Pages in topic:   [1 2] >
[Dezbatere] Proiect de reorganizare a examenelor MCC
Thread poster: Cristiana Coblis

Cristiana Coblis  Identity Verified
Romania
Local time: 05:03
Member (2004)
English to Romanian
+ ...
Jun 30, 2006

Dragi colegi,

Zille trecute am primit o adresă din partea directorului Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, din subordinea MCC. După cum ştiţi această instituţie organizează examenele MCC pentru traductori.

În adresă ni se semnalează apariţia unui nou proiect de ordin ministerial privind organizarea şi desfăşurarea examenului de obţinere a certificatelor de traducător în şi din limbi străine.

Supun atenţiei voastre acest proiect şi aştept observaţiile şi opiniile voastre. ATR intenţionează să formuleze o opinie cu sugestii privind acest ordin.

Ordinul poate fi găsit la: http://www.cppc.ro/ordin%20traducatori.doc

Redau textul mai jos şi vă rog să postaţi observaţiile şi opiniile voastre la subiect, cu referire la alineat, punct, literă, dacă este cazul.ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURI ŞI CULTELOR
ORDIN
NR......................../........................


pentru aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de obţinere a certificatelor de traducător în şi din limbi străine


-Proiect-

Având în vedere Decretul Preşedintelui România nr.854 din 22 august 2005 pentru numirea unui membru al Guvernului României;
În conformitate cu dispoziţiile art. 3 lit. c) din Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.6 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor
În temeiul prevederilor art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor
Ministerul Culturii şi Cultelor emite următorul

ORDIN

Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de acordare a certificatului de traducător în şi din limbi străine, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor nr......... se abrogă

Art. 3 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României Partea I

Ministerul Culturii şi Cultelor
ADRIAN IORGULESCU

ANEXĂ

Regulament
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de acordare a certificatului de traducător în şi din limbi străine

CAPITOLUL 1 Dispoziţii generale

Art.1. Exercitarea activităţii autorizate de traducere se poate face de către persoanele care deţin certificatul de traducător în şi din limbi străine, denumit în continuare certificat, eliberat în conformitate cu prezentul regulament
Art.2 (1) Certificatul se acordă în urma promovării cu [calificativul „competent”] [minimum nota 7] a examenului organizat în condiţiile prezentului regulament
(2) În vederea susţinerii examenului pentru acordarea certificatului, candidaţii trebuie să facă dovada faptului că au cel puţin studii medii.
Art. 3 (1) Examenul pentru acordarea certificatului, denumit în continuare examenul, se organizează în mod unitar, la nivel naţional, de către Comisia centrală de organizare şi validare, denumită în continuare Comisia centrală, care funcţionează pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor;
(2) CPPC, instituţie publică subordonată Ministerului Culturii şi Cultelor, denumit în continuare CPPC, asigură desfăşurarea examenului.
(3) Examenul se organizează în sesiuni ordinare şi sesiuni speciale.
(4) Sesiunile ordinare se desfăşoară trimestrial, potrivit planificării aprobate de Comisia centrală şi adusă a cunoştinţă publică prin grija CPPC până cel mai târziu la data de 30 ianuarie a fiecărui an;
(5) La cererea persoanelor fizice sau juridice interesate pot fi organizate sesiuni speciale cu condiţia înscrierii a cel puţin 10 candidaţi pentru fiecare sesiune.
Art.4 (1) Comisia centrală prevăzută la art.3 alin (1) are următoarea componenţă:
a) Preşedinte – secretarul general al Ministerului Culturii şi Cultelor
b) Vicepreşedinte – şeful Serviciului Managementul resurselor umane din Ministerul Culturii şi Cultelor
c) Membri – trei funcţionari publici din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor stabiliţi la propunerea preşedintelui Comisiei centrale
(2) Funcţia de secretar al Comisiei este îndeplinită de directorul CPPC
(3) Componenţa nominală a comisiei se aprobă, prin ordin al Ministerului Culturii şi Cultelor
Art.5 Comisia centrală îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) aprobă planificarea sesiunilor ordinare ale examenului, precum şi organizarea sesiunilor speciale;
b) aprobă, la propunerea CPPC, lista evaluatorilor din cadrul comisiilor de examen şi de contestaţii;
c) controlează modul de organizare şi desfăşurare a examenelor;
d) controlează activitatea comisiilor de examen şi contestaţii;
e) analizează rezultatele examenelor şi contestaţiilor, pe baza rapoartelor comisiilor de examen şi contestaţii;
f) propune ministrului culturii şi cultelor modificarea modului de organizare şi desfăşurare a examenelor şi contestaţiilor;
g) eliberează certificatele de traducător persoanelor care au promovat examenele;
h) aprobă eliberarea de duplicate în cazul pierderii sau distrugerii certificatelor de traducător
Art.6 Examenele se organizează la sediul CPPC sau în alte locaţii comunicate de CPPC la începutul fiecărui an
Art.7 (1) Examenul consistă în traducerea, în scris, a unui text de minimum 1800 şi de maximum 2000 de semne tipografice;
(2) Traducerea se poate face:
a ) din limba română într-o limbă străină
b) dintr-o limbă străină în limba română
c) dintr-o limbă străină în altă limbă străină
(3) Traducerile prevăzute la alin. (2) constituie probe de examen, iar în cadrul unei sesiuni fiecare candidat poate solicita evaluarea pentru maximum 6 probe de examen;
(4) Domeniile pentru care se organizează examene potrivit alin. (1) – (4) sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme.

CAPITOLUL 2 Organizarea examenului

Art.8 Pentru organizarea şi desfăşurarea fiecărui examen se constituie o comisie de examen.
Art.9 (1) Comisia de examen este numită prin decizia directorului CPPC cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii examenului de traducător
(2) CPPC asigură condiţiile necesare desfăşurării activităţii comisiei de examen
Art. 10 (1) Comisia de examen se compune din:
preşedinte – un director adjunct sau un şef de serviciu din CPPC
secretar – un expert consultant din cadrul CPPC
membri – 1-3 experţi consultanţi sau colaboratori externi ai CPPC
supraveghetori – câte doi supraveghetori, salariaţi sau colaboratori externi ai CPPC, pentru fiecare sală în care se desfăşoară probe de examen;
evaluatori – câte doi pentru fiecare limbă şi domeniu la care se desfăşoară probe de examen
(2) Evaluatorii pentru fiecare limbă şi domeniu se stabilesc potrivit procedurii prevăzute în anexa nr.2 la prezentele norme;
(3) Nu pot face parte din comisiile de examen persoanele care sunt rude sau afini până la gradul IV inclusiv cu vreunul dintre candidaţii înscrişi pentru susţinerea examenului în sesiunea respectivă;
(4) Înainte de numirea în comisia de examen, persoanele prevăzute la alin. (1) vor completa declaraţia prevăzută în anexa nr.3 la prezentele norme;
(5) În cazul în care vreuna dintre persoanele prevăzute la alin. (1) se află în situaţia prevăzută la alin. (3) sau în orice altă situaţie de incompatibilitate care le împiedică să facă parte din comisia de examen, vor anunţa acest lucru directorului CPPC care va dispune înlocuirea acesteia.
Art. 11 Atribuţiile comisiei de examen sunt următoarele:
a) organizează şi răspunde de desfăşurarea examenului de traducător;
b) stabileşte subiectele de examen prin tragere la sorţi din cadrul subiectelor propuse de evaluatori;
c) verifică dosarele depuse de candidaţi, respectarea condiţiilor de participare la examen şi întocmirea listelor de înscriere;
d) completează cataloagele de examen tipizate cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidaţilor, şi probele pe care aceştia le susţin;
e) repartizează candidaţii pe săli;
f) sesizează imediat Comisiei centrale şi directorului CPPC orice situaţia deosebită apărută în timpul desfăşurării examenului;
g) stabileşte, prin tragere la sorţi, în dimineaţa fiecărui examen, repartizarea pe săli a supraveghetorilor;
h) multiplică, pentru fiecare candidat, subiectul pentru specialitatea şi proba la care participă şi distribuie aceste subiecte candidaţilor;
i) controlează, îndrumă şi asigură organizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a examenului;
j) controlează şi îndrumă activitatea tuturor persoanelor din CPPC care au sarcini privind organizarea şi desfăşurarea examenului;
k) in măsuri pentru ca în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea comisia de examen sau se desfăşoară probe scrise de examen să nu pătrundă persoane străine;
l) asigură sigilarea lucrărilor, predarea lor de către candidaţi şi răspunde de securitatea acestora;
m) asigură evaluarea lucrărilor scrise;
n) transcrie în cataloage notele la fiecare probă, pentru fiecare candidat;
o) primeşte contestaţiile formulate de candidaţi şi le transmite către comisia de contestaţii, precum şi lucrările scrise, sigilate, care fac obiectul contestaţiilor;
p) predă lucrările scrise, borderourile de evaluare originale şi celelalte documente de examen, către compartimentul de specialitate din cadrul CPPC în vederea arhivării;
q) transcrie în catalog notele rezultate în urma soluţionării contestaţiilor;
r) afişează listele cu rezultatele obţinute de candidaţi;
s) afişează rezultatele definitive, după rezolvarea contestaţiilor la comisia de contestaţii;
t) elaborează şi transmite Comisiei centrale, în termen de 10 zile de la încheierea sesiunii de examen, rapoarte privind organizarea şi desfăşurarea acestuia.
Art.12 (1) Înscrierea pentru examen se face la sediul CPPC sau în locurile stabilite potrivit art. 6 în conformitate cu prevederile art.3 alin. (4);
(2) În cazul sesiunilor speciale înscrierea se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru examen;
(3) În vederea înscrierii candidaţii vor depune un dosar care conţine următoarele documente:
a) cerere-tip de înscriere;
b) copie legalizată de pe diploma de bacalaureat sau licenţă;
c) copie de pe certificatul de naştere;
d) copie de pe certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
e) copie a chitanţei de plată a taxei de înscriere.
(4) Cererea-tip de înscriere prevăzută la alin. (3) lit. a) se poate completa şi on-line pe pagina de internet [www.cppc.ro] [www.examentraducatori.ro]
(5) Documentele prevăzute la alin. (3) se pot depune personal sau prin împuternicit, care va prezenta o împuternicire completată potrivit modelului din anexa nr.4 la prezentele norme;
(6) În cazul în care cererea-tip a fost completată potrivit alin. (4), dosarul poate fi transmis prin poştă cu scrisoare cu predare în mână proprie;
(7) În situaţia prevăzută la alin. (6) data depunerii dosarului este data predării scrisorii cu predare în mână proprie la sediul CPPC;
(8) Lipsa unui document, ori completarea incorectă a acestora, dintre cele prevăzute la alin. (3) atrage respingerea înscrierii la examen în sesiunea respectivă, candidaţii având posibilitatea completării dosarului până la expirarea perioadei de înscriere în sesiunea următoare.
Art.13 Candidaţilor înscrişi li se eliberează legitimaţii de examen. Pe parcursul desfăşurării concursului candidaţii vor avea asupra lor actul de identitate şi legitimaţia de examen.
Art.14 Comisia de examen afişează la locul desfăşurării examenului şi pe pagina de internet [www.cppc.ro] [www.examentraducatori.ro], cu cel puţin şapte zile lucrătoare înaintea începerii examenului, listele nominale ale candidaţilor înscrişi, repartizaţi pe săli în ordine alfabetică, şi programul desfăşurării probelor.
Art.15 Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise pe listele afişate şi de a sesiza imediat comisia de examen cu privire la eventualele neconcordanţe cu datele precizate în cererea de înscriere.
Art.16 Corectarea datelor de pe listele afişate se face sub semnătura preşedintelui comisiei de examen.

CAPITOLUL 3 Desfăşurarea examenului

Art. 17 Sălile în care se susţine examenul vor fi pregătite cu cel puţin opt ore înainte de începerea examenului astfel:
a) fiecare sală este verificată astfel încât băncile să nu aibă texte scrise, documente sau orice alt obiect susceptibil a facilita frauda;
b) pe uşa fiecărei săli se afişează lista nominală cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă precum şi un extras din prezentele norme cu referire la conduita candidaţilor în timpul examenului
c) după verificarea sălilor, acestea sunt închise şi sigilate
Art.18 (1) Înaintea intrării în săli, preşedintele comisiei de examen instruieşte supraveghetorii în legătură cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de traducător, cu informaţiile pe care trebuie să le furnizeze candidaţilor aflaţi în săli.
(2) Repartizarea în săli a personalului de supraveghere se face de preşedintele comisiei, prin tragere la sorţi în ziua fiecărui examen
(3) Supraveghetorii, care intră în săli după ce au fost instruiţi, primesc din partea preşedintelui listele cu candidaţii, modelul de proces-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise, hârtie tipizată pentru lucrări şi hârtie ştampilată pentru ciorne.
(4) Se interzice supraveghetorilor să pătrundă în sală cu telefoane mobile, precum şi cu ziare, reviste, cărţi etc.
Art.19 (1) Accesul candidaţilor în săli este permis numai pe baza actului de identitate şi a legitimaţiei de examen
(2) Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de materiale - manuale, notiţe, însemnări - care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de comunicare. Candidaţii pot introduce în săli şi folosi în timpul examenului numai dicţionare tipărite. Supraveghetorii vor verifica respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli;
(3) Înainte de deschiderea plicurilor cu subiectele de examen, supraveghetorii vor explica candidaţilor modul de desfăşurare a probei şi modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată;
(4) Candidaţii se aşează câte unul în bancă, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o coală de hârtie tipizată pe care îşi înscrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale - în ordinea în care sunt trecute în cartea de identitate - şi completează citeţ celelalte date de pe colţul ce urmează a fi lipit;
(5) Colţul colii tipizate va fi lipit la predarea lucrării, numai după ce supraveghetorii au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi se va aplica ştampila tip „Comisia de examen – Traducători” peste colţul închis şi lipit al lucrării;
(6) Înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează, precum şi realizarea de orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrării, atrag după sine anularea lucrării scrise respective;
(7) Pentru ciorne, candidaţii primesc la cerere hârtie de scris cu ştampila „Comisia de examen – Traducători”.
Art.20 (1) Cu o zi înainte de desfăşurarea examenului, comisia de examen stabileşte câte trei variante de subiecte, potrivit art.7 alin. (2), (3) şi (4), pentru fiecare domeniu şi limbă pentru care s-au făcut înscrieri;
(2) După stabilirea subiectelor, acestea vor fi numerotate de la 1 la 3 şi multiplicate într-un număr de copii egal cu numărul candidaţilor;
(3) Fiecare set de copii ale subiectelor va fi închis şi sigilat;
(4) După intrarea în sală a candidaţilor şi încheierea procedurilor administrativ-organizatorice preliminare vor fi introduse cele trei seturi de variante de răspuns, iar unul dintre candidaţi va alege, la întâmplare, unul dintre cele trei seturi;
(5) Setul de copii ale subiectelor ales potrivit alin. (4) va fi desigilat în prezenţa candidaţilor, iar supraveghetorii vor distribui fiecărui candidat o copie a subiectului ales, potrivit opţiunii sale exprimată în cererea de înscriere la examen;
(6) În cazul în care vreunul dintre candidaţi constată că subiectul primit nu corespunde cu opţiunea sa, va comunica de îndată acest lucru supraveghetorilor, iar aceştia vor anunţa imediat preşedintelui comisiei de examen care va decide asupra modului de soluţionare a problemei;
(7) După deschiderea tuturor copiilor subiectelor de examen potrivit alin. (4) – (6) unul dintre supraveghetori va anunţa ora de începere şi ora de terminare a examenului;
(8) Examenul are durata de două ore.
Art.21 (1) Preşedintele, secretarul sau un membru al comisiei verifică, în toate sălile de examen, dacă subiectele multiplicate pentru fiecare candidat sunt complete şi corespund cu opţiunea candidatului;
(2) Se interzice preşedintelui, secretarului sau membrilor comisiei să dea candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor sau să facă modificări ale subiectelor;
(3) Candidaţii care nu se află în sală în momentul desigilării subiectelor pierd dreptul de a mai susţine examenul fără posibilitatea restituirii taxei de examen;
(4) Pe durata examenului este interzisă intrarea sau ieşirea din sală a candidaţilor;
(5) În cazul în care un candidat părăseşte sala înainte de expirarea duratei prevăzute la art. 20 alin. (8) acesta predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia;
(6) În cazuri excepţionale este permisă părăsirea temporară a sălii de examen, iar candidatul care solicită acest lucru va fi însoţit de unul dintre supraveghetori până la întoarcerea în sală.
(7) În situaţia prevăzută la alin. (7) durata examenului nu se prelungeşte cu timpul în care candidatul a lipsit din sală.
Art.22 (1) Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră.
(3) Se interzice folosirea altei hârtii decât cea distribuită candidaţilor de către supraveghetori.
(4) Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive - corectări numeroase şi greşeli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoaştere -, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, aceştia primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare / primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către supraveghetori, menţionându-se pe ele „anulat", se semnează de cei doi supraveghetori şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise.
Art.23 (1) În timpul desfăşurării probelor scrise, supraveghetorii de săli nu dau candidaţilor nici o indicaţie, nu discută între ei şi nu rezolvă subiectul de examen. În cazul în care aceştia încalcă aceste dispoziţii, preşedintele comisiei poate decide înlocuirea lor şi, dacă este cazul, poate face şi propuneri de sancţionare.
(2) În timpul desfăşurării probelor scrise, supraveghetorii de săli răspund de asigurarea ordinii şi a liniştii în sala de clasă, de respectarea de către candidaţi a tuturor prevederilor prezentei metodologii.
(3) Eventualele tentative de fraudă, alte nereguli în desfăşurarea examenului, semnalate supraveghetorilor de către candidaţi sau sesizate de supraveghetori, vor fi comunicate imediat preşedintelui comisiei. Acesta este obligat să verifice şi să ia măsurile ce se impun, inclusiv eliminarea candidatului din examen.
(4) În timpul desfăşurării probelor scrise, în sălile de examen au voie să intre numai:
a) preşedintele şi secretarul comisiei de examen;
b) membrii comisiei de examen;
c) persoane împuternicite expres de către Comisia centrală pentru a controla desfăşurarea examenului de traducător.
Art.24 (1) La expirarea celor două ore acordate, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.
(2) La predarea lucrărilor, supraveghetorii barează spaţiile nescrise, verifică numărul de pagini şi îl trec în procesele-verbale de predare-primire pe care le semnează candidaţii, precum şi în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării.
(3) Ciornele şi lucrările anulate se strâng separat şi se păstrează.
(4) Supraveghetorii duc lucrările scrise din sala de examen la sala în care se află preşedintele şi ceilalţi membri ai comisiei şi le predau acestora, sub semnătură. Aceştia verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul verbal de predare a lucrărilor scrise

CAPITOLUL 4 Evaluarea şi notarea

Art. 25 (1) Toate lucrările primite sunt amestecate de către preşedintele comisiei de examen, apoi sunt grupate în seturi şi numerotate de la 1 la n. Seturile de lucrări se introduc în dosare;
(2) Dosarele cu lucrările numerotate sunt predate de secretar , cu proces verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori desemnaţi de preşedinte. Procesul verbal conţine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrări, disciplina de examen, numărul lucrărilor predate/preluate şi numerele de ordine ale acestora;
(3) Evaluarea şi notarea lucrărilor scrise din fiecare set se efectuează în mod independent de doi profesori evaluatori;
(4) Fiecare lucrare se evaluează şi se apreciază de fiecare evaluator, separat, cu note de la 1 la 10, respectându-se baremele de evaluare şi notare. Greşelile vor fi evidenţiate prin subliniere cu pix sau stilou de culoare roşie. Evaluarea şi notarea pe baza baremului se înregistrează în borderouri separate pentru fiecare evaluator. Este interzisă trecerea notelor pe lucrările scrise. Evaluarea justificativă a notei acordate se înscrie pe o foaie separată pentru fiecare lucrare sub semnătura evaluatorului respectiv.
Art.26 (1) După încheierea de către ambii profesori a evaluării şi notării, borderourile întocmite şi semnate de fiecare profesor evaluator sunt predate preşedintelui comisiei, odată cu lucrările evaluate. După ce preşedintele comisiei se asigură că între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este o diferenţă de cel mult 0,5 puncte, notele obţinute se trec pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roşie, de profesorii evaluatori şi se semnează de aceştia. Media finală se trece pe lucrare, în prezenţa profesorilor evaluatori, de către preşedintele comisiei. Preşedintele comisiei verifică media finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire şi semnează alături de evaluatori;
(2) În cazul în care se constată o diferenţă mai mare de 0,5 puncte între notele celor doi evaluatori, preşedintele repartizează lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate care, în prezenţa profesorilor evaluatori iniţiali, stabileşte nota finală a lucrării. Nota dată la reevaluare este nota care se trece pe lucrare; sub notă vor semna cei trei evaluatori şi preşedintele comisiei. Numărul setului şi numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare este consemnat într-un proces-verbal, semnat de evaluatori şi de preşedintele comisiei de examen.
Art.27 (1) După ce toate lucrările au fost evaluate şi notate, acestea se deschid, în prezenţa preşedintelui, secretarului şi membrilor comisiei de examen şi a profesorilor evaluatori, iar notele finale se înregistrează imediat în cataloagele de examen de către secretar, cu cerneală albastră sau neagră;
(2) Eventualele corectări ale erorilor de transcriere a notelor finale în cataloage de examen se fac numai cu cerneală roşie sau pix roşu, de către persoana din comisie care a greşit, sub semnătură, iar preşedintele comisiei contrasemnează şi ştampilează;
(3) Completarea cataloagelor şi înregistrarea notelor se poate face şi electronic. Numerotarea şi ştampilarea se fac după completarea electronică a notelor, listarea cataloagelor şi semnarea notelor de către comisia de examen;
(4) Conţinutul catalogului de examen este prevăzut în anexa nr.6;
(5) Procedura de evaluare se desfăşoară pe o perioadă de cel mult 30 de zile lucrătoare calculată începând cu ziua lucrătoare următoare zilei examenului;
(6) Rezultatele evaluării se afişează la sediul CPPC şi pe pagina de internet [www.cppc.ro] [www.examentraducatori.ro] în termen de maxim două zile lucrătoare de la încheierea procedurii de evaluare.

CAPITOLUL 5 Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

Art.28 (1) Contestaţiile se pot depune timp de două zile lucrătoare, în termen de 10 de zile de la afişarea rezultatelor examenului şi se rezolvă în termen de cel mult 30 de zile de la terminarea perioadei de depunere a contestaţiilor
(2) Secretarul comisiei de examen sau membru al comisiei, primesc contestaţiile şi le înregistrează.
(3) Cererile prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele contestatarilor şi probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de un delegat al comisiei din centrul de examen.
(4) După primirea cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, lucrările candidaţilor care au depus contestaţii se sigilează, în ceea ce priveşte numele candidatului şi notele acordate. Sigilarea se face, prin acoperirea notei iniţiale şi a colţului lucrării cu o bandă de acelaşi tip de hârtie pentru toate lucrările .
Art.29 (1) Comisia de contestaţii are următoarea componenţă:
preşedinte – un director adjunct sau un şef de serviciu din CPPC altul decât cel numit în comisia de examen;
secretar – un expert consultant din cadrul CPPC. Pentru funcţia de secretar vor fi propuse cu precădere persoane care au competenţe în operarea pe calculator;
membri – câte doi evaluatori pentru fiecare limbă şi domeniu şi pentru maximum 50 de lucrări contestate.
(2) Evaluatorii vor fi stabiliţi de preşedintele comisiei de contestaţii prin tragere la sorţi din rândul celor trecuţi pe lista alcătuită potrivit instrucţiunilor prevăzute în anexa nr.2, alţii decât cei care au făcut parte din comisia de examen.
Art.30 (1) Comisia de contestaţii reevaluează lucrările primite şi acordă note lucrărilor contestate, conform baremelor stabilite, potrivit prevederilor art.25 şi 26;
(2) După terminarea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial. În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii decide reevaluarea lucrărilor respective de către o a treia comisie, formată din evaluatori, alţii decât cei care au evaluat iniţial sau în comisia de contestaţii. Reevaluarea se va face după o nouă sigilare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi notare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota care va fi acordată de comisia de contestaţii.
(3) În cazul în care se constată diferenţe de notare mai mici de 1,5 puncte în plus sau în minus între nota de la evaluarea iniţială şi evaluarea contestaţiei, nota cea mai mare este nota finală a lucrării;
(4) Hotărârile comisiei de contestaţii se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de către membrii comisiei şi de preşedinte;
(5) lucrările scrise, borderourile de evaluare originale şi celelalte documente se predau compartimentului de specialitate din cadrul CPPC în vederea arhivări.
Art.31 (1) Comisia de examen operează în cataloage schimbările care se impun după aflarea rezultatelor la contestaţii şi rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului;
(2) Modificările se trec în catalog cu cerneală roşie şi sunt semnate de preşedintele comisiei de examen;
(3) Rezultatele la contestaţii se comunică celor în drept prin afişare la locul de desfăşurare a examenului şi pe pagina de internet [www.cppc.ro] [www.examentraducatori.ro].

CAPITOLUL 6 Eliberarea, gestionarea şi arhivarea certificatelor de traducător

Art.32 (1) CPPC tipăreşte şi gestionează certificatele de traducător.
(2) Certificatele de traducător au recunoaştere naţională şi regimul actelor de studii.
(3) Modelul certificatului de traducător este prevăzut în anexa nr.7
Art. 33 (1) Evidenţa eliberării certificatelor de traducător de către CPPC se ţine prin următoarele documente:
1. Registrul general al persoanelor evaluate, conform modelului prezentat în anexa nr.2;
2. Registrul de gestionare a certificatelor de traducător , al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3;
3. Registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de traducător al cărui model este prevăzut în anexa nr.4 ;
4. cotorul caietului de certificate de competenţe profesionale emise.
(2) De asemenea, CPPC păstrează pentru fiecare candidat evaluat următoarele documente:
a) documentele din dosarul de înscriere;
b) lucrarea(lucrările) de examen
Art. 34 (1) Documentele prevăzute la art. 32 sunt formulare cu regim special, se completează potrivit legislaţiei în vigoare, se numerotează, se parafează şi se certifică pentru conţinut şi număr de pagini de către conducerea CPPC;
(2) Documentele cu regim special se gestionează de către o persoană desemnată de conducerea CPPC şi se păstrează în dulapuri metalice care prezintă siguranţă;
(3) Arhivarea acestor documente se face în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
(4) Cel puţin o dată pe trimestru, conducerea CPPC verifică situaţia acestor documente.
Art.35 (1) Completarea certificatelor de traducător se face prin dactilografiere, prin tehnoredactare la calculator sau de mână de către persoana desemnată în acest scop de conducerea CPPC .
(2) Certificatul de traducător se completează cu tuş sau cerneală neagră, corect, citeţ şi fără ştersături. Numele şi prenumele titularului se scriu fără prescurtări, cu litere mari de tipar.
(3) Certificatul de traducător se semnează de către preşedintele Comisiei centrale, pe semnătura acestuia aplicându-se ştampila CPPC, şi de către secretarul Comisiei centrale .
Art. 36 (1) Certificatul de competenţe profesionale se eliberează titularului, sub semnătură, pe baza actului de identitate, în termen de cel mult 90 de zile de la evaluare.
(2) În situaţii excepţionale, certificatul de competenţe profesionale se eliberează unei persoane împuternicite, pe bază de procură autentificată.
Art.37 (1) Formularele certificatelor de traducător deteriorate sau completate greşit, cu ştersături, adăugări suplimentare, cu ştampilă aplicată necorespunzător se anulează cu aprobarea conducerii CPPC, prin scrierea cuvântului "ANULAT", cu litere mari de tipar, pe toată diagonala imprimatului, atât pe certificat, cât şi pe cotor;
(2) Menţiunea respectivă se face şi în Registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de competenţe profesionale.
Art. 38 (1) Dispariţia unor formulare de certificate de competenţe profesionale este anunţată imediat Ministerului Culturii şi Cultelor;
(2) Formularele certificatelor menţionate la alin. (1) sunt declarate "nule" prin publicarea unui anunţ de către centru în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
(3) Certificatele de traducător pot fi anulate şi în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. În acest caz se face menţiunea în Registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de competenţe profesionale, precizându-se numărul şi data hotărârii, precum şi instanţa care a pronunţat-o.
Art. 39 (1) În cazul pierderii sau distrugerii certificatului de traducător, în baza unei cereri scrise a solicitantului, Comisia centrală de organizare şi validare eliberează un duplicat al acestuia, întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva Centrului pentru Pregătire Profesională în Cultură;
(2) Cererea de eliberare a duplicatului este însoţită de următoarele acte, care se arhivează cu titlu permanent:
a) declaraţia scrisă, dată de titularul certificatului de traducător , în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care certificatul a fost pierdut, precum şi alte precizări care să confirme dispariţia certificatului respectiv;
b) dovada publicării pierderii certificatului de competenţe profesionale în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
c) copie de pe actul de identitate.
Art. 40 (1) Duplicatul certificatului de competenţe profesionale se întocmeşte pe un formular identic cu cel original şi se eliberează conform prezentei proceduri;
(2) Pe duplicat se face menţiunea "duplicat", si se semnează de preşedintele în funcţie al Comisiei centrale de organizare şi validare şi se aplică ştampila Comisiei centrale;
(3) În Registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de traducător, la duplicat se înscrie, cu cerneală roşie, menţiunea "duplicat", precizându-se seria şi numărul certificatului original;
(4) În Registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de traducător , la rubrica certificatului original, precum şi pe cotorul certificatului original se menţionează, cu cerneală roşie, seria şi numărul duplicatului.
ART. 41 (1) Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de 30 de zile de la data înregistrării cererii;
(2) Duplicatele se eliberează o singură dată, fapt ce se aduce la cunoştinţă titularilor.
Art. 42 Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

Anexa nr.1

DOMENIILE
pentru care se organizează examene de traducători în şi din limbi străine

Pentru limbile: ENGLEZĂ, FRANCEZĂ, GERMANĂ, RUSĂ

• Ştiinţe Juridice
• Ştiinţe Economice
• Literatură
• Lingvistică
• Artă
• Filosofie
• Istorie
• Geografie
• Fizică
• Chimie
• Ştiinţe matematice – cibernetică
• Informatică
• Management
• Marketing
• Medicină
• Farmacie
• Electronică - telecomunicaţii
• Tehnică – industrie
• Construcţii – arhitectură
• Antropologie
• Sociologie
• Politologie
• Religie

Pentru celelalte limbi:
• Ştiinţe juridice
• Ştiinţe economice
• Literatură
• Artă
• Filosofie
• Filosofie – religie
• Matematică – fizică – chimie
• Management
• Marketing
• Medicină – farmacie
• Tehnică
• Antropologie socială şi culturală
Anexa nr. 2

Instrucţiuni
pentru întocmirea listelor de specialişti la care se poate apela pentru activităţile de evaluare a candidaţilor care susţin examenul pentru acordarea certificatului de traducător în şi din limbi străine

1. CPPC, întocmeşte o listă de specialişti evaluatori, a căror pregătire şi experienţă au legătură directă cu limbile şi domeniile pentru care se organizează examene

2. Din această listă se selectează specialiştii care:
• evaluează lucrările solicitanţilor întocmite în cadrul sesiunilor de examen ;
• reevaluează lucrările solicitanţilor în vederea soluţionării contestaţiilor ;
• propun subiecte pentru examenul de traducători.

3. În vederea întocmirii acestor liste, CPPC solicită propuneri de specialişti de la facultăţile de limbi străine din cadrul universităţilor acreditate conform legii, Societăţi comerciale care au ca obiect de activitate traducerea in si din limbi străine recunoscute pentru profesionalism, asociaţii profesionale ale traducătorilor etc., precum şi prin mass media.

4. Pentru înscrierea pe liste, specialiştii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
• să aibă studii de specialitate şi experienţă de traducător în domeniul respectiv, de cel puţin 2 ani în ultimii trei ani;
• să fie recomandaţi, după caz, de organizaţia unde lucrează, de o asociaţie profesională în domeniu, sau de alte organizaţii reprezentative ;

5. Directorul CPPC emite decizii pentru înscrierea specialiştilor în listă şi se asigură că compartimentul de specialitate din CPPC a făcut toate demersurile necesare pentru completarea şi actualizarea acesteia.

6. Listele de specialişti pe domenii, însoţite de documentele care atestă pregătirea şi experienţa acestora, precum şi recomandarea se păstrează la compartimentul de specialitate al CPPC.

Anexa nr. 3

CATALOGUL DE EXAMEN

Anexa nr. 4

REGISTRUL GENERAL AL PERSOANELOR EVALUATE

Nr crt. Nume şi prenume Cod numeric Personal Părinţi Locul şi data naşterii Observaţii
Tata Mama
Anexa nr. 5

REGISTRUL CERTIFICATELOR DE COMPETENŢE PROFESIONALE

Nr crt. Data intrării Nr. documentului de intrare Nr. /seria certificatelor Numele şi prenumele persoanei care preia certificatele Semnătura Observaţii

Anexa nr. 6

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ NOMINALĂ A ELIBERĂRII CERTIFICATELOR DE COMPETENŢE PROFESIONALE

Nr crt. Numele şi prenumele Cod numeric personal Nr. /seria certificatului Data eliberării Semnătura de primire Numele si prenumele persoanei care eliberează certificatul

Anexa nr. 7

CERTIFICAT DE TRADUCATOR

Anexa nr. 8
Tarife pentru examenele de acordare
a certificatelor de traducător

1. Onorariul pentru alegerea şi controlul ştiinţific de către specialişti a textelor necesare ca subiecte de examen, pentru fiecare text:

a) în cadrul sesiunilor ordinare 30 lei RON
b) în cadrul sesiunilor de urgenţă 40 lei RON
c) în cadrul sesiunilor speciale 85 lei RON

2. Onorariul pentru corectarea şi evaluarea lucrărilor scrise, pentru fiecare lucrare:

a) în cadrul sesiunilor ordinare 30 lei RON
b) în cadrul sesiunilor de urgenţă 40 lei RON
c) în cadrul sesiunilor speciale 85 lei RON

3. În situaţiile in care se solicită examene şi pentru alte domenii decât cele aprobate de Comisia Centrală, onorariile cuvenite specialiştilor pentru alegerea şi controlul ştiinţific al textelor şi pentru evaluarea şi corectarea lucrărilor se majorează cu 20 lei RON în cadrul sesiunilor ordinare şi cu 25 lei RON în cadrul sesiunilor speciale.

4. Tarifele de înscriere la examenele de traducător, pentru fiecare examen:

a) în cadrul sesiunilor ordinare 400 lei RON
b) în cadrul sesiunilor speciale 900 lei RON

5. Tarifele suplimentare, care se adaugă la tarifele iniţiale, pentru susţinerea de examene şi în alte domenii decât cele aprobate de Comisia centrală pentru acordarea certificatelor de traducători:

a) în cadrul sesiunilor ordinare 100 lei RON
b) în cadrul sesiunilor speciale 250 lei RON

6. (1) Reexaminarea lucrărilor în urma contestaţiilor depuse de persoanele examinate se tarifează cu 50 % din tariful aferent sesiunii de examinare respective.
(2) Onorariul specialiştilor care reexaminează lucrările supuse contestaţiei este de 15 lei RON pentru fiecare lucrare reexaminată.

7. În situaţia în care se solicită susţinerea examenului/examenelor de traducător, în şi din alte limbi străine - din limbă străina în limbă străină, în domeniile stabilite de Comisia centrală, taxa pentru alegerea şi controlul ştiinţific al textelor, pentru fiecare text, pentru corectarea şi aprecierea lucrărilor, pentru fiecare lucrare, pentru contestaţii şi pentru înscrierea la examenele de traducător, pentru fiecare examen/probă, se majorează cu 40 % indiferent de caracterul sesiunii de examinare.

8. (1) Persoanelor înscrise la examenul de traducător, care anunţă în scris cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea sesiunii de examinare, anexând acte doveditoare, că sunt în imposibilitate de a susţine examenul/examenele li se restituie 60 % din taxa de înscriere pentru fiecare examen, indiferent de caracterul sesiunii.
(2) În cazul în care imposibilitatea de a susţine examenul se datorează decesului persoanei înscrise, taxa de înscriere se restituie în întregime, pe baza actelor doveditoare.
(3) În cazul persoanelor care nu s-au prezentat şi nu au anunţat acest lucru în conformitate cu prevederile alin. (1), taxele de înscriere nu se restituie.
(4) În cazul în care persoanele înscrise la examenul de traducător au anunţat ca sunt în imposibilitate de a susţine examenul/examenele, dar se prezintă în vederea susţinerii examenului/examenelor taxa de înscriere nu se restituie.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (4) persoanele în cauză sunt obligate să anunţe de îndată supraveghetorii aflaţi în sala de examen asupra prezenţei la examen, în caz contrar aceste persoane fiind considerate retrase, iar lucrarea va fi anulată cu pierderea dreptului la restituirea taxei.

9. Titularii certificatelor de traducători pierdute, deteriorate sau distruse pot obţine un duplicat, tarifat cu 40 % din taxa de înscriere prevăzută pentru sesiunea în care s-a susţinut examenul.[Editat la 2006-06-30 10:23]

[Editat la 2006-06-30 10:26]


Direct link Reply with quote
 

Ovidiu Martin Jurj
Romania
Local time: 05:03
German to Romanian
+ ...
Şi e vreo schimbare majoră? Jun 30, 2006

Din câte am citit, nu prea s-a schimbat mare lucru, în afară de taxele de examen, care bineînţeles că s-au scumpit, că doar nu era să se ieftinească!

Altfel, tot listă de domenii, dintre care puţine sunt importante şi merită să dai atâţia bani ca să dai examenele, aceeaşi ambiguitate legată de barem; se precizează că există un barem după care cică se vor corecta lucrările, dar nu se zice că se va afişa, că va fi facut public, ca să ştie omul la ce să se aştepte. Deci subiectele sunt de nota 10, ok, iar dacă greşeşti, te tot depunctează şi nota scade. Dar ce cu cât depunctează, aia nu zice că s-ar afişa undeva. Nu mă refer la un barem concret, exact pe subiecte - deşi şi aşa ceva s-ar putea afişa după examen sau după afişarea rezultatelor - dar măcar un barem general, tipologic, ar trebui afişat, deci cu tipuri de greşeli (lexicale, gramaticale, ortografice, de punctuaţie etc; lipsa traducerii unui cuvânt, lipsa traducerii unei sintagme, traducerea total greşită a unui cuvânt şi a unei sintagme, ordinea greşită a cuvintelor în propoziţie etc.) şi cât se depunctează o greşeală de un anumit tip. Da, dar lor le convine probabil ambiguitatea asta, că dacă omul e în ceaţă şi nu ştie ce a păţit şi pe ce a pierdut sutimi, zecimi şi puncte, e normal să fie curios şi să vrea să facă o contestaţie, deci ei mai câştigă nişte bani şi din contestaţii.

De asemenea, exact ca înainte, nici acum nu se pomeneşte niciunde de o bibliografie de examen, de o tematică, să ştie omul ce să înveţe şi cum şi de unde să se pregătească.

Dar revin la tarife: cea mai samavolnică şi aberantă prevedere, după umila-mi părere, e tocmai ultima, cea de la punctul 9 din anexa 8, referitoare la tarifele pentru obţinerea uznui duplicat al certificatului de traducător: "40 % din taxa de înscriere prevăzută pentru sesiunea în care s-a susţinut examenul". Păi dacă ai dat şi luat deja examenul şi obţinut deja certificatul, pe care din varii motive nu-l mai ai (pierdere, furt, deteriorare etc.), de ce să dai 40% din taxa pe care ai dat-o la sesiunea în care ai dat?! La duplicat nu mai dai o dată examenul, nu te mai supraveghează nimeni, nu îţi mai corectează lucrarea nimeni, ei, atunci de ce discriminarea asta?! Un duplicat e un duplicat, nu e normal să coste la fel pentru toată lumea? Aşa e cu orice alte duplicate, aici de ce aceeaşi hârţoagă trebuie să coste diferit?


Direct link Reply with quote
 

Cristiana Coblis  Identity Verified
Romania
Local time: 05:03
Member (2004)
English to Romanian
+ ...
TOPIC STARTER
este momentul ideal să le trimitem ceea ce credem Jun 30, 2006

Mă bucur că ai spart gheaţa, Ovidiu. Ai punctat foarte bine câteva probleme mai sus.

Aşteptăm şi alte observaţii, opinii, sugestii.


Direct link Reply with quote
 

Irina Lazarescu  Identity Verified
Romania
Local time: 05:03
Member (2005)
English to Romanian
+ ...
cu baremul de notare am si eu ce am Jul 1, 2006

Ovidiu a punctat bine problema cu baremul de notare si cu duplicatul.
Sunt tot aceeasi comunisti (ati vazut ce varste au cei din comisie!, cei care au dreptul sa intre in sala si sa inspecteze ). Eu va spun ca mi-am luat primul atestat de traducator in 1992 si tot de aceleasi persoane este semnat atestatul si atunci ca si acum.
Un lucru bun mi se pare mentiunea cu dictionarele tiparite, ca am fost si eu la examene unde dupa oarecari targuieli / tiganeli sau cum vreti sa le ziceti puteai deschide laptopul si folosi dictionarele electronice.Unde e lege (sau Ordin/Regulament) nu-i tocmeala!


Direct link Reply with quote
 
xxxMihai Badea  Identity Verified
Luxembourg
Member (2004)
English to Romanian
+ ...
Observaţii Jul 3, 2006

Eu văd două mari probleme: una legată de baremele de evaluare şi una legată de evaluatori.


Baremele de evaluare

Nu se precizează:
a) cine le stabileşte
b) în ce termen trebuie elaborate
c) când devin publice


Evaluatorii

În Anexa 2, articolul 4, se spune aşa:

4. Pentru înscrierea pe liste, specialiştii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
• să aibă studii de specialitate şi experienţă de traducător în domeniul respectiv, de cel puţin 2 ani în ultimii trei ani;
• să fie recomandaţi, după caz, de organizaţia unde lucrează, de o asociaţie profesională în domeniu, sau de alte organizaţii reprezentative;


Nu sunt definite studiile de specialitate (nu se precizează nici măcar nivelul necesar). Ţinând cont de natura examenului, orice evaluator ar trebui, cred, să aibă studii postuniversitare şi/sau o experienţă semnificativă (măcar 5 ani, dar 10 ar fi şi mai bine) atât în domeniul traducerii, cât şi într-un alt domeniu, relevant pentru textele pe care le corectează. De asemenea, ar trebui să existe o cerinţă legată de numărul de cărţi/articole publicate.

În proiectul propus, cerinţa legată de experienţă este mult prea permisivă. Lasă să se înţeleagă că inclusiv o persoană care a absolvit facultatea acum 2 ani şi a profesat încontinuu de atunci poate deveni evaluator.


Ciudăţenii
- Duplicatele se eliberează o singură dată contra unei sume egale cu 40 % din taxa de înscriere prevăzută pentru sesiunea în care s-a susţinut examenul. În primul rând, de ce nu s-ar putea elibera şi un al doilea duplicat dacă cineva are nenorocul să piardă primul duplicat? În al doilea rând, de ce trebuie ca un duplicat să coste diferit, în funcţie de tipul sesiunii pentru care s-a dat examen? Efortul administrativ este acelaşi şi ar trebui ca duplicatul să coste la fel.
- Se prevede posibilitatea de a da examen pe traduceri dintr-o limbă străină într-o altă limbă străină. Mă întreb cine corectează.


[Edited at 2006-07-03 01:09]


Direct link Reply with quote
 

Carmela Moldovan  Identity Verified
Romania
Local time: 05:03
Member (2005)
German to English
+ ...
obs mele Jul 3, 2006

da, baremul mi-a sarit si mie in ochi, ca lipseste total.
si s-au marit taxele, s-a marit nota de trecere - sau nu ?
plus ca mai e o kestie nasoala -nu ai voie decat cu dict tiparite.
In Ro exista f putine dictionare ca lumea pentru limbi mai rare, cum ar fi olandeza.
Si daca noi avem glosare facute de noi sau luate de pe net, si vii cu ele listate la examen, le poti folosi sau nu ?


Direct link Reply with quote
 
lucca
Romania
Local time: 05:03
English to Romanian
Aşa da! Jul 3, 2006

Comentariile şi propunerile făcute pe forum - subscriu la ele.
Ciudăţenii: se poate scrie şi cu cerneală! (poate că unii preferă să scrie cu cerneală!); dar de ce numai cerneală/pastă albastră? În unele locuri ţi se cere numai cu negru ("că altfel nu iese bine la Xerox"). De ce nu "albastră sau neagră"? Chestia cu "semne de recunoaştere a lucrării" este o prostie/naivitate. Dacă eu, ca examinator, vreau, atunci se poate, indiferent de tot felul de "precauţii".
E ridicolă obsesia de a nu ajunge un duplicat "la cine nu trebuie". Să admitem că ajunge la altcineva. Ce-o să facă cu duplicatul?
Costul eliberării unui duplicat este scandalos.
Din experienţa ca membru/secretar de comisie la examene medicale, la art. 26 (1) şi (2), diferenţa de punctaj de numai 0,5 puncte între cei 2 evaluatori este nerealist de mică. Ar trebui 1,0 puncte. 0,5 puncte cresc artificial volumul de muncă, numărul de evaluatori şi taxa de examen.
Trecând la chestiuni mai de fond: cred că sunt 2 probleme mari: specializările şi baremul.
Numărul mare de specializări nu face, după părerea mea, decât să înmulţească artificial numărul de probe pe care trebuie să le plătească cineva pentru a traduce "legal" din limbile şi domeniile la care dă examen.
Aşa cum sunt subiectele care se dau acum (şi se dădeau şi înainte de '89, când am susţinut eu examenul; taxa pt. o probă era 100 lei), baremul nu poate fi decât general, "pe categorii", cam aşa cum propune Ovidiu. Ce poată să prevadă un barem concret în cazul recent postat pe forum, al traducerii lui "chest pain": dureri de piept, dureri toracice sau (preferatul meu) dureri precordiale? Cum poate să ştie candidatul cărui fel de cititori i se adresează textul tradus, pt. că toate variantele sunt corecte?
Specialităţile de la limbile de mare circulaţie se pot condensa în 7-8, max. 10 specialităţi, cum ar fi afaceri, ştiinţe exacte, discipline umaniste, tehnologie/industrie (ştiinţe aplicate), medicină/farmacie, biologie/mediu, arte, electronică / TI / telecomunicaţii etc). Oricum toate specialităţile astea sunt foarte relative. În practică apar tot felul de suprapuneri şi oricum nu cred că un traducător (cu experienţă, dar şi alţii) traduce numai din specialităţile în care este autorizat. N-ar trebui să fie un singur examen? De engleză, franceză, germană... Ştie cineva exclusiv engleză-fotbal, germană valea Rinului sau franceză Place Pigalle?
Am mai scris despre asta: am avut de tradus un articol strict medical despre diabet şi, vrând-nevând, am căutat vreo 30 minute cu Google după termeni de pantofărie, pentru că diabetul duce la anumite complicaţii la picioare, făcând necesară încălţăminte specială.
Exagerez, dar specializările chivalează cu "autorizarea" unui om de a citi/vorbi/scrie în limba lui numai despre subiecte pe care "le cunoaşte bine". E suficient să se uite cineva la KudoZ ca să-şi dea seama că e greu să construieşti ziduri între specialităţi. Ce să mai vorbim de situaţiile în care candidatul la examenul de istorie a primit un subiect despre nu ştiu ce legi din Anglia din secolul XVI, sau aşa ceva. Istorie, nu?
Să presupunem că mă uit la TV la BBC World. Oare nu voi înţelege decât subiectele din "specialităţile" la care am certificat de traducător?! Chiar nu voi fi în stare să traduc (pentru cei din jur) din afara acestor specialităţi?
Să ne gândim la baremurile (baremele?) examenelor medicale. Sunt relativ scurte şi precise. Trebuie să vorbeşti despre Apendicită? Ai nota 10 dacă spui despre a, b, c...q. Dacă spui şi mai mult, ai felicitările comisiei. Dacă nu ai spus măcar despre a, b, c şi d, nu iei nota de trecere. La traduceri nu se poate proceda aşa. Atâta timp cât subiectul pe care îl primeşti la examen este un fragment de text, notarea este necesarmente (na, că am zis-o) subiectivă într-o anumită măsură, iar traducerea corectă (chiar impecabilă) a unui text de o pagină nu garantează (nici teoretic, nici practic) că respectivul va traduce întotdeuna la fel de bine _orice_ text din acea specialitate.

Ce ar trebui făcut? Ceea ce am să spun mă îndoiesc că se va adopta la noi în următorii 5-10 ani.
Examenul trebuie să evolueze şi să treacă la un format modern. Aşa sunt toate examenele importante, în toate ţările mai răsărite din lume. To wit: Nu un textuleţ de o pagină, ci un set de multe zeci de întrebări, la care se răspunde în 3-4 ore şi care "poartă" candidatul prin toate aspectele importante ale cunoaşterii limbii sursă şi limbii ţintă din punct de vedere practic, fără discriminări între cei cu/fără formaţie filologică. (Formaţia mea şi a altora de pe forum nu este filologică). Un astfel de examen (ca acelea de la Brainbench sau ca TOEFL şi ca altele recunoscute internaţional) ar fi uşor de administrat on-line, uşor de corectat (tot on-line) şi nu ar pune probleme mari de "secretizare". Ar fi însă şi _ieftin_, motiv pentru care cred că nu va luat în considerare
Să ne trezim şi noi din izolare şi să înţelegem că nu Ministerul Culturii din Ro este asul examenelor de cunoştinţe de limbi străine. Alţii le fac de mult mai multă vreme, de când soarele nu apunea niciodată... if you know what I mean.
Până se va adopta în România un asemenea examen de traducător, le doresc mult succes colegilor nevoiţi să îl susţină acum. Cheer up! Atriţia naturală a fosilelor este inevitabilă.
La noi, examenul de traducător de acum este un simulacru (poate bine intenţionat, dar tare ancorat în trecuturi falite). De ce ne încăpăţânăm să perfecţionăm roata, în epoca internetului şi a calculatorului pe fiecare masă?
De ce nu spun lucrurile acestea nişte tineri? Eu am 57 ani


Direct link Reply with quote
 
lucca
Romania
Local time: 05:03
English to Romanian
Pe scurt Jul 3, 2006

Postarea mea anterioară e prea lungă. Pe scurt: Examenul de limbă de la M. Culturii să fie câte unul singur pentru fiecare limbă. Unul pt. engleză, unul pt. franceză etc.

Dacă M. Culturii certifică competenţa pe specializări, există riscul de a fi daţi în judecată cam aşa:
Noi, firma .... l-am angajat direct pe dl. X, pe care l-aţi certificat traducător competent în domeniul Y, cu certificatul de traducător nr... bla, bla bla. Dl. X a tradus wwwwwww drept qqqqqqq şi a făcut şi alte erori de traducere (v. Anexa). Din cauza acestor erori, compania noastră a pierdut suma de $1,453,765.86. Dat fiind că dl. X era atestat de dv., noi (prin outsourcing etc, etc) l-am luat de bun şi nu am mai verificat traducerea (cu atât mai mult cu cât, noi fiind marţieni, acest lucru ne-ar fi fost dificult, costly and time-consuming). Pur şi simplu, am avut încredere în atestarea dv. naţională. Sus-numitul declară şi dovedeşte că nu are mijloace să plătească. Vrem să ne recuperăm pierderea. Cu avizul avocaţilor noştri, credem că sunteţi numai buni.

Cred că firma respectivă ar avea mari şanse de a câştiga în faţa unei instanţe UE (ba poate chiar şi Ro). Min. Culturii, normal, poate că s-ar îndrepta împotriva celor nemijlocit vinovaţi... şi aşa ar râmâne Dl. Corector Fosilă fără viluţa de la Breaza.

Examenul de traducător trebuie să fie un test comprehensiv cu răspunsuri multiple, şi nu traducerea unei singure pagini de text "tematic".
Mi se pare că examenul naţional de traducător este un lucru foarte serios, căruia ar trebui să i se acorde toată atenţia. Nu mai este un examen "intern", ci îi afectează pe toţi cei care au nevoie de traduceri din/în română, wherever they may be.


Direct link Reply with quote
 

Ovidiu Martin Jurj
Romania
Local time: 05:03
German to Romanian
+ ...
Separarea traducătorilor de interpreţi Jul 4, 2006

Proiectul lor nu schimbă nimic nici în ce priveşte diferenţierea care ar trebui făcută între traducători şi interpreţi, ci perpetuează vechea aberaţie cum că traducător sau interpret e tot aia. Peste tot în ţările normale astea sunt două profesii diferite, se dau şi teste diferite etc. Ar trebui şi la noi să se procedeze la fel, că doar vrem să ne integrăm în UE. Musai ar trebui să se schimbe ceva în acest sens şi un posesor de certificat de traducător să nu mai fie considerat interpret aşa, din bun senin, cu atât mai mult cu cât multă lume care vrea certificat de traducător doar asta şi vrea să fie, doar traducător, nu şi interpret. Sau invers, am auzit destui că vor să facă doar interpretariat şi nu şi traduceri. Plus că examenul care se dă acum şi pe care vor să-l perpetueze, în multe privinţe nu e relevant nici pentru traducători, darămite pentru interpreţi. Ce relevanţă poate avea un examen de traducere scrisă, susţinut cu dicţionare, fie ele şi tipărite, cum zic ei, în evaluarea aptitudinilor unui viitor interpret?! Logic că niciuna, un interpret trebuie să fie pe fază, să dea din gura ce trebuie şi cât mai repede, nu să caute în dicţionare! De asta zic că aici musai ar trebui să se schimbe ceva.

Direct link Reply with quote
 

Ciprian Dumea  Identity Verified
Local time: 04:03
English to Romanian
+ ...
pitacul meu Jul 4, 2006

De acord cu marea majoritate a observaţiilor de mai sus. Iar al doilea posting al lui Lucian mi se pare deosebit de savuros))).

Din partea mea, un traducător mai trebuie:
- să ştie să folosească ordinatorul la nivelul procesor de texte modern/e-mail; pentru asta se poate stabili o testare oficială sau recunoaşterea unei diplome de liceu/colegiu/formare profesională în domeniu; acest lucru poate justifica preţul nepermis de mare al concursului;

Addendum:
- precizarea că "testul va consta din traducerea unor texte de specialitate pertinente şi contemporane"; n-aş mai vrea să avem cazuri de Magna Charta; este adevărat însă că pentru traduceri juridice textele pertinente conţin şi extrase de carte funciară de pe vremea imperiului austro-ungar;


Sunt de acord indeosebi cu ideea accesului la dictionare si glosare electronice. Totusi, trebuie incercata prevenirea posibilelor fraude (de genul introducerea in "glosar" a unor documente intregi), deşi tare mă îndoiesc că ar folosi cuiva la ceva.

Preţul de eliberare a unui duplicate e aberant. Birocraţia însăşi este de ajuns pentru a opri orice traducător "care vrea să facă necazuri sărmanilor funcţionari" de la a-i stresa fără pricină. Dacă ăsta e motivul stabilirii unui preţ de redută montană. Le sugerez să-şi verifice statisticile şi să vadă incidenţa cererilor de duplicate comparată cu numărul total de traducători certificaţi. Poate li se mai înmoaie inima.

No cam atât poate produce calculatorul (scuzaţi - capul meu) la ora asta. O să mai adaug câte ceva dacă mi se deşteaptă neuronul. Zi şi zile minunate tuturor!


Direct link Reply with quote
 

Alexandru Molla
Romania
Local time: 05:03
English to Romanian
+ ...
re: (re)autorizare Jul 6, 2006

Stimati colegi,

nu inteleg un lucru: la un moment se punea problema reautorizarii traducatorilor autorizati in urma cu ani de zile. Eu unul am autorizatia din 2001. Aveti informatii? Ne mai reautorizam sau stam linistiti pana la noi ordine? Multumesc.


Direct link Reply with quote
 

Ovidiu Martin Jurj
Romania
Local time: 05:03
German to Romanian
+ ...
Reautorizare Jul 6, 2006

Alex Molla wrote:

Stimati colegi,

nu inteleg un lucru: la un moment se punea problema reautorizarii traducatorilor autorizati in urma cu ani de zile. Eu unul am autorizatia din 2001. Aveti informatii? Ne mai reautorizam sau stam linistiti pana la noi ordine? Multumesc.


Dacă în 2001 ai obţinut autorizaţia după aceleaşi criterii ca şi cele prevăzute din legislaţia actuală, atunci nu mai trebuie să te reautorizezi, că e bună în continuare autorizaţia veche. Şi eu sunt în aceeaşi situaţie, autorizaţia mea e din 2000, obţinută în baza diplomei de licenţă de filologie. În vara lui 2004, când s-a dat legea cu reautorizarea obligatorie, m-am speriat rău de tot şi m-am înscris urgent la examene la MCC pe ştiinţe juridice şi am zis ca dacă doamne fere pic la prima sesiune, iar mă înscriu şi de atâtea ori dau examene, până iau, dar nu se poate să nu mă reautorizez, că o să mor de foame. Am dat examenele în toamna lui 2004, le-am şi luat, dar între timp legea din 2004 a fost modificată în ianuarie 2005 printr-o ordonanţă care anulează reautorizarea obligatorie, dar deja era târziu, că plătisem taxele, dădusem deja şi examenele, iar mai apoi am primit şi certificatul verde de la MCC, pe care l-am obţinut degeaba, fiindcă e bună autorizaţia veche în continuare. ASta ştiu chiar de la MJ; când am vrut să mă înscriu la tribunal, întâi n-a vrut grefiera să mă înscrie, că a zis că e laminată şi că nu îmi poate scrie formula şi pune ştampila tribunalului pe verso, iar apoi alta care era în birou acolo cu ea a zis că oricum autorizaţia mea precis nu mai e valabilă, fiindcă e albă şi toată lumea care s-a înscris înaintea mea la ei avea autorizaţie galbenă, iar ca a mea a zis că n-a mai vazut la nimeni. M-am speriat de moarte, m-am consultat cu alţi traducători din oraş autorizaţi mai de mult şi nimeni nu ştia nimic, aşa că am trimis un mail la MJ cu o copie scanată a autorizaţiei, am întrebat dacă mai e valabilă sau trebuie să cer una galbenă, sau oricum una nouă fiindcă am laminat-o, şi în răspuns am primit că e valabilă în continuare, aşa albă şi laminată cum e. Deci dacă tocmai ministerul care a emis-o zice că e valabilă, înseamnă că aşa e, n-are cum să nu fie.


Direct link Reply with quote
 
PROCASAPROIECT
German to Hungarian
Oare iar ni se pregateste CEVA ???? Jul 10, 2006

Am aflat de curand de acest SITE ,ma bucur foarte mult ca exista . Am incercat deunazi sa trimit un mesaj pe aceasta tema,insa nu s-a publicat . Probabil am gresit undeva .

sa facem deci prezentarile :

Ma numesc Ispas Agnes ,sunt autorizata pentru l. germana si maghiara din 1998 . Meseria mea de baza este inginer chimist . Asa cum banuiti pentru a ma autoriza am dat 2 examene in 1998 si inca 2 in 2004 ( am facut si eu parte dintre fraierii care au dat 15 mil. degeaba . Pe atunci inca nu se inventase " sistemul german "anti aruncat banii pe fereastra "
Deci am trecut prin acele examene ale caror desfasurare etc. se incearca a reglementa din nou.
Observatiile voastre privitoare la acea propunere de act normativ sunt pertinente ,ati cuprins mai toate problemele . { Mai ramane de comentat modul in care se vorbeste cu candidatii la examen ( ati cunoscut-o pe d-na Silvia Paduraru ??? Pacat ......) }
Ceea ce este foarte interesant, ca au comentat la marginea subiectului traducatori deja autorizati pe care in mod normal nu ar trebui sa-i intereseze desfasurarea unui examen pe care ei nu mai trebuie sa-l sustina . ( stie careva cum se desfasoara examentul pentru autorizarea topografilor, sau a dirigintilor de santier ??? Nu ))) ) Banuiti si voi acelasi lucru ca si mine ? Intai reglementam modul de desfasurare al examenelor,apoi reintroducem obligativitatea reautorizarii.E o sursa super de venit ...oare cati au fost in toamna anului 2004 care au platit milioane grele. ?????
Mai ramane o alta problema : cat de bine pot evalua examenele sub aceasta forma capacitatea unui candidat de a traduce texte dintr-un anumit domeniu ? Un coleg comenta ,ca luarea examenului nu garanteaza ca individul va traduce un alt text la fel de bine . Asa e...
Si apoi e mai usor sa traduci dintr-o limba straina in lb. materna decat invers.

Cu toate neajunsurile sale, examenul,
are un rol important ,si din cate mi-am putut da seama "baremul " tine cont de intelegerea corecta a sensului, redarea lui corecta in limba in care traducem , gramatica,semne de punctuatie ,usurinta formularii ( sa nu fie scolastica ,fara "simtul limbii ") Un barem exact nici nu s-ar putea publica, hai sa fim seriosi . Cati traducatori atatea variante tot atat de corecte .... Stiu ca cei care au diploma de licenta in filologie considera acest examen ca un afront.

Colegi licentiati in limbi straine,haideti sa facem un exercitiu de sinceritate : cati colegi super slabi ati avut la facultate ...care abia legau doua propozitii in limba respectiva ,dar ajutati de conjunctura totusi au terminat facultatea si in urma diplomei au aceleasi drepturi ca si voi ( adica de a deveni traducatori autorizati ??? .
Sau sa o luam altfel : ati vazut traduceri catastrofale,facute tocmai de fostii colegi ????
Sau sa analizam o situatie posibila: o profesoara de limba "x "dupa terminarea facultatii a predat timp de 10 ani limba respectiva ca limba straina ( la gimnaziu ) intr-o scoala din comuna "y" Se muta la oras, se gandeste in mod logic sa-si fructifice diploma si in alt sens.... si se autorizeaza ....dupa ce a vazut 10 ani numai manuale de gimnaziu si a predat sa zicem Germana in Dobrogea .
Sau alt horror : Se autorizeaza in baza diplomei un absolvent de Scoala Postliceala de Institutori ,sectia Engleza de ex. Super ,nu ? Un om care are dreptul sa predea Engleza doar in clasele I-IV,are dreptul sa traduca acte cu greutate .....
Sunt de acord ca cei ce nu au diploma de specialitate trebuie examinati --dar chiar credeti ca toti cei cu diploma sunt buni traducatori ???

Mai e ceva . O limba nu poate fi cunoscuta 100% . Cine declara acest lucru,sau spune ca nu mai are ce invata ,acela e ori arogant ,ori habar nu are despre ce vorbeste . Cu cat creste experienta in traduceri,cu atat ne dam seama cate nu stim ,cate mai avem de invatat . Am in calculator peste 300 de feluri de documente ,si tot mai apar acte pe care nu le-am mai vazut sau mai rau.... mai iau ca mainile de cap si ma consult cu colegii.
De aceea e super ca exista acest site .

Va imbratisez colegial pe toti. Sa aveti de lucru !


Direct link Reply with quote
 
lucca
Romania
Local time: 05:03
English to Romanian
Constat că iar sunt de acord! Jul 11, 2006

Mă refer la mesajul de mai sus, sunt de acord cu cele mai multe lucruri. O singură rezervă mai semnificativă aş avea. Sunt unele texte, (_unele_, nicidecum toate), care nu pot fi traduse decât într-un singur fel, eventual în câteva variante corecte gramatical (dacă sunt posibile). Totuşi, după părerea mea, sensul textului nu este decât unul singur (cu excepţia cazurilor când autorul textului original a fost, intenţionat sau nu, ambiguu/neclar). În cele mai multe traduceri sensul este cel care contează şi, mă repet, sensul este unul singur. În textele juridice contează (şi încă foarte mult!) şi forma, formularea, de aceea traducătorul trebuie să fie jurist.
De acord cu ce se spune în mesaj despre barem. Nu are cum să existe "barem" strict.
Subscriu total la faptul că nimeni nu ştie nici o limbă în proporţie de 100%, nici dacă este vorbitor nativ sau cel mai mare filolog al ţării respective. Totul este să-ţi dai seama la timp dacă nu ştii sau nu eşti sigur.
Chestia cu "pajişte magnetică" m-a dat peste cap în mod total. Probabil că a tradus un filolog care s-a ferit ca de Necuratul de orele de fizică. Iată, însă, că, dacă fizică nu e, nimic nu e. Filologia nu salvează România sau, mai bine zis, nu filologia salvează cauza traducătorilor.
Unde vreau să ajung? La faptul că, fără un examen de traducător comprehensiv, modern şi corect, nu se va ajunge la nici un rezultat în acest domeniu. Traducerea unui text de o pagină desparte ignoranţii de aceia care au un anumit minim de cunoştinţe, dar atât şi nimic mai mult!


Direct link Reply with quote
 
PROCASAPROIECT
German to Hungarian
Te salut Lucian Alexandrescu Jul 11, 2006

Ai totala dreptate cand spui ,ca un traducator de texte juridice ar trebui sa fie el insusi jurist .

Pai da colega, sa fie jurist nu absolvent al unei facultati de drept. Stii bine ca si aici sunt probleme grave,chiar mai grave decat la noi traducatorii.
La Baile Herculane exista o facultate de drept... care a dat nastere la o zicala: "Te duci turist,te intorci jurist ! "
Cu siguranta nu la acesti juristi te-ai referit .
Iar cine este cu adevarat jurist,acela nu alege aceasta meserie de corvoada,de cele mai multe ori nu prea bine platita si respectata . ( Vezi comentariile de mai sus ale colegilor ,care au gustat din colaborarea cu asa zisele firme de traduceri -spun ca "asa zisele ' pentru ca de cele mai multe ori acestea sunt de fapt firme de intermediere servicii de traducere -)
Sunt de acord ,ca examenele pentru traducatori ar trebui sa fie total altfel decat sunt acum .............dar cum????
Si apoi ,aceastei meserii ii cam scade atractivitatea . Nu stiu cum e in capitala sau in orase mari dar cu cati colegi am vorbit aici in provincie a scazut mult volumul de lucru in ultimele luni. E posibil ,ca intrarea in UE sa modifice piata traducerilor : sa scada mult traducerile efectuate catre diverse persoane fizice ( ceea ce reprezenta grosul incasarilor unui traducator din provincie independent pe piata ) . Pana in aprilie a.c. am lucrat minim 12 ore ,zi de zi, 8 ani ,iar acum cam somez. .... si nu numai eu .....
Iar cei ca mine nu pot participa la " licitatii guvernamentale " pentru traducere de texte pentru UE ... esti de acord,nu ?
Doar " firmele de traduceri " care folosesc traducatorii pe post de sclavi.......


Direct link Reply with quote
 
Pages in topic:   [1 2] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderator(s) of this forum
Lucica Abil[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

[Dezbatere] Proiect de reorganizare a examenelor MCC

Advanced search


PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »
WordFinder
The words you want Anywhere, Anytime

WordFinder is the market's fastest and easiest way of finding the right word, term, translation or synonym in one or more dictionaries. In our assortment you can choose among more than 120 dictionaries in 15 languages from leading publishers.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search