The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Accounting Translation Glossary

English term Polish translation
A 12% three-year note with interest compounded annually. 3-letni skrypt dłużny / weksel oprocentowany na 12% w stosunku rocznym
business readiness tips wskazówki dot. gotowości biznesowej
commercial effect efekt/skutek handlowy
EBIT after Asset Charge przychód brutto pomniejszony o amortyzację
entire disposition of activity zbycie całkowitego udziału w działalności (ang. entire disposition of activity)
Shareholder Stock and Loan Basis wartość podatkowa udziałów posiadanych przez akcjonariusza i udzielonych przez niego pożyczek
'value in use' wartość użytkowa
0 pence years patrz niżej
1 piece 8 station grader sortownik ośmiostanowiskowy: 1 sztuka
a proper cut-off of revenue odpowiednia alokacja przychodów do okresu kończącego się
AAA overdraft interest rates stopa oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym/salda debetowego dla klientów z ratingiem AAA
aAmortization, impairments and provisions amortyzacja, utrata wartości i rezerwy
Entered by: Maciej Andrzejczak
Acc. Dep Goodwill skumulowana amortyzacja wartości firmy
accelerated capital allowances przyśpieszone odpisy amortyzacyjne
account alias issue wydanie przy użyciu aliasu konta
Account analysis reconciling items pozycje służące uzgodnieniu kont/rachunków
account assets środki (pieniężne) znajdujące się na rachunku / środki na rachunku
accountability rozliczalność
accountant vs bookkeeper księgowy vs referent księgowy
accountant/bookkeeper samodzielny księgowy/księgowy
accounting rate kurs księgowy
Entered by: Jarosław Napierała
Accounting reference date data księgowania
accounting views informacje z zakresu rachunkowości
accounting-related transaction transakcja rozpoznawana księgowo
accounts payable vs. liabilities zobowiązania z tytułu dostaw i usług vs. zobowiązania
accounts receivable należności
accounts receivable należności
accounts receivable and other receivables należności z tytułu dostaw i usług i inne należności
Entered by: Karol Kawczyński
accrual accounting rachunkowość memoriałowa
accrual adjustments / prepayments and accruals rozliczenia międzyokresowe
accrual budgeting budżetowanie memoriałowe / budżetowanie oparte na systemie memoriałowym/zasadzie memoriałowej
accrual cap maksymalna długość/maksymalny wymiar nagromadzonego urlopu
accrual date data, od której nalicza się odsetki
accrual date data początku naliczania odsetek
accrual output budgeting (AOB) budżetowanie zadaniowe / budżetowanie zadaniowe przy zastosowaniu zasady memoriałowej w ewidencji księgowej
accrual posting księgowanie/ujęcie rozliczeń międzyokresowych biernych
accrual rate wymiar urlopu cząstkowego/proporcjonalny wymiar urlopu
accrual should be raised and removed należy utworzyć rezerwę, która zostanie automatycznie rozwiązana
accrued przysługujący / zgromadzony
accumulated gains (losses) skumulowane zyski (straty)
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search