The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Polish to English Finance (general) Translation Glossary

Polish term English translation
akcje zwykłe na okaziciela ordinary bearer shares
dokonać przedterminowej , częściowej spłaty kredytu make an early repayment of the loan
następuje o pełny wskaźnik MUICPs is indexed to total MUICPs
"osad" w bazie depozytowej banku core deposits
"pasek" payslip
�rodek nieczynny idle resources
(BO) opening balance
(należności) trudne difficult
a conto należności as (an) advance payment
adres stałego miejsca prowadzenia działalności principal place of business
Entered by: Jarosław Napierała
advise świadczyć usługi doradcze / z zakresu doradztwa (jakiegoś) // pracować jako doradca
akcept acceptance, approval
akcje dematerializowane / niezdematerializowane uncertificated/certificated shares
akcje objęte wezwaniem shares subject to the call notice
akcje pozbawione prawa głosu non-voting shares
Entered by: Karina Rafter
akcje serii A, B i C Class A, B, C shares
akcje spółki xxx shares in
AKCJE UPRZYWILEJOWANE DWUKROTNIE preference shares / preferred stock with double voting rights
akcje/udziały stocks/shares
akcjonariusze a udziałowcy stockholders vs shareholders
akta stałe vs akta bieżące permanent vs. current audit file
aktualiacja stawki (the) update of the rate
aktualizacja stawki amortyzacyjnej update the amortisation rate
aktualizacja wysokości opłaty rocznej conversion of annual fee due to redenominaton
Entered by: Jacek Kloskowski
Aktualny stan prac w zakresie prywatyzacji Banku status of bank privatization activities
Aktywa objęte odpisem aktualizującym Impaired assets
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego assets due to deferred income tax
alert podatkowy the latest tax news
algorytm rozchodowania redeeming algorithm
amortyzacja nskup non tax-deductible depreciation and/or amortization
Entered by: Adam Lankamer
Analiza opłacalności przedsięwzięcia financial feasibility analysis
analiza spraw kredytowych wpływających z oddziałów (banku) analysis of credit applications submitted by branches/branch offices
analiza wniosków ponadstandardowych analysis of non-standard applications
analogiczny okres corresponding period
anchor-and-adjust strategy strategia punktu odniesienia
Entered by: Stanislaw Czech, MCIL
angażować aktywa employ assets
aport rzeczowy contribution in-kind
arkusz utrzymania rezerwy obowiazkowej balance sheet of legal reserve
Artykuł xx wykreślony Article xx deleted
as it may decide według uznania / jeśli uzna za stosowne
Entered by: Karol Kawczyński
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search