The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Bulgarian Finance (general) Translation Glossary

English term Bulgarian translation
"price pressure costs" и "trading out of these positions" "разходи/загуби породени от ценовия натиск" и "реализиране/оттърваване от тези позиции/активи"
Entered by: Atanas Dakov
Non-dealable Values стойности/ценности, неподлежащи на договаряне
"corner" in the stock спекулативно изкупуване (на ценни книжа, акции)
"Front End"/Middle Range/Hard Core просрочване до 29 дни, от 30 до 89 дни и от 90 до 179 дни
Entered by: Kalinka Hristova
(incorporated) by reference неразделна част
a first and second way-out стандартен и алтернативен начин на връщане на заем
Entered by: Kalinka Hristova
a restricted person лице с ограничение за... / лице със забрана да...
Entered by: Pavel Tsvetkov
absolute discont абсолютна отстъпка
accommodate поеме
Entered by: Maria Dimitrova
accounting for impairment отчитане на обезценка
Entered by: Andrei Vrabtchev
accumulated acquisition expenses натрупани разходи за придобиване
acquiring processing обработване на акцептирани трансакции
actuarial gains and losses актюерски печалби и загуби
Entered by: Kalinka Hristova
additional amount covered допълнително включена (обхваната) сума
adherence fee такса за присъединяване
adjusted bid коригирана оферта
Advance on Receipts кредит/авансиране срещу бъдещи приходи/вземания
amount raised by acceptance средства, набрани чрез акцепт/средства, набрани по акцептен кредит
Entered by: Kalinka Hristova
Amount Subject сума за изплащане; сума, подлежаща на изплащане
AR CM Financial Data Point Id ИД на точка на финансови данни за вземания/управление на кредити
arm's length price пазарна цена
Entered by: Daniela Koleva
arms-length transaction стандартна сделка по пазарни условия
Entered by: Kalinka Hristova
asset management управление на активи
assigned receivables прехвърлени вземания
Entered by: Kalinka Hristova
assurance независими професионални консултантски/одиторски услуги
Entered by: Andrei Vrabtchev
ATM acquirer акцептираща банка, обслужваща АТМ устройство (банкомат)
audit tolerance допустима грешка в одита/счетоводството
‘bank-walk’ банкова суматоха, банков смут
back debits върнати/отменени плащания
back to back basis на базата на взаимно компенсиране
Entered by: Elenka Ganeva
backwardation бекуърдейшън
bailout спасителен план / план за спасяване / финансова спасителна операция
Entered by: Andrei Vrabtchev
balloon payment крайно (балонно) плащане
banded rate ставка по скала
bank levy налози/такси върху банките
Entered by: Andrei Vrabtchev
banks’ compliance desks отдели в банките за спазване на правилата/изискванията/ за упражняване на финансов контрол
Entered by: Andrei Vrabtchev
bearer form на приносител (ценни книжа на приносител)
Entered by: Maria Dimitrova
billing agent разплащателен агент
Billing project билинг система, система за фактуриране
Blank P/N бланков запис на заповед
Entered by: Andrei Vrabtchev
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search