Мовознавець Віталій Радчук – про мовні заяви
Thread poster: Vladimir Dubisskiy

Vladimir Dubisskiy  Identity Verified
United States
Local time: 00:42
Member (2001)
English to Russian
+ ...
Apr 7, 2005

Бесіда з доцентом кафедри теорії і перекладу з германських мов Інституту філології Київського національного університету імени Тараса Шевченка, головою Товариства української мови Віталієм Радчуком (вчився на рік раніше за нас)).

http://www.radiosvoboda.org/article/2005/04/ED79C1DF-B7CC-4CC8-B4B9-DBD8DD3D6A33.html


Direct link Reply with quote
 

Ludwig Chekhovtsov  Identity Verified
Local time: 01:42
English to Russian
+ ...
Ðàíêîâà ñâîáîäà vs Âå Apr 7, 2005

Vladimir Dubisskiy wrote:

Áåñ³äà ç äîöåíòîì êàôåäðè òåî𳿠³ ïåðåêëàäó ç ãåðìàíñüêèõ ìîâ ²íñòèòóòó ô³ëîëî㳿 Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåíè Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ãîëîâîþ Òîâàðèñòâà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³òà볺ì Ðàä÷óêîì (â÷èâñÿ íà ð³ê ðàí³øå çà íàñ)).


РАНКОВА СВОБОДА 5 квітня 2005
Мовознавець Віталій Радчук – про мовні заяви Віктора Ющенка.

Âèÿâëÿºòüñÿ º é òàêå: çðàíêó îäíà ñâîáîäà, à ââå÷åð³ ³íøà ?!

Ùî ñòîñóºòüñÿ ñóò³, òî ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ïàí Ðàä÷óê òðîõè ïëóòàº: òî ñêîð³øå êàíàäéñüêèé, à íå ðîñ³éñüêèé ïëàí äâîìîâíîñò³ äëÿ Óêðà¿íè. Áî ñàìå òóò, ó Êàíàä³, ðîçóìí³ ëþäè çíàéøëè çàñ³á âãàìóâàòè ñåïàðàòèçì. Õî÷åòå ðîçìîâëÿòè ôðàíöóçüêîþ, à íå àíãë³éñüêîþ - áóäü ëàñêà, ò³ëüêè äàâàéòå æèòè ìèðíî ³ ðàçîì â îäí³é êðà¿í³. ² íå áóäå ïîòðåáè ïåðåñë³äóâàòè ³íàêîäóìö³â, ñåáòî "³íàêîìîâö³â" ç Êâåáåêó òà Íüþ-Áðàíñâ³êó ÷è òî Äîíáàñó òà Êðèìó.

[Edited at 2005-04-08 11:22]

[Edited at 2005-04-09 16:27]


Direct link Reply with quote
 

Marta Argat  Identity Verified
Local time: 08:42
Chinese to Ukrainian
+ ...
Втягнув півлітра повітря - поверни літр! Apr 7, 2005

“Впало в око, - каже Віталій Радчук, - що Президент України, перш ніж відповісти, дуже довго втягував повітря”.

А під час відомих подій киян дуже хвилювало, чому Ющенко замість "непереможні" каже "непобідимі" - характерний "сумщизм", як "криша" замість "даху" тощо. От дивно, стільки мовознавців та мовознавок чекало цілодобово (c) - та не розтлумачили йому мовні стандарти! Проте потяг (він же поїзд) ще не пішов, і що не "День", то читаєш листа від громадян, які знають, як підіймати занедбані галузі, який ще комітет треба створити. Відчувається, що народ отримав доброго царя і повністю зкинув з себе відповідальність за звичайні щоденні справи, на яких основані справи великі.


Direct link Reply with quote
 

Vladimir Dubisskiy  Identity Verified
United States
Local time: 00:42
Member (2001)
English to Russian
+ ...
TOPIC STARTER
можна Apr 8, 2005

Можна поясняти, якщо є бажання слухати. А як усі задудлили про "ренесансний мужчіна" та "східноєвропейський клінтон", то чого ж його слухати.
Але не вдаваючися до політики (тому що то - зась) тільки скажу, що поставив той лінк через то, що пам"ятаю автора - вкрай чемна і тиха людина, та є й в голові. Може, думаю, комусь буде цікаво. Бо важлива ж справа.


Direct link Reply with quote
 

Vladimir Dubisskiy  Identity Verified
United States
Local time: 00:42
Member (2001)
English to Russian
+ ...
TOPIC STARTER
не второпав Apr 8, 2005

Ludwig Chekhovtsov wrote:
Виявляється є й таке: зранку одна свобода, а ввечері інша ?!


Не знаю, щодо "свободи" - не можу відкрити..

Але, як канадієць канадійцеві) можу виралити непорозуміння щодо:
Хочете розмовляти французькою, а не англійською - будь ласка, тільки давайте жити мирно і разом в одній країні.

Як торкатися французської, то "де хочете" - то тільки на словах. В західній Канаді французскьої майже нема (у загальних школах) - викладають будь-хто і так собі.

Як хочете отримати місце в депжапараті - то правда, треба здати і французську, але як ви індіянин - то маєте прівілей - тобто є багато місць де чітко написано - беремо на роботу тільки аборигенів. І де ж тут рівні права, коли обирають за расою?

І такого є чимало (меншини, які давно вже стали "більшинами"..)
Я колись написав в анкеті на запитання "чи вважаєте себе нацменшиною?" - Так, українець (меншина, але білого кольору) - не дуже сподобалос, мабуть. наймачам.:-))
Все - більш про політику анічичирик.

[Edited at 2005-04-08 03:20]


Direct link Reply with quote
 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

Мовознавець Віталій Радчук – про мовні заяви

Advanced searchCafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »
SDL MultiTerm 2017
Guarantee a unified, consistent and high-quality translation with terminology software by the industry leaders.

SDL MultiTerm 2017 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2017 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search