TNC (Terminologicentrum) ger svar på termfrågor
Thread poster: Lena Samuelsson

Lena Samuelsson  Identity Verified
Sweden
Local time: 12:44
Member (2004)
German to Swedish
+ ...
Jul 29, 2007

Så här utförliga svar kan man få från TNC om man ställer sina frågor dit, förutsatt att man är medlem förstås. Min fråga gällde ordet "formschlüssig":

"Hej Lena!

Jag såg att din fråga också fanns på Kudoz där två kolleger redan lämnat förslag: "tvångsstyrt element" och "formlåst element" vilka båda vid ett första påseende inte verkar vara så dumma (även om det är lite svårt att helt föreställa sig begreppet bakom uttrycken). Jag konsulterade dock vårt hederliga kortregister och hittade då, fantastiskt nog, en rundfråga (#164) som ställdes av TNC 1945 om bl.a.
"formschlüssig" -- där "formbunden" och "formbunden styrning" eller ev.
"tvångsstyrning" eller "stel styrning" blev resultatet:

"Följande fråga har ställts till TNC:
I tysk teknisk litteratur förekomma orden "kraftschlüssig" och "formschlüssig" i betydelserna fjäderstyrd (fjädrande styrd) resp.
tvångsstyrd. De hava vid flera tillfällen översatts med "kraftsluten"
och "formsluten"; äro dessa ord lämpliga eller kunna andra ifrågakomma?
Det synes TNC här gälla snarare koppling än styrning, varför man skulle kunna tänka sig översättningen stumt kopplad och eftergivande kopplad.
TEKNISKA NOMENKLATURCENTRALEN"

Flera intressanta svar kom in:

"Edert förslag att beteckna orden "kraftschlüssig" och formschlüssig med stramt kopplad och eftergivande kopplad synes undertecknad vara synnerligen lämpligt. En hos oss anställd österrikisk ingeniör vill emellertid beteckna orden med kraftstödd resp. formstödd, vilket dock icke torde vara i överensstämmelse med svenskt språkbruk."

"De tyska uttrycken äro ganska misslyckade och även ur tyskspråklig synpunkt ologiska. Jag vill föreslå att vi tillsvidare nöja oss med omskrivningar vid översättningen, särskilt som man ibland kanske avser styrning, en annan gång koppling. De i bilagan använda översättningarna tvangsstyrd, stumt kopplad, fjädrande styrd och fjädrande eller eftergivande kopplad synes mig alla efter omständigheterna kunna användas."

"Orden "kraftschlüssig" och "formschlüssig" synas förekomma huvudsakligen i samband med säkring och koppling. Säkring av en mutter med kontramutter är "kraftschlussig" men med en spårstyrd och omvikt säkringsbricka "formschlüssig". De motsvarande svenska begreppen äro friktionssäkring och positiv säkring.
En koppling är kraftschlüssig, om den överför ett vridande moment genom friktionskrafter. En vanlig friktionskoppling är kraftschlüssig, men även t.ex. en OK-koppling. En kraftschlüssig koppling är detsamma som en friktionskoppling, om detta ord tages i vidsträckt bemärkelse.
En formschlüssig koppling har man i t.ex. en klokoppling eller en koppling med kilar av ett eller annat slag. Kanske man skulle kunna kalla en sådan koppling positiv. En "fast" koppling kan däremot vara antingen kraftschlüssig eller formschlüssig (jämför OK-koppling respektive klokoppling).
"Schlüssig" måste tydas så, att säkringen respektive kopplingen ej är fjädrande eller eftergivande. TNC:s förslag "stum koppling" och "eftergivande koppling" synas i varje fall uteslutna, då en stum koppling kan vara antingen "kraftschlüssig" eller "formschlüssig".
På tyska förekommer även "stoffschlüssige Sicherung". Vad som avses härmed har ej kunnat utrönas. Kanske en lödning eller en punktsvets kan räknas dit?"

och följande svarssammanställning gjordes:

"Resultat av TNC-rundfråga 164
Kraftschlüssig. formschlüssig
Det tycks i svenskan inte finnas några vedertagna termer motsvarande "kraftschlüssig" och "formschlüssig". Vill man dock ha en direkt motsvarighet torde kraftbunden och formbunden bäst täcka dessa begrepp.
Termerna kunna användas för styrningar, kopplingar och (mekaniska) säkringar (låsmutter, låsbricka e.d.). I de enskilda fallen bör man använda bestämdare termer. I st.f. kraftbunden styrning kan man säga fjädrande styrning eller eftergivande styrning och i st.f. formbunden styrning kan det vara lämpligt att säga tvångsstyrning eller stel styrning (exempel: gejd). Klokoppling är ett exempel på en formbunden koppling. Kraftbunden koppling kan vara av två slag: elastisk koppling (exempelvis fjäderkoppling) och friktionskoppling. En fast, stel eller stum koppling är tydligen inte direkt motsvarighet till formbunden koppling, ty även en friktionskoppling kan vara en fast koppling. En kraftbunden säkring är väl alltid detsamma som en friktionssäkring (låsmutter). Att ge den formbundna säkringen namnet "positiv säkring", som anges förekomma, är icke tillfredsställande.
TEKNISKA NOMENKLATURCENTRALEN"

Även om frågan inte direkt behandlar "Formschlusselement" ger den intressant bakgrundsinformation som skulle kunna peka mot att "formbundet element" skulle kunna gå att använda på ett mer övergripande plan som svensk motsvarighet. De övriga svenska förslagen från Kudoz ("formlåst element", "tvångsstyrt element") verkar ju i ljuset av detta också rimliga. (Vill du kan du ju lägga ut det här svaret på den sidan.)


::::::::::::::::

Nedan följer lite ytterligare underlag.

För att ytterligare försöka belägga termena försökte jag gå via olika engelska motsvarigheter jag stötte på (positive fit, positive locking, tight fit, form-fitting element), men det har inte hjälp särskilt mycket. På en webbsida om tandinplantat fanns i alla fall en engelsk
beskrivning:

(EN) The invention relates to a device comprising a centering element
(10) and at least one form-fitting element (12) for fixing a tool (14) that can be placed axially on an oscillatingly driveable shaft (16) of a hand-held machine tool (28). The centering element (10) is provided in order to center the tool (14) in relation to the drive shaft (16), and the form-fitting element (12) is used to determine a rotational position of the tool (14) relative to the drive shaft (16). According to the invention, the form-fitting element (12) is disposed radially outside the centering element (10).

(DE) Die Erfindung geht aus von einer Vorrichtung mit einem Zentrierelement (10) und wenigstens einem Formschlusselement (12) zum Befestigen eines axial aufsteckbaren Werkzeugs (14) an einer oszillierend antreibbaren Antriebswelle (16) einer Handwerkzeugmaschine
(28) , wobei das Zentrierelement (10) zum Zentrieren des Werkzeugs (14) zur Antriebswelle (16) und das Formschlusselement (12) zum Festlegen einer Drehlage des Werkzeugs (14) relativ zur Antriebswelle (16) vorgesehen ist. Es wird vorgeschlagen, dass das Formschlusselement (12) radial außerhalb des Zentrierelements (10) angeordnet ist.
(http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?wo=2006042768)

I "Internationell gjuteriordbok" nämns "Formschluß" som "hopföringsmekanism" i uttrycket "Formschluß mit unmittelbar wirkendem Druckkolben".

I EUR-LEX hittade man bl.a. följande, dock inget i IATE:

2.14. "Positive mechanical engagement" means that the design and geometry of a device and its component parts shall be such that it will not open or disengage under the action of any forces or components of forces to which it is subject during normal use or testing.
2.14. "Formschlüssige mechanische Verbindung" bedeutet, dass die Form und die geometrischen Eigenschaften einer Einrichtung und ihrer Teile so gestaltet sind, dass sie sich unter Einwirken sämtlicher Kräfte oder Teilkräfte, denen sie bei normalem Einsatz oder bei der Prüfung ausgesetzt ist, nicht öffnet oder löst.
2.14. positivt mekaniskt grepp: att en anordning och dess beståndsdelars utformning och geometri skall vara sådana att den inte öppnas eller låses upp under påverkan av någon kraft eller kraftkomponenter för vilka den utsätts vid normal användning eller provning.

3.6. All couplings must be designed for positive mechanical engagement, and the closed position must be secured at least once by positive mechanical engagement.
3.6. Alle Verbindungen müssen formschlüssig sein, und die geschlossene Stellung muß mindestens einfach formschlüssig gesichert sein.
3.6 Alla kopplingar måste vara utformade för mekanisk inkoppling och när kopplingen är tillkopplad måste den vara säkrad med åtminstone en mekanisk inkoppling.

Till sist några länkar som kanske kan vara användbara:

http://www.tis-gdv.de/tis/taz/f/formschluss.htm
http://de.wikipedia
org/wiki/Verbindungselement
http://www.dict.cc/deutsch-englisch/Formschluss.html
http://www.distanssystem.com/se/las1.htm
http://images.google.se/images?svnum=10&um=1&hl=sv&q=formschluss&btnG=Sök%20bilder


Hälsningar
Henrik

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Henrik Nilsson, terminolog
henrik.nilsson@tnc.se
Terminologicentrum TNC
Västra vägen 7B, Terrassen
SE-169 61 Solna
tel: 08-446 66 10
fax: 08-446 66 29

>>> TNC Receptionen 2007-07-24 12:46 >>>

http://www.tnc.se


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

TNC (Terminologicentrum) ger svar på termfrågor

Advanced searchAnycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
Déjà Vu X3
Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search