The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

French to Polish Insurance Translation Glossary

French term Polish translation
L’échéance principale koniec okresu obowiązywania (umowy)
activite non mutualistes działalno¶ć nie objęta ubezpieczeniami wzajemnymi
ADV Animateur des Ventes Animator Działu Sprzedaży
Entered by: Maria Schneider
Apériteur Koasekurator wiodący
Entered by: Tradpol
ATP Attaché Principal - Menadżer ds. terenowych
Entered by: Maria Schneider
à titre transactionnel et commercial umowna/uzgodniona
Entered by: Tradpol
captive d'assurance, albo assurance captive zależne towarzystwo ubezpieczeniowe/wewnętrzne towarzystwo ubezpieczeniowe
Entered by: Maria Schneider
CCD Chargé de Clientèle Débutant Młodszy Opiekun Klienta
Entered by: Maria Schneider
CdG Coeur de gamme - Gama zasadnicza
Entered by: Maria Schneider
d'ordre public uwzględniany przez sąd z urzedu
Entered by: Bartosz Rogowski
déclaration d'aliment deklaracja specjalnego interesu [w dostawie]
Entered by: Maria Schneider
dossier d\'assistance polisa ubezpieczenia assistance
DPS Diagnostic Protection Sociale - Diagnoza Ochrony Społecznej
Entered by: Maria Schneider
DVRS Directeur des Ventes du Réseau Salarié Dyrektor ds. sprzedaży w sieci pracowników etatowych
Entered by: Maria Schneider
expertise contradictoire opinia dwóch ekspertów
Entered by: Bartosz Rogowski
GCM Gestion de campagne marketing Zarządzanie kampanią marketingową
Entered by: Maria Schneider
IMC Inspecteur Manager Commercial Inspektor Menadżer Handlowy
Entered by: Maria Schneider
marché en plateau rynek w fazie stabilizacji/rynek ustabilizowany
Entered by: Maria Schneider
mutualisation des risques wspólne ponoszenie ryzyka
négligence caractérisée niedbalstwo kwalifikowane
Entered by: Tradpol
négligence grave (vs. faute lourde) faute lourde - poważne przewinienie / négligence grave - rażące zaniedbanie
Entered by: Tradpol
non-mutualiste nie objęty(e) ubezpieczeniem wzajemnym
Entered by: Maciej Andrzejczak
OMP Obligation Minimum de Production (objectif de production) Minimalne Zobowiązanie w zakresie Produkcji (Wyznaczony Cel Produkcji)
Entered by: Maria Schneider
organismes locaux d'urgence lokalne organy ratunkowe
paysagisme Projektowanie ogrodów/ Architektura krajobrazu.
Entered by: Hania Pietrzyk
PP Prime périodique Premia okresowa
Entered by: Maria Schneider
QUITTANCE SUBROGATIVE rozliczenie surogacyjne/subrogacyjne
Entered by: Tradpol
régime de fidélité program lojalnościowy
recevable dopuszczalny/uzasadniony
relever (la réquérente) et garantir de toutes condamnations przejęcie na siebie odpowiedzialności i zabezpieczenia powoda od roszczeń, które mogłyby być od niego zasądzone
repatriement sanitare repatriacja medyczna
Risques couverts T.C. Tout couvert
Entered by: Emilia Skibicka
sûreté gwarancja
Entered by: Hania Pietrzyk
société captive spółka/towarzystwo typu captive/spółka zależna ubezpieczająca i przejmująca ryzyko
Entered by: Hania Pietrzyk
toute exception zarzutów opartych
transnationaux narody nieterytorialne

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search