Legea 178/1997 - Proiect de modificare in dezbatere publica initiat de Ministerul Justitiei
Thread poster: Daniela Ciobeica

Daniela Ciobeica
Local time: 01:02
Italian to Romanian
+ ...
Dec 9, 2011

Ministerul de Justiţie a iniţiat un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor.
Noutăţile sunt importante atat în ceea ce priveşte dovedirea cunoştinţelor de limbi străine în vederea obţinerii autorizaţiei cât şi în ceea ce priveşte instituţia suspendării calităţii de traducător şi interpret, urmărindu-se soluţionarea acelor situaţii ivite în practică în care se impune luarea acestei măs
... See more
Ministerul de Justiţie a iniţiat un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor.
Noutăţile sunt importante atat în ceea ce priveşte dovedirea cunoştinţelor de limbi străine în vederea obţinerii autorizaţiei cât şi în ceea ce priveşte instituţia suspendării calităţii de traducător şi interpret, urmărindu-se soluţionarea acelor situaţii ivite în practică în care se impune luarea acestei măsuri (ex. incompatibilitate, concediu pentru creşterea copilului, etc.).

"LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti

Art. I - Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Lege privind interpreţii şi traducătorii autorizaţi de Ministerul Justiţiei.”

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 1 - (1) Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, birourile notarilor publici, avocaţii şi executorii judecătoreşti pot folosi interpreţi şi traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Direcţia Naţională Anticorupţie sunt autorizate să folosească, pe bază de contracte civile pentru prestări de servicii, interpreţi şi traducători pentru efectuarea traducerilor în şi din limbi străine.
(3) Instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi organele de cercetare penală utilizează interpreţi şi traducători, în condiţiile stabilite de Codul de procedură penală sau de Codul de procedură civilă, după caz, precum şi de Legea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, de Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală şi de tratatele internaţionale ratificate de România.
(4) Birourile notarilor publici utilizează interpreţi şi traducători în condiţiile stabilite de Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.
(5) Avocaţii şi executorii judecătoreşti pot folosi interpreţi şi traducători în scopul exercitării profesiei, potrivit legii.“

3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 2 - Activitatea de interpret şi traducător pentru entităţile prevăzute la art. (1) se efectuează de către persoane atestate în profesie şi autorizate de Ministerul Justiţiei în condiţiile prezentei legi.

4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 3 - Autorizarea ca interpret şi traducător, care poate efectua traduceri pentru entităţile prevăzute la art. 1, se dobândeşte, la cerere, de persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene;
b) face dovada, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, că a absolvit o instituţie de învăţământ superior;
c) face dovada cunoaşterii limbii străine pentru care solicită autorizarea, cu:
1. diplomă de licenţă ori echivalentă care atestă că a absolvit o instituţie de învăţământ superior şi din care rezultă specializarea în limba sau în limbile străine pentru care solicită autorizarea, sau
2. diplomă de licenţă ori echivalentă care atestă că a absolvit o instituţie de învăţământ superior cu predare în limba străină pentru care solicită autorizarea, sau
3. diplomă de doctor din care rezultă specializarea în limba străină pentru care solicită autorizarea, sau
4. diplomă de doctor din care rezultă că programul de studii universitare de doctorat s-a desfăşurat în limba străină pentru care solicită autorizarea, sau
5. diplomă de bacalaureat ori echivalentă din care rezultă că a absolvit un liceu cu predare în limba străină sau în limba minorităţilor naţionale pentru care solicită autorizarea, sau
6. atestat de traducător pentru specialitatea ştiinţe juridice, din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea şi din limba străină pentru care solicită autorizarea în limba română, eliberat de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) nu are antecedente penale;
f) este aptă din punct de vedere medical.”

5. La articolul 4, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Autorizarea se acordă prin ordin al ministrului justiţiei în cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii de către solicitant a tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii condiţiilor legale de autorizare.
(4) În cazul în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate, comunică părţii interesate refuzul de autorizare. Refuzul de autorizare se motivează în mod corespunzător.”

6. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (41), care va avea următorul cuprins:
„(41) În cazul în care cererea formulată de solicitant nu este însoţită de actele doveditoare, Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate, comunică părţii interesate necesitatea completării dovezilor prevăzute de lege. Actele de completare trebuie depuse de solicitant în termen de 6 luni de la data emiterii de către Ministerul Justiţiei a adresei de completare a dovezilor de autorizare. Nedepunerea dovezilor în termenul de 6 luni atrage de drept respingerea cererii. Respingerea cererii nu împiedică formularea unei noi cereri de autorizare.”

7. La articolul 4, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(6) Forma şi conţinutul autorizaţiei se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei. Autorizaţia emisă în baza ordinului prevăzut la alin. (2) este semnată de conducătorul compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei.”

8. După articolul 5, se introduce un nou articol, art. 51, care va avea următorul cuprins:
“Art. 51 - (1) Calitatea de traducător şi interpret autorizat, dobândită în temeiul prezentei legi, poate fi suspendată, prin ordin al ministrului justiţiei, la cererea traducătorului sau interpretului:
a) pentru motive temeinic justificate;
b) în caz de incompatibilitate.
(2) Încetarea suspendării calităţii de traducător şi interpret se dispune prin ordin al ministrului justiţiei, din oficiu sau la cererea persoanei interesate.
(3) În vederea suspendării, respectiv a încetării suspendării, solicitantul va plăti o taxă de suspendare, în condiţiile şi cuantumul prevăzute de lege pentru taxa de autorizare.“

Art. II – (1) Cererile de autorizare ca traducător şi interpret depuse înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi se soluţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii acestora.
(2) Completarea cererilor prevăzute la alin. (1) se poate face în termen de 6 luni, care curge de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în caz contrar devenind aplicabile dispoziţiile art. 4 alin. (41).

Art. III –Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare."

Proiectul de lege si expunerea de motive:
http://www.just.ro/MeniuStanga/Normativepapers/Proiectedeactenormativeaflateîndezbatere/tabid/93/Default.aspx
Propunerile şi observaţiile referitoare la acest proiect pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, prin fax sau la adresele de e-mail indicatepe site, până la data de 23 decembrie 2011.
Ce parere aveti?
Lara


[Editat la 2011-12-09 09:58 GMT]
Collapse


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucica Abil[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Legea 178/1997 - Proiect de modificare in dezbatere publica initiat de Ministerul Justitiei

Advanced search


Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »
TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search