Norma metodologica la L 300 / 2004
Thread poster: Cristiana Coblis

Cristiana Coblis  Identity Verified
Romania
Local time: 20:55
Member (2004)
English to Romanian
+ ...
Nov 18, 2004

Norma metodologica la L 300 privind persoanele fizice autorizate si
asociatiile familiale (15-11-2004)
In M.O. nr. 1048 / 12.11.2004 a fost publicata Norma metodologica de
aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a
asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod
independent

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1. - Prezentele norme metodologice, denumite in continuare norme,
reglementeaza modul de punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 300/2004
privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care
desfasoara activitati economice in mod independent, denumita in continuare
lege.
Art. 2. - (1) Pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii, pot desfasura
activitati economice in mod independent sau pot constitui asociatii
familiale:
a) cetatenii romani;
b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, si anume: Franta, Anglia,
Germania, Danemarca, Suedia, Belgia, Italia, Spania, Portugalia, Grecia,
Olanda, Irlanda, Finlanda, Austria, Luxemburg, Polonia, Ungaria, Letonia,
Lituania, Estonia, Cehia, Slovacia, Malta, Cipru si Slovenia;
c) cetatenii statelor apartinand Spatiului Economic European, si anume:
Norvegia, Liechtenstein si Islanda.
(2) Nomenclatorul activitatilor din economia nationala pentru care primarii
emit autorizatia in conditiile legii este prevazut in anexa nr. 1.
Art. 3. - Urmatorii termeni se definesc astfel:
a) dreptul de stabilire - dreptul persoanelor fizice, cetateni ai unui stat
membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, care
au domiciliul ori resedinta in Romania, de a avea acces si de a desfasura
activitati economice in mod independent sau de a constitui asociatii
familiale pe teritoriul Romaniei in aceleasi conditii ca si cetatenii
romani;
b) prestare de servicii - desfasurarea, pe teritoriul Romaniei, a
activitatilor economice de catre cetatenii unui stat membru al Uniunii
Europene sau apartinand Spatiului Economic European, care sunt stabiliti in
unul dintre aceste state si care nu au domiciliul sau resedinta in Romania;
c) activitati itinerante - sunt vanzarile directe, vanzarile in afara
spatiilor comerciale si comertul ambulant, in conformitate cu normele legale
in vigoare.
Art. 4. - (1) Persoanele fizice, respectiv membrii asociatiei familiale, pot
desfasura activitati economice in mod independent sau, dupa caz, in cadrul
asociatiilor familiale, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) intrunesc conditiile prevazute de art. 5 din lege;
b) detin autorizatia eliberata in conditiile legii;
c) sunt inregistrate in registrul comertului si la organele fiscale
teritoriale.
(2) Persoanele fizice, respectiv membrii asociatiei familiale, trebuie sa
fie asigurate prin sistemul de pensii si sistemul asigurarilor sociale de
sanatate.
(3) In contextul prestarii de servicii, persoanele fizice si asociatiile
familiale autorizate in statul de origine nu se supun conditiilor alin. (1)
si (2).

CAPITOLUL II Autorizarea. Procedura de autorizare

Art. 5. - (1) Obtinerea autorizatiei prevazute de lege si a certificatului
de inregistrare in registrul comertului se realizeaza, in baza dosarului
prevazut la art. 6 alin. (1) lit. a)-h) din lege, la primaria in a carei
raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta solicitantul.
(2) In vederea completarii dosarului, primariile vor pune la dispozitie
solicitantilor urmatoarele formulare:
a) cerere de verificare disponibilitate si/sau rezervare denumire firma,
prevazuta in anexa nr. 2;
b) declaratie-tip pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de
functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar,
sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii
impotriva incendiilor, precum si reglementarile specifice protectiei
consumatorului pentru activitatea desfasurata si normele de calitate a
produselor si serviciilor puse pe piata, prevazuta in anexa nr. 3;
c) declaratie-tip de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura
activitatea pentru care se solicita autorizarea, in cazul meseriilor
traditionale si artizanale, eliberata de primarul localitatii respective in
mod gratuit, prevazuta in anexa nr. 4;
d) declaratie-tip pe propria raspundere autentificata, in cazul cetatenilor
din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European,
neinregistrati fiscal in Romania, din care sa rezulte ca nu au datorii
fiscale si ca nu au savarsit fapte de natura celor care se inscriu in
cazierul fiscal, sanctionate de legile financiare, vamale si cele care
privesc disciplina financiar-fiscala, prevazuta in anexa nr. 5;
e) cerere de autorizare, prevazuta in anexa nr. 6;
f) cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal, prevazuta in anexa
nr. 7.
(3) In cazul cetatenilor din statele membre ale Uniunii Europene si din
Spatiul Economic European, pentru completarea dosarului in vederea emiterii
autorizatiei, acestia pot depune certificatul medical obtinut in tara de
origine, in copie tradusa si legalizata.
(4) In vederea emiterii autorizatiei si a obtinerii certificatului de
inregistrare, solicitantul va depune in contul primariei in a carei raza
teritoriala isi are domiciliul sau resedinta contravaloarea taxelor
prevazute de lege, astfel:
a) taxa de verificare a denumirii si de rezervare firma;
b) taxa de obtinere a cazierului fiscal;
c) taxa pentru emiterea autorizatiei, care include si taxele postale;
d) taxa pentru inregistrare in registrul comertului a autorizatiei;
e) comisionul pentru servicii oferite de oficiile registrului comertului in
vederea obtinerii codului unic de inregistrare;
f) taxa de transmitere prin posta de la oficiile registrului comertului de
pe langa tribunale catre primarii.
(5) Dovada platii taxelor prevazute la alin. (4) se depune o data cu
documentele prevazute la art. 6 din lege.
(6) Sumele achitate conform alin. (4) se vireaza de catre primarii, in
termen de 24 de ore de la data incasarii, in conturile comunicate de
Ministerul Finantelor Publice si de Oficiul National al Registrului
Comertului.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (1)-(6), cetatenii statelor membre
ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, stabiliti
in unul dintre aceste state, unde exercita legal activitati economice in mod
independent, pot desfasura aceste activitati in Romania, in contextul
prestarii de servicii, doar in baza documentului emis in acel stat, valabil
la momentul prestarii serviciului, care atesta exercitarea activitatii
respective. Documentul trebuie sa fie tradus si legalizat in limba romana si
depus la primaria in a carei raza teritoriala prestatorul isi desfasoara
activitatea pentru care este autorizat.
(8) Primariile vor tine evidenta separata a persoanelor fizice si
asociatiilor familiale autorizate, prevazute la alin. (7).
Art. 6. - (1) Primariile au obligatia de a solicita oficiilor registrului
comertului de pe langa tribunale eliberarea dovezii privind disponibilitatea
firmei si directiei generale a finantelor publice judetene sau a
municipiului Bucuresti certificatul de cazier fiscal, prevazute de lege, in
baza cererilor completate de solicitant prevazute la art. 5 alin. (2).
(2) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale au obligatia ca,
in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii cererii de eliberare a
dovezii privind disponibilitatea firmei, sa raspunda primariilor in ceea ce
priveste denumirea persoanei fizice/asociatiei familiale supuse autorizarii.
(3) Directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului
Bucuresti vor emite certificatul de cazier fiscal in termen de 5 zile
lucratoare de la data primirii cererii pentru obtinerea certificatului de
cazier fiscal, pe care il vor transmite primariilor.
Art. 7. - In vederea obtinerii certificatului de cazier fiscal si a
inregistrarii in registrul comertului, primariile vor incheia protocoale de
colaborare cu Ministerul Finantelor Publice - directiile generale ale
finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si cu
Oficiul National al Registrului Comertului pentru a facilita completarea
dosarului solicitantului.
Art. 8. - (1) Calificarea, pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta
profesionala necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care
se solicita autorizatia se dovedeste de catre persoanele fizice si
reprezentantul asociatiei familiale in conditiile art. 7 din lege.
(2) In cazul meseriilor traditionale sau artizanale desfasurate pe
teritoriul localitatii in care solicitantul doreste sa se autorizeze,
conditia prevazuta la art. 5 lit. c) din lege se dovedeste in baza
declaratiei de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura
activitatea respectiva.
(3) Profesiile si ocupatiile care fac obiectul legilor speciale si care se
regasesc in nomenclatorul activitatilor din economia nationala cuprinse in
anexa nr. 1 vor fi dovedite prin acte emise de autoritatile competente,
prevazute in anexa nr. 8.
(4) In cazul cetatenilor din statele membre ale Uniunii Europene si din
Spatiul Economic European, recunoasterea calificarii profesionale si a
experientei profesionale se face in conditiile legii.
Art. 9. - (1) Primariile vor anunta solicitantul in termen de 24 de ore de
la primirea raspunsului de la oficiile registrului comertului de pe langa
tribunale in legatura cu disponibilitatea firmei si de la primirea
certificatului de cazier fiscal de la directia generala a finantelor publice
judeteana sau a municipiului Bucuresti in a carei raza isi are resedinta sau
domiciliul contribuabilul, precum si in legatura cu decizia de validare a
dosarului solicitantului si de emitere a autorizatiei.
(2) In termen de 5 zile de la data validarii dosarului primarul va emite
autorizatia prevazuta de lege si va transmite la oficiile registrului
comertului de pe langa tribunale copii certificate de pe cererea de
autorizare, de pe autorizatia emisa, precum si dovada achitarii taxelor
percepute.
(3) In caz de nevalidare a dosarului se va proceda astfel:
a) oficiile registrului comertului de pe langa tribunale vor vira integral
primariilor contravaloarea taxelor de inregistrare pentru a fi restituite
solicitantilor;
b) primariile vor restitui taxa de autorizare din care vor deduce
cheltuielile efectuate in vederea emiterii autorizatiei.
(4) In termen de 7 zile lucratoare de la primirea documentelor transmise de
primarie, oficiul registrului comertului de pe langa tribunal va emite si va
transmite catre primarie certificatul de inregistrare.
(5) Data eliberarii certificatului de inregistrare este data la care acesta
este comunicat primariei, prin posta. Pe data primirii primarul anunta
solicitantul in legatura cu eliberarea certificatului de inregistrare.
(6) Autorizatia-tip emisa de primar este prevazuta in anexa nr. 9.
Art. 10. - (1) In cazul desfasurarii unor activitati itinerante in scopul
comercializarii productiei proprii, persoana fizica/reprezentantul
asociatiei familiale va completa in cererea de emitere a autorizatiei natura
acestei activitati si modalitatile ei de realizare.
(2) Autorizatia va cuprinde activitatile itinerante mentionate in cerere.
(3) Autorizatia emisa de primarul unitatii administrative din raza
teritoriala in care isi are domiciliul sau resedinta solicitantul este
valabila si in localitatile in care detinatorul autorizatiei va desfasura
activitatile itinerante.
(4) Pentru activitatile itinerante detinatorul autorizatiei va solicita, in
baza autorizatiei detinute, obtinerea dreptului de utilizare a domeniului
public la primaria localitatii in care isi va desfasura aceste activitati si
va plati taxele de utilizare a domeniului public in conditiile prevazute de
dispozitiile legale in vigoare.
(5) Modificarile intervenite cu privire la autorizatia emisa in conditiile
legii se completeaza de autoritatea emitenta pe versoul formularului de
autorizatie, la pct. 11: Mentiuni privind modificarea, suspendarea, reluarea
sau anularea (anexa nr. 9).
(6) Persoanele fizice si asociatiile familiale prevazute la art. 5 alin. (7)
pot desfasura activitati itinerante cu respectarea prevederilor alin. (3) si
(4).

CAPITOLUL III Modificarea, suspendarea si anularea autorizatiei

Art. 11. - Modificarea, suspendarea si anularea autorizatiei fac obiectul
mentiunilor prevazute la pct. 11 din aceasta.
Art. 12. - (1) Modificarea sau completarea datelor inscrise in autorizatie
se efectueaza de catre primar, la cererea persoanei fizice/asociatiei
familiale autorizate.
(2) Primariile vor comunica oficiilor registrului comertului de pe langa
tribunale, in termen de 3 zile lucratoare, dovada achitarii platii taxelor,
copii certificate de pe cerere si autorizatie, astfel cum a fost modificata
sau completata.
(3) Pentru modificarea sau completarea autorizatiei persoana
fizica/asociatia familiala autorizata va achita la primarie taxa aferenta
modificarii inregistrarii in registrul comertului.
Art. 13. - (1) Suspendarea pe perioada determinata a autorizatiei se
realizeaza prin dispozitie a primarului care a emis-o, pentru motive
temeinice, in baza cererii de intrerupere temporara a activitatii, formulata
de persoana fizica autorizata sau de reprezentantul asociatiei familiale.
(2) Suspendarea activitatii persoanei fizice autorizate sau asociatiei
familiale in baza cererii de intrerupere temporara a activitatii este
comunicata de primaria emitenta a autorizatiei catre oficiul registrului
comertului de pe langa tribunal.
(3) Reluarea activitatii la cererea persoanei fizice/asociatiei familiale
autorizate se comunica oficiului registrului comertului de pe langa
tribunal.
Art. 14. - (1) Revocarea autorizatiei se realizeaza din dispozitia
primarului care a emis-o, in conditiile legii, in una dintre situatiile:
a) in baza cererii de renuntare, formulata de persoana fizica sau de
reprezentantul asociatiei familiale;
b) in cazul in care una dintre conditiile de acordare a autorizatiei nu mai
este indeplinita;
c) ca urmare a constatarii neindeplinirii conditiilor prevazute de lege
si/sau a aplicarii unei sanctiuni de catre organele de control abilitate,
caz in care organele de control au obligatia de a comunica masura dispusa
primariei emitente a autorizatiei, in termen de 24 de ore de la ramanerea
definitiva a acestei masuri.
(2) Cererea de renuntare la autorizatie din initiativa detinatorului si
transmiterea renuntarii la autorizatie se fac la primaria emitenta, care are
obligatia de a transmite catre oficiul registrului comertului de pe langa
tribunal cazurile de anulare a autorizatiei si certificatul de inregistrare
in original, in vederea radierii din oficiu a persoanei fizice/asociatiei
familiale autorizate.
(3) In cazul in care persoana fizica/reprezentantul asociatiei familiale
autorizate doreste modificarea formei de organizare (persoana fizica sau
asociatie familiala) mentionate in autorizatie, autorizatia initiala se
revoca la cerere, prin dispozitie a primarului care a emis-o, si este
eliberata o alta autorizatie in conditiile legii, prin reluarea procedurii.
(4) Masura revocarii autorizatiei poate fi contestata in instanta, in
conditiile legii.

CAPITOLUL IV Sanctiuni

Art. 15. - (1) Potrivit dispozitiilor legii, se sanctioneaza conform
prevederilor legale in vigoare urmatoarele fapte:
a) exercitarea de catre persoanele fizice sau asociatiile familiale de
activitati economice fara autorizatie emisa in conditiile legii, fapta ce
constituie contraventie si se pedepseste potrivit legii;
b) nerespectarea legislatiei in vigoare specifice in domeniul sanitar,
sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii
impotriva incendiilor, precum si a reglementarilor specifice protectiei
consumatorului pentru activitatea desfasurata si a normelor de calitate a
produselor si serviciilor puse pe piata, pe care persoana fizica autorizata
sau asociatia familiala s-a angajat sa le respecte in baza declaratiei pe
propria raspundere.
(2) Persoana fizica autorizata sau asociatia familiala este obligata sa
detina registrul unic de control, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac conform
prevederilor legale si se consemneaza in registrul unic de control al
persoanei fizice autorizate sau asociatiei familiale verificate, de catre
fiecare organ de control care a efectuat inspectia.
Art. 16. - (1) Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod
independent sau asociatia familiala careia i-a fost anulata autorizatia ca
urmare a aplicarii unei sanctiuni poate solicita o noua autorizare numai
dupa expirarea unui an de la comunicarea masurii de revocare, ramasa
definitiva.
(2) Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent
sau asociatia familiala careia i-a fost anulata a doua oara autorizatia ca
urmare a aplicarii unei sanctiuni poate solicita o noua autorizare numai
dupa expirarea a 3 ani de la comunicarea ultimei masuri de anulare, ramasa
definitiva.
(3) In cazul in care persoana fizica care desfasoara activitati economice in
mod independent sau asociatia familiala solicita o noua autorizare fara
respectarea termenelor prevazute la alin. (1) si (2), cererea va fi respinsa
ca prematura.

CAPITOLUL V Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 17. - Autorizatiile obtinute de persoanele fizice care desfasoara
activitati economice in mod independent si asociatiile familiale autorizate
in baza Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor
activitati economice de catre persoane fizice raman valabile. Inscrierea de
noi activitati in autorizatie se face in conditiile legii, respectandu-se
procedura din prezentele norme.
Art. 18. - Primariile au obligatia de a intreprinde, in conformitate cu
prevederile legale in materie, masurile ce se impun pentru ca o data cu
trecerea la inregistrarea on-line sa fie capabile sa faciliteze schimburile
de informatii prin mijloace electronice cu organele fiscale teritoriale,
oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, organele de control
abilitate si cu cetatenii.
Art. 19. - Autorizatia prevazuta in anexa nr. 9 va fi tiparita la Compania
Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. pentru a i se asigura elementele de
securizare necesare.
Art. 20. - Anexele nr. 1-9 fac parte integranta din prezentele norme.


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucica Abil[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Norma metodologica la L 300 / 2004

Advanced search


CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search