The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

French to Polish Accounting Translation Glossary

French term Polish translation
prélèvement sur capitaux propres pokrycie z funduszy własnych/kapitałów własnych
Entered by: Maria Schneider
Trésor ouvert dans les écritures konto depozytowy w banku centralnym
Achats consommés Zakupy zużyte na potrzeby własne (przedsiębiorstwa/podatnika)
Entered by: Maria Schneider
affectations et prelevements wpływy i wydatki (w rachunku wyników)/albo przychody i koszty
Entered by: Maria Schneider
aide au calcul tu: instrukcja
Entered by: Hania Pietrzyk
amortissement industriel amortyzacja bilansowa
Entered by: Maria Schneider
avec tout montant devant etre paye przy czym cała suma powinna być uiszczona
Entered by: Hania Pietrzyk
avoir nota korygująca
C/C C/C lub CC compte courant
Entered by: Maria Schneider
CA comptable vs CA de gestion obroty wg księgowości vs obroty wg księgowości zarządczej
Entered by: Hania Pietrzyk
CAP Cotisation d\'assurance professionnelle
Entered by: Tradpol
capacité de faire de la dette zdolność do zaciągania kredytów/zobowiązań
Entered by: Hania Pietrzyk
CC + nazwa zakładu compte client / compte courant (w zależności od kontekstu)
Entered by: Tradpol
charges assimilees koszty uboczne
charges constatées d\'avance rozliczenia międzyokresowe bierne
cibles en retournement klienci przejęci od konkurencji
Entered by: Hania Pietrzyk
constatation en dette d’Intérêts minoritaires stwierdzenia zadłużenia udziałowców mniejszościowych
Entered by: Maria Schneider
contrat de regie umowa zlecenie (na usługi, z wykorzystaniem własnych środków)
Entered by: Maria Schneider
contrats d'intérim en ETC umowy zatrudnienia tymczasowego odpowiadajace pelnoetatowemu zatrudnieniu
Entered by: Hania Pietrzyk
CPANC dodatkowy urlop z tytułu wysługi lat
Entered by: Tradpol
Créances financières CT Krótkoterminowe wierzytelności finansowe
Entered by: Hania Pietrzyk
Credit de refinansement Kredyt refinansowany
Entered by: Maria Schneider
déplafonnement limit
Entered by: Hania Pietrzyk
désactualisation odwrócenie odpisu aktualizującego (wartość aktywów/ środków trwałaych)
Entered by: Maria Schneider
degager un excedent de versement u których wystapiła nadpłata (podatku)
Entered by: Maria Schneider
dettes d'exploitation zobowiązania bieżące (krótkoterminowe)
Entered by: Maciej Andrzejczak
dotations odpisy
droit d'entrée opłata wstępna
Entered by: Maria Schneider
Ecart d'equivalence różnica wyceny metodą praw własności
Entered by: Maria Schneider
Emission de garanties hors cautions courantes en liaison avec le Secrétariat Gén Wydawanie gwarancji (bankowych) poza bież±cymi poręczeniami, w porozumieniu z Sekretariatem Generaln
emprunt (prêt) participatif udziały/akcje bez prawa głosu [rodzaj pożyczki podporządkowanej]
Entered by: Maria Schneider
en termes courants w ujęciu bezwzględnym/w ujęciu absolutnym
Entered by: Maria Schneider
Hausse des provisions sur 3 mois d’encours Zwiększenie rezerw do okresu trzymiesięcznego
Entered by: Hania Pietrzyk
HNUIT godziny pracy nocnej/praca w godzinach nocnych
Entered by: Tradpol
intégration en mise en équivalence konsolidacja metodą kapitałową
Entered by: Hania Pietrzyk
intégration proportionnelle pour la détention de X % zaksięgowanie w wysokości proporcjonalnej do posiadanych X% udziałów
jubilé nagrody jubileuszowe
Entered by: Tradpol
libellé treść zapisu księgowego
ligne confirmée vs. ligne de découvert linia (kredytowa) potwierdzona/autoryzowany debet w rachunku
Entered by: Maria Schneider
lots udzialy
Entered by: Ewa Odrobinska
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search