The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

Spanish to Polish Finance (general) Translation Glossary

Spanish term Polish translation
imputar operaciones de valores zaksięgowanie/księgowanie transakcji na papierach wartościowych
Entered by: Maria Schneider
acoger al régimen especial obejmować specjalnymi warunkami
activos con plusvalias latentes aktywa o niezrealizowanym wzroście wartości
Agente Mediador Oficial Zawodowy pośrednik
Entered by: Maria Schneider
avances en cuenta corriente linia kredytowa w rachunku bieżącym
 Valores representativos de deuda Dłużne papiery wartościowe
Entered by: Maria Schneider
útil zysk/dochód
Entered by: Maria Schneider
bajas (de instrumentos financieros) zdjęcie ze stanu / wyrejestrowanie
bastanteo potwierdzenie pełnomocnictwa
beneficio atribuido zysk (dochód) przypisany
beneficios de exclusion y orden wskazanie przez poręczyciela na majątek dłużnika głównego podlegający egzekucji
Entered by: Maria Schneider
beneficios de excusión prawo do wskazania przez poręczyciela na majątek dłużnika głównego podlegający egzekucji
beneficios de orden zasada pierwszeństwa (spłaty długu/wierzycieli)
Beneficios fiscales: censal y ordenanza Ulgi podatkowe: związane z rozpoczęciem działności/wyborem trybu opodatkowania i wg ordynacji podatk
Entered by: Maria Schneider
Boleto bancario odcinek wpłaty
Entered by: Aleksandra Wójcik
calificaciones registrales udokumentowanie prawa do nieruchomości
caracter universal (de la garantia /aval) ogólny zasięg
carta-orden polecenie przelewu
Entered by: Maria Schneider
certifcado/certificación de posiciones (bancarias) zaświadczenie o stanie kont
certificación de obra częściowy odbiór prac
certificación registral wpisy do ksiąg wieczystych
certificado de moneda nacional / extranjera certyfikat depozytowy nominowany w walucie krajowej/obcej
Cheque esta marcado. czek przekreslony/zakreslony
comprometido zagwarantowany budżet
condiciones resolutorias warunki rozwiązujące / warunki zwolnienia (hipoteki)
condiciones resolutorias warunki rozwiązujące
consumo (de edificios, de terrenos) - cuenta de peridas y ganancias zużycie (zakupionych) budynków/ obiektów budowlanych, zużycie terenów i ziemi
contragarantia por decuento de papel o avales poręczenie zwrotne
contrato de relevo Umowa o pracę na zastępstwo
Entered by: Kasia Platkowska
cuaderno de ventas raport sprzedaży
cuenta asociada rachunek powiązany
cuenta corriente de crédito rachunek z saldem kredytowym
cuenta de intermediación konto maklerskie
cuenta indistinta rachunek wspólny (rozłączny)
Entered by: Kasia Platkowska
cuota bonificada kwota podlegająca odliczeniu
Entered by: Maciej Andrzejczak
cuota integra Kwota podstawy opodatkowania po zastosowaniu odpowiedniej skali podatkowej
Entered by: Maria Schneider
cuota tributaria municipal vs. recargo provincial wysokość podatków miejskich/gminnych vs inne opłaty lokalne/powiatowe/regionalne
Entered by: Maria Schneider
deklaracja wekslowa declaración cambiaria
Entered by: Maria Schneider
Derechos de traspaso wydatki z tytułu najmu lub dzierżawy
descuento comercial dyskonto weksli / faktoring niepełny
Entered by: Maria Schneider
Next »

Your current localization setting

English

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search