The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Law: Taxation & Customs Translation Glossary

English term Polish translation
liable and responsible ponosi odpowiedzialność
pay for USC purposes wynagrodzenie podlegające powszechnemu obciążeniu z tyt. świadczeń socjalnych (USC)
premium tax credit ulga podatkowa z tytułu składek ubezpieczeniowych
taxable incapacity benefit zasiłek/świadczenie z tytułu niezdolności do pracy do opodatkowania
to have equitable interest in the property udział w majątku/nieruchomości wynikający z prawa słuszności
truncated cash flow method metoda ograniczonych przepływów �rodków pienięznych
"Making Work Pay" credit ulga podatkowa dla osób uzyskujących przychody z pracy
"reverse charge system" rozliczanie podatku przez nabywcę
"roll-back" obniżenie cen rynkowych
(carry-forward) tax attribute ciągnione parametry mające wpływ na obliczenie wysokości podatku
(wnioskodawca jest ) opodatkowany na zasadach ogólnych general principles of taxation apply (to the/a applicant)
@1 + third wg stawki 1⅓
Accident Fund and the Labour Fund ubezpieczenie wypadkowe i Fundusz Pracy
accounting services firm firma świadcząca usługi ksiegowe
accrual decrease przyrost ujemny
accumulated depreciation skumulowana amortyzacja
adjusted gross income skorygowany dochód brutto
Entered by: makawa
adjusted gross income percentage limitation ograniczenie procentowe uzgodnionego dochodu brutto
adjusted-cost base podstawa opodatkowania po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu
administration document (SAD) copy 3 equivalent dokument r󷮯wa?ny z SAD-3
affiliation privilege przywilej przynależności
aggregates levy podatek od kruszyw
allocated tips przypisana wartość napiwków
Entered by: Pawel Michniak
allowance korekta przychodów
allowed as federal income rather than które są dozwolone jako odliczenia od federalnego podatku dochodowego
alternative tax net operating loss deduction odliczenie strat operacyjnych netto od minimalnego podatku alternatywnego
annual franchise tax report roczne sprawozdanie dotyczące podatku od przyznanych koncesji
annual tax certificate roczne zaświadczenie podatkowe
anti-conduit regulations przepisy zapobiegające wykorzystywaniu spółek pośredniczących
application for clarification wniosek o uzasadnienie
apportion liability obciążyć zobowiązaniem
Archer MSA deduction odliczenie z tytułu wpłat na medyczne konto oszczędnościowe Archera
arrangement porozumienie
assessable income dochód podlegający opodatkowaniu
Assessed Value wartość oszacowana
Entered by: Marquis
asset cut-off okresowy przegląd składnika aktywów
asset writedown odpis aktualizujący wartość aktywów
assured tenant Najemca z częściowym zabezpieczeniem prawa własności lokalu
at risk or basis limitations ograniczenia z tytułu ryzyka lub podstawy opodatkowania
Authorization of registration for VAT potwierdzenie rejestracji dla potrzeb (podatku) VAT
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search