The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Slovak Law: Contract(s) Translation Glossary

English term Slovak translation
30 days net splatnost 30 dni od vystavenia faktury
a minimum ex-works amount minimálna cena výrobku priamo od výrobcu / minimálna cena výrobku pri priamom odbere u výrobcu
Entered by: Igor Liba
account note vyúčtovanie
Entered by: AndreaWin
as from time to time amended or replaced "ako z času na čas doplnené novelou zákona alebo nahradené /novým/ zákonom".
as of the day and year first above written k dátumu, ktorý je uvedený pred samotným podpisom zmluvy
assured shorthold starter tenancy krátkodobý zaistený nájom so skúšobnou dobou
Entered by: Slavomir BELIS
benefits of discussion and division Právo na uspokojenie (záručnej) pohľadávky z majetku dlžníka a právo na rozdelenie
bifurcation rozvod dohodou
building society Stavebná sporiteľňa
by and between medzi
Entered by: Jana Novomeska
charge or security against the current or future assets zriadit vecné bremeno alebo použit ako záruku súčasná alebo budúcé aktiva
Entered by: Sarka Rubkova
co-formulating agents pomocné činidlá
Entered by: Igor Liba
coaling station zásobovacia základňa
cocoon of happiness uzlík šťastia / balíček šťastia / život ako v bavlnke
Entered by: Igor Liba
confidential release of all claims dôverné / utajené zrieknutie sa všetkých nárokov
continuous service trvalý pracovný pomer
Contracting authority Obstarávateľ
Entered by: Igor Liba
converted into RON at the reference rate prepočítaná na RON podľa referenčného výmenného kurzu
Entered by: Igor Liba
Corporate Sourcing Contract Zmluva o koordinovanom obstarávaní
customer\'s financing election voľba (spôsobu) financovania zo strany zákazníka
damage cover is subject to an excess krytie škôd je predmetom dodatočného poistenia / dopoistenia / pripoistenia
Entered by: Igor Liba
due diligence náležitá starostlivosť
equitable right and interest, právo a nárok podľa ekvity
estoppel estoppel
executive/chief executive riaditeľ/výkonný riaditeľ
Entered by: Slavomir BELIS
for intermediate attention of prosím okamžite doručiť (tajomníkovi spoločnosti)
for restricted internal access only iba s obmedzeným interným prístupom
Framework agreement Rámcová zmluva
Entered by: Slavomir BELIS
from time to time z času na čas / občas
Entered by: Peter Hladky
Group Companies spoločnosti v skupine
Entered by: Igor Liba
hypotekárne a záložné listiny deed of mortgage and deed of trust
indentured servitude nedobrovoľná (nevoľnícka) služba >
instant commencing okamžité započatie
Lien záložné právo, vecné bremeno, ťarcha
naval stations námorné stanice
non-happenings nevyskytnutie sa udalosti (prípadu) / nevyskytnuvšie sa udalosti (prípady)
Entered by: Igor Liba
notable výkonný, učinný ...
obligations binding in honour only záväzky, ktoré majú iba morálnu záväznosť
Entered by: Martin Gajdos
our third party licencor/vendor poskytovateľ licencie tretej strany/predajca tretej strany
Entered by: Lucia [Lulu] Lay
overwhelming benefit of any doubt bez akýchkolvek pochybností rozhodnúť vo prospech
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search