Pages in topic:   [1 2] >
Fiyatlandırmada Yardım
Thread poster: cynicall

cynicall
Local time: 04:44
English to Turkish
May 27, 2008

Merhaba,

Bir süredir kişisel gelişim kitapları çeviriyorum fakat ilk profesyonel, yani ücretli, çevirimi yapmadan size danışmak istedim. 380 sayfalık bir kitap, 1000 karakter fakat boşluklar "hariç" deniyor. 1000 karakter 4YTL olarak fiyatlandırılmış. Bu fiyat iyi bir fiyat mıdır? Boşlukları çıkarmak bana uyanıkça bir çözüm gibi geldi. Paraya çok ihtiyacım var ve bu konuda fikirlerinizi almak istedin. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

Teşekkürler


 

ozan karakış
Turkey
Local time: 04:44
English to Turkish
+ ...
aslında cevabı kendiniz vermişsiniz May 27, 2008

o da paraya ihtiyaç olması. Bunu çıkarsanız, 4 ytl/1000 karakter çirkin ve hatta hakaret dolu bir teklif.

Yerli piyasa olması ve işin büyüklüğüne bakarak 1000 karakter için 7 ytl isterdim, bu fiyata yaklaşacaklarını anlarsam ve pazarlık tıkanırsa ve para ihtiyaç ise 6 ytl'ye razı olurdum.

7 ytl fiyatı beğenmeyenler de vardır, maalesef bürolardan bundan daha yüksek teklif hiç almadım, bu cesaretle olmayan aklımı size veriyorum. değerlendirmesi sizin...

Bereket dileklerimle.


 

Özden Arıkan  Identity Verified
Germany
Local time: 03:44
Member
English to Turkish
+ ...
Boşluksuz fiyat May 27, 2008

Merhaba,

Koşullarınızı bilemem, dolayısıyla şöyle yapın böyle yapmayın deme hakkını kendimde görmüyorum. Ama paraya ihtiyaç olması durumunda çeviriden daha az emek vererek ve aynı düzeyde -yani sıfır- güvenceyle yapılabilecek işler var. Bu kadar düşük bir ücret için yoğun kafa emeğine dayanan, yıpratıcı bir işle uğraşmayın derim.

Ayrıca kitap çevirisini karakter hesabıyla falan yapmak hatadır. Sizin adınızla yayınlanan bir kitabın her baskısı üzerinde yasal haklarınız var, bunu unutmayın. Daha önce çok kitap çevirdim, ama ilk profesyonel işim... biçimindeki sözlerinizi yanlış anlamadıysam ve daha önceki kitaplar sizin adınızla yayınlandıysa, onlar üzerindeki haklarınız da bakidir.

Öte yandan şu boşluksuz meselesine takıldım. Ozan arkadaşımıza katılmaktayım, ne yazık ki hakaret boyutlarına varan bir teklif ve bu boşluksuz kısmı da artık hakaretin üstündeki tüy olmuş galiba. Yani kitap yayınlayan bu arkadaş, boşluk denen şeyin bir metinde hiçbir işlev taşımadığına mı inanıyor da ona para vermeyecekmiş? Siz niye hiç işlevi olmayan bir şeyle uğraşacaksınız o zaman? Sorun bakalım, çeviriyi aşağıdaki gibi mi teslim etmenizi istiyor?

Merhaba,Koşullarınızıbilemem,dolayısıylaşöyleyapınböyleyapmayındemehakkınıkendimdegörmüyorum.Amaparayaihtiyaçolmasıdurumundaçeviridendahaazemekvererekveaynıdüzeyde-yanisıfır-güvenceyleyapılabilecekişlervar.Bukadardüşükbirücretiçinyoğunkafaemeğinedayanan,yıpratıcıbirişleuğraşmayınderim.Ayrıcakitapçevirisinikarakterhesabıylafalanyapmakhatadır.Sizinadınızlayayınlananbirkitabınherbaskısıüzerindeyasalhaklarınızvar,bunuunutmayın.Dahaönceçokkitapçevirdim,amailkprofesyonelişim...biçimindekisözleriniziyanlışanlamadıysamvedahaöncekikitaplarsizinadınızlayayınlandıysa,onlarüzerindekihaklarınızdabakidir.Öteyandanşuboşluksuzmeselesinetakıldım.Ozanarkadaşımızakatılmaktayım,neyazıkkihakaretboyutlarınavaranbirteklifvebuboşluksuzkısmıdaartıkhakaretinüstündekitüyolmuşgaliba.Yanikitapyayınlayanbuarkadaş,boşlukdenenşeyinbirmetindehiçbirişlevtaşımadığınamıinanıyordaonaparavermeyecekmiş.Sizniyehiçişleviolmayanbirşeyleuğraşacaksınızozaman?Sorunbakalım,çeviriyiaşağıdakigibimiteslimetmeniziistiyor?


[Edited at 2008-05-27 15:05]


 
Post removed: This post was hidden by a moderator or staff member for the following reason: Removal requested by poster.

Baybars Araz  Identity Verified
Local time: 04:44
English to Turkish
+ ...
Boşluksuz fiyatlandırma May 28, 2008

Özden Arıkan wrote:

....Öte yandan şu boşluksuz meselesine takıldım. Ozan arkadaşımıza katılmaktayım, ne yazık ki hakaret boyutlarına varan bir teklif ve bu boşluksuz kısmı da artık hakaretin üstündeki tüy olmuş galiba. Yani kitap yayınlayan bu arkadaş, boşluk denen şeyin bir metinde hiçbir işlev taşımadığına mı inanıyor da ona para vermeyecekmiş? Siz niye hiç işlevi olmayan bir şeyle uğraşacaksınız o zaman? Sorun bakalım, çeviriyi aşağıdaki gibi mi teslim etmenizi istiyor?...


Özden Hanım,

1000 boşluksuz karakter, Türkiye piyasasında ağırlıkla standart birim olarak kabul edilmektedir. Arkadaşa iş sahibinin verdiği teklifin rakamını hakaret olarak kabul edin ama, boşluksuz karakter hesaplamasını hakaret kabul etmeyin, hepimiz (bürolar) zan altında kalırız vallahiicon_smile.gif


 

gizem turkish
Local time: 04:44
English to Turkish
+ ...
boşluksuz karakter uygulaması May 28, 2008

Boşluksuz karakter konusundaki itirazları anlamak zor. Şu anda Türkiye’de kabul görmüş çok yaygın bir uygulama bu. Adil veya değil, bu başka bir tartışmanın konusu. Ancak kabul oranı çok yüksek bir uygulama olduğunu söylemek lazım. İtirazların içeriğinde sanki bu ilk defa yapılıyor, isteniyormuş gibi bir algılama var.

Ayrıca hiç rastladınız mı bilmiyorum, son dönemlerde AB Tercüme ihalelerinde bile boşluksuz 1000 karakter uygulaması standart birim sayfa olarak kabul görmeye başladı.

Kitap konusuna gelince, bu nasıl anlaştığınıza bağlı. Boşluksuz 1000 karakter üzerinden veya kitabın basılı fiyatı üzeriden belli bir yüzde ile anlaşabilirsiniz. Ancak şuna dikkat etmenizi öneririm: eğer çok ilgi çekici bir kitap değilse basılı fiyat üzerinden yüzde hesabıyla anlaşmaya gitmeniz karakter hesabı kadar kazandırmayabilir.


 

Özden Arıkan  Identity Verified
Germany
Local time: 03:44
Member
English to Turkish
+ ...
Yaygın olması hakkaniyetli olduğu anlamına gelmez ki May 28, 2008

Merhaba Baybars ve Gizem,

Boşluğun ne işe yaradığı yeterince açık bana kalırsa. Hem sadece kelimeyi değil, boşluğu da çevirmek durumundasınız. Trados'la çalışırken, İngilizcenin yazım teamülü olarak noktadan (.) sonra gelen çift boşlukları teke indirmekle uğraştığınız olmadı mı hiç?

Ama asıl önemlisi şu (ve aynısı aslında kelime hesabı için de geçerli): Bir metin, karakterlerin -veya kelimelerin- toplamından ibaret bir şey değildir. Asıl yanlışlık burada. Bir başka esaslı yanlışlık: Ödeme tarzını ve miktarını, hizmeti satan belirler. Bunun alıcı tarafından dayatıldığı tek bir meslek yok. (Buradan da çevirmenliğin meslek olmayışına geliyoruz ki konuyu daha fazla dağıtmayalım, onu isterseniz Selim Arslan'ın konusunda konuşalım.)


Gizem Hanım, demin de söylediğim gibi, yaygınlık, hele AB tarafından uygulanıyor olmak, bir şeyin makbul veya hakkaniyetli olduğunu göstermez. Kitapta çevirmenin alacağı ücret ile kitabın çok ilgi çekici olması arasında direkt bir ilişki yok: Teamül, satış adedi değil, baskı adedi üzerinden anlaşmaktır. Ayrıca o alanda çalışan çevirmenler nispeten daha iyi bir yasal koruma altındadır ve sözleşme yapmadan kitap basan, yasal yükümlülük altına girer. Boşluksuz karakter üzerinden sözleşmenin de vaki olduğunu sanmıyorum. Dolayısıyla konuyu başlatan arkadaşımızın burada asıl dikkat etmesi gereken nokta bu. Benim kendisine naçiz önerim, bu işi kabul etmemesi, bundan sonra bedava kitap çevirmemesi, halihazırda çevirmiş olduğu kitaplar üzerindeki yasal haklarının peşine düşmesi ve yine onların getirdiği deneyimi, yasalara ve piyasa teamüllerine uygun biçimde kitap çevirisi yapmak için kullanmaya başlamasıdır.


 

gizem turkish
Local time: 04:44
English to Turkish
+ ...
kelime hesabının boşluk sayısı May 28, 2008

Doğru. Bir şeyin yaygın olması adil ve doğru olduğu anlamına gelmiyor. Buna katılıyorum. Ancak o kadar genel kabul görmüş bir durum ki bu tartışmak çok anlamlı gelmeyebilir.
Ayrıca, sanırım Özden Hanım dahil, prozdaki çoğu arkadaş kelime sayısı üzerinden çalışıyor. Böyle olunca zaten boşluksuz çalışıyor olmuyor musunuz? Yoksa yanılıyor muyum?


 

Baybars Araz  Identity Verified
Local time: 04:44
English to Turkish
+ ...
Tek soru May 28, 2008

Kelime bazında fiyatlandırmada boşluklar ne oluyor?

 

Özden Arıkan  Identity Verified
Germany
Local time: 03:44
Member
English to Turkish
+ ...
Haklısınız May 28, 2008

gizem turkish wrote:

Doğru. Bir şeyin yaygın olması adil ve doğru olduğu anlamına gelmiyor. Buna katılıyorum. Ancak o kadar genel kabul görmüş bir durum ki bu tartışmak çok anlamlı gelmeyebilir.
Ayrıca, sanırım Özden Hanım dahil, prozdaki çoğu arkadaş kelime sayısı üzerinden çalışıyor. Böyle olunca zaten boşluksuz çalışıyor olmuyor musunuz? Yoksa yanılıyor muyum?Evet, haklısınız. Burada o zaman psikolojik bir faktör var: Alıcının fiyat dayatması zaten ters bir durum, bunun üstüne bir de "boşluksuz karakter" telaffuz edilince işin içine fazladan bir "keleğe geliyoruz" duygusu ekleniyor olabilir.


Öyleyse yapılacak şey şudur: Piyasa rayiçlerine göre kabul edilir ücreti -veya ücret aralığını- bulmak ve buna esas olabilecek hesap biçimlerini (kaynak kelime, hedef kelime, boşluklu karakter, boşluksuz karakter, saat, yüzde... ) birbirine çevirmek. Bu konuyu açan arkadaşımızın sorduğu fiyat, neyi neye çevirecek olursanız olun, rayicin altında kalıyor.

Yani, sizin yapacağınız, "cynicall", 380 sayfalık bir kitabın ortalama satış fiyatını bulmak. Bunu, yayıncınızın baskı adediyle çarpmak ve sizin kafanızdaki kabul edilir yüzde aralığına (net %6'nın altına düşmemesini öneririm, ki bu zaten "rock bottom"dır) bölerek elde ettiğiniz rakamı, 380 sayfanın boşluksuz 1.000 karakter sayısını 4'le çarparak elde edeceğiniz rakamla kıyaslamaktır. Sonucun, bendenizin bu kadar karmakarışık biçimde ifade ettiği bir işlemle uğraşmaya bile değmeyeceğini göreceksinizicon_smile.gif


 

cynicall
Local time: 04:44
English to Turkish
TOPIC STARTER
Teşekkür May 28, 2008

İlginiz ve cevaplarınız için çok teşekkür ederim. İşi almamaya karar verdim. Buna ek bir proje olarak bakıyordum fakat vereceğim emeğin yanında ücret gerçekten komik duruyor.

Hasan Arslan


 

Baybars Araz  Identity Verified
Local time: 04:44
English to Turkish
+ ...
Hesaplama May 28, 2008

Ayrıca şu 1000 karakter boşluksuzun - bildiğim kadarıyla - uygulanması sebebinden de bahsedeyim. Noterler Kanunu'na göre 1 çeviri sayfası, her biri 52 vuruş olan 22 satırdan ibarettir. Bu da tüm satırların dolu dolu olduğunu varsayarsak 1144 boşluklu karaktere denk gelir. Bir türkçe kelime ortalama 6 - 6.5 karakter arasındadır. 1144/6.25 = 183 kelime. 183 kelime için de kabaca 183 boşluk diyebiliriz. 1144 - 183 = 961 boşluksuz karakter... Bu hesaplamaların hepsi aşağı, yukarı %5-10 yuvarlatılabilir... Kanuna da uygun gözüküyor..

Bana göre 1000 boşluksuz karakter olabilecek en hakkaniyetli hesaplamadır. Özellikle eklerin kelimelerin sonuna eklendiği ve bu eklerin kelimelerdeki karakter sayılarını uzattığı Türkçe açısından...


 

Serkan Doğan  Identity Verified
Turkey
Local time: 04:44
Turkish to English
+ ...
Reddiye May 28, 2008

Hasan kardeşim. Seni bu onurlu davranışından dolayı yürekten kutluyorum. Maalesef acımasız kapitalizmin giderek artan etkisiyle bu sektörün “patronları” bu endüstrinin “işçilerini” ezme çabalarında gayet kararlı davranıyorlar. 1 ay boyunca yoğun bir emekle tamamlayabileceğiniz bir kitap çevirisi işine asgari ücret seviyesinde bir ücret layık görülüyor. Telif haklarını ise çok büyük bir kısmı hiç gündeme bile getirmez.

Boşluklu-boşluksuz konusunda ise, evet Türkiye’de genellikle boşluksuz sayım esas alınır. Ama tam tersini kimsenin uygulamadığı ise doğru değil, bunu da uygulayanlar var. Yurt dışında yaşayan çevirmen arkadaşlar büyük bir ihtimalle buradaki durumları anlamak ve algılamakta zorlanabilir. Bunu makul karşılamakta yarar var.


 

Özden Arıkan  Identity Verified
Germany
Local time: 03:44
Member
English to Turkish
+ ...
Benim kaygım şudur: May 28, 2008

Baybars, "kanuna uygun gözüküyor..." demen üzerine söylüyorum bunu: Konuyu başlatan Hasan Bey'in sözünü ettiği işin sözleşme tarafını bilmiyoruz, yani kendisi bahsetmedi, elimizde de kesin veri yok. Ancak kitap işinde sözleşmeler böyle karakter hesabından falan olmadığı için ben, yayıncının sözleşme yapma niyetinde olmadığı varsayımıyla hareket ediyorum. Varsayımım yanlışsa düzeltir özür dilerim, ancak kanuna uygun olmama ile kastım, sözleşmesiz kitap çevirtmek, bunun cezai yaptırımı var ve bu işle uğraşan veya uğraşmayı düşünen çevirmenlerin bunu bilmesinde yarar var. Burada mesele, kitap çevirmenlerinin, diğerlerine göre belli bir yasal çerçeve kazanabilmiş olması. Bunun korunması kendilerinin yararına olduğuna göre, birbirlerini aksi durumlara ve olasılıklara karşı uyaracaklardır.


Bir de şu var, kanuna karşı piyasa meselesi: Çeviri büroları yerel olmak zorunda değil. Yani Türkiye'de karakter hesabı yapılıyorsa, çevirmen Ayşe veya Ali de bu hesabı beğenmiyorsa, başka yere çeviri yapar, olur biter. (Tıpkı Türkiye'deki çeviri bürosunun, çevirmen Jane veya John'a boşluksuz karakter hesabıyla değil, kaynak kelime hesabıyla ödeme yapması gibi.) Ama yayınevleri yerel, yani Türkçe çevirmeninin Türkiye'den başka gidecek yeri yok. Dolayısıyla Türkiye'de kazanılmış çerçeveyi ve oluşmuş piyasayı bozmamak, aşağıya değil yukarıya doğru değiştirmeye çalışmak gibi bir sorumluluk hasıl olmaktadıricon_smile.gif


 

Barış ALKIM  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 02:44
Member (2007)
English to Turkish
+ ...
Kitap ücretlendirmesine uygun değil May 28, 2008

Selamlar,

1.000 karakter üzerinden fiyatlandırma çeviri bürolarında yaygın gördüğümüz bir uygulama, ama yayınevleri için geçerli değil. Son on yılda birçok yayıneviyle çalıştım, bu şekilde bir öneriyle yaklaşan olmadı. Aramızda Özden Hanım gibi çok deneyimli kitap çevirmenleri var, onlar da doğrulayacaktır ki kitap çevirisinde bu tarz bir fiyatlandırma değil, forma ya da komisyon usulü fiyatlandırma kullanılır. Her ikisinin de kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır.

Artık terk edilmiş diyebileceğimiz forma usulü hesapta, matbaacılıkta "birim" kabul edilen 16 sayfa (1 forma) esas alınır, kitabın sayfa sayısı bu rakama bölünüp yuvarlandıktan sonra elde edilen rakam üzerinden çevirmenle pazarlık yapılırdı. Bu yöntem artık ortadan kalktı. Komisyon usulü ücretlendirme ise, çevirmenin belirlediği bir komisyon oranının (genelde %7'dir, çevirmen çok deneyimsizse ya da yayınevi bu pazara yeni adım atıyorsa %6'ya inebilir) kitabın etiket fiyatı ve basım adediyle çarpılıp vergilerin düşülmesiyle hesaplanır. Hangi yöntemi seçerseniz seçin, asla ve asla sözleşmesiz işe başlamayın. Ben ilk profesyonel işinizde, Çevbir'in tektip sözleşmesini esas almanızı öneriyorum. Böyle bir yaptırım gücünüz yoksa bile, imzalayacağınız sözleşmede en azından iki maddenin kesinlikle yer alması üzerinde diretin:

- Çevirinin müteakip baskılarından özgün komisyon oranınızın yarısı ya da üçte biri oranında ücret alacağınız belirtilmeli. Farz edelim ki çevirdiğiniz kişisel gelişim kitabı birden çok baskı yaptı. Eğer sözleşmenizde böyle bir madde yoksa, yayınevi ilk baskıdan sonrakileri çok daha ucuza maledecek (zira ne matbaaya film ücreti ne de çevirmen masrafı ödeyecek) ve normalde sizin telif ücreti olarak almanız gereken bir parayı doğrudan cebe indirecektir.

- Ödemenin çeviri teslim tarihinden ne kadar sonra yapılacağı kesinlikle belirtilmeli. Geçtiğimiz yıllarda, kitabın çevirisini yaptığı halde yayınevi sonradan kitabı yayın planından çıkarttığı için mağdur olan birçok meslektaşımız var. Sözleşmede ödemeyle ilgili tarihin kitabın "basım" tarihi gibi tümüyle yayımcının inisiyatifinde olan muğlak bir tarihe bağlanması, resmi olarak da itirazınızı güçleştiriyor. Gün, ay, yıl şeklinde kesin bir tarih almaya bakın.

Son bir uyarım ise, eserin telif hakkının alındığını gösteren ajans yazısını görmeden işe başlamamanız. Bilhassa yayınevleri arasında rekabetin ve sürtüşmelerin yaşandığı yazınsal çeviri alanında, yayınevleri telif ajansları aracılığıyla opsiyon koydurma işini hatır - gönül meselesine dönüştürebiliyorlar ve sizin "telifi ne de olsa alınır" diye çevirisine başladığınız bir eseri basma hakkı, bir anda resmen bir başka yayınevinin olabiliyor.

Kolay gelsin


 
Pages in topic:   [1 2] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

Fiyatlandırmada Yardım

Advanced searchSDL MultiTerm 2019
Guarantee a unified, consistent and high-quality translation with terminology software by the industry leaders.

SDL MultiTerm 2019 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2019 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.

More info »
Déjà Vu X3
Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search