The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Polish Medical: Pharmaceuticals Translation Glossary

English term Polish translation
Biologics and Generic Development leki biologiczne oraz rozwoj lekow generycznych
Entered by: Lota
folate receptor α−positive advanced epithelial ovarian cancer zaawansowany nabłonkowy rak jajnika z obecnością receptorów alfa kwasu foliowego
Entered by: Marcin Pustkowski
lisdexamfetamine lisdeksamfetamina
SMMA Products styren-metakrylan metylu
Entered by: Marcelina Haftka
"black box" warning ostrzeżenie w (czarnej) ramce
"complementarity determining region 3 spectratyping" analiza spektrometryczna regionu determinującego dopasowanie 3
(dura mater) compromised by tumour invasion (opona twarda) zagrozona naciekaniem guza
(finished) dosage forms leki gotowe, formy gotowe leków
(S)-mephenytoin 4'-hydroxylase activity aktywność 4'-hydroksylazy (s)-mefenytoiny
Entered by: Hania Pietrzyk
1-(2-cinnamoyloxyethyl)-2-ethyl-5-nitroimidazol. 1-(2-cynamoiloksyetylo)-2-etylo-5-nitroimidazol
Entered by: Piotr Fras
1-(2-succinoyloxyethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole 1-(2-sukcynilooksyetylo)-2-metylo-5-nitroimidazol
Entered by: Piotr Fras
1-week recall jednotygodniowy okres obserwacji
13-fold 13-krotnie
1º efficacy endpoint pierwszorzędowy punkt końcowy oceny skuteczności
Entered by: Jakub Kościelniak
2 Ethylhexylacrylate – 1 Vinyl 2 pyrrolidone copolymer kopolimer akrylanu 2-etyloheksylu i 1-winylo-2-pirolidonu
2’-O-alkyl analogs analogi 2’-O-alkilowe
2’-O-methylribonucleotide methylphosphonates metylofosfoniany 2'-O-metylorybonukleotydów
3,4,5-trimethoxy triphenyl benzylidene bromide phosphonium bromide tetrahydrofur roztwór bromku 3,4,5-trimetoksytrifenylobenzylidenofosfoniowego w tetrahydrofuranie
3-carbomethoxypropionyl-L-arginyl-L-prolyl-L-tyrosine-p-nitroaniline 3-karbometoksypropionylo-L-arginylo--L-prolilo-L-tyrozyno-p-nitroarginina
Entered by: Hania Pietrzyk
4000 L scale Lumizyme otrzymywany w bioreaktorze o pojemności 4000 l
Entered by: Tomasz Poplawski
50 mg single-use vial fiolka jednorazowego użytku a 50 mg/jednorazowa fiolka zawierająca 50 mg
7-alkylated guanidinium species 7-alkilowana cząsteczka guanidyny
7-Ethoxy-4-trifluoromethylco umarin O-deethylation O-deetylacja 7-etoksy-4-trifluorometylokumaryny
Entered by: Hania Pietrzyk
96-well microplates 96 studzienkowe płytki mikrotestowe
Entered by: Hania Pietrzyk
a crepe bandage bandaż (pół)elastyczny
a modified-release multiple unit formulation preparat w formie wielokompartmentowej o zmodyfikowanym uwalnianiu
a monomer ratio of X to X stosunek (molowy) monomerów kwasu mlekowego do kwasu glikolowego
a progestative progestagen
Entered by: Adam Lankamer
a truncated immunoglobulin domain skrócona domena immunoglobuliny
a waiver of patients of their priviliged medical records wyrażenie zgody na ujawnienie poufnej dokumentacji medycznej
abundant obfite
acexamic acid kwas aceksamowy
Entered by: Piotr Fras
acidic kwasowy
acneiform follicular rash trądzikopodobna osutka (wysypka) okołomieszkowa
Entered by: Tomasz Poplawski
across therapeutic areas w wielu obszarach terapeutycznych
active substancja czynna
Entered by: Adam Lankamer
Active Substance Master File Główna dokumentacja substancji czynnej
active warfarin aktywna warfaryna
adequately powered clinical trial próba kliniczna o wystarczającej mocy statystycznej
Adjuvanted TIV trójwalentna szczepionka inaktywowana z adiuwantem
Entered by: Monika Rozwarzewska
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search