2016 çevirmen/bilirkişi başvuruları başladı.
Thread poster: Halil Ibrahim Tutuncuoglu "Бёcäטsع Լîfe's cômplicåtعd eñøugh"

Halil Ibrahim Tutuncuoglu "Бёcäטsع Լîfe's cômplicåtعd eñøugh"
Turkey
Local time: 01:22
Turkish to English
+ ...
Oct 1, 2015

Önceden de belirttiğim gibi son üç senedir sürekli duyurmamın ve ketum kalmamanın sebebi ne kadar çok ev satılırsa ülke ekonomisine o kadar girdi olacağıdır (zira satılan her konut 400 alt sektörde iş alanı açıyor). Bu anlamda diğer çevirmen arkadaşların da konuyu diğer meslektaşlarıyla paylaşmalarını salık veririm. Kolay gelsin.


http://www.istanbul.adalet.gov.tr/


DUYURU

T.C.
İSTANBUL
ADLI YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


17/09/2015

Karar No Konu:
2015/19487 Muh 2016 Yılı İçin Tercümanlık Başvuru İlanı


İ L A N

04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202. maddesine dayanılarak hazırlanan 28578 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 1. ve 2. Maddesince ve Ceza Muhakemesi Kanunu 202. maddesi gereğince soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının, kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının, Türkçe'ye çevrilmesi için oluşturulacak, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek 2016 yılı tercüman listesine başvurmak için, başvuru tarihi, başvuru kabul şartları ile başvuru için istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

A. BAŞVURU KABUL ŞARTLARI :

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
3.En az ilkokul mezunu olmak,
4.Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak, (31/10/1997 tarihi ve öncesi doğumlular)
5.Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile, Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
6.Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak,
7.Komisyonunun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya bir meslekî faaliyeti icra etmek,
8.Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,
9.Tercüman olarak görev yapmak isteyenler 01 Ekim – 30 Ekim 2015 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına ilanımızdaki başvuru formu ve dil beyanı formlarını doldurduktan sonra bu ve diğer istenen belgelerle birlikte şahsen başvurmaları veya mahallî Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle burada belgelerin asılları gösterillip onaylattırılarak mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları vasıtasıyla APS ile BAŞVURU FORMUNU DOLDURDUĞU TARİH İTİBARİYLE EN GEÇ 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE mesai saatleri içerisinde İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. 30 Ekim 2015 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
***DİKKAT: BAŞVURU SAHİPLERİ, İLANIN ALT KISMINDA BULUNAN BAŞVURU FORMU VE DİL BEYANINI EKSİKSİZ DOLDURARAK ÇIKTILARINI ALDIKTAN SONRA BAŞVURU FORMUNUNUN DOLDURULDUĞU TARİH İTİBARİYLE EN GEÇ 3 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE BAŞVURU FORMU VE DİĞER GEREKLİ BAŞVURU EVRAKLARINININ TÜMÜNÜ KOMİSYON BAŞKANLIĞIMIZA BİZZAT KENDİLERİNİN TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTE OLUP, İSTENİLEN BELGELERİN EKSİK GETİRİLDİĞİ TAKTİRDE KİŞİNİN BAŞVURUSU REDDEDİLECEĞİNDEN DOLAYI EVRAKLARIN EKSİKSİZ OLARAK GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

B. BAŞVURU EVRAKLARI :

1.Başvuru Formu, (EK-1)
2.T.C. Kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belgenin fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport),
3.Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,(Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)
4.Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, (Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır.) böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede bildiği her dil için ayrı ayrı yazılı beyan, (EK-2)
5.İki adet vesikalık fotoğraf,
6.Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği (Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır).
7.Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar ve devlet memurlarından disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge.

C. 2015 YILINDA TERCÜMAN LİSTEDE KAYITLI OLUP, 2016 YILI TERCÜMAN LİSTESİNE DAHİL OLMAK İSTEYENLER İÇİN GEREKLİ BELGELER :

Başvuruların başlangıç tarihi olan 01/10/2015 tarihinden itibaren başvuru formunu eksiksiz doldurduktan sonra çıktısını alacakları başvuru formu ve 28578 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Listelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmeliğin 8. maddesinde (b) bendinde belirtilen adrese dayalı nüfus kayıt örneği ve (ç) bendinde belirtilen iki adet vesikalık fotoğraf getirilmesi gerekmektedir.(2015 Yılında listede kayıtlı olan tercümanlık yaptığı dil dışında 2016 yılı için ayrı bir dil daha eklemek isteyenlerin, bu dile ilişkin ekte bulunan dil beyanını da doldurarak ayrıca başvuru formuna eklemesi gerekmektedir.)

D.TERCÜMANLIK BAŞVURULARININ ALINMA ŞEKLİ,DEĞERLENDİRİLMESİ VE MÜTEAKİP İŞLEMLER:

1.Tercümanlık başvuruları; İstanbul Adliyesi Resmi Sitesinde (www.istanbul.adalet.gov.tr) bulunan tercümanlık başvuru formu 01/10/2015 tarihinden itibaren doldurulup çıktısı alınarak diğer istenen belgelerle birlikte İstanbul Adalet Sarayı içerisinde -2. ( EKSİ İKİNCİ) KAT, A-1 BLOK KONFERANS SALONUNA bizzat yapılacaktır. Bir başkası aracılığıyla, postayla, faksla yada sair diğer yollarla başvuru kabul edilmeyecektir.
2.Başvuru işlemi esnasında işlemlerin hızlı ilerleyebilmesi, yığılma yaşanmaması ve başvuru yapacak tercüman adaylarının zaman kaybetmemeleri için sunulacak evrakların başvuru formunda belirtilen evrak sırasına göre sunulması ve ayrıca konu her ne olursa olsun başvuru işlemleri esnasında belirtilen sıkıntılara mahal verilmemesi için görevli personelin meşgul edilmemesi hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
3.Komisyon Başkanlığımızca, başvuruların bittiği 30 Ekim 2015 tarihini müteakiben Kasım ayında tercümanların sunmuş olduğu belgeler incelenerek EVRAKLARINDA EKSİKLİK TESPİT EDİLEN TERCÜMAN ADAYLARININ BAŞVURULARINA RED KARARI VERİLECEKTİR.
4.Komisyon Başkanlığımızca yapılan inceleme sona erdikten sonra başvuru sonuçları 1 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Adliyesi divanhanesinde ve www.istanbul.adalet.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, 7-8-9 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul Adalet Sarayı -2. (eksi ikinci) katta bulunan konferans salonunda aşağıda yer alan tablo-1'deki tarih ve sıra dikkate alınarak yemin töreni düzenlenecektir.


YEMİN TÖRENİ TABLOSU
TARİH SAAT: 10.00 SAAT: 13.30 SAAT: 15.00
7 Aralık 2015 Pzt. Başvuru numarası 1-400 arası olan adaylar Başvuru numarası 401- 800 arası olan adaylar Başvuru numarası 801- 1200 arası olan adaylar
8 Aralık 2015 Salı 1201-1600 1601-2000 2001-2400
9 Aralık 2015 Çarş. 2401-2800 2801-3200 3201 ve sonrası
Tablo-1
Yukarıda belirtilen bilirkişi başvuru numarasına göre tercümanların hazır bulunması önemle duyurulur. Belirtilen saatler ve günler dışında ayrıca yemin için tören düzenlenmeyecek, yemin törenine katılmayanların başvuruları reddedilecek ve yemin törenine ilişkin başka bir duyuru yapılmayacaktır.
5.Yemin töreni esnasında tercüman adaylarından yemin etme esnasında sarf ettikleri sözlerin bulunduğu yemin metnine isim, soy isim ve başvuru numarasını yazarak imzalamaları istenecek olup, bilirkişi adaylarının başvuru numarasını yemin törenine gelmeden önce not alması gerekmektedir. Bu imzalı yemin metni tercüman dosyasına eklenecektir.
6.Yemin eden tercümanlardan oluşan listenin bir örneği, 31 Aralık tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, Mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilir. Liste adliye divanhanesine asılarak ayrıca www.istanbul.adalet.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

E. İHTİYAÇ DUYULAN DİLLER :

Afganca, Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerice, Boşnakça, Bulgarca, Burma (Myanmar Urdu), Çeçence, Danca, Ermenice, Dari Dili, Estonca İşaret Dili, Farsça, Fince, Flemenkçe, Fransızca, Gürcüce, Hırvatça, Hintçe, Hollandaca, İbranice, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İşaret Dili, İtalyanca, Japonca, Kanada Dili, Karadağca, Kazakça, Kırgızca, Korece, Kürtçe (Farklı Lehçeleriyle), Leh dili, Makedonca, Malayca, Moğolca, Moldovca, Nijerya Dili, Norveçce, Osmanlıca, Özbekçe, Portekizce, Romence, Ruanda Dili, Rumca, Rusça, Sırpça, Soranice, Tanzanya Dili, Tacikçe,Türki Cumhuriyetleri Dilleri, Türkmence, Ukraynaca, Urbanca (Yurba), Urduca, Uygurca, Yunanca ve diğer tüm diller.

E. İLANIN DUYURULMASI
1.Komisyon Başkanlığımızın iş bu ilanının,
a-Adliye divanhanesine ASILMASI,
b-Ayrıca İstanbul İli Adli Yargı çevresinde Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak GÖNDERİLMESİ,
c-İstanbul Adalet Sarayı'nın resmi web sitesi adresi olan www.istanbul.adalet.gov.tr adresinde YAYINLANMASI,
d-Komisyon Başkanlığımızın iş bu ilanının 1 Ekim 2015 tarihinden önce mahallî bazda yayın yapan bir gazetede yayınlanması için Basın İlan Kurumu'na yazı yazılarak DUYURULMASI,
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIMIZDAN İLAN OLUNUR.Başkan
Üye
Üye
Ayhan AYAN
Adalet Komisyonu Başkanı
Hadi SALİHOĞLU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı
Serap DURMAZ
Adalet Komisyonu Üyesi
EK-1 : Tercüman Başvuru Formu (tıklayınız.)
EK-2 : Dil Beyanı (tıklayınız.)Not: Online Başvuru linkleri başvuru tarihleri olan 01/10/2015 - 30/10/2015 tarihleri arasında aktif olacaktır. Daha önceki seneler için düzenlenmiş başvuru formları geçerli sayılmayacaktır.

[Edited at 2015-10-01 16:47 GMT]


 

ATIL KAYHAN  Identity Verified
Turkey
Local time: 01:22
Member (2007)
Turkish to English
+ ...
Volunteers for Non-Profits Oct 4, 2015

Özellikle çevirmenlige yeni baslamis arkadaslara da benim bir önerim var. ProZ is ilanlarina bir göz atarsaniz bir STK için gönüllü çevirmenler arandigini göreceksiniz. Bence bu ilan henüz çevirmenlik deneyimi olmayanlar için bulunmaz bir firsat. Akliniza öyle uzun çeviriler getirmeyin. Bu is gönüllü oldugu için ne kadar çeviri yapmak istediginizi siz belirlersiniz, onlar degil.

Bu nezaketinize karsilik onlar da size olumlu referans verecekler. Bu referans size mutlaka baska islerin kapisini açacaktir. Bence yok pahasina çeviri yapip karsiliginda neredeyse bir ücret almamaktansa, gönüllü olarak çalisip karsiliginda referanslar almak çok daha avantajli bir durumdur. Benden duyurmasi...

Burada bahsetmeden geçmek istemiyorum. ABD'de deneyimi olmayan üniversite mezunlarinin hep basvurduklari bir yöntemdir bu. Böylece hem referanslar alirlar, hem de CV/resumelerine bu gönüllü isi koyarlar. Ayrica, gönüllü bir is yapmak sosyal sorumluluk göstergesidir. Geçmiste bir ara ben de yapmistim. Simdi sira sizde...


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

2016 çevirmen/bilirkişi başvuruları başladı.

Advanced searchAnycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
memoQ translator pro
Kilgray's memoQ is the world's fastest developing integrated localization & translation environment rendering you more productive and efficient.

With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search