'Souvenir: Hediyelik Eşya' çevirisi ne kadar doğru?
Thread poster: Bora Tasdemir

Bora Tasdemir  Identity Verified
Switzerland
Local time: 08:15
Member (2012)
English to Turkish
+ ...
Dec 6, 2013

Merhabalar,

Her çeviride 'souvenir' kelimesinin otomatik olarak 'hediyelik eşya' olarak çevrildiğini ve bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kelimenin esas anlamı şudur: Ziyaret edilen bir yerden bize orayı hatırlatacak bir nesne. Örneğin; Pisa'ya gidip küçük bir Pisa Kulesi biblosu almak. Bunu sadece hediye etmek için değil, kendimiz için de alıyoruz; o halde bu eşya nasıl hediyelik oluyor?

Ben 'souvenir' kelimesi için 'hatıralık eşya' çevirisinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Sizin fikriniz nedir?

Teşekkürler,

Bora


Direct link Reply with quote
 

Haluk Erkan  Identity Verified
Turkey
Local time: 10:15
Member (2011)
German to Turkish
+ ...
any object Dec 6, 2013

WIKI: "But a souvenir can be any object that can be collected or purchased and transported home by the traveler."

Bu nedenle "eşya" kelimesi tam oturmamış. Ancak benim aklıma da daha tutarlı bir öneri gelmiyor.


Direct link Reply with quote
 

Bora Tasdemir  Identity Verified
Switzerland
Local time: 08:15
Member (2012)
English to Turkish
+ ...
TOPIC STARTER
Hediyelik mi yoksa hatıralık mı? Dec 6, 2013

Benim sormak istediğim kısım, eşyadan ziyade 'hediyelik' mi yoksa 'hatıralık' mı? =)

Direct link Reply with quote
 

Özgür Salman  Identity Verified
Turkey
Local time: 10:15
Member (2011)
English to Turkish
+ ...

Moderator of this forum
hatıralık Dec 6, 2013

Ben "hatıralık" olarak kullanıyorum genellikle. Sonuna "eşya" da eklemiyorum çünkü belirtildiği gibi, "eşya" olmak zorunda da değil.

Direct link Reply with quote
 

ATIL KAYHAN  Identity Verified
Turkey
Local time: 10:15
Member (2007)
Turkish to English
+ ...
Sports Injury Dec 6, 2013

Sizin konunuzu degistirmek istemem ama benim rastladigim bu türden baska örnekler de var. Yani, Türkçe'ye bir sekilde çevrilmis ama çeviri bence hiç de isabetli degil. Aklima ilk gelen örnek, "sports injury" ifadesinin bence Türkçe karsiligi "sporda yaralanma" benzeri bir ifade olmasi gerekir. Ancak, futboldan da asina oldugumuz gibi buna Türkçe'de "sakatlanma" deniyor. Sporcu her yaralandiginda spikerin "sakatlik" ifadesini kullanmasi dogrusu beni rahatsiz ediyor. "Sakatlik" çok daha ciddi bir yaralanma için kullanilmasi gereken bir sözcüktür. Ne yazik ki dilimize bu tür spor yaralanmalari için "sakatlik" ifadesi girmis.

Direct link Reply with quote
 

Halil Ibrahim Tutuncuoglu "Бёcäטsع Լîfe's cômplicåtعd eñøugh"
Turkey
Local time: 10:15
Turkish to English
+ ...
andaç Dec 6, 2013

bence güzel bir kelime.

Biraz da şehir efsanesi haline gelen terimlere bakalım:) :

Modern otlangaçta (lokanta ) sahanda tavuksal fırtlangaç (yumurta) yiyen Hüsnü bir dumansal tüttürgeçini (Sigara ) tüttürüp çok oturgaçlı götürgeçe (otobüs) binerek evine gitti. Gök konuksal avrat (hostes için) olan hanımı evde beklemekteydi. O da arkadan ittirmeli üstten tüttürmeli götürgeçle (tren )" İstiklal Marşı için "ulusal düttürü", için " karşılıklarını türetip türetmediğidir.
eve zor yetişmişti. vs., vs.


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
Turkey
Local time: 10:15
Member (2007)
German to Turkish
+ ...
Pekiii, Halil İbrahim Bey, buna ne dersin? Dec 6, 2013

Halil Ibrahim Tutuncuoglu "Бёcäטsع Լîfe's cômplicåtعd eñøugh" wrote:

bence güzel bir kelime.

Biraz da şehir efsanesi haline gelen terimlere bakalım:) :

Modern otlangaçta (lokanta ) sahanda tavuksal fırtlangaç (yumurta) yiyen Hüsnü bir dumansal tüttürgeçini (Sigara ) tüttürüp çok oturgaçlı götürgeçe (otobüs) binerek evine gitti. Gök konuksal avrat (hostes için) olan hanımı evde beklemekteydi. O da arkadan ittirmeli üstten tüttürmeli götürgeçle (tren )" İstiklal Marşı için "ulusal düttürü", için " karşılıklarını türetip türetmediğidir.
eve zor yetişmişti. vs., vs.


(Tercüme) Bir sözü bir dilden başka dile çevirmek. Bir lügatı, diğer bilinen lügata çevirerek anlatmak. ("Elhamdülillah" bir Cümle-i Kur'aniyyedir. Bunun en kısa mânası, ilm-i Nahiv ve Beyan kaidelerinin iktiza ettiği şudur: $Yâni: "Ne kadar hamd ve medh varsa, kimden gelse, kime karşı da olsa, ezelden ebede kadar hasdır ve lâyıktır O zât-ı Vâcib-ül-Vücuda ki, ALLAH denilir." İşte, "Ne kadar hamd varsa", "El-i istigrak" tan çıkıyor. "Her kimden gelse" kaydı ise, "Hamd" masdar olup, fâili terkedildiğinden, böyle makamda umumiyeti ifade eder. Hem mef'ulün terkinde, yine makam-ı hitabide külliyet ve umumiyeti ifade ettiği için, "Her kime karşı olsa" kaydını ifade ediyor. "Ezelden ebede kadar" kaydı ise; fi'lî cümlesinden ismî cümlesine intikal kaidesi, sebat ve devama delâlet ettiği için, o mânayı ifade ediyor. "Has ve müstehak" mânasını "Lillâh" daki "Lâm-ı cer" ifade ediyor. Çünkü: o "Lâm", ihtisas ve istihkak içindir. "Zat-ı Vacib-ül Vücud" kaydı ise; vücub-u vücud, Uluhiyetin lâzım-ı zarurîsi ve Zat-ı Zülcelâle karşı bir ünvan-ı mülâhaza olduğundan, "Lafzullah" sair esmâ ve sıfâta câmiiyeti ve ism-i Azam olduğu itibariyle, delâlet-i iltizamiye ile delâlet ettiği gibi; Vâcib-ül Vücud ünvanına dahi, o delâlet-i iltizamiye ile delâlet ediyor.İşte, "Elhamdülillah" cümlesinin en kısa ve Ulemâ-yı Arabiyyece müttefekun-aleyh bir mânâ-yı zâhirîsi şöyle olursa, başka bir lisana o icaz ve kuvvetle nasıl tercüme edilebilir? M.) (Ehl-i ilhada kapılan ulemâ-üs-su', milleti aldatmak için diyorlar ki: İmam-ı A'zam, sâir imamlara muhalif olarak demiş ki: "İhtiyaç olsa, diyar-ı baidede, Arabî hiç bilmeyenlere, ihtiyaç derecesine göre; Fâtiha yerine Fârisî tercümesi cevazı var. "Öyle ise, biz de muhtacız, Türkçe okuyabiliriz?..."Elcevab: İmam-ı A'zam'ın bu fetvasına karşı, başta a'zamî imamların en mühimleri ve sair oniki eimme-i müçtehidîn, o fetvanın aksine fetva veriyorlar. Âlem-i İslâm'ın cadde-i kübrâsı, o umum eimmenin caddesidir; mu'zam-ı Ümmet, cadde-i kübrâda gidebilir. Başka hususi ve dar caddeye sevkedenler, idlâl ediyorlar. İmam-ı A'zam'ın fetvası, beş cihette hususidir: Birincisi: Merkez-i İslâmiyetten uzak diyar-ı âherde bulunanlara aittir.İkincisi: İhtiyac-ı hakikiye binaendir.Üçüncüsü: Bir rivayette, lisan-ı ehl-i Cennet'ten sayılan Fârisî lisaniyle tercümeye mahsustur.Dördüncüsü: Fâtiha'ya mahsus olarak cevaz verilmiş, tâ Fâtiha'yı bilmeyen namazı terketmesin.Beşincisi: Kuvvet-i imandan gelen bir hamiyet-i İslâmiye ile, maâni-i mukaddesenin, avâmın tefehhümüne medâr olmak için cevaz gösterilmiş. Halbuki, za'f-ı imandan gelen ve menfi fikr-i milliyetten çıkan ve lisan-i Arabîye karşı nefret ve zaaf-ı imândan tevellüd eden meyl-i tahrip sâikasıyla tercüme edip Arabî aslını terketmek, dini terk ettirmektir! M.) (Terceme: Bir kelâmın mânasını diğer bir lisanda dengi bir tâbir ile aynen ifade etmektir. Terceme aslın mânasına tamamen mutabık olmak için sarahatte delâlette, icmalde tafsilde, umumda hususda, ıtlakta takyidde, kuvvette isabette, hüsn-i edada, üslub-u beyanda, hâsılı ilimde, san'atta asıldaki ifadeye müsavi olmak iktiza eder. Yoksa tam bir terceme değil, eksik bir anlatış olmuş olur. Halbuki muhtelif lisanlar beyninde hutut-i müştereke ne kadar çok olursa olsun, herbirini diğerinden ayıran birçok hususiyetler de vardır.Onun için lisanî hususiyeti olmayıp sırf akl u mantıka hitab eden kuru ve fennî eserlerin kabiliyet-i ilmiyesi terakki etmiş olan lisanlara hakkıyla tercemesi kabil olduğunda söz yoksa da hem akla, hem kalbe yahut yalnız zevk ü hissiyata hitab eden ve lisan nokta-i nazarından edebi kıymeti ve zevk-i san'atı haiz bulunan canlı ve bediî eserlerin tercemelerinde muvaffakiyet görüldüğü nadirdir. (Elmalılı Tefsiri)

Kaynak: http://www.osmanlicaturkce.com/?k=Terceme&t=@

----

Şaka yaptım, üzülme hemen; daha ağır-ağdaLI yazılar de var

[Edited at 2013-12-07 01:02 GMT]


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
Turkey
Local time: 10:15
Member (2007)
German to Turkish
+ ...
Alm-İng sözlüklerden... Dec 6, 2013

NOUN a souvenir | souvenirs

SYNO memento | souvenir | keepsake | relic ...
NOUN das Souvenir | die Souvenirs
edit
SYNO Andenken | Mitbringsel | Souvenir
travelTrVocab.souvenir 151Andenken {n} [Souvenir]
travelTrVocab.souvenir 30Souvenir {n}
travelTrVocab.souvenir 15Reiseandenken {n}
souvenir 9Erinnerung {f}
souvenir 5Mitbringsel {n} [Andenken]
souvenir Angedenken {n} [veraltet] [Andenken, Souvenir]
souvenir Erinnerungsstück {n} [von einer Reise mitgebracht]

Kaynak: http://www.dict.cc/?s=souvenir
-------------------------------------------
Substantive
souvenir das Andenken
souvenir die Erinnerung
souvenir - keepsake, memento das Erinnerungsstück
souvenir der Geschenkartikel
souvenir das Mitbringsel - Andenken
souvenir das Reiseandenken
souvenir das Reisemitbringsel
souvenir das Souvenir
bibelot das Souvenir
souvenir picture das Erinnerungsbild
souvenir shop der Andenkenladen
Beispiele
among the most popular souvenirs unter den beliebtesten Andenken

--------------------------------------------
Kaynak: http://dict.leo.org/#/search=souvenir&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on

-------------------------------------------------
hatıra
anı
hatıra eşya
hediyelik eşya
seyahat (yolculuk) hatırası (anısı)
hediyelik (bu bile olur)
---Bunları kafadan salladım---

Konu dışı olarak: Anadolunun birçok yerinde "okuntu" -> "düğün davetiyesi" demektir örneğin.
...


[Edited at 2013-12-06 22:27 GMT]


Direct link Reply with quote
 

Halil Ibrahim Tutuncuoglu "Бёcäטsع Լîfe's cômplicåtعd eñøugh"
Turkey
Local time: 10:15
Turkish to English
+ ...
Ben bunu anladım anlamasına ama Dec 6, 2013

Adnan Karamanoğlu Türkoğlu Türküm Özdemir wrote:

Şaka yaptım, üzülme hemen; daha ağır-ağdaLI yazılar de var[Edited at 2013-12-06 21:09 GMT]


Risaleler mesela gerçekten zorlayıcı:

Hazret-i Yunus İbn-i Metta Alâ Nebiyyina ve Aleyhissalâtü Vesselâm’ın münâcâtı, en azîm bir münâcâttır ve en mühim bir vesîle-i icâbe-i duâdır. Hazret-i Yunus Aleyhisselâm’ın kıssa-i meşhûresinin hulâsası: Denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş.Deniz fırtınalı ve gece dağdağalı ve karanlık ve her taraftan ümid kesik bir vaziyette
münâcâtı, ona sür’aten vâsıta-i necat olmuştur. Şu münâcâtın sırr-ı azîmi şudur ki: O vaziyette esbâb bilkülliye sukut etti. Çünkü o halde ona necat verecek öyle bir zat lâzım ki; hükmü, hem balığa, hem denize, hem geceye, hem cevv-i semâya geçebilsin. Çünkü, onun aleyhinde “gece, deniz ve hût” ittifak etmişler. O Nur-u Tevhid ile hûtun karnını bir taht-el-bahr gemisi hükmüne getirip ve zelzeleli dağvâri emvâc dehşeti içinde; denizi, o Nur-u Tevhid ile emniyetli bir sahra, bir meydan-ı cevelan ve tenezzühgâhı olarak o nur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp, Kamer’i bir lâmba gibi başı üstünde bulundurdu. Tâ sâhil-i selâmete çıktı. Şecere-i yaktîn altında o lütf-u Rabbânîyi müşâhede etti.İşte Hazret-i Yunus Aleyhisselâm’ın birinci vaziyetinden yüz derece daha müdhiş bir vaziyetteyiz. Gecemiz, istikbâldir. İstikbâlimiz, nazar-ı gaf-letle onun gecesinden yüz derece daha karanlık ve dehşetlidir. Denizimiz, şu sergerdan küre-i zeminimizdir. Bu denizin her mevcinde binler cenâze bulunuyor; onun denizinden bin derece daha korkuludur. Bizim heva-yı nefsimiz, hûtumuzdur; hayât-ı ebediyemizi sıkıp mahvına çalışıyor. Bu hût, onun hûtundan bin derece daha muzırdır. Çünkü; onun hûtu yüz senelik bir hayatı mahveder. Bizim hûtumuz ise, yüz milyon seneler hayatın mahvına çalışıyor. Mâdem hakîki vaziyetimiz budur; biz de Hazret-i Yunus Aleyhisselâm’a iktidâen, umum esbâbdan yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya Müsebbib-ül Esbâb olan Rabbimize iltica edip...


Bu zat Atatürk'ün çok değer verdiği, Diyanet İşleri Başkanı yapmak istediği ve kabul etmeyip bir mağaraya çekilerek bu kitapları yazmayı tercih edince Ankara Tren Garı'na giderek bizzat uğurladığı (Burada Atatürk'ün büyüklüğünü de görüyoruz) bir alim. Eserlerini okumak için maalesef sözlük kullanmak zorunda kalıyorum.


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
Turkey
Local time: 10:15
Member (2007)
German to Turkish
+ ...
@ İbrahim Bey /// Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır hakkında... Dec 11, 2013

Forumla ilgilenen moderatör arkadaşlara soruyorum:

İbrahim Beyin 7 Aralıkta yazdığı yazıyı ben ilk defa niye 12 Aralıkta görüyorum?

--------------

Rahmetli Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır http://tr.wikipedia.org/wiki/Elmalılı_Muhammed_Hamdi_Yazır büyük bir din bilgini imiş. Rahmetle anıyorum. İlahiyatçı akrabalarımdan da çok dinlerim o meşhur büyük eserini... Bana anlatılanlara göre; kapanmış, yazmış o büyük eserini. Sigara tiryakisiymiş (me too) Çok büyük bir çevirmenmiş...

"Elmalılı Hamdi Yazır Tefsir Yazması ve Ruh Hali 1" -> http://www.youtube.com/watch?v=FHgrdtr5JwA


Dil konusunda ne diyebilirim ki. ->

-> 1) http://www.proz.com/forum/turkish/252364-osmanlıca_türkçe_kaynaklar_cumhuriyet_boyunca_türkçenin_serüveni_günümüz_türkçesi.html

-> 2) http://www.proz.com/forum/turkish/189029-dilin_sadeleşmesi.html


Not: Ben din bilginlerini karıştırdım galiba...

Neyse.

[Edited at 2013-12-12 03:33 GMT]


Direct link Reply with quote
 

Nizamettin Yigit  Identity Verified
Turkey
Local time: 10:15
Dutch to Turkish
+ ...
Tek kelimelik karşılıklar Dec 14, 2013

Ben iki kelime önereceğim. Anadolu'da yer etmiş, kitaplara, romanlara ve türkülere sinmiş kelime "teberik".

Diğer bir kelime, andaç.
Kimileri tutmasa da ben çok da itici bulmuyorum. Tek kelime ile ifade edebiliyor.


dilediğinizi kullanın. Kullandığınızda aklınızda soru ve şüphe kalmaz!

Sağlıcakla kalınız

Nizam Yigit


Direct link Reply with quote
 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

'Souvenir: Hediyelik Eşya' çevirisi ne kadar doğru?

Advanced searchLSP.expert
You’re a freelance translator? LSP.expert helps you manage your daily translation jobs. It’s easy, fast and secure.

How about you start tracking translation jobs and sending invoices in minutes? You can also manage your clients and generate reports about your business activities. So you always keep a clear view on your planning, AND you get a free 30 day trial period!

More info »
SDL Trados Studio 2017 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2017 helps translators increase translation productivity whilst ensuring quality. Combining translation memory, terminology management and machine translation in one simple and easy-to-use environment.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search