Quality vs. quantity - instructions on how to organize an international tender
Thread poster: Jacek Krankowski
Jacek Krankowski  Identity Verified
English to Polish
+ ...
Oct 10, 2001

What follows are practical instructions on how to organize an international tender. The matter is so embarrassing that I\'d rather talk about it in Polish. Feel free to reply either in Polish or in English.Zupe³nie przypadkowo wzi¹³em ostatnio pod lupê t³umaczenie na j. angielski warunków przetargu, które to warunki, jak rozumiem za wiele tysiêcy dolarów sztuka, pañstwo polskie udostêpnia³o stoj¹cym w kolejce z gigantycznymi pieniêdzmi zagranicznym inwestorom.Powiedzieæ, ¿e t³umaczenie roi siê od b³êdów to ma³o. Jest to po prostu be³kot pijanego studenta z ³apanki, którego jakaœ agencja posadzi³a do nocnej pracy (niech zgadnê: parê piwek za stronê?).Oto kilka przyk³adów:W rozumieniu art. 7 Ustawy o spó³kach z udzia³em zagranicznym za zale¿n¹ uwa¿a siê osobê prawn¹ … = In the meaning of Art.7 and the act on joint-stock companies with foreign shares the legal entity is recognized as conditioned …posiada wiêkszoœæ g³osów…, tak¿e na podstawie porozumieñ z innymi wspólnikami =

has a majority in the general meeting, as well as an agreement with another shareholderjest uprawniony do powo³ywania albo odwo³ywania wiêkszoœci cz³onków organów zarz¹dzaj¹cych = has rights to appoint or recall the major management membersgdy wiêcej ni¿ po³owa cz³onków zarz¹du tej osoby jest jednoczeœnie cz³onkami zarz¹du albo osobami pe³ni¹cymi funkcje kierownicze podmiotu zagranicznego lub innego podmiotu, pozostaj¹cego z podmiotem zagranicznym w stosunku zale¿noœci=

when more than 50% of its management members participate at the same time in the other management committee connected to the foreign shareholdersNale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e zgodnie z Art. 7 Ustawy o spó³kach z udzia³em zagranicznym osobê prawn¹ z siedzib¹ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zale¿n¹ od podmiotów zagranicznych uwa¿a siê za podmiot zagraniczny i obowi¹zuj¹ j¹ wymogi okreœlone w art. 4-6 tej ustawy co do uzyskiwania koncesji i zezwoleñ =

Here it has to be mentioned, that according to art.7 of the law regarding corporations with a foreign share holding, a legal representative with headquarters in the territory of the Republic of Poland depending of a foreign entity, is considered as a foreign entity and is under the requirements described in art. 4-6 of this Law regarding license and pernit acquisitionUstawa o ³¹cznoœci w art. 19 stwierdza, ¿e nabycie lub posiadanie akcji przez podmiot zale¿ny = The Communications law confirms in art. 19 that buying or possessing shares by a depending entityPrawo o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi =

The law about public turnover with value papersTo, ¿e delikwent jest z ³apanki widaæ go³ym okiem, to ¿e jest pijany widaæ chocia¿by wtedy, gdy w odstêpie paru zdañ pisze o tym samym:the act on joint-stock companies with foreign shares / conditioned entityorazthe law regarding corporations with a foreign share holding / depending entityAle pocieszmy siê: nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło byæ gorzej!Jacek KrankowskiP.S. Za \"studenta\" przepraszam, ale w œrodowisku i tak mówi siê która agencja, za ile i kogo sadza do t³umaczeñ, aby wygraæ rzadowy przetarg.[ This Message was edited by: on 2001-10-10 08:42 ]


Direct link Reply with quote
 

Nikki Scott-Despaigne  Identity Verified
Local time: 03:37
French to English
Help with understanding your posting Oct 12, 2001

Good morning,I\'m afraid I do not understand what your posting is about. I am intruiged. Could you summarize it?


Direct link Reply with quote
 
Jacek Krankowski  Identity Verified
English to Polish
+ ...
TOPIC STARTER
Summary Oct 12, 2001

I am sorry Nikki and others about the unintentional suspense!

My story illustrates the quality you get when you organize a major international telecom tender while paying an agency for the translation of the documentation what probably amounted to $0.02/wd. So what? Investors flocked in anyhow and their 400-dollars-per-hour lawyers straightened everything out.

My point is obvious: paying the translator a few extra bucks may take several hours off your legal bills.

If you look at my original message and skip all the Polish text, you will be able to identify a few examples of the kind of English you may be getting when you select the $0.02/wd bid, although it would be much better (and funnier) if you understood what the Polish original said.Jacek


Direct link Reply with quote
 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

Quality vs. quantity - instructions on how to organize an international tender

Advanced searchWordFinder
The words you want Anywhere, Anytime

WordFinder is the market's fastest and easiest way of finding the right word, term, translation or synonym in one or more dictionaries. In our assortment you can choose among more than 120 dictionaries in 15 languages from leading publishers.

More info »
BaccS – Business Accounting Software
Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search