Verified
Bulgaria
Local time: 19:22
English to Bulgarian
+ ...
OK Aug 5, 2005

OK, Milena, I'll be there!
Best
Yassen


 

Rosica Dimitrova  Identity Verified
Bulgaria
Local time: 19:22
Member (2005)
Swedish to Bulgarian
+ ...
See you there:) Rossie Aug 5, 2005 

Emilia Delibasheva  Identity Verified
Local time: 19:22
Member (2005)
English to Bulgarian
+ ...
OK Aug 5, 2005

I'll be there, too.
See you,
Emilia


 

Iolanta Vlaykova Paneva  Identity Verified
Canada
Local time: 12:22
English to Bulgarian
+ ...
Ðåçåðâàöèè Aug 6, 2005

Áëàãîäàðÿ Ìèëåíà.Âêëþ÷è è ìåí.
Éîëàíòà


 

Rossitza Yotkovska  Identity Verified
Local time: 19:22
German to Bulgarian
+ ...
Ïîòâúðæäåíèå Aug 7, 2005

Áëàãîäàðÿ, ùå áúäà íà ñðåùàòà
Ðîñèöà Éîòêîâñêà


 

Roumen Ivanov
Bulgaria
Local time: 19:22
English to Bulgarian
+ ...
Ïîòâúðæäåíèå Aug 8, 2005

È àç áëàãîäàðÿ Ìèëåíà. Ùå äîéäà, ñàìî ìè êàæè êúäå òî÷íî ñå íàìèðà Goody's Ñúäåáíàòà ïàëàòà. Íî ìèñëÿ, ÷å ùå ãî íàìåðÿicon_smile.gif

 

ALBENA HARALAMPIEVA  Identity Verified
Local time: 19:22
Bulgarian to English
+ ...
Ñðåùà - ïîòâúðæäåíèå Aug 8, 2005

Áëàãîäàðÿ, Ìèëåíà, àç ñúùî ùå äîéäà.
Ïîçäðàâè, Àëáåíà


 

OMNIAGE
Bulgaria
Local time: 19:22
Member (2004)
English to Hungarian
+ ...
OK Aug 8, 2005

Za men syshto sa priemlivi chasa i mqstoto, shte dojda.
Pozdravi,
Zhana Stancheva


 

petya yakova  Identity Verified
Bulgaria
Local time: 19:22
English to Bulgarian
+ ...
potvurzdenie Aug 25, 2005

Blagodaria Milena,az ste doida susto.Petya

 

easlanska
Local time: 17:22
Bulgarian to English
+ ...
Íå å ëè ïî-äîáðå â íåäåëÿ? Sep 1, 2005

Ñúáîòà, 10.09. å ðàáîòåí äåí. Íå å ëè ïî-óäîáíî â íåäåëÿ, 11.09.?

 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Sofia - Bulgaria

Advanced search


CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
SDL Trados Studio 2017 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2017 helps translators increase translation productivity whilst ensuring quality. Combining translation memory, terminology management and machine translation in one simple and easy-to-use environment.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search