The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Bulgarian Chemistry; Chem Sci/Eng Translation Glossary

English term Bulgarian translation
olefins content съдържание на олефини
Entered by: Kalinka Hristova
on a cast sample проба от отливката
Open cup test изпитване в открит тигел (за определяне на пламната точка/температура)
open-sided housing полуотворен/полуоткрит птичарник
Organometallic titanium fluoroaromatic boron compound Титаново-борно флуороароматно органометално съединение
overall protein activity losses загуби на обща белтъчна/протеинова активност
overbased metal sulphonates алкални метални сулфонати
Entered by: Kalinka Hristova
oxide / dioxide оксид / диоксид (окис / двуокис)
PAV - Pressure Aging Vessel съд за отстояване под налягане или съд за стареене под налягане
paving grade качество за пътни настилки; марка за пътна настилка
PG - “performance grade” експлоатационни качества при дадена характеристика
phenate фенолат, C6H5OM (М - метал)
physiologic window физиологичен прозорец, физиологичен период/интервал от време
polymer disentanglement разплитане на полимери
Polymeric beads Полимерни гранули
Entered by: Comtrans1
portable sample conditioner преносим кондиционер за проби
powered positive flow apparatus цяла дихателна маска с нагнетяващ вентилатор
Entered by: Vladka Kocheshkova
pre-lyophilization formulation субстанция/препарат, приготвен(а) за лиофилизиране, рецептурата на предварителната лиофилизация
propenoic acid акрилова киселина
protein expressing synovial sarcoma cell line експресираща протеин клетъчна линия на (с произход от) синовиален сарком
Entered by: Kalinka Hristova
protein non-expressing synovial sarcoma неекспресиращ протеин синовиален сарком
PWHT термообработка след заваряване
Quaterner ammonium compound четвъртично амониево съединение
quats четвъртични/кватернерни соли
rat model експериментален модел с плъхове
reactant mixing sequences последователност на смесване/добавяне на реактивите/реагентите
reconstitution liquid разтворител за приготвяне (на разтвор, на суспензия за инжектиране, инжекционен разтвор), течност, използвана за реконституция
reference control референтна контрола
refinery oil streams материални потоци масла на рафинерията; поток нефтопродукти от рафинерията/нефтопреработвателния завод
release agent антиадхезив
release modifying excipients ексципиенти, модифициращи освобождаването
residence time време на престояване/пребиваване; резидентно време
ribbon silicon лентов силиций
Entered by: Andrei Vrabtchev
RTFOT - \'rolling thin film oven test\' Метод RTFOT - термично тестване на стареенето на валиран тънък слой
rubbing alcohol wipe тампон (кърпичка) за почистване, напоен/а със спирт
runs работи, ходове, действия, цикли, режими на работа, стъпки, степени, пускания
salt switch солеобмен, подмяна на солта
saturated fat наситени мазнини
sintered glass filter филтър от синтеровано стъкло
site място, обект, център/участък
« Prev Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search