2017 çevirmen/bilirkişi başvuruları başladı.
Thread poster: Halil Ibrahim Tutuncuoglu "Бёcäטsع Լîfe's cômplicåtعd eñøugh"

Halil Ibrahim Tutuncuoglu "Бёcäטsع Լîfe's cômplicåtعd eñøugh"
Turkey
Local time: 23:27
Turkish to English
+ ...
Oct 6, 2016

Önceden de belirttiğim gibi son dört senedir sürekli duyurmamın ve ketum kalmamanın sebebi ne kadar çok ev satılırsa ülke ekonomisine o kadar girdi olacağıdır (zira satılan her konut 400 alt sektörde iş alanı açıyor). Kolay gelsin.

http://www.istanbul.adalet.gov.tr/duyuru/2017tercumanbasvuru.html


DUYURUT.C.
İSTANBUL
ADLI YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


23/09/2016

Sayı Konu:
2016/24220 Muh 2017 Yılı Tercüman İlanı

İ L A N04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202. maddesine dayanılarak hazırlanan 28578 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 1. ve 2. Maddesince ve Ceza Muhakemesi Kanunu 202. maddesi gereğince soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının, kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının, Türkçe'ye çevrilmesi için oluşturulacak, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek 2017 yılı tercüman listesine başvurmak için, başvuru tarihi, başvuru kabul şartları ile başvuru için istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.A. BAŞVURU KABUL ŞARTLARI :

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

3.En az ilkokul mezunu olmak,

4.Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak, (31/10/1998 tarihi ve öncesi doğumlular)

5.Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile, Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

6.Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak,

7.Komisyonunun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya bir meslekî faaliyeti icra etmek,

8.Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

9.Tercüman olarak görev yapmak isteyenler 03 Ekim – 31 Ekim 2016 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına ilanımızdaki başvuru formu ve dil beyanı formlarını doldurduktan sonra bu ve diğer istenen belgelerle birlikte şahsen başvurmaları veya mahallî Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle burada belgelerin asılları gösterillip onaylattırılarak mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları vasıtasıyla APS ile mesai saatleri içerisinde İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. 31 Ekim 2016 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.***DİKKAT: BAŞVURU SAHİPLERİ, İLANIN ALT KISMINDA BULUNAN BAŞVURU FORMU VE DİL BEYANINI EKSİKSİZ DOLDURARAK ÇIKTILARINI ALDIKTAN SONRA DİĞER GEREKLİ BAŞVURU EVRAKLARINININ TÜMÜNÜ KOMİSYON BAŞKANLIĞIMIZA BİZZAT KENDİLERİNİN TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTE OLUP, İSTENİLEN BELGELERİN EKSİK GETİRİLDİĞİ TAKTİRDE KİŞİNİN BAŞVURUSU REDDEDİLECEĞİNDEN DOLAYI EVRAKLARIN EKSİKSİZ OLARAK GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.B. BAŞVURU EVRAKLARI :

1.Başvuru Formu, (EK-1)

2.T.C. Kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belgenin fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport),

3.Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,(Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)

4.Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, (Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır.) böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede bildiği her dil için ayrı ayrı yazılı beyan, (EK-2)

5.İki adet vesikalık fotoğraf,

6.Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği (Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır).

7.Başvuru kabul şartlarından 6. Maddede belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge.C. 2016 YILINDA TERCÜMAN LİSTEDE KAYITLI OLUP, 2017 YILI TERCÜMAN LİSTESİNE DAHİL OLMAK İSTEYENLER İÇİN GEREKLİ BELGELER :

Başvuruların başlangıç tarihi olan 03/10/2016 tarihinden itibaren başvuru formunu eksiksiz doldurduktan sonra çıktısını alacakları başvuru formu ve 28578 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Listelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmeliğin 8. maddesinde (b) bendinde belirtilen adrese dayalı nüfus kayıt örneği, disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge ve (ç) bendinde belirtilen iki adet vesikalık fotoğraf getirilmesi gerekmektedir.D.TERCÜMANLIK BAŞVURULARININ ALINMA ŞEKLİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE MÜTEAKİP İŞLEMLER:

1.Tercümanlık başvuruları; İstanbul Adliyesi Resmi Sitesinde (www.istanbul.adalet.gov.tr) bulunan tercümanlık başvuru formu 03/10/2016 tarihinden itibaren doldurulup çıktısı alınarak diğer istenen belgelerle birlikte İstanbul Adalet Sarayı içerisinde 2. KAT, A-1 BLOK 225 NOLU ODA ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI BİLİRKİŞİ MASASI bölümüne bizzat veya Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle belgelerin asılları gösterilip onaylattırılarak mesai saatleri içerisinde İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı'na gönderilmesi gerekmektedir. 31 Ekim 2016 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Bir başkası aracılığıyla, postayla, yada faksla başvuru kabul edilmeyecektir.

2.Başvuru işlemi esnasında işlemlerin hızlı ilerleyebilmesi, yığılma yaşanmaması ve başvuru yapacak tercüman adaylarının zaman kaybetmemeleri için sunulacak evrakların başvuru formunda belirtilen evrak sırasına göre sunulması ve ayrıca konu her ne olursa olsun başvuru işlemleri esnasında belirtilen sıkıntılara mahal verilmemesi için görevli personelin meşgul edilmemesi hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

3.Komisyon Başkanlığımızca, başvuruların bittiği 31 Ekim 2016 tarihini müteakiben Kasım ayında tercümanların sunmuş olduğu belgeler incelenerek EVRAKLARINDA EKSİKLİK TESPİT EDİLEN TERCÜMAN ADAYLARININ BAŞVURULARINA RED KARARI VERİLECEKTİR.

4.Komisyon Başkanlığımızca yapılan inceleme sona erdikten sonra başvuru sonuçları 1 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Adliyesi divanhanesinde ve www.istanbul.adalet.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, 5-6-7 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul Adalet Sarayı -2. (eksi ikinci) katta bulunan konferans salonunda aşağıda yer alan tablo-1'dekitarih ve sıra dikkate alınarakyemin töreni düzenlenecektir.

YEMİN TÖRENİ TABLOSU
TARİH Saat 10.00 Saat 13.30 Saat 15.00
05 Aralık 2016 Pazartesi
Başvuru numarası 1- 400 arası olan adaylar
Başvuru numarası 401- 800 arası olan adaylar

Başvuru numarası 801- 1200 arası olan adaylar

06 Aralık 2016 Salı
1201-1600

1601-2000

2001-2400

07 Aralık 2016 Çarşamba
2401-2800

2801-3200

3201 ve sonrası

Tablo-1

Yukarıda belirtilen bilirkişi başvuru numarasına göre tercümanların hazır bulunması önemle duyurulur. Belirtilen saatler ve günler dışında ayrıca yemin için tören düzenlenmeyecek, yemin törenine katılmayanların başvuruları reddedilecek ve yemin törenine ilişkin başka bir duyuru yapılmayacaktır.

5.Yemin töreni esnasında tercüman adaylarından yemin etme esnasında sarf ettikleri sözlerin bulunduğu yemin metnine isim, soy isim ve başvuru numarasını yazarak imzalamaları istenecek olup, bilirkişi adaylarının başvuru numarasını yemin törenine gelmeden önce not alması gerekmektedir. Bu imzalı yemin metni tercüman dosyasına eklenecektir.

6.Yemin eden tercümanlardan oluşan listenin bir örneği, 31 Aralık tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, Mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilir. Liste adliye divanhanesine asılarak ayrıca www.istanbul.adalet.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.E. İHTİYAÇ DUYULAN DİLLER :

Afganca, Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerice, Boşnakça, Bulgarca, Burma (Myanmar Urdu), Çeçence,Danca, Ermenice, Dari Dili, Estonca İşaret Dili, Farsça,Fince,Flemenkçe, Fransızca, Gürcüce, Hırvatça, Hintçe, Hollandaca, İbranice, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İşaret Dili, İtalyanca, Japonca,Kanada Dili,Karadağca, Kazakça, Kırgızca,Korece, Kürtçe (Farklı Lehçeleriyle), Leh dili, Makedonca, Malayca, Moğolca,Moldovca, Nijerya Dili,Norveçce, Osmanlıca, Özbekçe, Portekizce, Romence, Ruanda Dili, Rumca, Rusça, Sırpça, Soranice, Tanzanya Dili, Tacikçe,Türki Cumhuriyetleri Dilleri,Türkmence, Ukraynaca, Urbanca (Yurba),Urduca, Uygurca, Yunancave diğer tüm diller.E. İLANIN DUYURULMASI

1.Komisyon Başkanlığımızın iş bu ilanının,

a-Adliye divanhanesine ASILMASI,

b-Ayrıca İstanbul İli Adli Yargı çevresinde Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak GÖNDERİLMESİ,

c-İstanbul Adalet Sarayı'nın resmi web sitesi adresi olan www.istanbul.adalet.gov.tr adresinde YAYINLANMASI,

d-Komisyon Başkanlığımızın iş bu ilanının 1 Ekim 2016 tarihinden önce mahallî bazda yayın yapan bir gazetede yayınlanması için Basın İlan Kurumu'na yazı yazılarak DUYURULMASI,

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIMIZDAN İLAN OLUNUR.

Başkan
Üye
Üye
Ayhan AYAN
Adalet Komisyonu Başkanı
İrfan FİDAN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı
Serap DURMAZ
Adalet Komisyonu Üyesi


EK-1 : Tercüman Başvuru Formu (tıklayınız.)

EK-2 : Dil Beyanı (tıklayınız.)


 

Onur Inal  Identity Verified
Germany
Local time: 21:27
Member (2015)
English to Turkish
+ ...
sadece istanbul mu? Oct 7, 2016

Tam olarak anlayamadığım iki konu var:

Birincisi, bu bir yeminli tercüman ilanı mı? İkincisi de, ilan sadece çevirmen/bilirkişi mesleğini İstanbul'da icra edecekler için mi geçerli?

Aydınlatabilirseniz memnun olurum.


 

Halil Ibrahim Tutuncuoglu "Бёcäטsع Լîfe's cômplicåtعd eñøugh"
Turkey
Local time: 23:27
Turkish to English
+ ...
TOPIC STARTER
Tapu Dairesi, mahkemeler gibi belirli kurumlarda Oct 8, 2016

tercümanlık yapabilmeniz için gerekli olan bir belge. Diğer şehirlerde de veriliyor diye biliyorum.

[Edited at 2016-10-08 09:27 GMT]


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

2017 çevirmen/bilirkişi başvuruları başladı.

Advanced searchSDL MultiTerm 2019
Guarantee a unified, consistent and high-quality translation with terminology software by the industry leaders.

SDL MultiTerm 2019 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2019 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search