Мовознавець Віталій Радчук – про мовні заяви
Thread poster: Vladimir Dubisskiy

Vladimir Dubisskiy  Identity Verified
United States
Local time: 05:09
Member (2001)
English to Russian
+ ...
Apr 7, 2005

Бесіда з доцентом кафедри теорії і перекладу з германських мов Інституту філології Київського національного університету імени Тараса Шевченка, головою Товариства української мови Віталієм Радчуком (вчився на рік раніше за нас)).

http://www.radiosvoboda.org/article/2005/04/ED79C1DF-B7CC-4CC8-B4B9-DBD8DD3D6A33.html


Direct link Reply with quote Turn social sharing on.
Like 13
 

Ludwig Chekhovtsov  Identity Verified
Local time: 06:09
English to Russian
+ ...
Ðàíêîâà ñâîáîäà vs Âå Apr 7, 2005

Vladimir Dubisskiy wrote:

Áåñ³äà ç äîöåíòîì êàôåäðè òåî𳿠³ ïåðåêëàäó ç ãåðìàíñüêèõ ìîâ ²íñòèòóòó ô³ëîëî㳿 Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåíè Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ãîëîâîþ Òîâàðèñòâà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³òà볺ì Ðàä÷óêîì (â÷èâñÿ íà ð³ê ðàí³øå çà íàñ)).


РАНКОВА СВОБОДА 5 квітня 2005
Мовознавець Віталій Радчук – про мовні заяви Віктора Ющенка.

Âèÿâëÿºòüñÿ º é òàêå: çðàíêó îäíà ñâîáîäà, à ââå÷åð³ ³íøà ?!

Ùî ñòîñóºòüñÿ ñóò³, òî ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ïàí Ðàä÷óê òðîõè ïëóòàº: òî ñêîð³øå êàíàäéñüêèé, à íå ðîñ³éñüêèé ïëàí äâîìîâíîñò³ äëÿ Óêðà¿íè. Áî ñàìå òóò, ó Êàíàä³, ðîçóìí³ ëþäè çíàéøëè çàñ³á âãàìóâàòè ñåïàðàòèçì. Õî÷åòå ðîçìîâëÿòè ôðàíöóçüêîþ, à íå àíãë³éñüêîþ - áóäü ëàñêà, ò³ëüêè äàâàéòå æèòè ìèðíî ³ ðàçîì â îäí³é êðà¿í³. ² íå áóäå ïîòðåáè ïåðåñë³äóâàòè ³íàêîäóìö³â, ñåáòî "³íàêîìîâö³â" ç Êâåáåêó òà Íüþ-Áðàíñâ³êó ÷è òî Äîíáàñó òà Êðèìó.

[Edited at 2005-04-08 11:22]

[Edited at 2005-04-09 16:27]


Direct link Reply with quote Turn social sharing on.
Like 18
 

Marta Argat  Identity Verified
Local time: 13:09
Chinese to Ukrainian
+ ...
Втягнув півлітра повітря - поверни літр! Apr 7, 2005

“Впало в око, - каже Віталій Радчук, - що Президент України, перш ніж відповісти, дуже довго втягував повітря”.

А під час відомих подій киян дуже хвилювало, чому Ющенко замість "непереможні" каже "непобідимі" - характерний "сумщизм", як "криша" замість "даху" тощо. От дивно, стільки мовознавців та мовознавок чекало цілодобово (c) - та не розтлумачили йому мовні стандарти! Проте потяг (він же поїзд) ще не пішов, і що не "День", то читаєш листа від громадян, які знають, як підіймати занедбані галузі, який ще комітет треба створити. Відчувається, що народ отримав доброго царя і повністю зкинув з себе відповідальність за звичайні щоденні справи, на яких основані справи великі.


Direct link Reply with quote Turn social sharing on.
Like 6
 

Vladimir Dubisskiy  Identity Verified
United States
Local time: 05:09
Member (2001)
English to Russian
+ ...
TOPIC STARTER
можна Apr 8, 2005

Можна поясняти, якщо є бажання слухати. А як усі задудлили про "ренесансний мужчіна" та "східноєвропейський клінтон", то чого ж його слухати.
Але не вдаваючися до політики (тому що то - зась) тільки скажу, що поставив той лінк через то, що пам"ятаю автора - вкрай чемна і тиха людина, та є й в голові. Може, думаю, комусь буде цікаво. Бо важлива ж справа.


Direct link Reply with quote Turn social sharing on.
Like 15
 

Vladimir Dubisskiy  Identity Verified
United States
Local time: 05:09
Member (2001)
English to Russian
+ ...
TOPIC STARTER
не второпав Apr 8, 2005

Ludwig Chekhovtsov wrote:
Виявляється є й таке: зранку одна свобода, а ввечері інша ?!


Не знаю, щодо "свободи" - не можу відкрити..

Але, як канадієць канадійцеві) можу виралити непорозуміння щодо:
Хочете розмовляти французькою, а не англійською - будь ласка, тільки давайте жити мирно і разом в одній країні.

Як торкатися французської, то "де хочете" - то тільки на словах. В західній Канаді французскьої майже нема (у загальних школах) - викладають будь-хто і так собі.

Як хочете отримати місце в депжапараті - то правда, треба здати і французську, але як ви індіянин - то маєте прівілей - тобто є багато місць де чітко написано - беремо на роботу тільки аборигенів. І де ж тут рівні права, коли обирають за расою?

І такого є чимало (меншини, які давно вже стали "більшинами"..)
Я колись написав в анкеті на запитання "чи вважаєте себе нацменшиною?" - Так, українець (меншина, але білого кольору) - не дуже сподобалос, мабуть. наймачам.:-))
Все - більш про політику анічичирик.

[Edited at 2005-04-08 03:20]


Direct link Reply with quote Turn social sharing on.
Like 4
 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

Мовознавець Віталій Радчук – про мовні заяви

Advanced searchTM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
Déjà Vu X3
Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search