The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Law (general) Translation Glossary

English term Polish translation
equal to the amount that the shares are entitled to as preference równa wartości kwoty uprzywilejowania przysługującego akcjom
motions in limine seeking wnioski przedprocesowe ubiegające się o
reduced to final judgement or settled with the Party\'s consent zobowiązanie wynikające z prawomocnego orzeczenia (sądowego) lub ugody zawartej za zgodą Strony
act likely to give offense zagrażający dobrym stosunkom
appointments zlecenia
bonds, debentures or other obligations obligacje, skrypty dłużne lub inne zobowiązania
computerized litigation support informatyczny system (do) obsługi spraw sądowych
DipRCPath (Forensic) Dyplomant Królewskiej Szkoły Wyżsej Patologii w zakresie Medycyny Sądowej
Entered by: Maja Walczak
discharge of cartridges wybuch (ładunku prochowego) nabojów
Entered by: IwonaWoj
discharged his evidential burden of identifying less coercive measures nie wywiązał się ze spoczywającego na nim ciężaru dowodu
employee share plan trusts fundusz powierniczy programu akcji pracowniczych
guardianship wspólne sprawowanie opieki/wspólna opieka nad dzieckiem pozostającym na utrzymaniu (rodziców)
have a qualifying income interest posiadać udział w dochodach uprawniający do
indemnifiable amount suma należna w ramach odszkodowania
liability right prawo do dochodzenia odszkodowania od sprawcy
liquidation auditor (biegły) rewident / audytor postępowania likwidacyjnego
Entered by: Jacek Kloskowski
meaning interpretacja treści
mortgage structure struktura pozyczki hipotecznej
parent entity‘s exclusion / publicly traded parent wyłączenie firmy macierzystej
Entered by: Maja Walczak
parent, guardian or a custodian / legal custodian rodzic, opiekun (prawny) lub zarządca majątku niepełnoletniego
Personal Securities Trading Policy polityka handlowa w zakresie bezpieczeństwa indywidualnego
Please note that “you” and “your” refers to either you or your child if you are Formy \"ty\" lub \"twój\"/Użyte zaimki odnoszą się do ciebie lub twojego dziecka, jeśli jesteś
position\'s right leg w swoim prawym poddrzewie organizacyjnym
privacy law compliance zgodność z prawem dotyczącym prywatności
Private Label Trade Services usługi inwestycyjne pod własną marką
Entered by: Maja Walczak
procedural conduct tu: postępowanie podczas (przebiegu) procesu
Entered by: Maja Walczak
Procurement Specific Agreements umowy szczególne na dostarczanie usług
Revised Code of Washington 11.12.260 zmieniony kodeks stanu Waszyngton
save where otherwise appears and where so appears z wyjątkiem informacji oznaczonych jako pochodzące z innych źródeł
shall remain in effect until fulfilled pozostaje w mocy do momentu jego spełnienia/wykonania
spin-off company spółka wydzielona/odpryskowa/spin-off
Tax Refound zwrot podatku
This being reminded mając powyższe na uwadze
to furnish a bond securing the performance of his duties. składać/złożyć zabezpieczenie gwarantujące wykonanie jego obowiązków.
to issue proceeding złożyć wniosek
to the extent it is unable w zakresie, w jakim jest niezdolna
uninfluenced by the exigencies of the case okoliczności sprawy
Entered by: Maja Walczak
varied by issue of further shares ranking pari passu therewith zmienione w następstwie emisji dalszych akcji stojących pari passu z powyższymi
Entered by: Adam Lankamer
without liability and discretion bez żadnych zobowiązań/odpowiedzialności z tego tytułu i wedle własnego/wyłącznego uznania
"as is" and "as available" basis w stanie, w jakim jest i w miarę dostępności
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search