The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Business/Commerce (general) Translation Glossary

English term Polish translation
Associate in Loss Control Management członek zrzeszony w IIA wykwalifikowany w zakresie zapobiegania oraz kontroli szkód/strat (ALCM)
automotive original equipment market rynek oryginalnych części samochodowych
base revenue growth wzrost przychodów z działalności podstawowej
budget based on "PROCAT" basis budzet rozbity na/okreslony wg poszczegolnych kategorii
Debt workouts renegocjacje długów/zadłużenia
factory cost koszty produkcji
have them collected zlecać ich dochodzenie
Entered by: Jarosław Napierała
income is signed as dochód z umów najmu
Entered by: Maja Walczak
industry and regional/country level sektorowy oraz regionalny/krajowy
Entered by: Maja Walczak
insolvency statute przepisy o niewypłacalności
is not discharged nie zostanie umorzone
long service milestones długoletni wkład w rozwój firmy
Master data management zarządzanie danymi podstawowymi
services to the union markets throughout the U.S. usługi dla firm w US zatrudniających zrzeszonych (związkowo) pracowników [unionized firms]
Set Up Form formularz zalożenia konta klienta / formularz umowy z klientem
stated are EXW ex works / loco fabryka
Statement of Disclosure for fees oświadczenie [dalej: w zakresie opłat, jakie mogą znaleźć zastosowanie]
Entered by: Maja Walczak
tacitness / tacit knowledge transfer bezslowny przekaz (subiektywnej) wiedzy i doswiadczenia
under concession. z ustępstwami/odstępstwami/w ramach zezwolenia/z zastrzeżeniami
water neutrality zrównoważone zużycie wody/zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi
"buy in" to opłacać wejście do, opłacać przystąpienie do
"Cage-Busting Leadership" Zarządzaj szkołą bez ograniczeń
"envelope soleau" koperta "Soleau"
"Goals and Action Matrix" macierz/matryca celów i działań
"injunctive relief" zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego
"open book" cost review analiza kosztów metodą "open book\"
"red-file" due diligence audyt/analiza due diligence danych krytycznych
'Just before' deadline research jak wykazuja badania, tuz przed uplywem 'terminu' ludzie...
Entered by: Hania Pietrzyk
'upstream industries and downstream services' przemysł wiertniczy oraz usługi przesyłowe
(corporate) integrity culture (korporacyjna) kultura uczciwości
(costs of) entertainment meals (wydatki na) posiłki z kontrahentami
(in)sufficient equity at risk (nie)wystarczające kapitały własne narażone na ryzyko
(mail) stop number numer przegródki pocztowej
(shall be excluded) if by będą wykluczeni (z postępowania przetargowego) jeśli w celu/drodze/poprzez
***Power Ventures inwestycje zwi±zane z energetyk±
...calculated on the basis of a tenpoint increase on the official prime rate.... obliczono na podstawie wzrostu o dziesięć punktów oficjalnej bazowej stopy procentowej
0 km claim roszczenie dotyczące nowej części
10 key metoda bezwzrokowa dziesięciopalcowa
15 U.S.C. Kodeks Stanów Zjednoczonych AP, część 15
Entered by: Mariusz Kuklinski
2014p wielkość szacowana na 2014r.
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search