The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Spanish to Polish Chemistry; Chem Sci/Eng Translation Glossary

Spanish term Polish translation
Gas nafta, frac. pesad. hidrog. benzyna lakowa, frakcja ciężka, uwodorniona !!!
vapores nitrosos, amoniacales y fluoruros opary zwi¹zków azotowych, amoniakalnych i fluorowych
2-butanona-oxima oksym 2-butanonu
2-Butino-1,4-diol 2-butyno-1,4-diol
2-N-octil-4-isotiazolín-3-ona 2-N-oktylo-4-izotiazolino-3-on
2.5 mg (F)/m3 2.5 mg (F)/m3
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on
Aditivo fluidificante libre de cloruros domieszka uplastyczniająca bez chloru
aditivos nivelantes. dodatki samopoziomuj¹ce/niwelujące
agentes complejantes odczynnik maskujący
agentes quelantes środki chelatujące
Alcohol bencílico alkohol benzylowy
Alquilbencenosulfonato potásico alkilobenzenosulfonian potasowy
alquilglicosuro de alcohol graso alkiloglikozyd alkoholu tłuszczowego
amonios cuaternarios czwartorzędowe związki amoniowe
antisedimentante antysedytementacyjny
Entered by: Marlena Trelka
arcilla sepiolita glinka sepiolitowa
Ác. Dodecilbencensulfónico kwas dodecylobenzenosulfonowy
Ácido Cresílico kwas krezolowy, krezol
Betún modificado con polímero... Bitum modyfikowany polimerem,...
Bifenol-F Epiclorhidrazina...attn! Bisfenol F-epichlorohydryna...attn
CEFIC-HSPA norma/numer rejestru CEFIC-HSPA
Cemento aluminoso cement glinowy
Cianamida de Calcio cyjanamid wapnia
Entered by: liz askew
complejantes środki kompleksujące
cPoises centypuazy
de obras de contención. prac nad konstrukcjami oporowymi
Diisocianato de m-tolilideno diizocyjanian tolueno-2,4-diylu
Diisocianato difenilmetano diizocyjanian difenylometanu
Diisocianato isofrona Diizocyjanian izoforonu
disacárido repetitivo powtarzający się disacharyd
Disolución acuosa de isotiazolinonas roztwór wodny izotiazolinonów
disolución de sal nitrosa roztwór azotanu potasu
Entered by: Maciej Andrzejczak
disolvente aromatico ligero rozpuszczalnik aromatyczny lekki
disolvente hidrocarbonado isoparafínico rozpuszczalniki (izoparafiny)
disolventes clorados y aromáticos rozpuszczalniki chlorowe i aromatyczne
disolventes hidrocarbonatos aromaticos rozpuszczalniki (węglowodory aromatyczne)
dispersión acuosa dyspersja/zawiesina wodna
Dispersión de estearato de calcio dyspersja stearynianu wapnia
Emulsión de caucho-betún emulsja kauczukowo-bitumiczna
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search