Pages in topic:   [1 2 3] >
Terc羹me Tarihimiz
Thread poster: Serkan Doan

Serkan Doan  Identity Verified
Turkey
Local time: 18:12
Turkish to English
+ ...
Dec 10, 2004

Bu konuyu Terc羹me Tarihimiz hakk覺nda kar覺l覺kl覺 bilgilendirme ve payla覺mlar yapabilmemiz umuduyla a癟t覺m. ok yak覺nda Terc羹me Tarihimize ilikin birtak覺m yaz覺lar覺 s覺ras覺yla ekleyeceim.. Arkadalar覺n kat覺l覺m覺n覺 bekliyorum...

Direct link Reply with quote
 

Baybars Araz  Identity Verified
Local time: 18:12
English to Turkish
+ ...
itiraz覺m var... Dec 10, 2004

bu konu bal覺覺n覺n liderinin Adil Bey olmas覺n覺 talep ediyorum

Direct link Reply with quote
 

Serkan Doan  Identity Verified
Turkey
Local time: 18:12
Turkish to English
+ ...
TOPIC STARTER
Liderlik Dec 10, 2004

Baybars bey, ben liderlikten 癟ok uza覺m, ve elbette ki iki as覺rl覺k tecr羹besiyle, bu liderlik en 癟ok Adil Bey'e yak覺覺r

Baybars Araz wrote:

bu konu bal覺覺n覺n liderinin Adil Bey olmas覺n覺 talep ediyorum


Direct link Reply with quote
 

Serkan Doan  Identity Verified
Turkey
Local time: 18:12
Turkish to English
+ ...
TOPIC STARTER
Cumhuriyet ve yeni k羹lt羹r politikas覺 Dec 10, 2004

Cumhuriyet T羹rkiyesinin 癟adalama at覺l覺mlar覺 aras覺nda y繹ntemli 癟eviri 癟al覺malar覺n覺n yeri, 癟ok 繹nemli ve 癟ok sayg覺nd覺r. Atat羹rk Devrimlerinin imzas覺n覺 ta覺yan yak覺n tarihimizde bu, art覺k tart覺mas覺z bir ger癟ektir; bu ger癟ei ne s繹z羹 edilen 癟al覺malar覺n h覺z覺n覺n ilk y覺llara oranla d羹m羹 olmas覺, ne de g羹n羹m羹zde 癟evirmenlik ura覺n覺 ve 癟evirmenleri aktarmac覺l覺k balam覺nda ele al覺p k羹癟羹msemeye yeltenen s繹zde ayd覺nlar覺n varl覺覺 buland覺rabilir.

Tarihimizde 癟eviri 癟al覺malar覺n覺n younlamas覺, Tanzimatla balar; ancak k羹lt羹r ve d羹羹nce yaam覺m覺z覺n ge癟miinde en etkin 癟eviri hareketinin balang覺癟 tarihi, 1940 y覺l覺na rastlar. nce bu hareketin haz覺rlay覺c覺 evresi 羹zerinde biraz dural覺m.

Bu haz覺rlay覺c覺 evre, 1930lar T羹rkiyesinde Atat羹rk羹n ikili 癟al覺malar覺yla balar. Bir yandan T羹rk Dil Kurumu ve T羹rk Tarih Kurumu kurulur. T羹rk Tarih Kurumunun amac覺, yeni toplumun tarih bilincine kavumas覺n覺, T羹rklerin ve Anadolunun tarihinin 癟ada bir anlay覺la, bu toplumun insanlar覺 taraf覺ndan yaz覺lmas覺n覺 salamakt覺r. 羹nk羹: Osmanl覺 襤mparatorluunun tarih癟ileri bu insanlar覺n ne hayat hikayesini anlatm覺, ne de niteliklerini dile getirmilerdi. Onlar覺 bir topluluk olarak bile tan覺m覺yorlard覺 癟羹nk羹... T羹rkiyenin tarihini yeni batan dile getirmek ve bambaka bir a癟覺dan, bir vatan ve millet olarak dile getirmek gerekiyordu... (Azra Erhat, yay覺nlanmam覺 an覺lar覺n覺n G羹lleylaya An覺lar bal覺覺n覺 ta覺yan birinci b繹l羹m羹nden). T羹rk Dil Kurumunun kurulu nedenine gelince: Ortada bir tarih olmad覺覺 gibi, bir T羹rk dili de yoktu... daha dorusu bir T羹rk dili vard覺, ama 襤stanbul Osmanl覺cas覺 onu yads覺m覺, unutulmas覺 i癟in elinden geleni yapm覺, g繹r羹lmez bir k繹eye atm覺t覺 can覺m Yunusumuzun dilini, can覺m Anadolu T羹rk癟esini... bunca y羹zy覺l g繹zden 覺rak tutulan ger癟ek T羹rk癟eyi 繹n plana almak, bir de y羹zy覺llarca uygarl覺k ve k羹lt羹r geliiminden uzak kald覺覺m覺z i癟in s繹zl羹羹m羹ze girmemi s繹zc羹kleri 繹zt羹rk癟e k繹klerden t羹retmek, yeni yeni k繹kenler bulup 癟覺karmak gerekiyordu... (Azra Erhat, a.g.e.)

Atat羹rk, T羹rk tarihine ve diline bilimsel d羹zeyde eilmek diye 繹zetleyebileceimiz bu giriimlerini Bat覺y覺 ileriye g繹t羹rm羹 d羹羹nce ve k羹lt羹r miras覺yla en youn d羹zeyde iliki kurma 癟abalar覺yla tamamlam覺t覺r. 1933teki 羹niversite reformunun hemen ard覺ndan bata Naziler y繹netimindeki Almanyadan ayr覺lmak zorunda kalan bilim adamlar覺 olmak 羹zere- yabanc覺 bilim adamlar覺n覺n T羹rkiyeye 癟ar覺lmalar覺, 羹niversitelerimizdeki filoloji b繹l羹mlerinin a癟覺lmas覺, 1937 y覺l覺nda d羹zenlenen 襤kinci Tarih Kongresine d羹nyan覺n 癟eitli 羹lkelerinden uzmanlar覺n davet edilmeleri ve benzeri giriimler, bu 癟abalar覺n deiik uygulamalar覺d覺r.

eviri alan覺nda Atat羹rk羹n d羹nyaya a癟覺lma 繹nerilerinin somut sonu癟lar vermesi ise epey erken bir d繹neme rastlar. Cumhuriyetin ilan覺ndan hemen sonra, 1924 y覺l覺nda Milli Eitim Bakanl覺覺na bal覺 olarak Telif ve Terc羹me Heyeti kurulur. Bu heyetin g繹revi, T羹rk ulusal kitapl覺覺n覺n ve 繹retim kurumlar覺n覺n gereksindii 癟evirileri haz覺rlamakt覺r. Telif ve Terc羹me Heyeti, 癟al覺malar覺n覺 1926 y覺l覺nda Milli Talim ve Terbiye Dairesinin kuruluuna kadar s羹rd羹r羹r.

Devletin bu giriimlerine kout olarak ve bu giriimlerin genelde yaratt覺覺 elverili ortam覺n etkisiyle, 癟eviri yay覺nlar覺 alan覺nda 繹zel 癟abalar balar. Bunlar aras覺nda Remzi Kitabevinin giriimi, Cumhuriyet d繹nemi 癟eviri tarihimiz i癟in 癟ok b羹y羹k 繹nem ta覺maktad覺r. Remzi Kitabevi, 1939dan sonra, yani I. Teriyat Kongresinin toplanmas覺ndan epey 繹nce, Mustafa Nihat z繹n羹n y繹netimindeki bir ekiple D羹nya Muharrirlerinden Terc羹meler Serisini balat覺r. 1946da bu seride yay覺mlanan d羹nya klasiklerinin say覺s覺 elliyi bulmutur. A. France, A. Gide, M. Gorki, F.M. Dostoyevski, A. Maurois, Gogol, olohof, O. Wilde, O. Henry, K. Hamsun ve P. 襤strati, o d繹nemde dilimize 癟evrilen yazarlar覺n yaln覺zca birka癟覺d覺r. Nasuhi Baydar, H羹seyin Cahit Yal癟覺n, Mustafa Nihat z繹n, erif Hulusi, Hasan Ali Ediz, Yaar Nabi Nay覺r, Sabri Esat Siyavugil gibi adlar, s羹rekli 癟evirmenler aras覺ndad覺r.

1940lara gelinirken T羹rkiye, art覺k tarihinin en kapsaml覺 ve en etkili 癟eviri hareketinin eiindedir.


[Edited at 2004-12-13 06:52]


Direct link Reply with quote
 

Serkan Doan  Identity Verified
Turkey
Local time: 18:12
Turkish to English
+ ...
TOPIC STARTER
Terc羹me B羹rosu Dec 10, 2004

1939 sonbahar覺nda Birinci Neriyat Kongresi toplan覺r; kongrede d羹nya klasiklerinin dilimize 癟evrilmesi ve Devlet eliyle bast覺r覺lmas覺 kararlat覺r覺l覺r. 1940 y覺l覺nda da bu ama癟la Maarif Vekaleti b羹nyesinde bir Terc羹me B羹rosu kurulur. Terc羹me B羹rosunun en temel hedefi, 癟eviri alan覺ndaki geliig羹zellie son vermek ve d羹nya klasiklerinin 癟evrilmesi iinin, Devlet desteinde, belli bir plan dorultusunda y羹r羹t羹lmesidir. 襤lk alt覺 y覺l boyunca 繹nce Nurullah Ata癟覺n, daha sonra da Sabahattin Ey羹bolunun y繹netiminde 癟ok youn 癟eviri 癟al覺malar覺 ger癟ekletirilir. Maarif Vekili Hasan Ali Y羹celin bakanl覺ktan ayr覺lmas覺ndan sonra tempo biraz d羹erse de, 癟eviri 癟al覺malar覺 s羹rer. 1958e kadar, yani on sekiz y覺lda Milli Eitim Bakanl覺覺 klasikleri aras覺nda bine yak覺n kitap 癟覺kar.

Terc羹me B羹rosunun ikinci temel hedefi, bir Terc羹me dergisinin 癟覺kar覺lmas覺d覺r. Derginin 19 May覺s 1940 tarihinde 癟覺kan ilk say覺s覺ndaki 繹ns繹z羹nde Hasan Ali Y羹cel, 癟覺kar覺l覺 nedenini ve ama癟lar覺n覺 繹yle a癟覺klar: ... K羹lt羹r tan覺覺kl覺覺n覺n fikri manzaras覺 her zaman ve her yerde, dil ve yaz覺l覺 eser al覺verii ile olmutur; bizde de ayn覺 hal vaki oluyor. Terc羹me; zihni, fikri ve medeni bir intibak olduuna g繹re, g羹n g羹nden daha m羹tekamil bir ana diline nakil hareketi bizde de tekevv羹n etmitir. M羹nevverlerimiz, kendi aralar覺nda verimli bir birleme yapamad覺klar覺 ve bu ilerde baka memleketlerde b羹y羹k m羹esseriyeti olan nairlerin bilgili 繹nayak olular覺na imkan bulunmad覺覺 i癟in terc羹me davam覺z bir t羹rl羹 rasyonel bir tertibin zincirini takip edemedi. Hususi teebb羹s ve teekk羹llerle v羹cut bulmas覺 temenniye 癟ok lay覺k olan bu b羹y羹k k羹lt羹r davas覺n覺n devlet eline intikali, bu sebeplerle bir zaruret olmutur. Maarif Vekilliinin terc羹me ii ile ciddi surette megul oluu, bu hareketin devlet kadrosu d覺覺nda inkiaf覺na bir balang覺癟 olmak i癟indir. Bir as覺rd覺r nice nice eserleri terc羹me ve basma i癟in emek verildii halde, d羹nya aheserlerinden bal覺calar覺n覺n milli k羹t羹phanemizde bulunmay覺覺, geliig羹zel 癟al覺覺ld覺覺n覺n en kuvvetli, fakat en ac覺kl覺 bir delilidir... Terc羹me, bizim nazar覺m覺zda, mekanik bir nakil hareketi deildir. Herhangi bir eser, ana dile ge癟irilmi say覺labilmek i癟in bu ii yapan覺n, m羹ellifin zihniyetini benimsemesi, daha dorusu m羹ellifin mensup olduu cemiyetin k羹lt羹r ruhuna ger癟ekten n羹fuz etmesi laz覺md覺r. B繹yle olunca da o cemiyetten alaca覺 mefhumlarla kendi cemiyetinin fikir hazinesini zenginletirmesi tabiidir. Bunun i癟indir ki ana dilimizin, bu inzibatl覺 fikir 癟al覺malar覺 ile, yepyeni tekam羹l imkanlar覺 kazanaca覺na inanmaktay覺z. Her anlay覺 bir yaratma olduuna g繹re, iyi bir m羹tercim, b羹y羹k bir m羹ellif k覺ymetindedir. Muayyen kitaplar覺n terc羹mesi teebb羹s羹 yan覺nda bizzat terc羹menin ne olduu ve nas覺l olmas覺 laz覺m gelecei hakk覺nda bizden baka milletlerin bu hususta neler yapt覺klar覺n覺 da g繹r羹p g繹stererek terc羹me iine bir istikamet ve h覺z vermeyi ihmal etmedik. Terc羹me mecmuas覺n覺 bu maksatla T羹rk m羹nevverlerine akdim ediyoruz ve kendilerini bu vas覺fta sayanlar覺 bize yard覺ma davet ediyoruz.

eviri 繹rneklerine metinlerin as覺llar覺 ile birlikte yer veren Terc羹me Dergisi, 癟覺kt覺覺 s羹rece ger癟ek bir 癟eviri okulu nitelii ta覺d覺. Azra Erhat, bir yaz覺s覺nda Terc羹me B羹rosu ve Terc羹me Dergisi konusunda u deerlendirmeyi yapar: TERCME BROSU, TERCME Dergisi ve klasikler 癟evirileri T羹rkiyede bir 癟覺覺r a癟m覺t覺r... B 癟覺覺r k羹lt羹r ve edebiyat覺m覺zda yenilik getirmekle, dilimizi bi癟imlendirmekle kalmad覺, yay覺n hayat覺m覺z覺 da bir d羹zene soktu, bilimde metne ve somut ger癟ee dayan覺lmas覺na yol a癟t覺, d羹nya d羹羹n羹, yaz覺n覺 ve sanat覺 ile al覺verie koydu T羹rk ayd覺n覺n覺 ve sanat癟覺s覺n覺. Yazara ve okura bir kitap ahlak覺 a覺lad覺... (Azra Erhat覺n TERCME BROSU bal覺kl覺 bu makalesi i癟in bak. A. Erhat, Sevgi Y繹netimi, ada Yay覺nlar覺, 襤stanbul 1978; Yazko eviri, say覺 7 / 1982).

unu 羹z羹lerek belirtmek gerekir ki, Terc羹me B羹rosu ve Terc羹me Dergisi olay覺, yak覺n k羹lt羹r tarihimizin bug羹ne dein ciddiyetiyle badamayacak 繹l癟羹de y羹zeysel irdelenmi bir olgusudur. Bu denli youn balat覺lm覺 ve 羹retken bi癟imde s羹rd羹r羹lm羹 bir giriimin etkilerinin ve 癟eitli yans覺malar覺n覺n, tez ve monografiler d羹zeyinde ele al覺nm覺 olmas覺, k羹lt羹r tarihimizin yaayan bir b繹l羹m羹 olarak g羹ndemde tutulmas覺 gerekirdi. Oysa 1940dan sonraki kuaklar覺n bu hareketi o da bir rastlant覺 sonucu duymu ya da okumularsa! tan覺yabilmek i癟in yapabilecekleri tek ey, da覺n覺k ve yetersiz kaynaklara gitmek, bir de art覺k 癟ok zor eriilebilen eski Terc羹me Dergisi say覺lar覺n覺n peine d羹mektir.


[Edited at 2004-12-13 06:52]


Direct link Reply with quote
 

Serkan Doan  Identity Verified
Turkey
Local time: 18:12
Turkish to English
+ ...
TOPIC STARTER
1950'ler ve sonras覺 Dec 10, 2004

Terc羹me Dergisinin yay覺n覺na son verilmesinden sonra, uzun s羹re benzeri bir giriime rastlanmad覺. Terc羹me B羹rosunun da覺t覺lmas覺n覺n ard覺ndan, Milli Eitim Bakanl覺覺n覺n yay覺n 癟al覺malar覺 da h覺z覺n覺 giderek yitirdi. Klasiklerin yay覺nlanmas覺 ii, o noktadan sonra 繹zel yay覺nevlerince s羹rd羹r羹ld羹 ve g羹n羹m羹zde de s羹rd羹r羹lmekte. Ancak Terc羹me Dergisinin b覺rakt覺覺 boluk, uzun s羹re varl覺覺n覺 korudu. 1970li y覺llar覺n ortalar覺nda K羹lt羹r Bakanl覺覺nca EV襤R襤 ad覺 alt覺nda bir dergiye baland覺ysa da, h羹k羹met deiiklii nedeniyle bu dergi tek say覺yla kald覺.

zel giriimcilik alan覺nda, bata Memet Fuat覺n y繹netiminde uzun y覺llar 癟覺kan Yeni Dergi olmak 羹zere, 癟evirilere yer veren, 癟evirilere (yine Memet Fuat覺n yapt覺覺 gibi) b羹y羹k titizlik g繹steren dergiler oldu. Bu arada Memet Fuat覺n uzun y覺llar s羹rd羹rd羹羹 癟al覺malar覺yla (gerek Yeni Dergi, gerekse 癟evirmenlerle olan ilikileri balam覺nda) De Yay覺nevini bir t羹r 癟eviri okuluna d繹n羹t羹rm羹 olduunu da 繹nemle belirtmek gerekir. Sonradan alanlar覺nda 羹n yapan kimi 癟evirmenlerin ilk 羹r羹nleri, Yeni Dergide yay覺mlanm覺t覺r.

Ancak, Terc羹me Dergisinin yaln覺zca 癟eviriler yay覺mlamakla yetinmeyip, 癟eviri sorunsal覺na uygulamas覺 ve kuram覺yla bir b羹t羹n olarak eilmi olduunu 繹nemle an覺msamak gerekir. Sonraki 繹zel dergiler b繹yle bir b羹t羹n羹 ama癟lamad覺klar覺ndan 繹t羹r羹d羹r ki, Terc羹menin yeri uzun s羹re bo kald覺.


[Edited at 2004-12-13 06:52]


Direct link Reply with quote
 

Sel癟uk Budak  Identity Verified
Local time: 18:12
English to Turkish
+ ...
Bireysel Tarih/Toplumsal Tarih Dec 10, 2004

sel癟uk budak wrote
Tekrar Merhaba Forum!


ok ho bir konu, ama 癟ok s覺k覺覺k bir zaman be azizim.

Yine de, bir iki sat覺r yazma k覺k覺rtmas覺na direnemedim.

Senin 繹nerine bir ilave yapay覺m: Burada bireysel tarihlere yer verilebilir. Bu son derecede ilgin癟 ve ho olabilir. Bir araya getirildiinde ise g繹r羹lecektir ki, asl覺nda toplumsal tarihmi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde, kendi "bireysel tarihim" hakk覺nda birka癟 sat覺r yazabilirim. Terc羹me alan覺nda yeni olan arkadalar a癟覺s覺ndan elenceli ve ilgin癟 olabilir.

SB


Direct link Reply with quote
 

Nizamettin Yigit  Identity Verified
Turkey
Local time: 18:12
Dutch to Turkish
+ ...
Yava Ol Serkan bey Dec 11, 2004

Merhabalar,

Serkan bey aman yavas ol. Guzel bir konu acmissiniz. Ayni konuda gunde 3 mesaj cok. Biraz yavas post edin ki sindire sindire okuyalim...

Sevgiyle kalin

Nizamettin Yigit[Subject edited by staff or moderator 2005-01-11 05:27]


Direct link Reply with quote
 

sevinc altincekic  Identity Verified
Local time: 18:12
English to Turkish
+ ...
Cumhuriyet d繹neminden 繹nce... Dec 12, 2004

Serkan'覺n T羹rkiye eviri tarihine Cumhuriyet D繹nemiyle balamas覺na biraz a覺rd覺m dorusu... Ondan 繹ncesi de bize ait ister istemez:)

"...Edebiyat覺m覺zda g繹r羹len roman bi癟imindeki ilk eser, Yusuf K璽mil Paa'n覺n (繹lm. 1875) F矇nelon'dan 癟evirdii Terceme-i Telemak't覺r (癟ev. 1859; bas. 1862, 1863, 1867, 1870). Eski 矇in璽" (divan nesri) usul羹yle, yani yabanc覺 s繹zc羹k ve kurallarla, "seci" vb. s繹z oyunlar覺yla y羹kl羹 bir dil ve anlat覺mla 癟evrilen bu eser, dil a癟覺s覺ndan Hamse-i Nerkisi, vb'ni and覺rmas覺 y羹z羹nden olacak, o 癟ada 癟ok beenilmi ve uzun y覺llar okullarda 繹rnek in璽 kitab覺 olarak okutulmutur. Kitab覺n ba覺nda 癟evirmenin de iaret ettii gibi, eser "繹zetlenerek" T羹rk癟e'ye aktar覺lm覺t覺r; yine bataki sat覺rlardan 繹rendiimize g繹re, 癟evirmen, "ilk bak覺ta hik璽ye gibi g繹r羹nen" bu eseri bir "hik璽ye" (roman) olarak deil de, "asl覺 hikmet olan" bir "ahlak kitab覺" diye g繹rmektedir... Doulu bir anlat覺m i癟inde de olsa, Trk edebiyat覺na ilk defa bu eserle girmitir.
Ayn覺 eser, daha sonra, Ahmet Vefik Paa (1823-1891) taraf覺ndan da 癟evrilmitir (1881).
Victor Hugo'dan 繹zetlenerek 癟evrilen ve Ruzname-i Ceride-i Havadis gazetesinde tefrika edilen Madurin Hikayesi (1279 "1862", no. 480-503) Bat覺 edebiyat覺ndan T羹rk癟e'ye ge癟en ikinci eserdir. Sekiz y覺l sonra emsettin sami (1850-1904) taraf覺ndan Sefiller (1880) ad覺yla 癟evrilen ve art覺k o adla an覺lagelen eserin bu ilk 癟evirisi, Yusuf K璽mil Paa'n覺n Terceme-i Telemak'taki tutumunun tam tersine, sade bir dil ve yapmac覺ks覺z bir anlat覺mla - yani o zaman覺n gazete diliyle - kaleme al覺nm覺t覺r.
...
nl羹 襤ngiliz romanc覺s覺 Daniel Defoe'nun Robinson adl覺 eseri Vaka-n羹vis Ahmet Lutfi Efendi (1816-1907) Hikaye-i RObenson (1864, 1866, 1874, 1877) ad覺yla, Arap癟a 癟evirisinden T羹rk癟e'ye 癟evirmitir. evirmenin de s繹yledii gibi, eser batan aa覺 "konuma edas覺 羹zere a癟覺k ifadeler ve ibareler ile" 癟evrilmitir.
Ayn覺 eseri daha sonra emsettin Sami de Robenson (1884) ad覺yla 癟evirmitir. emsettin Sami, 癟evirisinin 繹ns繹z羹nde belirttii 羹zere, "yeni d羹羹ncelerin ve imdiki ilerlemelerin k繹hne m羹niy璽ne tarzla anlat覺lamayaca覺" d羹羹ncesiyle, "anlat覺m覺 kitap ivesinden kurtar覺p konuma ivesine kalbetmi"tir."

Daha sonralar覺, Chateaubriand'tan Atala, 襤bni Sirac-i Ahir ve Rene; Voltaire'den Hik璽ye-i Hikemiyye-i Mikromega; Alexandre DUmas pere'den Monte Cristo vs. diye gidiyor...

"...B繹ylece, 1860 ile 1880 aras覺ndaki yirmi y覺ll覺k birinci d繹nemde, Bat覺 edebiyat覺n覺n birka癟 klasik yazar覺n覺n ve genellikle romantik yazarlar覺ndan 癟ounun belli bal覺 eserleri T羹rk癟e'ye ge癟irilmi; roman t羹r羹n羹n 癟eitli 繹rnekleri T羹rk okurlar覺nca tan覺nm覺 oldu.
1880'le Edebiyat-覺 Cedide topluluunun kurulduu 1896 aras覺ndaki on alt覺 y覺lda da, Goncourt Kardeler, Alphonse Daudet, Emile Zola, Maupassant gibi realist ve nat羹ralist yazarlardan 癟eviriler yap覺lmaya balanm覺t覺r.
Bu d繹nemlerde 癟evirmenlerin belli bal覺 sorunlar覺ndan biri, "dil" konusudur. Al覺覺lagelen eski "in璽" tarz覺 Bat覺 roman覺na uygun d羹m羹yordu. B繹yle bir zorlukla kar覺laan kimi 癟evirmenler, "dilimizin her anlam覺 b羹t羹n羹yle ve kolayl覺kla anlatmaya yeterli bir genilikte olmad覺覺n覺" (Recaizade Mahmut Ekrem, Atala, 繹ns繹z) ileri s羹r羹yor; kimileri, "yeni d羹羹nce ve bug羹nk羹 ilerlemeleri k繹hne m羹niy璽ne tarzla anlatma olana覺 bulunmad覺覺n覺" g繹z 繹n羹ne alarak, "癟evirirken eserin asl覺ndan ayr覺lmamay覺, dilimizin ivesi bozulur korkusuna kap覺lmamay覺" sal覺k veriyor, "bu ive deiikliinin dilimizi d羹zeltip ilerleteceini," "Avrupa dilleriyle dilimiz aras覺ndaki en 繹nemli farklardan biri, s繹z i癟indeki c羹mle ve s繹zc羹klerin baa ve sona al覺nmas覺ndan ibaret olup, anlat覺m覺 kitap ivesinden kurtararak konuma ivesine 癟evirmekle, bu fark覺n b羹y羹k bir k覺sm覺n覺n giderilebileceini ve bu sayede dilimizin sadeleip g羹zelleeceini" (emsettin Sami, Robensoni 繹ns繹z) s繹yl羹yor; kimi 癟evirmenlerimiz de, zaten "konuma edas覺 羹zere a癟覺k ifadeler ve ibareler ile" (Ahmet L羹tfi, Hik璽ye-i Robenson, 繹ns繹z) 癟evirerek, emsettin Sami'nin "konuma dilini kullanma" yolundaki 繹nerisini 癟ok daha 繹nce uygulam覺 oluyordu.
Bu d繹nemdeki ikinci 繹nemli sorun da, romanlar覺n "ahlak d羹zeltmeye" yard覺mc覺 olduu sorunudur. Bu nokta g繹z 繹n羹nde bulundurularak, eskiye bal覺 kimi yazarlar, Frenklerden birtak覺m ahlak bozucu eyler 癟evireceimize, Ahl璽k-覺 Al璽i, Makaam璽t-覺 Hariri gibi eski eserleri okumam覺z gerektiini savunuyor: Bat覺'ya d繹n羹k yazarlar da, Bat覺'dan yap覺lacak birtak覺m 癟evirilere ihtiyac覺m覺z bulunduunu, fakat "Frans覺z ahlak覺n覺n baka, M羹sl羹man ahlak覺n覺n baka olduunu, onlarda iyi say覺lan ahlak覺n belki de 羹癟te ikisinin bizde zararl覺" say覺laca覺n覺 ileri s羹rerek, "Frenk d羹羹ncelerini ahalimize a覺lamamak i癟in, Avrupal覺lar覺n ak ve alaka 羹zerine yazd覺klar覺 hik璽yeleri 癟evirmemeyi," "tarih, bilim ve ahlakla ilgili olanlar覺" 癟evirmeyi (Hayal dergisi, 1874) sal覺k veriyordu."

Yazan: Cevdet Kudret, T羹rk Edebiyat覺nda Hik璽ye ve Roman, Al覺nt覺: eviri Se癟kisi I, Mehmet Rifat


Direct link Reply with quote
 

Umit Altug  Identity Verified
Local time: 18:12
English to Turkish
+ ...
Terc羹me tarihi demiken, bir soru Dec 13, 2004

unu hep merak ederdim, acaba bilen var m覺? "Jack the Ripper"覺 T羹rk癟eye ilk "Kar覺ndeen Jak" diye 癟eviren kim? Bence yarat覺c覺 bir 癟eviri. Yoksa bunu Kudoz sorusu olarak sorsam m覺? Bakal覺m, baka ne 癟eviri 繹nerileri 癟覺kar.

Tart覺ma gayet akademik d羹zeyde giderken c覺v覺tmak gibi olmad覺 inallah. Napiim, seri katillere 繹zel bir merak覺m var.

"Yours truly"


[Edited at 2004-12-13 00:40]


Direct link Reply with quote
 
Pages in topic:   [1 2 3] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

Terc羹me Tarihimiz

Advanced searchSDL Trados Studio 2017 only 415 / $495
Get the cheapest prices for SDL Trados Studio 2017 on ProZ.com

Join this translators group buy brought to you by ProZ.com and buy SDL Trados Studio 2017 Freelance for only 415 / $495 / 瞿325 / 瞼60,000 You will also receive FREE access to our getting started eLearning program!

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search