The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Law: Contract(s) Translation Glossary

English term Polish translation
a vote having been taken po głosowaniu
affixed vs impressed vs reproduced umieszczone vs odciśnięte vs odtworzone
after the later of po późniejszym z następujących terminów
Entered by: elutek
among the sale Podczas
Entered by: Maja Walczak
Applicable Law and Jurisdiction Sąd i prawo właściwe
Entered by: Hania Pietrzyk
applicable portion stosowna część lub porcja
at the expense of na szkodę
at the request and expense of party 1:0 indemnify na wniosek i koszt strony zabezpieczyć od odpowiedzialności.
“written” and a “writing” \"forma pisemna\" i \"pismo\"
cause such lien to be released and discharged spowodować zwolnienie i zniesienie takiego zastawu
Entered by: Maja Walczak
consent zgoda
cross team quorum kworum złożone z pracowników z różnych działów / zespołów / grup zadaniowych
Entered by: IwonaWoj
deem necessary or proper in relation uznaje jako niezbędny i właściwy w związku z
earned by performance. uzyskane w drodze wykonywania Umowy
events and occurrences zdarzenia i okoliczności
Entered by: Adam Lankamer
held to have been frustrated uznana za bezskuteczną
identification of the contract dane identyfikacyjne (identyfikujące) umowę zakupu
Entered by: Maja Walczak
improper advantage niewłaściwa korzyść
Entered by: IwonaWoj
incentive letter pismo dotyczące świadczeń motywacyjnych
injunctive relief and equivalent remedy zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego bądź równorzędny środek prawny
legal benefits of prelation korzyści prawne (wynikające) z prawa pierwszeństwa
material cause ważna przyczyna
no sole or non-exclusive right nie mieć żadnych wyłącznych ani niewyłącznych praw
on the contract signing date w dniu podpisania/zawarcia umowy
presentation, promise, undertaking or consent oświadczenia, zapewnienia, zobowiązania, deklaracje lub zgody
Entered by: Aleksandra Wójcik
Products Liability Insurance ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu wad produktu
purchase the Good Will nabyć wartość firmy
Entered by: Adam Lankamer
pursuing cost savings opportunities wykorzystywanie możliwości obniżania kosztów
Qualifying disclosures ujawnienia kwalifikowane
Entered by: IwonaWoj
receipt thereof evidenced by odbiór których potwierdzony został (...)
reduce to writing utrwalić na piśmie
Entered by: Karol Kawczyński
right to subscribe for equity prawo do zapisu na akcje
Entered by: Maja Walczak
satellite meeting place miejsce telezgromadzenia
Entered by: Maja Walczak
shareholders stewardship activities of the service rendered out działalności udziałowca w funkcji zarządczej w świadczeniu usługi (płatnej)
such third rights that might otherwise be implied takie prawa strony trzeciej, które mogą być domniemane na podstawie innych zapisów
to bring or prosecute all legal proceedings przeprowadzać/prowadzić wszelkie postępowania prawne
to create a liability against the other Party zaciągać zobowiązania w imieniu drugiej strony
transmission tu: przeniesienia [danych, informacji]
will pass to the benefit (postanowienia umowy) przechodzą na i uznaje się za wiążące dla...
Entered by: Jacek Kloskowski
"Content-Specific Licence Terms" warunki licencji obowiązujące w stosunku do konkretnych materiałów
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search