The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Mathematics & Statistics Translation Glossary

English term Polish translation
a pooled variance estimate łączony estymator wariancji
"tables for finding the volumes of the normal bivariate surface" tablice objętości wyznaczonych przez powierzchnię dwuwymiarowego rozkładu normalnego
(criterion/predictor) scores wartości a. wielkości (predykcyjne i kryterialne)
...correlation coefficients are not too high (close to 1) indicating... ...współczynniki korelacyjne osiągają niezbyt wysokie wartości (bliskie jedności), co wskazuje na...
2x2 outcome table tabela kontyngencji/wyników (o wymiarach 2 x 2)
5th to 95th percentile między 5. a 95. percentylem, od 5. do 95. percentyla
90% power moc 90%
a Bonferroni adjusted alpha level of 2,5% poziom alfa 2.5% skorygowany poprawką Bonferroniego
a good quarter co najmniej ćwierć
Entered by: Jacek Kloskowski
a relative non-inferiority upper CI margin for the hazard ratio of 2.0 poniżej, długie
above the 60th percentile powyżej 60. percentyla
absolute figures wartości bezwzględne
Actuarial (life table) extension rozszerzenie wyliczeń aktuarialnych (tablica umieralności)
alpha adjustment korekta poziomu istotności
Alpha reliability współczynnik wiarygodności / pewności alfa
amplitude function funkcja (charakterystyka) amplitudowa
an effect significant istotny/znamienny (statystycznie) efekt
analogue analog; odpowiednik
anecdotal evidence niepotwierdzone doniesienie/dane
Area Under the Receiver Operating Characteristic Plot (AUROC) pole pod krzywą ROC
Entered by: Tomasz Poplawski
attribute performance ratings przypisane (przyjęte) wskaźniki efektywności
Entered by: Piotr Fras
attribute sampling próbkowanie według atrybutów
Entered by: Magda Dziadosz
average root-mean-square średnia kwadratowa
average/center value in a distribution wartość średnia rozkładu/mediana rozkładu
background information informacje kontekstowe
balanced incomplete block design układ zrównoważonych niekompletnych bloków
basal/ceiling (poziom) podstawowy / (poziom) graniczny, maksymalny
base rate wartość bazowa
basic facts Podstawowe pojęcia (dodawania i odejmowania)
basis of recording zasady zapisu
be fit to the data to model something dopasować/dobrać do danych, żeby stworzyć model czegoś
before-after studies badania/analizy typu „przed i po”
beta weight waga beta
bias obciążenie
biconditional operator równoważności; równoważność
bijective wzajemnie jednoznaczny
binary number liczba dwójkowa
Entered by: Romuald Pawlikowski
birth cohort kohorta demograficzna, kohorta urodzeniowa
biunique wzajemnie jednoznaczne
Box-Cox transformation przekształcenie Boxa-Coxa
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search