Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10] >
[Autorizaţie MJ] Proiect de modificare a legii traducatorilor
Thread poster: Oana Popescu

Oana Popescu  Identity Verified
Romania
Local time: 23:22
English to Romanian
+ ...
Mar 5, 2004

De pe lista de discutii Romlangtrans, prin amabilitatea d-lui Ion Georgescu:

ANUNT

referitor la elaborarea proiectului Legii privind modificarea şi
completarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor
şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de
instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi
de Ministerul Justiţiei

Pentru armonizarea reglementărilor Legii nr.178/1997 cu Directivele
nr.89/48 CEE şi 92/51 CEE care prevăd posibilitatea exercitării unei
profesii, cu statut independent sau de salariat, de o persoană cetăţean
al unui stat membru, altul decât acela în care persoana respectivă şi-a
dobândit calificările profesionale, în aceleaşi condiţii cu cetăţenii
acelui stat, dacă dovedeşte calificarea necesară, precum şi pentru
îmbunătăţirea calităţii lucrărilor de traducere s-a elaborat proiectul
de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.178/1997 pentru
autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de
organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile
notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei.

În temeiul articolului 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta
decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei aduce la
cunoştinţă publică proiectul menţionat, observaţiile şi propunerile cu
privire la acesta putând fi transmise pe adresa Ministerului Justiţiei
(str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti) sau la următoarea adresă de
e-mail: legislatie@just.ro.Expunere de motive

Activitatea de interpret şi/sau traducător în domeniul
justiţiei este reglementată de Legea nr.178/1997 pentru autorizarea şi
plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire
penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de
avocaţi şi de Ministerul Justiţiei.

În perioada de aplicare a legii s-a constatat necesitatea
îmbunătăţirii calităţii traducerilor, precum şi luarea unor măsuri
pentru realizarea activităţii cu promptitudine şi responsabilitate.

Totodată, obiectivele parteneriatului instituţional
franco-român PHARERO 0006.03 privind recunoaşterea reciprocă a
diplomelor în scopuri profesionale şi Directivele 89/48 CEE şi 92/51
CEE
prevăd posibilitatea exercitării unei profesiuni, cu statut independent
sau de salariat, de o persoană cetăţean al unui stat membru, altul
decât
acela în care persoana respectivă şi-a dobândit calificările
profesionale, în aceleaşi condiţii cu cetăţenii acelui stat, dacă
dovedeşte calificarea necesară.

Pentru armonizarea reglementărilor Legii nr.178/1997 cu
directivele europene, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii
lucrărilor de traducere s-a elaborat proiectul de Lege privind
modificarea şi completarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea şi
plata
interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire
penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de
avocaţi şi de Ministerul Justiţiei care, în principal, cuprinde
următoarele:

- reglementarea dreptului cetăţenilor din statele membre ale
Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European de a de a presta
activitate de traducători şi/sau translatori în condiţiile legii,
precum
şi de a li se recunoaşte documentele de atestare în profesie
emise/eliberate de autorităţile competente din statele de origine sau
de
provenienţă;

- prezentarea atestatului de traducător în specialitatea ştiinţe
juridice acordat de Ministerul Culturii şi Cultelor;

- pentru persoanele, care nu posedă diplomă de licenţă sau
echivalentă, din care să rezulte specializarea în limba sau limbile
străine pentru care solicită autorizarea, atestarea de către
Ministerul
Culturii şi Cultelor trebuie să privească traducerea din limba străină
în limba română şi retroversiune;

- efectuarea unei evidenţe a interpreţilor şi /sau
traducătorilor
la curţile de apel în circumscripţia cărora îşi desfăşoară activitatea
s.a..

Având în vedere modificările condiţiilor pentru autorizarea
interpreţilor şi/sau traducătorilor, în proiect s-a prevăzut ca în
termen de un an de la intrarea în vigoare a legii, aceştia să fie
reautorizaţi la cerere.

Dacă sunteţi de acord cu proiectul de Lege privind modificarea şi
completarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor
şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de
instanţele
judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de
Ministerul Justiţiei, vă rugăm să îl aprobaţi.Ministrul justiţiei

Rodica Mihaela STĂNOIU

Avizăm favorabil

Ministrul culturii şi cultelor Ministrul educaţiei,
cercetării şi tineretului

Răzvan Theodorescu Alexandru
Athanasiu

Ministrul integrării europene

Alexandru FărcaşPARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATULL E G E

privind modificarea şi completarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea
şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de
urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor
publici, de avocaţi şi de Ministerul JustiţieiParlamentul României adoptă prezenta lege.

Art.I. - Legea nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata
interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire
penală,
de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi
şi de Ministerul Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.305 din 10 noiembrie 1997, se modifică şi se completează
după cum urmează:

1.Alineatul (1) al articolului 1 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

"Art.1 (1) Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetul Naţional Anticorupţie sunt
autorizate să folosească pe bază de contracte civile pentru prestări de
servicii, interpreţi şi traducători pentru efectuarea traducerilor în
şi
din limbi străine."

2.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art.3 (1) Autorizarea ca interpret şi/sau traducător, care
poate efectua traduceri pentru organele prevăzute la art.1, se
dobândeşte, la cerere de persoana care îndeplineşte cumulativ
următoarele condiţii:

a) este cetăţean român;

b) are capacitate deplină de exerciţiu;

c) posedă diplomă de licenţă sau echivalentă, din care rezultă
specializarea în limba sau limbile străine pentru care solicită
autorizarea ori este atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor ca
traducător din limba română în limba străină pentru care solicită
autorizarea şi din limba străină în limba română;

d) este atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor ca traducător
pentru specialitatea ştiinţe juridice;

e) este apt din punct de vedere medical;

f) nu are antecedente penale şi se bucură de bună reputaţie
profesională şi socială."

(2) Prevederile alin.(1) lit.a) nu se aplică cetăţenilor din statele
membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European."

3.După articolul 3 se introduce un nou articol, art.31, cu următorul
cuprins:

"Art.31 - (1) Străinul, cetăţean al unui stat membru al Uniunii
Europene
sau aparţinând Spaţiului Economic European poate desfăşura activitatea
de interpret şi/sau traducător pentru organele prevăzute la art.1, cu
respectarea prevederilor prezentei legi.

(2) Străinul, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau
aparţinând Spaţiului Economic European stabilit în România, exercită
profesia de interpret şi/sau traducător ca şi cetăţenii români, putând
dovedi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.3 lit.b)-f) şi cu
documente emise/eliberate de autorităţile competente din statul membru
de origine sau de provenienţă.

(3) Procedura autorizării nu se aplică străinului cetăţean al unui stat
membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European
stabilit în România care este atestat ca interpret şi/sau traducător în
specialitatea ştiinţe juridice de autoritatea competentă din statul
membru de origine sau de provenienţă.

(4) Pentru exercitarea profesiei, nu este necesară dovedirea
cunoaşterii
limbii oficiale a statului membru al Uniunii Europene sau aparţinând
Spaţiului Economic European al cărui cetăţean este străinul.

(5) În cazul prestării temporare, pe teritoriul României, a
activităţilor specifice profesiei de interpret şi/sau traducător
autorizat în specialitatea ştiinţe juridice, străinul cetăţean al unui
stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic
European care exercită în mod legal această profesie în statul membru
de
origine sau de provenienţă în care este stabilit, este exceptat de la
cerinţele de atestare şi autorizare prevăzute la art.2.

(6) În scopul aplicării prevederilor prezentului articol, Ministerul
Justiţiei recunoaşte certificatele sau alte documente similare care
atestă calitatea de interpret şi/sau traducător autorizat în
specialitatea ştiinţe juridice emise/eliberate de autorităţile
competente din statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând
Spaţiului Economic European de origine sau de provenienţă.

(7) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile
legii
cadru privind recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale."

4.Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art.6 (1) Autorizarea ca interpret şi/sau traducător, dobândită în
condiţiile prezentei legi, încetează în următoarele cazuri:

a) la cerere;

b) dacă cel în cauză nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile
prevăzute la art.3 alin.(1);

c) în cazul în care a fost condamnat printr-o hotărâre
judecătorească
definitivă pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;

d) în situaţia în care nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de
art.3 alin.(2);

e) pentru incapacitate profesională, sesizată în scris de
beneficiar;

f) pentru refuzuri repetate şi nejustificate de a presta serviciile
solicitate;

g) prin deces.

(2) Încetarea autorizării ca interpret şi/sau traducător se verifică
de
Ministerul Justiţiei şi se constată prin ordin al ministrului
justiţiei,
care în situaţiile prevăzute la alin.(1) lit.a)-f) se comunică
persoanei
în cauză."

5.După articolul 6 se introduce un nou articol "art.61", cu următorul
cuprins:

"Art.61 (1) Interpreţii şi/sau traducătorii autorizaţi în condiţiile
prezentei legi sunt obligaţi să solicite, în termen de 60 de zile de la
data autorizării, luarea în evidenţă la curtea de apel în
circumscripţia
căreia îşi desfăşoară activitatea.

(2) În cazul în care interpreţii şi/sau traducătorii îşi schimbă
numele,
domiciliul sau reşedinţa, ei au obligaţia să anunţe despre aceasta, în
termen de 60 de zile de la data modificării, Ministerul Justiţiei şi
curtea de apel unde sunt luaţi în evidenţă;

(3) Până la data îndeplinirii obligaţiilor stabilite la alin.(1) şi
(2),
interpreţii şi/sau traducătorii nu pot desfăşura activitatea
reglementată de prezenta lege.

(4) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului
Economic European, pentru a presta activitate de interpret şi/sau de
traducător în condiţiile prezentei legi, vor fi luaţi în evidenţă, la
cerere, de Ministerul Justiţiei şi curtea de apel în circumscripţia
căreia îşi desfăşoară activitatea."

Art.II (1) În termen de un an de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, interpreţii şi /sau traducătorii vor fi reautorizaţi la
cerere.

(2) Până la data reautorizării interpreţii şi/sau traducătorii pot
desfăşura activitatea în continuare, dacă îndeplinesc condiţiile
prevăzute la art.3 din Legea nr.178/1997.

Art.III Legea nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi
traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele
judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de
Ministerul Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea
I, nr.305 din 10 noiembrie 1997, cu modificările şi completările aduse
prin prezenta lege, se republică în Monitorul Oficial al României,
dându-se textelor o nouă numerotare.


 

Cristiana Coblis  Identity Verified
Romania
Local time: 23:22
Member (2004)
English to Romanian
+ ...
plata traducatorilor si interpretilor Mar 5, 2004

Foarte interesant si binevenit.
Sa inteleg si inteleg ca nu s-au modificat conditiile de plata ale interpretilor si traducatorilor mentionate in vechea lege?
De vreme ce se armonizeaza cu legile europene sa se armonizeze si conditiile de plata sau sa fie lasate a se prevedea in cadrul contractului intre parti.
Ma indoiesc sincer ca interpretii din spatiu Economic European vor accepta conditiile de plata oferite de statul romana prin legea supusa modificarilor de mai sus.
Propun sa discutam aceasta propunere de modificare si sa formulam o pozitie oficiala prin ARTT pe care sa o trimitem la adresa respectiva.
Numai bine.


 

Oana Popescu  Identity Verified
Romania
Local time: 23:22
English to Romanian
+ ...
TOPIC STARTER
reatestare Mar 5, 2004

Recunosc ca am citit textul in graba, o sa-l diger mai tarziu, acum nu am timp. Am vrut doar sa vi-l aduc la cunostinta mai repede.

Ocicum, am inteles ca ne paste pe toti o reautorizare la MJ, iar pentru cei care nu au atestatul de la Ministerul Culturii pe domeniul "stiinte juridice", un nou examen. pana acum, nu se impunea acest domeniu pentru acordarea autorizatiei. Atentie, conditiile sunt cumulative. Asta inseamna ca si cei care au absolvit filologia vor avea nevoie de atestat de la MC pentru acest domeniu.

De acord cu propunerea Cristinei, pentru o pozitie oficiala. Oricum, e un subiect interesant de discutie.


 

Cristiana Coblis  Identity Verified
Romania
Local time: 23:22
Member (2004)
English to Romanian
+ ...
parerea mea... Mar 5, 2004

Cred ca fac o reatestare pentru ca au reusit sa piarda sirul traducatorilor autorizati de Min. Justititi pe criterii foarte laxe.

Din acest punct de vedere consider ca niste criterii mai exigente sunt binevenite. Nu ar trebui sa orice absolvent de filologie (care nu a studiat limbaje de specialitate, drept, traductologie, terminologie) sa poata primi acest atestat atat de usor.

Probabil ca va fi necesara si o clarficare a criteriilor examenului de la Min. Culturii.

Numai bine.


 

Oana Popescu  Identity Verified
Romania
Local time: 23:22
English to Romanian
+ ...
TOPIC STARTER
reatestare Mar 5, 2004

[quote]Cristiana Coblis wrote:

Cred ca fac o reatestare pentru ca au reusit sa piarda sirul traducatorilor autorizati de Min. Justititi pe criterii foarte laxe.
/quote]

Reatestarea s-a facut oricum anul trecut, din cauza ca la mutarea in noul sediu al Ministerului Justitiei se pare ca s-au pierdut dosarele cu traducatorii autorizatiicon_smile.gif.

O zi buna!


 

Katalin Rozália Szász
Local time: 23:22
French to Hungarian
+ ...
legea este in vigoare deja? Mar 5, 2004

Nu inteleg prea bine daca legea a intrat deja in vigoare, sau nu? Daca da, cand?
Se pare ca iar vor sa ne ia niste banuti, cat mai multi, daca se poate. Dupa cate stiu examenele ordinare ale Min. Culturii au loc de doua ori pe an, si se admit inscrieri in limita unor locuri. Sunt si examinari la cerere dar desigur cu taxe mult mai mari - de ce nu? Daca vor sa reexamineze toti traducatorii, care nu au dat examen la Min. Culturii, le vor iesi niste bani frumusei. Sa nu mai vorbim de nervii traducatorilor, care vor trebui sa dea examenul acesta cumva in decursul unui an.


 

Cristiana Coblis  Identity Verified
Romania
Local time: 23:22
Member (2004)
English to Romanian
+ ...
proiect de lege Mar 5, 2004

Modificarea legii este inca in faza de proiect si se cere avizul societatii civile (probabil pentru ca nu stiu ca ea exista si in acest domeniu).
Tocmai pentru ca prevederile sunt destul de defavorizante pentru noi, ar fi cazul sa luam o pozitie comuna, mai ales ca ni se cere parerea.
ARTT intentioneaza sa adrseze o scrisoare oficiala in numele asociatiei si va invitam sa ne comunicati comentariile, observatiile, doleantele voastre.
Cred ca este foarte important ca guvernul prin reprezentatii sai sa stie ca existam si ca avem anumite opinii si pozitii in ceea pe priveste soarta si banii nostri.
Numai bine.


 

Cristiana Coblis  Identity Verified
Romania
Local time: 23:22
Member (2004)
English to Romanian
+ ...
vechiul text al legii 178/97 Mar 5, 2004

L nr. 178 publicat în M.Of. nr. 305 din data: 11/10/97

L178/1997

LEGE pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE

pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală,

de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei


Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. — (1) Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie sunt autorizaţi să angajeze, prin convenţie civilă, conform Legii nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, interpreţi şi traducători pentru efectuarea traducerilor în şi din limbi străine.
(2) Instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi organele de cercetare penală utilizează interpreţi şi traducători, în condiţiile stabilite de Codul de procedură penală sau de Codul de procedură civilă, după caz.
(3) Birourile notarilor publici utilizează interpreţi şi traducători în condiţiile stabilite de Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.
(4) Avocaţii pot angaja şi utiliza interpreţi şi traducători în scopul exercitării profesiei, potrivit legii.
Art. 2. — Activitatea de interpret şi/sau de traducător pentru instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti, organele de cercetare penală, birourile notarilor publici, avocaţi şi pentru Ministerul Justiţiei se efectuează de persoane atestate în profesie şi autorizate de Ministerul Justiţiei.
Art. 3. — Autorizarea ca interpret şi/sau traducător, care poate efectua traduceri pentru organele prevăzute la art. 1, se dobândeşte, la cerere, de persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este cetăţean român;
b) nu are antecedente penale şi se bucură de bună reputaţie profesională şi socială;
c) posedă o diplomă de licenţă sau echivalentă, din care rezultă specializarea în limba sau în limbile străine pentru care solicită autorizarea ori este atestat ca traducător de către Ministerul Culturii.
Art. 4. — (1) Cererea de autorizare ca interpret şi/sau traducător care urmează a fi folosit de organele prevăzute la art. 1 se adresează Ministerului Justiţiei, însoţită de actele doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3.
(2) Autorizarea se acordă prin ordin al ministrului justiţiei în cel mult 60 de zile de la solicitare.
(3) Forma şi conţinutul autorizaţiei sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
Art. 5. — (1) Ministerul Justiţiei întocmeşte listele cu interpreţii şi traducătorii autorizaţi, pe care le comunică tuturor instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea. De asemenea, listele se comunică Ministerului de Interne, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici şi Uniunii Naţionale a Avocaţilor din România, care le vor aduce la cunoştinţă, după caz, organelor de cercetare penală din subordine, birourilor notarilor publici şi barourilor de avocaţi.
(2) Actualizarea listelor prevăzute la alin. (1) se va face periodic, în funcţie de autorizarea unor noi persoane sau de încetarea calităţii de interpret sau de traducător - autorizat.
Art. 6. — (1) Autorizarea ca interpret şi/sau traducător, dobândită în condiţiile prezentei legi, încetează în următoarele cazuri:
a) la cerere;
b) prin modificarea oricăreia dintre condiţiile prevăzute la art. 3;
c) pentru incapacitate profesională, sesizată în scris de beneficiar;
d) pentru refuzuri repetate şi nejustificate de a presta serviciile solicitate.
(2) Încetarea autorizării ca interpret şi/sau traducător se verifică de către Ministerul Justiţiei şi se constată prin ordin al ministrului justiţiei, care se comunică persoanei în cauză.
Art. 7. — (1) Plata interpreţilor folosiţi de organele prevăzute la art. 1, pentru limbile minorităţilor naţionale şi pentru limbile străine de circulaţie internaţională, se face la tariful de 30.000 lei/oră sau pentru fracţiuni de oră, onorariul stabilindu-se, după caz, prin ordonanţa sau încheierea de numire a interpretului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală sau prin convenţie civilă, potrivit legii.
(2) Plata interpreţilor prevăzuţi la alin. (1), pentru traducerile efectuate simultan la cască, se face la tariful de 50.000 lei/oră ori pentru fracţiuni de oră, sau, după caz, prin convenţie civilă, potrivit legii.
Art. 8. — Tarifele prevăzute la art. 7 se vor majora cu 100% atunci când interpreţii vor fi solicitaţi în zilele de repaus săptămânal, în zilele de sărbători legale sau în alte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, precum şi pentru prestaţiile efectuate între orele 22,00–6,00.
Art. 9. — (1) Plata traducătorilor folosiţi de organele prevăzute la art. 1 se face după cum urmează:
a) pentru traducerile dintr-o limbă a minorităţilor naţionale, precum şi dintr-o limbă străină de circulaţie internaţională, în limba română, plata se face la tariful de 22.000 lei/pagină, format A.4, dactilografiată la două rânduri;
b) pentru traducerile din limba română într-una dintre limbile minorităţilor sau într-o limbă străină de circulaţie internaţională, plata se face la tariful de 30.000 lei/pagină, format A.4, dactilografiată la două rânduri;
c) pentru traducerile din sau într-o limbă orientală (japoneză, chineză şi altele asemenea) sau rar folosită, tariful prevăzut la lit. a) şi b) se majorează cu 50%;
d) pentru traducerile efectuate în regim de urgenţă (24–48 de ore), plata se face la tarifele prevăzute la lit. a), b) şi c), majorate cu 50%.
(2) Prevederile alin. (1) lit. c) se aplică în mod corespunzător şi în cazul interpreţilor.
Art. 10. — (1) Interpreţii şi traducătorii care se deplasează în altă localitate decât cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrărilor solicitate de instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi de organele de cercetare penală, au dreptul la restituirea cheltuielilor de - transport, întreţinere, locuinţă şi a altor cheltuieli necesare, potrivit prevederilor Codului de procedură penală.
(2) Interpreţii şi traducătorii care se deplasează în altă localitate decât cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrărilor solicitate de Ministerul Justiţiei, beneficiază de cheltuieli de transport, cazare şi diurnă potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în unităţile bugetare.
Art. 11. — Tarifele prevăzute în prezenta lege sunt brute şi impozabile în condiţiile legii.
Art. 12. — Tarifele prevăzute la art. 7 şi 9 se vor indexa periodic, prin hotărâre a Guvernului, în acelaşi - procent cu care se indexează salariile personalului din instituţiile publice.
Art. 13. — Ministerul Justiţiei va adopta regulamentul de aplicare a prezentei legi în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.
Art. 14. — Până la obţinerea autorizării, potrivit prezentei legi, interpreţii şi traducătorii solicitaţi de instituţiile prevăzute la art. 1 pot desfăşura în continuare această activitate, cu condiţia îndeplinirii prevederilor art. 3.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

Scuze pentru lipsa diacriticelor, asa l-am preluat de pe Superlex, sper sa fie lizibil.


 

Cristiana Coblis  Identity Verified
Romania
Local time: 23:22
Member (2004)
English to Romanian
+ ...
"utilizeaza interpreti" Mar 5, 2004

Mi-a sarit brusc mustarul. Ce formulare mai e si asta?

"(2) Instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi organele de cercetare penală *****utilizează**** interpreţi şi traducători, în condiţiile stabilite de Codul de procedură penală sau de Codul de procedură civilă, după caz.
(3) Birourile notarilor publici ****utilizează**** interpreţi şi traducători în condiţiile stabilite de Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.
(4) Avocaţii pot angaja şi ****utiliza **** interpreţi şi traducători în scopul exercitării profesiei, potrivit legii.!"


 

Dan Marasescu  Identity Verified
Romania
Local time: 22:22
Member (2003)
English to Romanian
+ ...
Raspuns Mar 5, 2004

Mie mi-e clar ca trebuie conceput un raspuns, si acesta va fi consistent, avand in vedere cate se cer modificate in lege. Si eu cred ca e important sa ne mobilizam si sa oferim un raspuns comun pe cat posibil. ARTT poate sa ne ofere in sensul asta cadrul formal.

Inainte sa ne apucam de disecat (poate colegii juristi se implica si ei), o intrebare practica: in cat timp credeti ca se asteapta un raspuns? Mai sus nu se precizeaza nimic si am impresia ca n-o sa ne astepte prea mult.


 

Cristina Anghel  Identity Verified
Romania
Local time: 23:22
English to Romanian
+ ...
Avand in vedere ca interpretii vor fi utilizati... Mar 5, 2004

nu cred ca se asteapta la replicaicon_smile.gif

 

Oana Popescu  Identity Verified
Romania
Local time: 23:22
English to Romanian
+ ...
TOPIC STARTER
timp pentru raspuns Mar 5, 2004

Dan Marasescu wrote:

Inainte sa ne apucam de disecat (poate colegii juristi se implica si ei), o intrebare practica: in cat timp credeti ca se asteapta un raspuns? Mai sus nu se precizeaza nimic si am impresia ca n-o sa ne astepte prea mult.


Aici ai dreptate. Din pacate, tocmai am avut de-a face cu asa ceva la servici. Institutia noastra a primit cam acum o saptamana un proiect de hotarare de guvern, in care eram direct implicati in relatia cu alta institutie, initiatoarea proiectului. Ni s-au cerut observatii, le-am dat si inca din prima zi i-am invitat la discutii, ca sa ajungem la un punct comun.

Am tot asteptat un raspuns... si azi am aflat din alta sursa ca HG-ul a aparut... bineinteles, fara sa tina seama de observatiile noastre.

E vorba de doua institutii mari. Invitatia de a face observatii a fost facuta direct si problema era de interes comun. Si totusi...

Asa ca, daca la nivelul asta asa s-au petrecut lucrurile, teama mi-e ca o sa vorbim la pereti.

Asta nu inseamna sa stam cu mainile in san. Trebuie sa ne spunem si sa ne sustinem parerea! Iar ARTT ne ofera cadrul oficial, cu mai multa greutate decat parerile unor persoane particulare.

Noapte buna!


 

Susanna & Christian Popescu GbR
Germany
Local time: 22:22
Romanian to German
+ ...
Propunere de modificare Mar 6, 2004

Cristiana Coblis wrote:

ARTT intentioneaza sa adrseze o scrisoare oficiala in numele asociatiei si va invitam sa ne comunicati comentariile, observatiile, doleantele voastre.


Profitati de ocazie si cereti dreptul de a legaliza traducerile actelor oficiale fara sa fie nevoie de supralegalizarea unui notar, asa cum e in alte tari ale UE. In Germania, de pilda, acest drept e reglementat de Legea privind legalizarile de acte oficiale (Beurkundungsgesetz) din 28.8.69 si de cea privind simplificarea procedurilor de legalizare (Vereinfachung des Verfahrens, Beurkundungsrecht) din 21.10.1942.

Desigur, ar fi bine ca aceasta propunere sa fie insotita imediat de un proiect de metodologie destul de riguros pentru o asemenea atestare, ca propunerea sa fie macar luata in discutie.

[Edited at 2004-03-06 09:06]

[Edited at 2004-03-06 09:09]


 

Cristiana Coblis  Identity Verified
Romania
Local time: 23:22
Member (2004)
English to Romanian
+ ...
Modificari la 178/97 Mar 6, 2004

Dupa stiinta mea legea 178/97 a mai fost modificata o data, cu care ocazie s-au actualizat preturile ajungand pe la 60 mii lei.

Are cineva idee care ar fi numarul si anul modificarii?

Multumesc Christian pentru informatiile foarte pertinente si extrem de utile.

Numai bine.

[Edited at 2004-03-06 13:15]


 

Cristiana Coblis  Identity Verified
Romania
Local time: 23:22
Member (2004)
English to Romanian
+ ...
situatia in alte tari in privinta legalizarii traducerilor Mar 6, 2004

As ruga colegii din alte tari, daca au stiinta de situatia legalizarii traducerilor (lege, an, detalii, mod de functionare) sa ne ajute cu informatii in acest sens.
Chiar si cele de ordin general (asa se face in Franta sau Italia etc) sunt foarte utile.


 
Pages in topic:   [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucica Abil[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

[Autorizaţie MJ] Proiect de modificare a legii traducatorilor

Advanced search


SDL MultiTerm 2019
Guarantee a unified, consistent and high-quality translation with terminology software by the industry leaders.

SDL MultiTerm 2019 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2019 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.

More info »
Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search